«Д‰ние ж‰зі µркениеті тарихы» пєні бойынша тест сұрақтарыДата03.05.2016
өлшемі403.49 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті


“Бекітемін”


кафедра меңгерушісі

---------------т.ғ.к. Апашева С.Н.

“-------”------------------2007 ж

Тест сұрақтары

Факультеті: «Тарих және құқықтану»

Кафедра: “Отан және шетел тарихы”

Мамандығы:050114-Тарих

Пән атауы: Дүние жүзі өркениет тарихы

Кредит саны: 2

Курс: 2. семестр 4

Топ: Тар-16

Тест сұрақтарының саны: 200

“Отан және шетел тарихы” кафедрасының мәжілісінде қаралды:


Құрастырған: Ниязбекова М.

Жетісай-2009ж

Тест сауалнамалары “Тарих” кафедраның мәжілісінде талқыланған


Хаттама №__________________________________________________200_ж.

Факультет оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған


Хаттама_№________ “______________________” 200__ж.

Оқу-әдістемелік бөлімінің бастығы__________________________________«Д‰ние ж‰зі µркениеті тарихы» пєні бойынша тест сұрақтары.1. «Civilis» дегеніміз:

А. Ќоѓам.

В.Мєдениет.

С. Азаматтыќ.

Д.Аќпарат.

Е.Ќала.

2. “Ақпараттық қоғам” терминін кім енгізді?

А. А.Тоффлер.

В.М.Маклюэн.

С. Дж. Масуда.

Д.Дж. Бенигер.

Е.Д.Белл.

3. “Типология” термині қай тілден енген?

А. Араб.

В.Латын.

С. Грек.

Д.Орыс.

Е.Неміс.

4. Мәдениеттер типологиясының тұйық шеңберлік (циклдік) теориясын ұсынған мәдениеттанушылар:

а. . Д.Вико, Гердер, Гегель.

в.О.Шпенглер, А.Тойнби, К.Ясперс.

с. Вико, Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби.

Д.Ф.Ницше, А.Шопенгауэр, К.Маркс.

Е. Н.Данилевский, Н.Бердяев.

5. “Белдеулік уақыт” ілімін кім дамытты?

А. Д.Вико.

В.А.Тойнби.

С. К.Ясперс.

Д.Н.Бердяев.

Е.О.Шпенглер.

6. Алғашқы өркениеттер К.Ясперстің пікірі бойынша қай жерлерде пайда болды?

А.Ніл, Қосөзен, Инд, Хуанхе аңғарлары.

В.Ежелгі Грекия, Рим.

С.Орта және Орталық Азия.

Д.Египет пен Шумерде.

Е.Үнді мен Қытайда.

7. Еуропадағы ортағасырлық мәдениетте дүниетанымның қай түрі үстем болды?

А. Өнер.

В. Философия.

С. Дін.

Д.Мифология.

Е.Ғылым.

8. Мәдениеттанудағы символистік бағыттың өкілі кім?

А. К.Ясперс.

В.О.Шпенглер.

С. Э.Кассирер..

Д.А.Тойнби.

Е. М.Вебер

9. Мәдениетті құндылық теориясы тұрғысынан түсіндірген кеңестік ғалым қайсысы?

А. Э.Маркарян.

В.М.Каган.

С. Н.Чавчавадзе.

Д.В.Межуев.

Е.Н.Злобин.

10. “Тарихтың мағынасы мен міндеттері” еңбегінің авторы кім?

А. ..Л.Гумилев.

В.О.Шпенглер.

С. К.Ясперс

Д.А.Тойнби.

Е. М.Бахтин

11. “Еуропаның ақыры” еңбегінің авторы кім?

А. Н.Данилевский.

С. А.Тойнби.

Д. О.Шпенглер.

Е.К.Маркс.

12. “Өркениет” ұғымының бастапқы этимологиялық мағынасы:

а. Мемлекеттік мүдде.

В.Ақыл-ой негізінде құрылған қоғам.

С. Азаматтық қоғам.

Д.Қалалық.

Е.Мәдениеттік.

13. Мәдениет термині қай тілден алынған?

А. Араб.

В.Парсы.

С.Қытай.

Д. Қазақ.

Е.Үнді.

14. “Культура” термині қай тілден алынған?

А. Араб.

В. Грек.

С.Орыс.

Д. Латын.

Е.Ағылшын.

15. Еуропалық дәстүрде мәдениетке қарсы қойылған ұғым:

а. Варварлық.

в.Тағылық.

с. Натура.

д.Өркениет.

е.Надандық.

16. “Мәдениет” ұғымының құрамына енбейтін белгі:

а..Жұлдызды аспан.

В.Дін.

С.Өнер.

Д.Әдеп.

Е.Білім.

17. Менталитет мәдениеттің қай деңгейімен тығыз байланысты?

А. Субмәдениет

В. Суперөркениет

С. Ұлттық мәдениет

Д.Әлемдік мәдениет

Е.Рухани мәдениет

18. Дәстүрлі мәдениетті жан-жақты зерттеген ғалым кім?

А. А.Швейцер

В. К.Маркс

С. М.Мид

Д.Э.Фромм

Е.М.Ганди

19. Гуманистік дәстүрдегі күш көрсетпеу этикасы өкілдерінің бірі:

а. Л.Толстой

в.Гегель

с.Кант

д. А.Швейцер

е.А.Сахаров

20. “Мәдениет және этика” еңбегінің авторы кім?

А. М.-А.Кинг

В.А.Сахаров

С. А.Швейцер

Д. Л.Толстой

Е.Кант

21. Мәдениет қандай құрылымдық бөліктерден тұрады?

А.Материалдық және рухани.

В.Дін, білім, өнер, дүниетаным.

С.Әдептілік, тәртіп, сұлулық.

Д.Жазу-сызу, сәулет өнері, салт-дәстүр.

Е.Қалалар, мемлекеттер, халықтар.

22. “Тарихты игеру” ізденісінің авторы кім?

А. Н.Данилевский.

В.Э.Тайлор.

С. А.Тойнби.

Д.П.Сорокин.

Е.К.Ясперс.

23. “Алғашқы қауымдық мәдениет” еңбегінің авторы кім?

А. Н.Данилевский.

В. А.Тойнби.

С. Э.Тайлор.

Д.П.Сорокин.

Е.К.Ясперс.

24. О.Шпенглер неше тарихи-мәдени типтерді санап өтеді?

А. 8.

В.21.

С. 10.

Д.13.

Е.9.

25. ХХ ғ жазу мәдениетінен қай мәдениетке ауысу болды?

А. Ауызша.

В.Бұқаралық.

С. Экрандық.

Д. Кітап.

Е.Теледидарлық.

26. Грек тіліндегі “этнос” сөзі нені білдіреді?

А. Халық.

В.Жұрт.

С. Ел.

Д.Ұлт.

Е.Мемлекет.

27. Мәдени сұхбат идеясына жатпайтын терминді көрсет.

А. Мәдени байланыс.

В.Мәдени плюрализм.

С. Европоцентризм.

Д.Мәдени қарым-қатынас.

Е.Мәдени мозаика.

28. Мәдениеттің функционалдық теориясының авторы кім?

А. Б.Малиновский.

В.А.Тойнби.

С.Н.Данилевский.

Д.К.Маркс.

Е. З.Фрейд.
29. И.Хейзинга мәдениеттің пайда болуын немен байланыстырады?

А. Еңбекпен.

В.Сұхбатпен.

С. Ойынмен.

Д.Дінмен.

Е.Құмарлықпен.

30. Мәдениетті этикамен тығыз байланыстыра қарастырған кім?

А.Ортега-и-Гассет.

В.М.Бахтин.

С.А.Швейцер.

Д.Н.Бердяев.

Е.М.Фуко.

31. Экрандық мәдениет қандай әлеуметтік құбылыс негізінде пайда болды?

А. Өнеркәсіптік революция.

С. Ғылыми-техникалық, ақпараттық революция және жаңа экономикалық тәртіп. В. Ғылыми-техникалық прогресс.

Д. Әдебиет, өнер және ғылымның өркендеуі.

Е. Бұқаралық ақпарат құралдарының сапалық өзгерістері.

32. Мәдени типологияның проблемасымен айналысқан, әлеуметтік стратификацияны зерттеген және әлеуметтік мәдени динамика концепсиясының авторы, тегі орыс американ социологының атын атаңыз:

А. Н.Бердяев.

В. Н.Данилевский.

С. П.Сорокин.

Д. А.Лосев.

Е. В.Библер.

33. И.Хейзинга мәдениеттің пайда болуын немен байланыстырады?

А. Ойынмен.

В. Сұхбатпен.

С. Еңбекпен.

Д. Дінмен.

Е. Құмарлықпен.

34. Мәдениетті талдаудың қандай тәсілдері бар?

А. Семиотикалық.

В. Функционалды-құрылымдық.

С. Тарихи-салыстырмалы, өркениетті-типологиялық.

Д. Морфологиялық, құрылымдық, сұхбаттық.

Е. Жоғарыда айтылғандардың бәрі.

35. О.Шпенглер типологиясына қай мәдениет кірмейді?

А. . Қазақ.

Б. Үнді.

С Египет.

Д. Қытай.

Е. Араб.

36. “Сублимация”, “либидо” терминдерін кімнің мәдениеттанулық концепсиясынан кездестіреміз?

А. А.Тойнби.

В. Э.Фромм.

С. З.Фрейд.

Д. Э.Тэйлор.

Е. Б.Малиновский.

37. Маркстің адам мен мәдениет генезисі концепсиянсының негізінде не жатыр?

А. Пассионарлық.

В. Рефлекция.

С. Еңбек.

Д. Ойын.

Е. Инстинкт.

38. Мәдениеттің регулятивтік функциясы:

А. Рухани өмірдің ізденісін жүзеге асыру.

Б. Тәртіптің негізін қалыптастыру.

С. Ата мұрасын ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу.

Д. Дүниеге көзқарасты қалыптастыру.

Е. Жеке тұлғаны қоғам өміріне енгізу.

39. Техногендік өркениеттің негізгі белгілері:

А. Барлық аталғандар.

В. Компьютеризация.

С. Интеграция.

Д. Глобализация.

Е. Технизация.
40. “Культура” деген сөз алғашында нені білдірді?

А. Жанды жетілдіру.

В. Тәрбие, білім.

С. Жерді өңдеу.

Д. Ілім, даму.

Е. Материалдық өндіріс.

41. Э.Кассирер адамға қандай анықтама береді?

А. Ақылды адам.

В. Ойын үстіндегі адам.

С.Күлкілі адам.

Д.Рәміздік адам.

Е.Саяси адам.

42. Өркениетті мәдениеттің өлімі деп танитын мәдениеттанушы кім?

А. И.Хейзинга.

В.А.Тойнби.

С.П.Сорокин.

Д. О.Шпенглер.

Е.Ф.Ницше.

43. “Homo ludens” шығармасының авторы кім?

А. К. Леви-Стросс.

В. И.Хейзинга.

С.Э.Кассирер.

Д.М.Бахтин.

Е.О.Шпенглер.

44. Ноосфера (парасатты орта) туралы түсінікті енгізген кім?

А.В.И.Вернадский.

В.Л.Н.Гумилев.

С.Н.Федоров.

Д.Н.Чижевский.

Е.Н.Бердяев.

45. Көне грек тіліндегі “пайдея” ұғымы нені білдіреді?

А. Өсіру.

В. Тәрбиелеу, баулу.

С.Жер өңдеу.

Д.Шешендік өнері.

Е.Ғылым-білім.

46. Аксиология нені білдіретін ұғым?

А. Құндылықтар теориясын.

В.Өмір философисын.

С. Мораль теориясын.

Д.Тарихи-мәдени типтер теориясын.

Е.Этногенез теориясын.

47. “Аккультурация” ұғымы нені білдірмейді?

А.Мәдении изоляция, оқшаулықты.

В.Мәдени сұхбат.

С.Мәдениеттердің өзара ықпал ету процесі.

Д.Мәдени қарым-қатынас.

Е.Мәдени диффузия, біріне-бірінің сіңісуі.

48. Қоғамдағы мәдениеттің атқаратын неше қызметі бар?

А. .6.

В. 5

С.7.

Д.4.

Е.3.

49. ХХ ғ мәдениеттану ғылымы саласының негізгі мектептері нешеу?

А.4.

В.8.

С.13.

Д. 9.

Е. 10.

50. Қайсы ғалым мәдениеттің тұрақталған 13 түріне тоқталды?

А. О.Шпенглер.

В. А.Тойнби.

С.Н.Данилевский.

Д.З.Фрейд.

Е. К.Лоренц.

51. Қоғамдық-тарихи мектептің қалыптасуына үлес қосқан ғалымдар:

А. Томас Стернэ Элиот, Н. Маниавели.

В. З.Фрейд, К.Лоренц.

С. О.Шпенглер, А.Тойнби, Н.Данилевский.

Д. Т.Карлейль, Ф.Ницше, А.Вебер.

Е.Э.Кассирер, К. Леви-Стросс.

52. Мәдениеттанудың негізгі бөлімдерінің бірі:

А. Мәдениеттің тарихы.

В. Гносеология.

С. Онтология.

Д. Пропедевтика.

Е. Логика.

53. Қандай да болмасын негіздемелеріне, белгілеріне қарай мәдениеттер топтандырылуы қалай аталынады:

А. Мәдениет философиясы.

В. Мәдениет типологиясы.

С. Мәдениет тарихы.

Д. Мәдениет антропологиясы.

Е. Мәдениет теориясы.

54. Өркениетті мәдениеттің соңғы даму сатысы және оның дағдарысы ретінде бағалаған ғалым:

А. О.Шпенглер.

В. З.Фрейд.

С. А.Тойнби.

Д.Э.Кассирер.

Е. Л. Леви-Брюль.

55. “Ресей мен Еуропа” еңбегінің авторы:

А. О.Шпенглер.

В. П .Сорокин.

С. Н.Данилевский.

Д. М.Маклюэн.

Е. В.Соловьев.

56. Ноосфера теорисының негізін салушы:

А. В.Вернадский.

В. К.Ясперс.

С. Л.Гумилев.

Д. Н.Батищев.

Е. П.Флоренский.

57. “Европаның күйреуі” еңбегінің авторы:

А. Бердяев.

В. Леонтьев.

С. Шпенглер.

Д. Ясперс.

Е. Данилевский.
58. Футурологияның зерттейтін бағыты:

А. Адамзат білімінің бірлігі, адамзат қоғамының болашағы туралы көзқарас.

В. Белгі жүйесін зерттеу.

С. Адамның іс-әрекеті мен білімдарлығының негізін ақыл-ой деп санайтын бағыт.

Д. Адамзаттың материалдық және рухани мәдениетінің қайта өрлеу процесі.

Е. Әлеуметтік институттардың қызметін зерттеу.

59. ХХ ғ. өнер мен техника синтезінен өнердің қандай түрлері пайда болды?

А. . Көркем фотосурет.

В. Пунктінен басқа көрсетілгендердің бәрі.

С. Кино.

Д. Светомузыка.

Е Музыка.
60. Мәдениеттану жеке ғылым ретінде қай ғылымнан бөлінді?

А. Әлеуметтану.

В. Тарих.

С. Философия.

Д. Этнография.

Е. Саясаттану.

61. Мәдениет құрылымын қай сфераларға бөлуге болады:

А. Әлеуметтік.

В. Рухани.

С. 4 – ден басқасы.

Д. Демографиялық.

Е. Материалдық.

62.Басты құндылық-адам мен оның ақыл-ойы деген қағида қай кезде жүзеге асты?

А. Ағартушылық ғасырында.

В. Рационализм ғасырында.

С. Классика ғасырында

Д. Қайта жаңғыру дәуірінде.

Е. Реформация дәуірінде.

63. Шағын ғана халқы бар қала, ал қала тұрғындары сол қаланың азаматтары болып саналады:

А. Полис.

В. Пайдейя.

С. Маданият.

Д. Культура.

Е. Натура.

64. Тәрбиелеу, оқыту деген ұғыммен қатар, білім беру,білімділік, ағартушылық, мәдениет деген мағыналарға ие болған термин:

А. Маданият.

В. Пайдейя.

С. Полис.

Д. Культура.

Е. Натура.

65. “Грек мәдениетінің идеяларынсыз ертедегі дүние тарихы кезең болып өмір сүре алмас еді де, ал батыс Еуропалық мәдениет дүниеге келмеген болар еді”–– деген кім?

А. Г. Е. Жураковский

В. Г.В. Драч

С. В. Иегер

Д. Толанд

Е. Вольтер

66.Грекияда негізінен мәдениеттің қандай түрі кең тараған?

А . Психологиялық

В. Педагогикалық

С. Аристократиялық (ақсүйектік)

Д. Гуманистік

Е. Жаңашылдық

67. Грекияда ақсүйектік қасиеттерімен қатар тағы қандай қасиеттерге ерекше көңіл бөлінді?

А. Этикалық

В. .Эстетикалық

С. Адамзаттық

Д. Гуманистік

Е. Мәдени

68. Грек қоғамының белсенді мүшесі болу, қоғамдық өмірдің сан-саласына араласу белгіленген ережелер талаптарды толық игергенде ғана жүзеге асып отырды, ал бұларды гректер қалай атады?

А. Адамзаттық табыстар

В.Мәдени табыстар

С. Даналық табыстар нала (заңдар)

Д.Өркениеттілік табыстар

Е.Білім жолы

69.Грек пайдейясының идеялары қашан бұзыла бастады?

А. Эллинизм дәуінде

В.Ортағасыр дәуірінде

С.Ерте орта ғасырда

Д.Орта орта ғасырда

Е.Кеш орта ғасырда

70. Мәдениеттің көптеген теориялары қашан өмірге келді?

А. XVIII ғасырда

В.XVII ғасырда

С. XVII-XIX ғасырларда

Д.XIX ғасырда

Е.XX ғасырда

71.Мәдениеттің мақсаты:

а. Адамды мәдениетке үйрету

в. Адам бойында ойлау, пікір айтып пайымдау қабілеті мен эстетикалық сезімді дамыту

с. Адамды тәрбиелеу

д.Адамды қалыптастыру

е.Адамдық қасиеттерді дамыту

72. Қай ұғым рухани мәдениетке тиіс емес:

А. Өнер.

В. Транспорт.

С. Ғылым.

Д. Мораль.

Е. Құқ.

73. Архетип ұғымын ғылымға кім енгізді:

А. Э.Тэйлор.

В. К.Ясперс

С. К.Г. Юнг.

Д. О.Шпенглер.

Е. А.Тойнби.

74. Тілдердің түрлері:

А. Табиғи және жасанды.

В. Аталғандардың бәрі дұрыс.

С. Рационалдық.

Д. Ғылым тілі.

Е. Машина және бағдарлау тілі.
75. “Өркениет” ұғымы қандай мағынаны білдіреді?

А. Варварлықтан кейінгі қоғамдық дамудың деңгейі.

В. Бұл түсінік барлық ғылыми әдебиетте жоғарыда айтылған барлық мағынада автордың көзқарасына байланысты қолданылады.

С. Мәдениеттің синонимі.

Д. Қоғамдық дамудың деңгейі.

Е. Тарихи өрлеудің негізгі ерекшелігі.

76. Философия ғылым ретінде қалыптасқан көне грек қаласы:

А. Афины

В. Милет

С. Микены

Д. Спарта

Е. Эфес

77. Тарихи-мәдени типологиямен айналысқан ХІХ ғ белгілі орысы социологын атаңыз:

А. Н.Михайловский

В. К.Леонтьев.

С. Н.Данилевский..

Д. Н.Бердяев.

Е. В.Соловьев.

78. Қандай әлеуметтік құбылыстардың негізінде экрандық мәдениет пайда болды?

А. Экономикалық өрлеу негізінде

В. Ғылыми-техникалық ақпараттық төңкеріс негізінде

С. Өндірістік төңкеріс негізінде

Д. Әдебиет пен өнердің дамуы негізінде

Е. Демократия дамуы негізінде

79. Ғылыми әдебиетте “екінші табиғат” ұғымы қандай мағынада қолданылады:

А. Мәдениет.

В. Қоғам.

С. Техника.

Д. Білім беру.

Е. Дін.

80. Қандай мәдени құндылықтар ұлттар мәдениеттерінің ерекшіліктерін көрсетеді:

А. Жалпы адамзаттық

В. Ұлттық

С. Шектелген топтық

Д. Отбасылық

Е. Жеке тұлғалық

81. Мәдениет ұғымын алғаш рет ғылыми тұрғыдан анықтауға ұмтылған:

А. Философтар.

В. Тарихшылар.

С. Әдебиетшілер.

Д. Психологтар.

Е. Мәдениеттанушылар.

82. Ағартушылық ғасыры:

а. XVIII

в. XVI

с. XVII

д. XIX

е.XX

83. Рационализм ғасыры:

а. XVIII

в.XVII

с. XVI

д.XIX

е.XX

84. Классика ғасыры:

а. XVIII

в. XVII

с. XIX

д. XVI

е.XX

85.Мен үшін екі құпия нәрсе бар, олар :жұлдызды аспан, мен адамның ішкі рухани дүниесі деген кім?

А. Фейербах

В.Спиноза

С. И. Кант

Д. Маркс

Е.Фрейд

86. 1964 ж. Дейін мәдениетке қанша анықтама берілген?

А. 157

В.150

С. 257

Д.250

Е. 300

87. Суреттік жазу:

а. Пиктограмма

в.Иероглиф

с.Алфавит

д. Идеограмма

е. Сына

88. “Философия мәселелері” деген еңбектің авторы:

а. И. Кант

в. В. Библер

с. Э. Б. Тайлор

д. Ф. В. Шиллинг

е. Д. Вико

89. Қазіргі кезде Қазақстанда қанша діни бірлестіктер бар?

А. 500

В. 1300

С.900

Д.1100

Е. 300

90. Қазіргі кезде Қазақстан қанща діни конфессиялар бар?

А. 10

В. 2

С. 30

Д.20

Е.1

91. Алматының бір өзінде неше діни ұйым бар?

А. 100

В.40

С.60

Д.80

Е.20

92. Мәдениетті гуманистры тұрғыдан қарастырған:

а. А.Тойнби

в. И. Кант

с. Д. Вико

д. Н.Бердяев

е. К. Ясперс

93. Мәдениет жөніндегі ғылым-реформалар жөніндегі ғылым деп тұжырымдап, мәдениетті үздіксіз даму үстіндегі процесс деп қарастырған кім?

А. А. Тойнби

В. Э. Б. Тайлор

С. Д. Вико

Д. И. Кант

Е. К. Ясперс

94. Мәдениет пен өркениет кең әрі этнографиялық мағынада-білімнен , наным-сенімдерден, өнерден, адамгершіліктен, заңдардан, сай-дәстүрлерден және қоғамның мүшесі ретінде адамның игерген дағдылары мен түрлі қабілеттерінен құралады:-деп мәдениетке жалпылама анықтама берген кім?

А. А. Тойнби

В. Э. Б. Тайлор

С. Д. Вико

Д. И. Кант

Е. К. Ясперс

95. Адамдардың қасиетті байланысты іздеу және жабу барысында қол жеткізетін бірлестігінің тұрақтылығын қамтамасыз ететін методологиялық механизм.

А. Дін

В.Тәрбие

С.Әдет-ғұрып

Д. Дәстүр

Е. Білім

96. Қоғамдық құбылыстардың ішіндегі ең күрделісі:

а. Тәрбие

в. Білім

с. Әдет-ғұрып

д. Дәстүр

е.Дін

97.Нақты және бір жағынан анықтама беруге өте қиын қоғамдық құбылыс:

а. Әдет-ғұрып

в. Тәрбие

с. Дін

д. Дәстүр

е. Білім

98. Өнер философиясы деген еңбектің авторы:

а. Ф. В. Шеллинг

в. Д. Вико

с. И. Кант

д. Э. Б. Тайлор

е. А. Тойнби

99. Қазақстан халқының конфессиялық құрылымы қандай?

А. Шиеленісті

В.Қарапайым

С. Күрделі

Д. Жай

Е.Қарама-қарсы

100. Дін, әрбір жеке тұлғаның өзіндік ісі деп жарияланған қоғам:

а. Көп дінді

в. Азаматтық

с. Жалғыз дінді

д. Исламдық

е. Діни

101. “Гильгамеш туралы ән” қай өркениетке жатады?

А.Шумер.

В.Египет.

С.Үнді.

Д.Қытай.

Е.Скиф-сақ.

102. Иран өркениетінің басты белгілерін атап өтіңіз:

А. Тайпалар қозғалысы”, арийлердің қоныс аударуы.

В. Зороастрлық дін, арийлердің қоныс аударуы, сыналық сәулет өнері.С.Буддалық дін, ирригациялық құрылыстар.

Д.Шумер, Египет, Грек мәдениеттерінен қор жинау.

Е.Көшпелілік өмір салты.

103. Ежелгі Үнді өркениетінің “архетиптеріне” не жатады?

А. Зороастризм.

В. Буддалық дін, егіншілік, табиғатты қастерлеу.

С. Ведалық әдебиет, буддизм, Харап өркениеті.

Д.Тәңіршілдік.

Е.Иудаизм.

104. Ренессанстық мәдени өрлеу Еуропадағы қай елден басталды?

А. Франция

В. Италия

С.Германия

Д.Византия

Е. Англия
105. Конфуцийлік құндылықтарға тиеслі емесін көрсет:

а. Рәсімділік.

в. Новаторлық.

с.Еңбекқорлық.

д.Үлкенді сыйлау.

Е. Гуманизм.
106. “Барлық мәдениет түгелдей дерлік алғашқы құштарлықтарды тізгіндеу мен оларға тыйым салудан басталады” деген тұжырымға келген км?

А. З.Фрейд.

В.Э.Фромм.

С.Т.Адорно.

Д. К.Юнг.

Е.Ж.Делез.

107. Атақты испан суретшілерінің қатарында кім ерекше аталады?

А. Гойя

В.Эль Греко


С. Пикассо

Д. Веласкес

Е.Моне

108. Көне Египет мәдениетіндегі басты құдайға кім жатады?

А Ра, Атон

.

В.Митра

С. Осирис.

Д.Заратуштра

Е.Дингир

109. Жазбаша мәдениет тұңғыш рет қай өркениетте пайда болды?

А. Египет.

В. Антикалық мәдениетте.

С. Шумер мен Египетте.

Д.Үнді мен Қытайда.

Е.Римде.

110. Шумерлік жазу қалай аталады?

А. Алфавиттік.

В. Иероглифтік.

С. Сыналық.

Д.Пиктограммалық.

Е.Петроглифтік.

111. “Сублимация”, “либидо” терминдерін кімнің мәдениеттанулық концепциясынан кездестіреміз?

А. Э.Фромм

В.А.Тойнби.

С. З.Фрейд..

Д.К.Юнг.

Е.Б.Малиновский.

112. “Тотем және табу” еңбегінің авторы кім?

А.З.Фрейд.

В.К.Юнг.

С.К.Ясперс.

Д.Э.Тайлор.

Е.М.Мид.

113. Еуропалық алғашқы университеттер қай ғасырларда пайда болды?

А. V – VІ ғғ.

В. ХІІ – ХІІІ ғғ.

С.ХVІ – ХVІІ ғғ.

Д.ХІХ – ХХ ғғ.

Е.ІІ – ІІІ ғғ.

114. Грек мәдениетіндегі алғашқы қауымдық қарым-қатынастардың толық ыдыраған кезеңі қайсы?

А. Архаикалық.

В.Классикалық.

С. Гомерлік.

Д.Ахейлік.

Е.Элладалық.

115. Тұңғыш араб философы, шығыс перипатетизмінің бастаушысы:

а. әл – Фараби.

В.әл – Бируни.

С. әл – Кинди.

Д.әл – Газали.

Е.Ибн – Сина.

116. Макиавеллизм дегеніміз не?

А. Саяси орнықтылықты білдіретін ұғым.

В. Мораль нормаларын елемейтін саясат атауы.

С. Мақсатқа жету үшін барлық әдіс- құрал жарамды деген көзқарас.

Д.Мемлекеттік мүддені қатал көздеу.

Е.Адамгершілік нормаларын негізгі құндылық ретінде қарастыру.

117. Рим мәдениетінің бастауы қайда жатыр?

А. Крит.

В.Вавилон.

С. Этрусктерде.

Д.Грек.

Е. Египет.
118. Көнегрек ақындарының қайсысы трагедияның атасы болып есетеледі?

А. Софокл.

В. Эсхил.

С.Еврипипд.

Д.Аристофон.

Е.Менандр.

119. Көнегрек тіліндегі “этос” ұғымының этимологиялық мәні нені білдіреіді?

А. Рәсім.

В.Әдет-ғұрып.

С. Мекен, ұя, үңгір.

Д.Адамгершілік.

Е. Дәстүр.
120. Көнегрек этникасыдағы гедонизмнің негізгі ұғымы:

а.Қасірет.

в.Бақыт.

с.Мейірімділік.

дЛәззат.

Е.Пайда.

121. Көнегрек этикасындағы эвдемонизмнің орталық категориясы:

а. Мейірімділік.

в. Қасірет.

с. Бақыт.

д.Ләззат.

е.Пайда.

122. Конфуций тіліндегі орталық ұғым:

а. Рәсім (ритуал).

в.Бақыт.

с. Қасірет.

Д.Ләззат.

Е.Пайда.

123. Эллиндік мәдени өмірдің орталығы қай қала болды?

А. Антиохия.

В. Пергам.

С. Александрия.

Д.Родос аралы.

Е.Сиракузы.

124. Рим мәдениетіне қай тайпаның мәдениетінің ықпалы зор болды?

А. Лягурлар.

В.Латиндер.

С. Этрускілер.

Д.Сабиндер.

Е.Самниттер.

125. Римдік шешен кім?

А. Вергилий.

В.Овидий.

С. Цицерон.

Д.Ювенал.

Е. Гораций.
126. Ежелгі Грекия мәдениетінің үш ұлы трагигі қайсылар?

А. Плутарх, Гомер, Гераклит.

В.Геродот, Вергилий, Тацит.

С. Софокл, Эсхил, Еврипид.

Д.Лукреций, Аристотель, Сократ.

Е. Гомер, Софокл, Еврипид.
127. Римнің үш даңқты ақыны:

а. Овидий, Тацит, Марциал.

В.Плутарх, Гораций, Нерон.

С. Вергилий, Гораций, Овидий.

Д.Гораций, Ливий, Касий.

Е. Ювенал, Сенека, Тацит

128. Орта ғасырлар мәдениетіндегі басым дамыған өнер түрі:

а. . Әдебиет.

в.Мүсін.

с Сәулет өнері.

Д.Көркемсурет.

Е.Музыка.

129. Қайта өрлеу дәуірінде өнердің қандай түрі үстем болды?

А. .Көркем сурет.

Сәулет өнері.

В.Мүсін өнері.

С.Фреска.

ДЕ.Әдебиет.

130. Реформацияның басты тұлғаларының бірі:

а. Людовик ХІІ.

в.Б.Спиноза.

с. Ф.Бэкон.

Д.Д.Дидро.

Е.М.Лютер.

131. Швейцариялық реформацияның басты тұлғасы:

а. Ж.Кальвин.

в. М.Лютер.

с.Ян Гус.

Д.Э.Роттердамский.

Е.Вольтер.

132. Еуропалық Жаңа Заман мәдениетінің әдеп негізі:

а. Гуманизм.

в. Үнемділік С.Утилитаристік этика.

Д. Протестанттық этика.

Е.Прагматизм.

133. Антикалық мәдениетте – театр, ренессанста – живопись, жаңа заманда - ?

а.Поэзия.

в.Сәулет.

с.Мүсіндеу өнері.

Д.Проза.

Е.Кино.

134. Ватикан сарайындағы атақты Сикст капелласының қабырғасы мен шаңырағын безендірушісі кім?

А. Джорджоне.

В.Веронезе.

С. Микаленджело.

Д.Тициан.

Е.Браманте.

135. Б.ғ.д. ІІІ – ІІ ғғ. гүлденудің жоғары шегіне жеткен Хараппа және Мохенджо-Даро мәдениеті қай елдің жәдігері?

А. Иран.

В.Ассирия.

С. Үндістан..

Д. Шумер – Вавилон

Е.Ұрарту.

136. Ортағасырлардың ақырғы, ренессанстың бірінші ақыны кім?

А. Данте.

В.Петрарка.

С.Лукреций.

Д. Вергилий.

Е.Шекспир.

137. Тұңғыш еуропалық гуманист кім?

А. Пико делла Мирандола.

В. Петрарка.

С.Рафаэль.

Д.Леонардо да Винчи.

Е.Тициан.

138. Тұңғыш энциклопедияны құрастырушы кім?

А.. Р.Декарт.

В.Т.Гоббс.

С. Д.Дидро

Д.Ф.Бэкон.

Е.Ж. – Ж.Руссо.

139. Еуропалық Жаңа заман мәдениетінің алғашқы сатысы:

а. Реформация.

в.Романтизм.

с. Ағартушылық д.Империялық бөлініс.

Е.Алғашқы қор жинау.

140. Еуропалық адамның ойлау стилі?

А. Иррационалдық.

В.Тылсымдық.

С. Рационалдық.

Д.Сезімдік.

Е.Белсенділік.

141. Қазіргі Батыс мәдениетінің ақпараттық негізі:

а. Нарық.

В. Кітап мәдениеті.

С. Экрандық мәдениет.

Д.Демография.

Е.Азаматтық қоғам.

142. Вестернизация деген не?

А. Азаматтық қоғам.

В.Мәдени сұхбат.

С. Батыстандыру.

Д.Мәдени қозғалыс.

Е.Мәдени аймақ.

143. Ежелгі орыс мәдениеті қай мәдени ықпал аймағында болды?

А. Көшпелілер.

В.Антикалық грек – Рим.

С.Скандинавия.

Д. Византия.

Е.Батыс Еуропа.

144. Киев Русі қай ғасырда Христиан дінін қабылдады?

А. VIII ғ.

В. IХ ғ ғ

С ХІ.ІХ ғ.

Д. ХІ .

Е.VII ғ.

145. Орыс мәдениетінің “алтын ғасыры”:

а. ХVІІІ ғ

В. ХХ ғ.

С. ХІХ ғ..

Д.ХVІІ ғ.

Е.ХVІ ғ.

146. Орыс мәдениетінің “күміс ғасыры”:

а. ХІХ ғ. соңы – ХХ ғ. басы.

В.ХVІ ғ.

С.ХVІІІ ғ.

Д.ХІХ ғ.

Е. ХV ғ.
147. Славянофильдердің өнімі:

а. П.Огарев.

в. А.Хомяков.

с.П А.Герцен.

е.Н.Данілевский.

148. Ресей өркениетінің мессиандық идеясы:

а.Москва – ІІІ Рим.

В.Славяндық бірлік.

С.Славянофильдік.

Д.Соборлық.

Е.Құдайылық.

149. Көне архаикалық адамның дүниетанымына барынша тиесілі нәрсе не?

А. Өнер.

В.Дін.

С. Миф.

Д.Дәстүр.

Е. Философия.
150. Ортағасырлық бұқаралық мәдениеттің аталуы:

а. Халықтық.

в. Шіркеулік.

С. Карнавалдық-әзілдік.

Д.Схоластикалық.

Е.Рыцарьлық.

151. Византия өркениетінің діни тірегі не?

А Правословиелік дін.

В.Католиктік дін.

С. Христиандық дін.

Д.Ислам.

Е.Несториандық бағыт

152. “Катарсис” ұғымы нені білдіреді?

А. Бақыт.

В.Ләззат.

С. Жанның қасірет арқылы тазаруы

Д. Төзімділік.

Е.Ойын-сауық.

153. Гуманизм дегеніміз:

а.Адамсүйгіштік

в.Танымал

с.Мәдениеттілік

д.Адамгершілік

е.Әдептілік

154. Көнегрек мәдениетінің шарықтау кезеңі қалай аталады?

А. Гомерлік.

В.Архаикалық.

С. Классикалық.

Д.Эллиндік.

Е.Крит-микендік.

155. Тұңғыш махаббат романы “Декамеронның” авторы кім?

А. Ф.Рабле.

В.П.Ронсар.

С. Д. Боначчо.

Д.М.Монтель.

Е.Ф.Петрарка.

156. С.Хантингтонның “Өркениеттер қақтығысы” концепциясындағы қазіргі замандағы өркениеттер арасыдағы көшбастаушы өркениет қайсысы?

А.Батыс.

В.Конфуциандық.

С.Жапондық.

Д.Исламдық.

Е.Провославиелік – славяндық.

157. “Өркениеттер арасыдағы бөлініс шебі – болашақ майдан шебі” деген кім?

А. О.Шпенглер.

В. Ф.Фукуляма.

С. С.Хантингтон.

Д.А.Тойнби.

Е.М.Бахтин.

158. Қытай тіліндегі “тянь” ұғымы нені білдіреді?

А. Аспан.

В.Қоғам.

С. Тәртіп.

Д.Мәдениет.

Е.Елбасы.

159. Инь ж Әйелдік және еркектік бастаманы.

В. Тәрбиелік принципін.

С.Ғарыштық үйлесімділікті.

Д. Табиғи циклдерді.

Е.Буддизм ұғымдарын.

160. Пайымдаушы, байсалды мәдени тұлғаның рәмізі (Ф.Ницше бойынша)?

А. Апполон.

В.Афродита.

С. Диониский.

Д.Зевс.

Е.Прометей.

161. Әзіл-күлкі, ойын-той, мереке-саулық мәдениетінің рәмізі (Ф.Ницше бойынша)?

А. Апполон.

В.Афродита.

С. Диониский.

Д.Зевс.

Е.Прометей.

162. Эдип туралы трагедияның авторы кім?

А. Эсхил.

В.Софокл.

С. Еврипид.Д.Аристофан.

Е.Вергилий.

163. Атақты грек комеиданты?

А. Эсхил.

В.Софокл.

С. Аристофан.

Д. Еврипид.

Е.Вергилий.

164. “Калокагатия” ұғымы нені білдіреді?

А Білімді.

В.Ізгілікті.

С. Ізгі сұлулықты.

Д. .Сұлулықты.

Е.Махаббатты.

165. Римде аса өркендеп дамыған мәдени сала:

а. Құқық.

в.Дін.

с. Өнер.

д.Саясат.

е.Философия.

166. “Ортағасырлар күзі” атты шығарманың авторы кім?

А. .А.Гуревич.

В.Д.Лихачев.

С. И.Хейзинга

Д.М.Бахтин.

Е.А.Лосев.

167. “Заратуштра осылай деген ...”, “Трагедияның музыка рухынан туындауы” атты шығармалардың авторы кім?

А. К.Ясперс Д.М.Бубер.

В.А.Шопенгауэр.

С. Ф.Ницше.

Е.С.Кверкегор.

168. Көнегрек мдениетіндегі “агон” нені білдірмейді?

А. Бейқамдық.

В.Жарыс.

С.Бәсеке.

Д. Күрес.

Е.Тайталас.

169. Архетип ұғымын мәдениеттануға енгізген кім?

А. Э.Фромм.

В. З.Фрейд.

С. К. – Г.Юнг.

Д.Р.Рорти.

Е.Ж.Делез.

170 Чжоу дәуірінен бастап қытайлардың басты құдайы

а. Аспан

в. Жер

с. Тау

д. Жел

е. Ориан

171 Адамның өз бақытын байлық-мансаптарын іздеп,баюды мақсат етіп қоюда ешбір қолдамайтын дін.

А.. Брахманизм

В. Индуизм

С. Будда

Д. Христиан

Е.Ислам

172 Ламаизм қай елде қалыптасты

а. Тибетте

в. Үндістанда

с. Қытайда

д. Аравияда

е. Иранда

173 Дзен-буддизм қай елде қалыптасты

а. Тибетте

в. Үндістанда

с. Қытайда

д. Аравияда

е. Иранда

174. Бір-бірінен тәуелсіз бірнеше діни-наным сенімдерден тұратын діни-мәдени ағым

а. Брахманизм

в. Будда

с. Индуизм

д. Христиан

е. Ислам

175. Қай ортағасырлық мемлекет антикалық мәдени дәстүрдің мұрагері болды:

а. Византия.

в.Германия.

с.Англия.

д. Франция.

е.Испания.

176 Адамдардың ең алғашқы еңбек құралдары бұдан қанша жылға жуық бұрын пайда болды?

А. 2,5 млн жылға жуық бұрын

В.2,0 млн жылға жуық бұрын

С.1,5 млн жылға жуық бұрын

Д. 1,0 млн жылға жуық бұрын

Е. 0,5 млн жылѓа жуыќ б±рын

177. Ғалымдардың пікірінше, алғашқы қауымдық құрылыс неше дәуірге бөлінді.

А. .4.

В.2

С. 3

Д. 5.

Е.6.

178. Сиқыршылықпен байланысты діннің ең көне түрі.

А. Анимизм

В.Тотемизм

С. Фетишизм

Д. Шаманизм

Е.Зорастризм

179. Рух пен жанның өмір сүретіндігіне деген сенім.

А. Шаманизм

В.Тотемизм

С. Фетишизм

Д. Анемизм

Е.Зороастризм

180. Сан-салалы мәдениет.

А. Египет мәдениеті

В.Қытай мәдентеті

С. Қосөзен мәдениеті

Д. Үндістан мәдениеті

Е.Иран мәдениеті

181 Ноль белгісімен санаудың ондық жүиесін оилап тапқан қай елдің ғалымдары

а. Қытай

в. Тибет

с. Үнді

д. Араб

е. Иран

182 Дүние жүзіндегі алғашқы жазуды ойлап тапқан халық

а. Араб

в. Египет

с. Шумер

д. Қытай

е. Тибет

183 Алғаш рет шеңберді 360 градусқа,сағатты 60 минутқа, ал минутты секундқа бөлген:

а. Шуммерліктер

в. Египеттіктер

с. Арабтар

д. Қытайлар

е. Тибеттер

184 Иран өркениетінің тірегі

а. Анимизм

в. Шаманизм

с. Зороастризм

д. Фетишизм

е. Тотемизм

185 Қайта жаңғыру дәуірі қандай атпен белгілі болды

а. Ренессанс

в. Рационализм

с. Антропоцентризм

д. Сциентизм

е. Еуроцентризм

186. «Глобус» театры қай елде

а. Германияда

в. Францияда

с. Англияда

д. Туркияда

е. Италияда

187. Батыс Европада кеңінен тараған готикалық стиль қай ғасырға деиін үстемдік етті

а. XV ғ

в. XII ғ

с. XIII ғ

д. XIV ғ

е. XI ғ

188. Готикалық стиль Англияда қай ғасырда кең қанат жайды?

а. XII ғ

в. XIV ғ

с. XIII ғ

д. XI ғ

е. XV ғ

189. Германияда гуманизм идеялары қай ғасырда тарай бастады?

а. XIII ғ басында

в. XII ғ

с. XI ғ

д. XIV ғ аяғына қарай

е. XV ғ ортасына қарай

190. Рабиндранат Тагор қай халықтың атақты жазушысы?

а. Үнді

в. Иран

с. Араб

д. Италия

е. Француз

191. Шумерліктердің байырғы отаны:

а. Үндістан

в. Қытай

с. Еуразия құрлығы

д. Қос өзен

е. Тибет

192. Реформация қандай бағытта жүзеге асты

а. Мәдени бағытта

в. Ғылыми бағытта

с. Саяси бағытта

д. Гуманизм бағытта

е. Діни бағытта

193. Қай ғасырда Венециядан бастап бүкіл Италияны қайта жаңғыру мәдениеті қамтыды

а. X ғ аяғы мен XVI ғ басында

в. XIV ғ

с. XIII ғ

д. XIV ғ аяғы мен XV ғ басында

е. XVI ғ аяғы мен XVII басында

194. Тотемизм мен сиқырлаудың классикалық елі:

а. Тибет

в. Австралия

с. Үндістан

д. Иран

е. Қос өзен

195. Мезолит дәуірінінің үйінділері қай жерде кездеседі?

А. Испанияда

В. Францияда

С. Данияда

Д.Иранда

Е.Үндістанда.

196. Қайта жаңғыру мәдениеті неше кезеңге бөлінді

а. 2

в. 3

с. 4

д. 5

е. 6

197. Германияда гуманизм идеялары қай ғасырда тарай бастады

а. XVI ғ

в. XIV ғ

с. XV ғ

д. XVII ғ

е. XVIII ғ

198. Орта ғасырлық дәуір неше кезеңнен тұрады

а. 3

в. 2

с. 4

д. 5

е. 6

199. «Авеста» қай діннің қасиетті кітабы?

а. Төтемизм

в. Шоман

с. Анилизм

д. Зороастризм

е. Фетемизм

200. Ренессаныстық мәдени өрлеу Еуропадағы қай елден басталды?

а. Германиядан

в. Франциядан

с. Италиядан

д. Англиядан

е. ИспанияданКаталог: CDO -> OBSOJ -> Tar
Tar -> Сабақ №1Сабақтың тақырыбы: ХХ ғ басында қазақ зиялыларының қоғамдық-саяси қызметі. Алаш қозғалысының басталуы
Tar -> М. Х. Асылбеков “ ” 2009 ж
Tar -> Сабақ барысында беріллген ақпатарттарды белсенді қабылдау
Tar -> Цин династиясының билігіндегі Қытай
Tar -> Ф-об-007/020 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Tar -> Лекция: 15 сағ Практикалық(Семинар)сабақтары сағ СӨЖ: 15 сағ обсөЖ: 15 сағ Тест саны: 200 Кредит саны 1
Tar -> Реферат Ауызша талдау
Tar -> Факультет: "Тарих және құқықтану" Кафедра: "Отан және шетел тарихы"
Tar -> Этнология” пәні бойынша “050114” – “Тарих” мамандығының 2- курс студенттерінің білімін бақылауға арналған тапсырмалар мәтіні
Tar -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет