CDO/OBSOJ/Til
  ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi «Филология және психология»
  Екінші шетел тілін оқытудың мақсаттары: прагматикалық және педагокикалық аспектілері


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет