Диссертацияның көлемі мен құрылымыДата17.04.2016
өлшемі83.38 Kb.
түріДиссертация
«Заңды тұлғаларға арналған несиелік модульді автоматтандыру» атты тақырыбына жазылған

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университетінің

6N0602 – «Информатика» мамандығы бойынша

математика факультетінің магистранты

Тұрғымбаева Гүлжан Меңдібайқызының

магистерлік диссертациясының рефераты
Диссертацияның көлемі мен құрылымы

Берілген диссертацияның көлемі 64 бетте көрініс тапқан. Тексте 22 иллюстрация, 2 кесте, бағдарламалық кодтың 8 листингі кездеседі.

Диссертациялық жұмыстың құрылымы келесідей: анықтама, қысқартулар мен түсіндірмелер, кіріспе, 3 негізгі бөлім, 9 бөлімше, қорытынды мен қолданылған қайнар көз тізімі.

Жұмыстың бірінші бөлімі кірісу болып табылады және зерттеудің мақсаттарын, оның өзектілігін, зерттеудің әдістері мен объектілерін толық сипаттайды. Банктік жұмысты автоматтандыру қажеттілігі туралы ұғымы ашылады. Заңды тұлғаларды несиелеу үрдісінің негізгі сәттері қарастырылған.

Екінші бөлімінде мәліметтер базасын құру және құрастыру құралдары тереңірек зерттелген, әсіресе, байланыстың негізгі сипаттамалары, қатынасты жақсарту, қызметтік тәуелділік, ақпараттық жүйені іске асырудың құралдары мен әдістері және т.б. қарастырылған.

Үшінші бөлім Delphi ортасында іске асырылған «Несиелік модуль» бағдарламасын сипаттау болып табылады.Қолданылған әдебиеттердің саны

Магистерлік зерттеу жұмысын жазу барысанда: нормативті құқықтық актілер, арнайы және монографиялық әдебиеттер, ғылыми журналдарда және мақала жинағында жарияланған мақалалар қолданылды. Қолданылған әдебиеттердің жалпы саны – 30.Кілтті сөздер тізімі

Осы жұмыстың кілтті cөздері: банк, жеке тұлға, заңды тұлға, менеджмент, несие, ссуда, қарыз алушы, несие беруші, пайыздық мөлшерлемесі, несиелік портфель, несиелік модуль, мәліметтер базасы, кесте, сұраным, процедура, кіру мәліметтер, пароль, оператор.Зеттеу өзектілігі

Қазіргі кездегі несиелік модульдердің біршама кемшіліктері бар, себебі, екінші деңгейдегі банктер қолданатын бағдарламалар пакеті несиелік модульді автоматтандырудың қазіргі заманғы талаптарына толық сай келмейді. Сондықтан несиелеу үрдісі баяу жүреді.

Несие қазіргі заманғы экономиканың тірегі, экономикалық дамудың ажырамас бөлшегі ретінде болып табылады. Оны ірі кәсіпорындар мен бірлестіктер, шағын өндірістік, ауылшаруашылық және сауда құрылымдары, сонымен қатар, мемлекет пен үкімет және жеке азаматтар пайдаланады.

Оны дамыта келе, несиелік мекемелер несиелік жұмысты жүйелендірудің одан да тиімді әдісін қажет етеді. Осы мақсатты шешу үшін Қазақстан Республикасы банктерінің несиелік жұмысының барлық қызметтік аспектілерін қамтитын автоматтандырудың біріккен жүйесі қажет.

Екінші деңгейдегі банктерде несие беру жағынан бағдарламалық өнімдерді қамтамасыз ету жеткіліксіз болғандықтан, белгілі бағдарламалық пакеттің жеке модульдерін жетілдіру қажеттілігі туды. Несиелеу үшін қажет кейбір сұрақтарды шешу және жүйелендіру үшін біз біріккен жүйені іске асырдық. Ол заңды тұлғаларды несиелеу жағынан банктің операцияларын автоматтандыруды қамтамасыз етеді.

Зерттеудің мақсаты

Осы жұмыстың мақсаты заңды тұлғаларды несиелеу үрдісін кешенді талдау және несие алушының жағдайын тез қарастыру үшін қажетті ақпаратты беретін жаңа біріккен жүйені құру болып табылады, соның арқасында несиелік бөлім менеджерінің жұмысын тездету, әрі жеңілдету.Зерттеу объектісі

Зерттеу объектісі ретінде АҚ «Альянс банктің» несие беру бөлімінің «Афина» атты несиелік модулі қарастырылды.Зерттеу әдістері

Зерттеудің әдістемелік негізін басты 2 кезең құрайды: банктік жұмысты автоматтандырудың экономикалық талдауы және қойылған мақсатты ақпараттық, сонымен қатар математикалық моделдеуді құрайтын техникалық талдауы.Алынған нәтижелер, олардың жаңашылдығы, ғылыми мен тәжірибелік маңыздылығы

Диссертациялық зерттеудің нәтижесі «Альянс банк» несиелік модулінің мысалында құрастырылған модуль болып табылады. Құрастырылған модуль банктің несиелік бөлімінің менеджеріне несие алушы туралы мәліметтерді қарастырумен қоса, несиені төлеудің қазіргі жағдайын және бүгінгі күнде кімнің мерзімнен асып кеткені туралы мәлімет алу мүмкіндігін береді. Осылайша, жетілдірілген жұмыс қарыздың төлеуін бақылау туралы ақпаратты және несие беру кезінде барлық қажетті шарттарды көрсетеді.Басылымдар туралы мәлімет

Диссетациялық зерттеу барысында ғылыми басылымдарда келесі мақалалар жарық көрді:  1. Тұрғымбаева Г.М. Заңды тұлғаларға арналған несиелік модульді автоматтандыру// «Ломоносов -2009» атты халықаралық ғылыми конференциядағы баяндамалар тезисі. – Астана, 2009. – 0,3 б.б.

  2. Тұрғымбаева Г.М., Омаров А.М. Жеке тұлғалардың несие қайтаруын бағалау («Қазақстан Ұлттық банкі» мысалында)// «Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің дамуы мен инновациялық жүйенің қалыптасу мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Қарағанды, 2009.– 0,5 б.б.

Диссертант Г.М. ТұрғымбаеваРеферат

магистерской диссертации на тему

«Автоматизация кредитного модуля для юридических лиц»

магистранта специальности 6N0602 – «Информатика»

математического факультета

Карагандинского Государственного Университета им. Е.А. Букетова

Тургумбаевой Гульжан Мендыбаевны
Объем и структура диссертации

Объем настоящей диссертации составляет 64 страницы. В тексте встречаются 22 иллюстрации, 2 таблицы, 8 листингов программного кода.

Диссертационная работа имеет следующую структуру: определения, обозначения и сокращения, введение, 3 основных раздела, 9 подразделов, заключение, список использованных источников.

Первая часть работы является вводной и подробно описывает цели исследования, его актуальность, объект и методы исследования. Раскрываются понятия о необходимости автоматизации банковской деятельности. Рассмотрены основные моменты процесса кредитования юридических лиц.

Во второй части более глубоко изучены средства разработки и создания баз данных, а именно: основные характеристики связи, нормализация отношений, функциональные зависимости, рассмотрены методы и инструменты реализации информационных систем и т.д.

Третья часть представляет собой описание приложения «Кредитный модуль», реализованный в среде Delphi, его функциональные возможности.Количество использованных литературных источников

В ходе написания магистерской диссертации были использованы: нормативные правовые акты, специальная и монографическая литература, статьи, опубликованные в научных журналах и сборниках статей. Общее количество использованных источников – 30.Перечень ключевых слов

Ключевые слова настоящей работы: банк, физическое лицо, юридическое лицо, менеджмент, кредит, ссуда, заемщик, кредитор, процентная ставка, кредитный портфель, кредитный модуль, база данных, таблица, запросы, процедура, входные данные, пароль, оператор.Актуальность исследования

Актуальность обусловлена тем, что, на данный момент существующие кредитные модули имеют существенные недостатки, которые проявляются в том, что используемые пакеты программ в банках второго уровня не полностью удовлетворяют современным требованиям по автоматизации кредитного модуля, тем самым замедляя процесс кредитования.

Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элементом экономического развития. Его используют как крупные предприятия и объединения, так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры; как государства, правительства, так и отдельные граждане.

Развивая его, кредитные учреждения нуждаются в более эффективном подходе систематизации работы кредитования. Для решения этой задачи нужна единая система автоматизации, которая охватывала бы все функциональные аспекты кредитной деятельности банка РК. В силу того, что в банках второго уровня недостаточное обеспечение программных продуктов по определенным видам деятельности в сфере кредитовании, возникла необходимость усовершенствовать отдельные модули конкретного программного пакета. Для систематизации и решения некоторых задач, необходимых для кредитования, нами была реализована интегрированная система, обеспечивающая автоматизацию операций банка в области кредитования юридических лиц, от организации сбыта кредитных продуктов - до сопровождения кредитов и управления просроченной задолженностью.Цель исследования

Целью данной работы является комплексный анализ процесса кредитования ЮЛ и создание новой интегрированной системы, отображающей необходимую информацию для быстрого анализа состояния заемщика, тем самым делая работу менеджера кредитного отдела более быстрой, лаконичной и менее трудоемкой.Объект исследования

Объектом исследования выступает банковская сфера, в частности кредитный модуль «Афина» отдела кредитования АО «Альянс банк».Методы исследования

Методологическую основу исследования составили 2 главных подхода: экономический анализ автоматизации банковской деятельности и технический анализ, включающий как информационное, так и математическое моделирование поставленной задачи.Полученные результаты, их новизна, научная и практическая значимость

Результатом диссертационного исследования является модуль, созданный на примере кредитного модуля «Альянс банка». Разработанный модуль дает возможность менеджеру кредитного отдела банка не только просматривать сведения о заемщике, но и прослеживать текущее состояние погашения кредита, о том, кто на сегодняшний день находится в просроченном состоянии. Таким образом, усовершенствованная работа показывает информацию, которая требуется при основном контроле погашения долга, создавая все необходимые условия в ходе выдачи кредита. Результаты данной работы могут быть использованы в банковской сфере.Сведения о публикациях

В рамках диссертационного исследования были опубликованы следующие статьи в периодических научных изданиях:  1. Тургумбаева Г.М. Автоматизация кредитного модуля для юридических лиц// Тезисы докладов Международной научной конференции «Ломоносов-2009». – Астана, 2009. – 0,3 п.л.

  2. Тургумбаева Г.М., Омаров А.М. Оценка возвратности кредита физических лиц (на примере АО «Народный банк Казахстана»)// Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы становления инновационной системы и развития предпринимательства в Республике Казахстан». – Караганда, 2009.– 0,5 п.л.

Abstract

for Master dissertation on a theme of

«Automation of the credit module for legal bodies»

of the undergraduate by specialty 6N0602 – «Informatics»

of Karaganda State University named after E.A. Buketov

Turgumbayeva Gulzhan Mendybayevna
Volume and structure of dissertation

The volume of the present dissertation makes 64 pages. In the text there are 22 illustrations, 2 tables, 8 listings of a program code.

Dissertational work has the following structure: definitions, designations and reductions, introduction, 3 basic sections, 9 subsections, the conclusion, the list of the used sources.

The first part of work is introduction and it detail describes research objectives, its urgency, object and research methods. Concepts about necessity of automation of bank activity reveal. The basic moments of process of crediting of legal bodies are considered.

In the second part tools of working out and creation of databases are more deeply studied, namely: the basic characteristics of connection, normalization of relations, functional dependences, methods and tools of realization of information systems and etc. are considered.

The third part represents the application description «Credit module», which was realized in the environment of Delphi, and its functionality.Quantity of the used references

During a writing the Master dissertation have been used: the standard legal certificates special and the monographic literature, articles published in scientific magazines and collections of articles. Total of the used sources - 30.The list of keywords

Keywords of the presented dissertation: bank, the physical person, the legal body, management, the credit, the loan, the borrower, the creditor, the percentage rate, a credit portfolio, the credit module, a database, the table, inquiries, procedure, entrance data, the password, the operator.Research urgency

The urgency is caused by that, at present existing credit modules have essential lacks, which are shown that used software packages in banks of the second level not completely satisfy modern requirements on automation of the credit module, thereby slowing down crediting process.

The credit appears as a support of the modern economy, the integral element of economic development. The large enterprises and associations, small industrial, agricultural and trading structures; the states, the governments and separate citizens use it.

Developing it, credit institutions require more effective approach of ordering of work of crediting. For the decision of this problem it is necessary the uniform system of automation which would cover all functional aspects of credit activity of the bank of Republic of Kazakhstan. Owing to that in banks of the second level insufficient maintenance of software products by certain kinds of activity in sphere crediting, there was a necessity to improve separate modules of a concrete software package. For ordering and the decision of some problems necessary for crediting, we had been realized the integrated system providing automation of operations of bank in the field of crediting of legal bodies, from the organization of a sale of credit products – up to support of credits and management of the delayed debts.The purpose of research

The purpose of the given work are the complex analysis of process of crediting of the legal bodies and creation of the new integrated system displaying the necessary information for the fast analysis of a condition of the borrower, thereby doing work of the manager of credit department faster, laconic and less labor-consuming.Object of research

As object of research appears the bank sphere, in particular credit module named «Athena» of the credit department of branch of joint-stock company «the Alliance bank».Research methods

The methodological basis of research was made by 2 basic of the approach: the economic analysis of automation of bank activity and the technical analysis including information and mathematical modeling of a task in view.Received results, their novelty, scientific and practical importance

Result of dissertational research is the created module on an example of the credit module « the Alliance bank ». The developed module gives the chance to the manager of credit department of bank not only to look through data on the borrower, but also to trace a current condition of repayment of the credit, about who is in the delayed condition today. Thus, advanced work shows the information which is required at the basic control of repayment of a debt, creating all necessary conditions during credit delivery. Results of the given work can be used in bank sphere.Information on publications

In the context of dissertational research following articles in periodic scientific editions have been published:  1. Turgumbayeva G.M. Automation of the credit module for legal bodies// Materials of the International scientific conference «Lomonosov-2009». - Astana, 2009. – 0, 3 items of 1.

  2. Turgumbayeva G. M., Omarov A.M. Estimation of a reflexivity of the credit of physical persons (on a joint-stock company example «National bank of Kazakhstan»)// Materials of the International scientifically-practical conference «Problems of formation of innovative system and business development in Republic of Kazakhstan». - Karaganda, 2009.-0, 5 items of 1.Candidate for degree G.M. Turgumbayeva
Каталог: files -> Faculties -> Mathematical -> Autoreferat
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
Autoreferat -> Диссертация на соискание академической степени магистра математики Реферат Общая характеристика работы
Autoreferat -> ТҰжырым жұмыстың жалпы сипаттамасы
Autoreferat -> Математика факультетінің магистранты
Faculties -> I жалпы ережелер
Faculties -> Диссертация жұмысы кіріспеден, бірнеше бөлімдерден тұратын үш тараудан, қорытындыдан және пайдаланған деректер тізімінен, қосымшалардан тұрады
Autoreferat -> Ақырлы өрістегі арнайы группалар 6N0601–Математика ғылымының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін ұсынылған диссертация Реферат


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет