Диссертация Иш кўриб чиқилди ва ҳимояга қўйилди Илмий раҳбар "Менежмент" кафедраси мудири проф. Х. Муҳитдиновбет5/5
Дата28.04.2016
өлшемі1.02 Mb.
түріДиссертация
1   2   3   4   5

Хулоса ва таклифлар
Ўзбекистон Республикасининг инвестиция сиёсатини таҳлил қилиб такидлаш мумкинки барқарор иқтисодий ўсишнинг асосий омилларидан бири сифатида давлатнинг самарали инвестиция сиёсатини қабўл қилишимиз мумкин.

Инвестиция сиёсатини амалга оширишда тижорат банклари инвестиция жараёнининг асосий бўғинига корхоналарнинг чинаккам ҳамкорига айланмоғи, бинобарин, уларнинг ривожланишидан манфаатдор бўлишлари мумкин.

Бугунги куннинг энг долзарб масалаларидан бири бу инвестицияларни молиялаштириш соҳасида давлатимизда тузилмавий қайта реструктуризациялаш борасида муаммоларнинг мавжудлиги. Ушбу муаммони ечишда Ўзбекистон Республикаси ҳукумати бир қатор амалий чора- тадбирларни ишлаб чиқмоқда. Хорижлик инвесторлар учун бир қатор ҳуқуқий ва сиёсий-иқтисодий имтиёзлар белгиланган. Жумладан: давлат кафолати, яъни ушбу корхоналарнинг ўзи ишлаб чиқарган маҳсулотни хеч қандай лицензиясиз ва тўсиқсиз олиб чиқиб кетиш, хориж инвестициялари иштирокида фаолият юритаётган корхоналар даромадининг ишлаб чиқаришни ва технологияни янгилаш учун қайта инвестицияланадиган қисмини солиқ тўлашдан озод қилиш, хорижий юридик ва жисмоний шахсларнинг давлат мулкини хусусийлаштириш жараёнига, шу жумладан, уларга кенг доирадаги кўчмас мулкни сотиш ва хусусийлаштириладиган корхоналар акцияларининг 100 фоизга қадар миқдорини сотиб олишларига эркин киришини таъминлашдан иборат бўлган имтиёзлардир.

Бизнинг фикримизча, иқтисодиётининг етакчи тармоқларини реструктуризация қилиш жараёнида марказлашган инвестицияларни молиялаштириш ҳолати ва уларнинг самарадорлигини оширишда янада ижобий натижалар олиш мақсадида қуйидаги тавсия ва таклифларни инобатга олиш зарур:

1. Инвестиция жараёнлари ривожланишини тўхтатиб турувчи энг муҳим муаммолар қаторига қуйидагиларни ҳам киритиш зарур:

- корхоналарнинг ўзаро қарздорликларини мавжудлиги, оборот маблағларининг етишмаслиги, иқтисодиётнинг реал сектори тармоқларига етарли даражада инвестиция жалб қилишига салбий таъсир этиб, боз устига мавжуд қўйилган сармоялардан фойдаланиш даражаси ҳам сустлиги;

- миллий пулимиз сўмнинг муомалага киритилган даврдан бошлаб қаттиқ пул-кредит сиёсатининг юритилиши натижасида, яъни Марказий банк томонидан тижорат банкларига маблағ ажратиш қонун бўйича 6 ойгача чегараланганлиги(бугунги кунда бу муддат уч ойга туширилган) боис мамлакатда амалга оширилаётган инвестицион сиёсатда марказлашган инвестициялар орқали молиялаштириш миқдори паст бўлиб қолганлиги;

- марказлашган инвестициялардан фойдаланиш самарадорлик кўрсатгичларининг ҳали ҳам эски мезонларидан фойдаланилаётганлиги.

2. Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида аграр соҳаси катта аҳамиятга эга бўлганлиги сабабли марказлашган инвестицияларни сафарбар этишда бугунги кунда иккита йўналишга қаратиш лозим:

а) бевосита қишлоқ хўжалигига микро техникаларни ишлаб чиқиш ва ирригация мелиорация ишларига йўналтириш;

б) қишлоқ хўжалик соҳасига хизмат кўрсатувчи саноат соҳасига яъни аграр соҳага технология ва техника, ҳамда минерал ўғитлар ишлаб чиқарувчи саноат тармоқларини қайта модернизациялашга йўналтириш.

Бу ерда шуни таъкидлаш лозимки, марказлашган инвестицияларни бевосита даромад келтирадиган тармоқларга эмас, балки аҳолининг талаб ва истемолини кўпроқ қондира оладиган тармоқларга жойлаштириш бюджет маблағларидан фойдаланишнинг энг оқилона йўли бўлиб ҳисобланиши керак.

3. Бевосита савдо-сотиқ, яъни муомала йўналишига эмас, балки моддий бойликлар айниқса аҳолига зарур бўлган кенг истъемол товарлари ишлаб чиқарувчи тармоқларга йўналтириш(гарчи бу тармоқлардан келадиган даромад паст бўлсада улар мамлакат аҳолисини керакли бўлган маҳсулотлар билан тез ва қисқа муддат ичида таъминланишига имкон яратади);

4. Марказлашган инвестициялар самарадорлиги кўрсаткичларини улардан олинадиган даромадлари миқдорида эмас балки мамлакатда яратилган экспортбоп товар асосидаги жами маҳсулотларининг миқдорига нисбатан ҳамда аҳолини тез ва қисқа муддат ичида қанча маҳсулотларга бўлган талабини қондириш миқдори билан ҳисоблаш.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
I. Ўзбекистон Республикаси қонунлари


 1. Ўзбекистон Республикаси Конститутцияси, Т.: “Ўзбекистон” 2008 й.

 2. Ўзбекистон Республикасининг “Инвестиция фаолияти тўғрисида”ги қонуни. 1998 йил.

 3. Ўзбекистон Республикасининг “Чет эл инвестициялари тўғрисида”ги қонуни. 1998 йил.

 4. Ўзбекистон Республикасининг “Чет эллик инвесторлар хуқуқларининг кафолатлари ва уларни химоя қилиш чоралари тўғрисида”ги қонуни. 1998 йил.


II. Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорлари ва фармонлари


 1. «Бозор ислохотларини чуқурлаштириш ва иқтисодиётни янада эркинлаштириш соҳасидаги устивор йўналишлар амалга оширилишини жадаллаштириш ва чора - тадбирлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Тошкент. 14.06.2011 й.

 2. “Тадбиркорлик субъектларини хуқуқий химоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Тошкент. 14.06.2011 й.

 3. «Тадбиркорлик субъектлари томонидан тақдим этиладиган ҳисобот тизимини такомиллаштириш ва уни ноқонуний талаб этганлик учун жавобгарликни кучайтириш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Тошкент. 15.06.2011 й.


III. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарорлари


 1. «Пул-кредит кўрсаткичларни тартибга солиш механизмини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамасининг қарори. 04.02.2009.

 2. «Пул маблағларини банкдан ташқари муомаласини янада қисқартириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамасининг қарори. 05.08.2008.


IV. Ўзбекистон Республикаси Президенти илмий асарлари


 1. Каримов И.А. «Мамлакатимиз тараққиётининг қонуний асосларини мустаҳкамлаш фаолиятимиз мезони бўлиши даркор». Тошкент. 2006 й.

 2. Каримов И.А. Эришилган ютуқларни мустаҳкамлаб, янги марралар сари изчил ҳаракат қилишимиз лозим. Тошкент. 2006 й.

 3. Каримов И.А. «Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислох этишдир» -Т. Ўзбекистон. 2011 й. – 92 б.

 4. Каримов.И.А. Банк тизими, пул муомаласи, кредит, инвестиция ва молиявий барқарорлик тўғрисида.Т.,Ўзбекистон.2011 йил.

 5. Каримов И.А. «Ўзбекистон–XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари », Т.: «Ўзбекистон», 1997 й.

 6. Каримов И.А. «Ўзбекистон–бозор муносабатларига ўтишнинг ўзига хос йўли», Т.: «Ўзбекистон», 1996 й.

 7. Каримов И.А. «Ўзбекистон–иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида», Т.: «Ўзбекистон», 1995 й


V. Дарслик, ўқув қўлланма, монографиялар ва илмий мақолалар


 1. Абдуллаева Ш.З. Пул, кредит ва банклар. Т.: “Молия” 2006, - 312 б.

 2. Асадов Д.Б. Стадия маркетинга инновационного проекта – важный фактор управления проектами. –М., 2011. 134 б.

 3. Asian Development Bank Annual report 2008. Manila:Tien Wah Press/ 2009

 4. Ачилов М.Ф. «Иностранные инвестиции и проектный анализ». Т., 1996

 5. Беренс В., Хавранек П.М. «Руководство по оценке эффективности инвестиций». М., «Инфра-М», 1995

 6. Бутиков И. “Қимматли қоғозлар бозори”.-Т.: Консаудитинформ, 2007.-280 б.

 7. Богатин Ю.В., Швандар В.А. “Инвестиционный анализ” Учебное пособие. – М., ЮНИТИ, 2009. - 150 с.

 8. Бозор, пул ва кредит. 2010-2011 йй. №1-12

 9. Бочаров В.В. «Финансово-кредитные методу регулирования рынка инвестиций»-М.: «Финансы и статистика», 2010.-147 с.

 10. Валдайцев С.В.. Воробьев П.П. и др./ Под редакцией В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина “Инвестиции”, Учебник, - М.: ТК Венби, изд. Проспект, 2009. - 146 с.

 11. Волков И.М., Грачева М.В. “ Проектный анализ”. – Учебное пособие, М.: “Дело ЛТД”, 2009. - 189 с.

 12. Газибеков Д. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. Т.: «Молия», 2009. 323 б.

 13. Газибеков Д. «Ўзбекистонда инвестициявий муҳит ва уни яхшилаш йўллари» «Ўзбекистон Республикаси банк тизимини ислоҳ қилиш жараёнида эркинлаштириш ва жахон тажрибасини қўллашнинг долзарб муаммолари» мавзусидаги ҳалқаро илмий-амалий конференция тўплами. БМА, 2009.

 14. Газибеков Д. Ўзбекистон минтақаларини ривожлантиришда инвестицияларни таъминоти. Фарғона давлат университетининг 70 йиллигига бағишланган ҳалқаро илмий-амалий анжуманлари, 19-20 апрел, 2007 й.

 15. Дж. Кейнс. «Обшая теория процента и денег». М., «Прогресс», 1978.

 16. Джонс Э. «Деловые финансы», М., 1998.

 17. Додиев Ф. «Инвестиция фаолиятини молиявий рағбатлантириш», и.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Т., 1998.

 18. Ендовский Д.Л. и др. “Практикум по инвестиционному анализу” Учебное пособие, М., Финансы и статистика, 2009. - 159 с.

 19. Золотогоров В.Г. «Инвестиционное проектирование»Минск,1998.

 20. Ивонин С.В. Усиление влияъния фондового рынка на макроэкономическую политику Республике Узбекистан. –M., 2011. 125 б.

 21. Игошин Н.В. «Инвестиции: организация управления и финансирование», М., «ЮНИТИ», 2008.

 22. ЙЎлдошев М., Й. Турсунов. Суғўрта ҳуқуқи. Т.: «Молия».2008,-196 б.

 23. Ковалев В.В. “Методы оценки инвестиционных проектов”. Учебник, М.: ФинансЎ и статистика, 2009. - 149 с.

 24. Ковалев В.В. “Методы оценки инвестиционных проектов”. Учебник, М.: Финансы и статистика, 2009. - 149 с.

 25. Кожуҳар В.М. Практикум оценки инвестиций: Учебное пособие, М., издательство Торговая корпорация Дашков ИК, 2010. - 214 с.

 26. Костина Н.И., Алексеев А.А. “Финансовое прогнозирование в экономических системах”, учебное пособие для ВУЗов, М. ЮНИТИ – ДАНА, 2010. - 176 с.

 27. Международные инвестиции и международные закўпки. Под.ред. Есипова В.Е. СПб, ГУЕФ, 2009-313. 102 б.

 28. Найденков В.И. «Инвестиции» М., 2011.

 29. Особенности управления портфелем ценных бумаг в малых банках. // Бозор, пул, кредит. № 10, 2011, с. 26-28.

 30. Рашидов О.Ю., Карлибаева Р.Х., "Инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш " – Т.: ТДИУ, 2011. - 127 б.

 31. Семенов А.Л., Инвестиционный анализ и оценка эффективности проектов, Часть 1 учебно-методического пособия, М., Экономический факультете МГУ, ТЕИС, 2010. - 284 с.

 32. Серов В.Н. «Инвестиционный менеджмент», М., 2006.

 33. Синицина Н.М. “Рынок ценных бумаг”, учебное пособие, Н. Новгород, 2010. - 55 с.

 34. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. “Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятий”, учебное пособие, М., Финансы и статистика, 2010. - 111 с.

 35. Тумусов Ф.С. «Инвестиционный потенциал региона», М., «Экономика», 1999.

 36. Хайдаров Н. «Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида корхоналар инвестицион фаолиятидаги молия-солиқ муносабатларини такомиллаштириш масалалари» и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Т., 2009.

 37. Хонко Я. “Планирование и контроль капиталовложений“ - М.: “Экономика”, 2009. - 90 с.

 38. Финансы и кредит. 2011 г.№1-33.VI. Статистик маълумотлар ва йиллик ҳисоботлар


 1. Ўзбекистон Республикасининг 2011 й январ-март статистик ахборотномаси.

 2. Ўзбекистон иқтисдиёти. Тахлиий шарх.. 2010 й. №7

 3. Экономика Узбекистана. Информационно-аналитический обзор за 2011 г.


VII. Интернет сайтлари


 1. www.bankofengland.co.uk/markets/forex/index.htm

 2. www.bankofengland.co.uk/markets/money/index.htm

 3. www.travel-library.com www.thebanker.com

 4. www.Ziyonet.uz1 Ўзбекистон Республикасининг йиллар бўйича Ижтимоий ва иқтисодий ривожланиш асосий курсаткичлари


Каталог: uploads -> books -> 49959
49959 -> Андижон давлат университети
49959 -> Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги қарши давлат университети
49959 -> Андижон давлат университети тарих ва ижтимоий фанлар факультети умумий тарих кафедраси
49959 -> Узбекистон республикаси олий ва урта махсус таълим вазирлиги з. М. Бобур номидаги андижон давлат университети
49959 -> Инглиз ва Америка адабиётида эмоционал экспрессив лексика тадқиқи”
49959 -> Министерство высшего и среднего специального образования республики узбекистан
49959 -> Ҳозирги кунларда замонавий адабий оқимларнинг ривожланиш масаласи жаҳон адабиёти тарихида муҳим аҳамият касб этади
49959 -> Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат шарқшунослик институти хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик факултети
49959 -> Ўзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалик вазирлиги андижон қишлоқ ХЎжалик институти
49959 -> Андижон давлат университети


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет