Дом здрављА „др душан савић дода“ беочинДата03.05.2016
өлшемі23.96 Kb.
ДОМ ЗДРАВЉА

ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА БЕОЧИН

Светосавска бб, Беочин

Број: 360/2015

Дана: 06.05.2015. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15) и

Извештаја Комисије за стручну оцену бр. 357/2015 од 05.05.2015. године,

Директор Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин

доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

-ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ-

(ЈНМВ ред. број 4/2015)
I БИРА СЕ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА СЛЕДЕЋЕГ ПОНУЂАЧА:
АУТО КУЋА СЕКУЛИЋ ДОО ВЕТРНИК за износ од ......................................................... 900.000,00 без ПДВ - а
II Са понуђачем из тачке 1. Ове Одлуке закључиће се Уговор о јавној набавци.

Образложење

Наручилац је дана 21.04.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности (ЈНМВ бр.04/2015; заводни број 302/15) за јавну набавку добара – Путнички аутомобил.

Обавештење о покретању поступка Наручилац је објавио 23.04.2015. године на Порталу јавних набавки.

У Извештају о стручној оцени понуда број 357/2015 од 05.05.2015. године, Комисија за јавну набавку констатовала је следеће:  1. Назив и адреса наручиоца: Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин,

Ул. Светосавска бб, 21300 Беочин


  1. Предмет јавне набавке: Путнички аутомобил
  1. Подаци из плана набавки

за предметну јавну набавку: - Набавка је планирана у Плану набавки за 2015. год.

- Средства су обезбеђена у Финансијском плану Дома здравља за 2015. год. – издвојена средства амортизације из претходних година.
  1. Процењена вредност јавне набавке: 905.000,00 динара без ПДВ-а,
  1. Вредност Уговора о јавној набавци је: 900.000,00 динара без ПДВ-а  1. У поступку јавне набавке своје благовренеме понуде поднело је укупно 2 понуђача.
  1. Критеријум за оцењивање понуде: Kритеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

  2. После стручне оцене Комисија је утврдила да је понуда понуђача Ауто кућа Секулић д.о.о. Ветерник повољнија од понуде Euro Car Станић д.o.o. Краљево, чија понуда је 960.000,00 без пдв-а.

Директор Дома здравља прихватио је предлог Комисије за јавну набавку дат у Извештају о стручној оцени понуда број 357/15 од 05.05.2015. године и донео одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема.

Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин

Директор

_____________________________Др Масоуд Момени Седехи


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет