«Энтомология» пәні бойынша 050113- «Биология», 050607-«Биология» мамандықтары студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ тапсырмалар мәтініжүктеу 1.5 Mb.
бет3/8
Дата25.04.2016
өлшемі1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау

Қолданылған әдебиеттер

Негізгі

1.Бей – Биенко Г. Общая энтомология. “Высшая школа”, 19802.Шванвич Б.Н. Кур общей энтомологий. “Советская наука”М., 1949

3.Яковлев Б.В. Общая энтомология , 1974

Қосымша

4.Тыщенко В.П. Основы физиологий насекомых.МГУ. 19765.Яхонтов В.В Экологий насекомых “Высшая школа” 1964

6.Матбаева Б.Б. Ауыл шаруашылыѓы даќылдарыныњ зиянкестерімен биологиялыќ к‰рес тєсілдері. “Ќайнар”, Алматы 1982«Энтомология»

ОБСӨЖ – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары және тапсырмаларды қабылдау кестесі
050113 – «Биология», 2,3 – курс, 4,5 – семестр. 45 сағат
4 семестрТақырыбы, мазмұныөткізілетін уақыты (сабақ кест. сәйкес)

сабақтар мен бақылау түрлері және ұпайлары

Кон

сультРефе

рат


бакылау

Тест. тапс.

Глоссари

Коллок

Апта

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10№1.Тарау.


1

Энтомологияныњ негізгі даму кезењдері жєне баѓыттары.+
1 апта

2

Насекомдардың сыртќы құрылысыныњ ерекшілігі.Тері жабыны.1 апта

3 б

3

Насекомдардыњ бас бµлімініњ ќ±рылысы.+
2 апта

4

Насекомдардың ауыз апараттарының пайда болуы жене типтері.

2 апта

3 б5

Қанаттарының шығу тегі. Құрылыс ерекшеліктері..+
3

апта


6

Насекомдардыњ аяќтарыныњ ќ±рылысы жєне типтері.
3 апта

3 б7

Насекомдардыњ ќ±рсаќ бµлімініњ ќ±рылыс ерекшілігі.+
4

апта


8

Насекомдардыњ ас ќорыту ж‰йесініњ ќ±рылысы жєне атќаратын ќызметтері.


4 апта

3 б

9

Насекомдардыњ зєр шыѓару ж‰йесініњ ќ±рылысы жєне атќаратын ќызметтері.+
5

апта


10

Насекомдардыњ ќан айналу ж‰йесініњ ќ±рылысы жєне ерекшілігі5 апта

3 б
11

Насекомдардыњ тыныс алу ж‰йесініњ ќ±рылысы жєне ерекшілігі+
6

апта


12

Насекомдардың нерв жүйесі орталыќ, вегетативті ж‰йелердіњ ќ±рылысы.


6 апта

3 б13

Протоцеребрум, дейто жєне тритоцеребрум ќ±рылысы ерекшілігі ќызметті.+
7

апта


14

Насекомдардың сезім мүшелері ќ±рылысыныњ ерекшілігі.

7 апта

4 б

1.Тарау.
7 апта ( - 09)
1 – тарау
22 балл
2.Тарау.

15

Насекомдардыњ кµздері жєне кµруі.+16

Иіс сезу жене дєм сезу м‰шелерініњ ќ±рылысы.
8апта

3 б17

Насекомдардың көбею типтері ерекшілігі.
18

Насекомдардың ж±мыртќаларыныњ ќ±рылысы жєне бµлшектенуі.+

9 апта

3 б

19

Насекомдардың эмбриональдық типтерініњ ерекшілігі.
20

Насекомдардың постьэмбриональдық типтері+

10 апта

3 б

21

Насекомдардың постьэмбриональдық типтері
22

Насекомдар мен µсімдіктердіњ ќарым – ќатнасы.Заќымдану типтері.11 апта

3 б23

Насекомдардың экологиясыныњ негіздері.
24

Экологиялыќ факторлар сипаттамасы.+
12 апта

3 б


25

Биотикалыќ факторлардыњ жалпы сипаттамасы.
13 апта


26

Насекомдар классыныњ систематикасы+13 апта

3 б27

Насекомдар классыныњ классификациясы. Ќос ќанаттылар отряды.
14

апта28

Ќатты ќанаттылар отрядыныњ класификациясы.+

14 апта

4 б29

Кµп ќоректі зиянкестер экологиясы.

15

апта


30

Зиянды шегіркелердіњ даму динамикасы.+2.
8 апта (- 09)
2
22 балл
Барлығы

44 балл

5 семестрТақырыбы, мазмұныөткізілетін уақыты (сабақ кест. сәйкес)

сабақтар мен бақылау түрлері және ұпайлары

Кон

сультРефе

рат


бакылау

Тест. тапс.

Глоссари

Коллок

Апта

1

2
3

4

5

6

7

8

9

103 Тарау


1

Насекомдарға биотикалық факторлардың әсері.1 апта

4 б
1 апта
2

Насекомдар классыныњ систематикасы және класификациясы.
+2

апта


2 апта

3

Насекомдардың географиялық таралуы.

3 апта

4 б


3

апта4

Кµп ќоректі зиянкестердің экологиясы.+


4

апта


4 б

4

апта


5

Кµп ќоректі ќатты ќанаттылар табиғаттағы маңызы.

5

апта


5

апта
6

Маќта даќылыныњ зиянкестері және олармен күресу шаралары.+
6 апта

5 б6 апта

7


К‰нбаѓыс зиянкестерімен күресу шаралары
7 апта

4 б7

апта


3.Тарау.
7 апта ( - 09)
3 – тарау
30 балл
4.Тарау.

8

Насекомдардың тіршілігінде маусымдыќ цикл жєне ќорѓаныш рењнің маңызы.+


8 апта


3 б


8 апта


9

Қоғамдасып ттіршілік ететін қоғамдық насекомдар олардың экологиясы


9 апта

3 б9 апта

10

Табиғатта пайдалы насекомдардың маңызы.+

10апта

4 б

10

апта11

Энтомофагтардыњ экологиясы.
11 апта

4 б
11 апта

12

Ауылшаруашылыќ µнімдер ќорыныњ зиянкестерімен күресу шаралары.+


12

апта4 б12 апта

13

Зиянкестермен интегралды күресу шаралары.13 апта

4 б
13

апта14

Зиянкестермен биологиялыќ тєсілмен күресу шараларының тиімділігі.+
14 апта


8 б

14

апта


15

Қазақстан “Қызыл кітабына”кірітілген насекомдар.


15 апта
4.
8 апта (- 09)
4
30 балл
Барлығы
60 балл

Ескерту:


Студенттердің білімін бақылау, бағалау – СӨЖ – есептері, жаттығулар, тестілік бақылау (Т), рефераттар (Р), глоссарий (Г), коллоквиум (К) – оқытушыға тапсыру кестесі: әр аптада:

сейсенбі – 1400 – 1500 –9 ауд

сәрсенбі - 1400 – 1500 – 9 ауд

Қолданылған әдебиеттер

Негізгі


1.Бей – Биенко Г. Общая энтомология. “Высшая школа”, 1980

2.Шванвич Б.Н. Кур общей энтомологий. “Советская наука”М., 1949

3.Яковлев Б.В. Общая энтомология , 1974

Қосымша


4.Тыщенко В.П. Основы физиологий насекомых.МГУ. 1976

5.Яхонтов В.В Экологий насекомых “Высшая школа” 1964

6.Матбаева Б.Б. Ауыл шаруашылыѓы даќылдарыныњ зиянкестерімен биологиялыќ к‰рес тєсілдері. “Ќайнар”, Алматы 1982
СӨЖ – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары және тапсырмаларды қабылдау кестесі

050113 – «Биология», 2,3 – курс, 4,5 семестр, 45 сағат


4 семестрСабақтың тақырыбы

Сағат саны

Өтілетін күн

Аудитория

1

Энтомологияның даму тарихы.

1
9

2

Насекомдрдың ауыз апараттарының типтері олардың құрылысы, эвалюциясы.

1
9

3

Нсекомдардың анатомиясы және ас қорыту жүйесі.

1
9

4

Насекомдардың қоректену және ас қорыту жүйесі.

1
9

5

Насекомдардың зәр шығару мүшесінің ерекшеліктері.

1
9

6

Насекомдардың тыныс алу және қан айналу жүйелерінің ерекшелгі.

1
9

7

Май денесі және гармондар

1
9

8

Судағы,ауадағы,топырақтардың, насекмдардың құрылыс ерекшеліктері.

1
9

9

Насекомдардың көбею және эмбриональдық, постэмбриональдық даму жолдары.

1
9

10

Ауыл шаруаылығы рман,бақ,бақша және үй зиянкестері.Күрес әдістері.

1
9

11

Адам мен жануарлардың ауруларын тарататын насекомдар.Күресу әдістері.

1
9

12

Пайдалы насекомдар. Бал араларының, құмырсқалардың биологиясы.

1
9

13

Насекомдарды ұстау және бақылау методикасы.

1
9

14

Насекомдардың шығу тегі және эволюциясы.

1
9

15

Шала түрленіп дамитын насекомдар.

1
9

16

Тура қанаттылар отряды.

1
9

17


Толық түрленіп дамитын насекомдар

1
9

18

Тор қанаттылар отряды.

1
9

19

Экологиялық факторлардың сипаттамасы.

1
9

20

Насекомдармен өсімдіктердің өзара қарым-қатынасы.

1
9

21

Насекомдардың жаппай көбеюі және оны болжау.

1
9

22

Биологиялық күрес тәсілі.

1
9

23

Көп қоректі зиян кестер.

1
9

24

Дәнді дақылдардың зиян кестері

1
9

25

Бұршақ тұқымда дақылдарының зиянкестері.

1
9

26

Мақта дақылдарының зиянкестері.

1
9

27

Көкініс дақылдарының зиянкестері.

1
9

28

Насекомдадың географиялық таралуы.

1
9

29

Насекомдардың биоценоздағы маңызы.

1
9

30

Насекомдарың систематикасы.

5 семестр

31

Насекомдардың мінез құлығы.

1
9

32

Қызыл кітапқа кірітілген насекомдар.

1
9

33

Насекомдардың маңызы.

1
9

34

Насекомдардың тіршілік циклі.

1
9

35

Насекомдардың систематикасы

1
9

36

Насекомдардың классификациясы.

1
9

37

Насекомдардың мінез құлқы, шартты және шартсыз рефлекстер.

1
9

38

Бал арасының биологиясы..

1
9

39

Мақта дақылдарының зиянкестері.

1
9

40

Көкініс дақылдарының зиянкестері.

1
9

41

Насекомдадың географиялық таралуы.

1
9

42

Насекомдардың биоценоздағы маңызы.

1
9

43

Насекомдарың систематикасы.

1
9

44

Насекомдардың мінез құлығы.

1
9

45

Қызыл кітапқа кірітілген насекомдар.

1
9
Барлығы

45Қолданылған әдебиеттер

Негізгі

1.Бей – Биенко Г. Общая энтомология. “Высшая школа”, 19802.Шванвич Б.Н. Кур общей энтомологий. “Советская наука”М., 1949

3.Яковлев Б.В. Общая энтомология , 1974

Қосымша

4.Тыщенко В.П. Основы физиологий насекомых.МГУ. 19765.Яхонтов В.В Экологий насекомых “Высшая школа” 1964

6.Матбаева Б.Б. Ауыл шаруашылыѓы даќылдарыныњ зиянкестерімен биологиялыќ к‰рес тєсілдері. “Ќайнар”, Алматы 1982

4 семестр

БІРІНШІ РЕЙТИНГ БАҚЫЛАУ


Тақырыптар

Апта

Бағасы

Бақылау түрі

1
2

Энтомологияныњ негізгі даму кезењдері жєне баѓыттары.
Насекомдардың сыртќы құрылысыныњ ерекшілігі.Тері жабыны.

1 апта


4 балл


Тест


Глоссарий

3
4


Насекомдардыњ бас бµлімініњ ќ±рылысы.
Насекомдардың ауыз апараттарының пайда болуы жене типтері.

2 апта


5 балл


Глоссарий

Тест

Бақылау сұрақтары5
6

Қанаттарының шығу тегі. Құрылыс ерекшеліктері.
Насекомдардыњ аяќтарыныњ ќ±рылысы жєне типтері.

3 апта

4 балл

Глоссарий

Тест


7
8

Насекомдардыњ ќ±рсаќ бµлімініњ ќ±рылыс ерекшілігі.
Насекомдардыњ ас ќорыту ж‰йесініњ ќ±рылысы жєне атќаратын ќызметтері.

4 апта


4 балл


Тест


Глоссарий

Реферат


9

10


Насекомдардыњ зєр шыѓару ж‰йесініњ ќ±рылысы жєне атќаратын ќызметтері.
Насекомдардыњ ќан айналу ж‰йесініњ ќ±рылысы жєне ерекшілігі

5 апта

4 балл


Тест


Глоссарий

Реферат


11

12


Насекомдардыњ тыныс алу ж‰йесініњ ќ±рылысы жєне ерекшілігі
Насекомдардың нерв жүйесі орталыќ, вегетативті ж‰йелердіњ ќ±рылысы.

6 апта

4 балл


Тест


Бақылау сұрақтары13

14


Протоцеребрум, дейто жєне тритоцеребрум ќ±рылысы,ерекшілігі, ќызметі.
Насекомдардың сезім мүшелері ќ±рылысыныњ ерекшілігі.

7 апта


5 балл


Бақылау сұрақтары

Тест

Жалпы ОБСӨЖ – нан 30 балл


1 апта

ОБСӨЖ № 1.
1.ОБСӨЖ тақырыбы: Энтомологияның негізгі даму кезеңдері және бағыттары
2.ОБСӨЖ мақсаты: Тақырыпты толық меңгеріп студенттердің өз бетімен жұмыс жүргізуіне жол ашу.

3.ОБСӨЖ мәтіні:

Энтомология-насекомдар туралы ғылым (грек тілінде: “энтомос”-насеком, логос ғылым). Ауыл шаруашылық дақылдарына насекомдармен қатар жануарлар дүниесінің басқа топтарының (нематодтар, кенелер, жалаңаш шырыштар, кемірушілер) өкілдері де зиян келтіреді. Солардың ішінде түрлерінің саны жағынан өте көбі-насекомдар класы. Осыған орай ауыл шаруашылық жоғарғы оқу орындарының факультеттерінде насекомдармен бірге құрамында зиян кестері бар басқа жәндіктерде энтомология пәнінде оқытылады.

Энтомология өзінің негізгі зерттеу обьектісі – насекомдардың практикалық маңызының алуан түрлілігіне сәйкес өз алдына дербес бірнеше жеке-жеке ғылыми пәндерге бөлінеді. Олардың ішінде жалпы “Жалпы энтомология” насекомдардың ішкі, сыртқы құрылысын, тіршілік әрекеттерін, олардың түр байлығы және тіршілік ортасы мен өзара қарым – қатынасын зеріттейді.

“Ауыл шаруашылық энтомологиясы” мен “Орман шаруашылық энтомологиясы” ауыл шаруашылық дақылдар мен жайылым өсімдіктердің және орман ағаштарының зиян кестерін зеріттейді. Ал адам мен үй жануарларына ауру жұқтыратын қан сорғыш насекомдарды зеріттеу “Медицина энтомологиясы” мен “Ветеринария энтомологиясы” үлесіне тиеді.

Энтомологияның негізгі мндеті-зиянды насекомдар мен басқа организмдердің зақымдау салдарынан ауыл шаруашылығы өсімдіктері өнімінің шығынын мүлде болдырмау немесе оны мейлінше азайту.
4.Студенттің аудиторияда орындайтын тапсырмасы .
Бақылау сұрақтары


  1. Энтомологияның негізгі даму кезеңдері

  2. Энтомологияның негізгі бағыттары1 апта
ОБСӨЖ №2
Тақырыбы: Насекомдардың сыртќы құрылысыныњ ерекшілігі.Тері жабыны.
Студенттің орындайтын тапсырмасы:1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет