«Ертіс дарыны» аймақтық ғылыми-практикалық орталығының облыстық сырттай оқу олимпиадаға дайындық мектебінің тапсырмалары химияДата28.04.2016
өлшемі74.91 Kb.
«Ертіс дарыны» аймақтық ғылыми-практикалық орталығының облыстық сырттай оқу олимпиадаға дайындық мектебінің тапсырмалары


ХИМИЯ
2 ТУР
8 сынып


 1. 2 моль/л фторсутегі концентрациясы бар балқитын қышқылының 500 мл ерітіндісінде қанша г кремний оксиді (ІV) түзіледі?

6 балл

 1. 576 г оттектен (қ.ж.) озонның қандай көлемін алуға болады? Бұл кезде қанша энергия жұмсалады? Реакцияның жылу эффектісі 3О2↔2О3-288,5 кДж тең.

6 балл

 1. 100 г ізбестасты күйдіргенде 33 г көміртегі оксиді (ІV) алынады. Үлгідегі кальций карбонатының (% - да) құрамын анықтаңдар?

6 балл

 1. Алюминий және мыстың 5,4 г қоспасын тұз қышқылымен өңдеді. 3,36 л газ (қ.ж.) бөлінді. Қоспадағы мыстың массалық үлесі қандай?

6 балл

 1. А және В элементтері өзара әр түрлі құрамдағы С және Д екі қосылысын түзеді. С заты жанғыш, ал Д жанғыш емес, бірақ А затымен реакцияласқанда жанғышқа айналады. Тапсырмада келтірілген жүргізу шарттарын, реакция теңдеулерін жазыңдар және барлық заттарды атаңдар.

6 балл
9 сынып


 1. Берілген газдардың қайсы сілтінің сулы ерітіндісімен әрекеттеседі? Хлортегі, күкіртсутегі, азот оксиді (IV), азот, хлор, метан, кукірт оксиді (IV), аммиак? Реакцияға сәйкес тендеу жазыңыз.

6 балл

 1. Элементтің салыстырмалы атомдық массасының (Ar) сандық мәні оның молярлық массасына тең екендігін есептеулер бойынша дәлелде.

6 балл

 1. Сосыдтың ішінде 25 мл көлемімен сутек және оттек қосылысы бар. Реакция кезінде 7 мл оттегі әрекеттеспей қалған. Шыққан қоспадағы оттектің көлемдік үлесін анықтаңыз егер барлық көлемдер бір келкі жағдайда берілсе.

6 балл

 1. Екі негіздік қышқылды нейтралдау үшін, периодтық жүйенің VI топ элементтерінен құралған массасы 3,87 г, 2,4 г натрий гидроксиді керек болды. Қышқылдың формуласын анықтаныз.

6 балл

 1. 2 кг топырақты калий гидроксидінің артық шығымымен балқытып 3,82 кг салмағымен силикат алды. Реакциядағы өнімнің шығымын анықтаныз, егер топырақтағы кремний оксидінің массалық үлесі 90% тең болса.

6 балл
10 сынып


 1. Кез келген металды еріту үшін 20 % массалық үлесімен, 109,5 г тұз қышқылының ерітіндісі керек болды, бірақ 25,7 % массалық үлесі бар осы металлдың хлориді пайда болады. Қандай металлды ерітті?

6 балл

 1. Бромды, натрий бромиді, марганец диоксиді және сүйытылған күкірт қышкылын әрекетесулермен алынған, 540 г бромды алу үшін құрамында 10 % қоспа бар, қанша марганец диоксиді керек екен анықтаңыз, егер өнімнің шығымы теоретикалық қарағанда 90 % болса.

6 балл

 1. Екі валенті металдың салыстырмалы атомдық массасы 2:1 қатыныста. Фтордың массалық үлесі фтордың біреуінің ішінде, екіншісіне қарағанда 1,596 есе жоғары. Осы металлды анықтаңыз.

6 балл

 1. Магний және оның оксидінің қоспасын 0,646 тұз қышқылында ерітті. Оны дайындау үшін 0,896 л хллорсүтек жұмсалды. Қоспадағы бастапқы заттардың массалық үлесін есепте.

6 балл

 1. 100 г көмірсутекте 84,2 % С бар, хром (III) оксиді мен қыздырды сол кезде екі аромат көмірсүтек қоспасы пайда болды. Осы қоспаны калий перманганатымен тотықтырды сол кезде 90,3 г массасымен 31,9 % оттек құрамымен органикалық қышқыл қоспасы бөлінді. Барлық көмірсутектердің формуласын жазыңыз.

6 балл
11 сынып


 1. Оттекпен қаныққан дейтерий сутегі әрекетескенде реакция нәтижесінде ауыр супайда болады, оның молярлық массасы 18,2 г/моль. Сутек шығымында екуінің (%-те) изотоптарын анықтаңыз егер оттегі т.к. 16О изотоптан тұрса.

4 балл

 1. Алкан мен оттектің қоспасы, олардың көлемдік қатнасы стехиометриялық секілді, судын буының конденсациясы жанып біткен соң көлемі екі есе төмендейді. Қоспаның құракмына кіретін алканның формуласын табыңыз.

5 балл

 1. Табиғи заттың құрамына NaCO3 және су кіреді 9,072 г осы затты азот қышқылының артық мөлшерінде ерітті. Сонда 1411,2 мл газ (қ.ж.) щықты. Алынған ерітіндіге NaCO3 мөлшерін қосты. Тұзілген тұнбаның фильтрлеп сосын қыздырды. Қалдық массасы 1,833 г алғашқы заттағы тұз және су мөлшерінің қатынасын анықта.

7 балл

 1. Монохлорсірке және бензой қышқыл ерітінділері бір келкі концентрацияға ие болады С=0,1 моль/л және диссоциациялану дәрежесімен сипатталады 0,112 және 0,0248 тең, бензой қышқыл ерітіндісінің диссоциациялау дәрежесі 0,112 тең болу үшін, ерітінді қандай концентрацияға дейін жеткізу керек.

6 балл

 1. Зерттеліп жатқан органиқалық зат сүйкімді иіске ие болады және рН ортаны өзгертпей суда ериді. Сутек бойынша оның ығыздығы 44 тең. Осы заттың бір үлгісін 0,88 г массасымен жақты, сол кезде 1,76 СО2 және 0,72 г Н2О алды. Осы заттың екіншісің 25 мл 1н натрий гидроскид ерітіндісінде қайнатты. Қалған ерітіндінің нейтралдауына 30 мл 0,5н тұз қышқыл ерітіндісі жұмсалды. Осы кезде жеңіл үшқыш сүйық зат және 0,58 г жанғанда 1,32 г СО2 және 0,54 г Н2О пайда болды. Барлық реакция тендеуін жазыңыз. Зерттеліп жатқан затты атаңыз.

8 балл

Задания областной заочной школы олимпийского резерва

регионального научно-практического центра «Ертіс дарыны»
2013-2014 учебный год
ХИМИЯ
2 ТУР
8 класс
1. Сколько г оксида кремния (ІV) может раствориться в 500 мл раствора плавиковой кислоты с концентрацией фтороводорода 2 моль/л?

6 баллов


2. Какой обьем озона можно получить из 576 г кислорода (н.у.)? Сколько энергии при этом расходуется ?Тепловой эффект реакции 3О2 = 2О3-288,5 кДж

6 баллов


3. При обжиге 100 г известняка получилось 33 г оксида углерода (ІV). Определите содердания (в %) карбоната кальция в образце?

6 баллов


4. Смесь алюминия и меди массой 5,4 г обработали соляной кислотой. Выделилось 3,36 л газа (н.у.). какова массовая доля меди в смеси?

6 баллов


5. Элементы А и В образуют между собой два соединения С и Д разного состава. Вещество С горючее, а вещество Д негорючее, но превращяется в горюяее при реакции с веществом А. Напишите уравнения реакции, упомянутых в задаче с укащанием условий их протекания и назовите все вещества.

6 баллов


9 класс


 1. Какие из указанных газов вступают в химическое взаимодействие с водным раствором щелочи? Хлороводород, сероводород, оксид азота (IV), азот, хлор, метан, оксид серы (IV), аммиак? Напишите уравнения соответствующих реакций.

6 баллов

 1. Докажите расчетами, что относительная атомная масса (Ar) элемента численно равна его молярной массе.

6 баллов

 1. В сосуде находится смесь водорода и кислорода объемом 25 мл. В результате реакции остался не прореагировавшим 7 мл кислорода. Определите объемную долю кислорода в исходной смеси, если все объемы приведены к одинаковым условиям.

6 балла

 1. Для нейтрализации двухосновной кислоты, образованной элементом VI группы периодической системы, массой 3,87 г потребовалось 2,4 г гидроксида натрия. Определите формулу кислоты и массу образовавшейся соли.

6 баллов

 1. Песок массой 2 кг сплавили с избытком гидроксида калия, получив силикат массой 3,8 кг. Определите выход продукта реакции, если массовая доля оксида кремния (IV) в песке 90%.

6 баллов
10 класс


 1. На растворение неизвестного металла потребовалось 109,5 г раствора соляной кислоты с массовой долей 20%. Образовался хлорид этого металла с массовой долей 25,7%. Какой металл растворили?

6 баллов

 1. Бром получают при взаимодействии бромида натрия, диоксида марганца и разбавленной серной кислоты. Вычислите, сколько диоксида марганца, содержащего 10% примеси, потребуется для получения 540 г брома при выходе продукта 90% от теоретически возможного.

6 баллов

 1. Относительные атомные массы двухвалентных металлов относятся как 2:1. Массовая доля фтора во фториде одного из них в 1,596 раз выше, чем во втором. Определите эти металлы.

6 баллов

 1. Смесь магния и его оксида массой 0,646 г растворим в соляной кислоте, для приготовления которой потребовалось 0,896 л хлороводорода (н.у.). Вычислите массовые доли исходных веществ в смеси.

6 баллов.

 1. 100 г предельного углеводорода, содержащего 84,2 % С, нагрели в присутствии оксида хрома (III) и получили смесь двух ароматических углеводородов. Эту смесь окислили перманганатом калия и выделили смесь органических кислот общей массой 90,3 г, содержащую 31,9 % кислорода. Установите формулы всех углеводородов.

6 баллов

11 класс


 1. Тяжелая вода, полученная в результате реакции кислорода с обогащенным дейтерием водородом, имеет молярную массу 18,2 г/моль. Вычислите содержание (в %) обоих изотопов в исходном водороде, считая что кислород состоит только из изотопа 16О.

4 балла

 1. Смесь алкана и кислорода, объемное отношение которых соответствует стехиометрическому, после сгорания, конденсации паров воды и приведения к исходным условиям, уменьшилась по объему вдвое. Установите формулу алкана.

5 баллов

 1. В состав природного вещества входят карбонаты натрия и кальция и вода. 9,072 г этого вещества растворили в избытке азотной кислоты. При этом выделилось 1411,2 мл газа (н.у.). К полученному раствору добавили избыток раствора карбоната натрия. Выпавший осадок отфильтровали и прокалили. Масса остатка составила 1,833 г. Определите точное соотношение количества солей и воды в исходном веществе.

7 баллов

 1. Раствор хлоруксусной и бензойной кислот имеют одинаковую концентрацию С=0,1 моль/л и характеризуются степенями диссоциации 0,112 и 0,0248, соотвественно. До какой концентрации необходимо довести раствор бензойной кислоты, чтобы степень её диссоциации достигла 0,112?

6 баллов

 1. Исследуемое органическое вещество имеет приятный запах и частично растворяется в воде не меняя рН среды. Плотность паров его по водороду 44. одной образец этого вещества массой 0,88 г сожгли, получив 1,76 г СО2 и 0,72 г Н2О. Другой такой же образец прокипятили с 25 мл 1н раствора гидроксида натрия. На нейтрализацию последнего раствора пошло 30 мл 0,5 н раствора соляной кислоты. Нейтрализованный раствор выпарили и остаток прокалили. При этом выделилась легколетучая жидкость, при сгорании 0,58 г которой получилось 1,32 г СО2 и 0,54 г Н2О. Напишите уравнения всех реакций. Назовите исследуемое вещество.


8 баллов
Каталог: files -> blog
blog -> Ақсу қаласы гимназиясының тарих пәні мұғалімі Альдекенова Анар Толыбайқызы Тест
blog -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі павлодар облысы білім беру басқармасы дарынды балаларға арналған абай атындағЫ
blog -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
blog -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
blog -> Шығыс Қазақстан облысы әкімі Д. К. Ахметовтың есебінің тезисіне тұрғындардың сұрақтары, ескертпелері мен ұсыныстарды жинау үшін қойылған жәшіктердің орналасқан жерлері
blog -> «МӘШҺҰр-жұсіп: Өмірдің философиялық МӘНІ, ізденістері» атты оқушылар арасындағы интеллектуалдық сайысының ережесі негіздеме
blog -> Қазақ тілі (орыс тілінде оқытылатын мектептер) 8-9- сыныптар I тур
blog -> Оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы
blog -> Іі турға Жатқа оқу 6-сынып
blog -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Тәуекел хан Пән мұғалімі: Ибраева Б. Ш


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет