Есептеу тәртібіДата01.05.2016
өлшемі167.34 Kb.
Қосымша 5

Есептеулер жүргізу тәртібі және эвакуация жолдарын қауіпті өрт факторларының жабу уақытын анықтауға арналған математикалық модельдер
 1. Есептеу тәртібі
  1. Объект туралы деректер жинау жүргізіледі, ол:
 • объектінің көлемдік-жоспарлық шешімдерін;

 • қоршау құрастырылымдарының және объектіде орналасқан жабдықтардың жылуфизикалық қасиеттерін;

 • жанғыш материалдардың түрін, мөлшерін және орналасуын;

 • ғимараттағы адамдар санын және ықтимал орналасу орнын;

 • объектінің материалдық және әлеуметтік маңыздылығын;

 • өртті білдіру және сөндіру, түтінге қарсы, оттан қорғау жүйелерін және адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелерін тексеруді қамтиды.

1.2 Жиналған деректерге сүйеніп, объектінің өрт қауіптілігіне сапалық талдау жүргізіледі.Бұл ретте:

 • өрттің туындау ықтималдығы;

 • өрттің өршуінің ықтимал динамикасы;

 • өртке қарсы қорғаныс жүйелерінің болуы және сипаттамасы (ӨҚҚЖ);

 • өрттің адамдарға, ғимараттың құрастырылымына және материалдық құндылықтарға әсер ету ықтималдығы және мүмкін зардаптары;

 • объектінің және оның ӨҚҚЖ өртке қарсы нормалардың талаптарына сәйкестігі ескеріледі.

1.3 ‘Ең нашар’ мән өлшеміне жету күтілетін өрт сценарийін немесе сценарийлерін сраптап таңдау жүргізіледі.

Өрттің өршу сценарийін жасау мына кезеңдерден тұрады:

өрт ошағының бастапқы орнын және оның өршуінің заңдылықтарын таңдау;

есептелетін аумақты белгілеу (есептеу кезінде қарастырылатын жайдың жүйесін таңдау, есептеу кезінде ескерілетін жайдың ішкі құрылымының элементтерін, ойықтардың жай-күйін анықтау);

қоршаған орта параметрлерін және жайдың ішкі параметрлерінің бастапқы мәндерін белгілеу.

Өрт ошағының орналасу орнын таңдау объектінің өрт қауіптілігін бағалаудың ең нашар мәні өлшеміне жету шартымен сраптық жолмен жүргізіледі. Бұл кезде жанғыш жүктемнің мөлшері, оның қасиеттері және орналасуы, өрт туындау ықтималдығы, оның ықтимал өрші динамикасы ескеріледі.

Есептеу кезінде өрт өршуінің негізгі үш түрі анағұрлым жиі қарастырылады: өрттің қатты жанғыш жүктемені айнала таралуы, өрттің қатты жанғыш жүктемені бойлай таралуы, жанғыш сұйықтықтың белгіленбеген жануы.

Бұл жағдайлар үшін жану жылдамдығы мына тәуелділіктермен анықталады:

(П5.1)
мұндағы уд – жанудың өзіндік жылдамдығы (белгіленген сұйықтықтар жану үшіня), кг/(см2);

vжалынның таралу жылдамдығы, м/с;

bжанғыш жүктеме көлемінің ені, м;

tстжанғыш сұйықтықтың жануының тұрақталу уақыты, с,

F өрт ошағының алаңы, м2
1.4 Осы қосымшаның 2-бөліміндегі ұсынымдарды ескере отырып, модельдеу әдәсә таңдалады, аталған сценарийге сәйкес келетін математикалық модель қалыптастырылады және өрттің өршу динамикасын модельдеу жүргізіледі. Алынған нәтижелердің негізінде қауіпті факторлардың әрқайсысының эвакуация жолдарында шекті мәнге жету уақыты есептеледі.

Қауіпті факторлардың әрқасысы бойынша өте қиын уақыт осы фактордың эвакуация жолдарында еденнен 1,7 м биікте шекті мәнге жету уақыты ретінде анықталады.

Қауіпті факторлардың әрқасысы бойынша шекті мәндерді мыналар құрайды: • жоғары температура – 70оС;

 • жылу ағыны – 1400 Вт/м2

 • көру мүмкіншілігі жоғалу – 20 м;

 • оттегінің азаюы – 0,226 кг·м-3;

 • улыгазтәрізді жану өнімідерінің әрқайсысы бойынша(СО2 – 0,11 кг·м-3; СО – 1,16·10-3 кг·м-3; HCL – 23·10-6 кг·м-3).

Далалық модельді пайдалану кезінде ең қиын уақытты анықтаудың айтарлықтай ерекшеліктері бар екендігін, оның жайдың әртүрлі нүктесінде бір мезгілде шекті мәнге жетумен байланысты екендігін атау қажет. Өлшемдес жазық мөлшерлі жайлар үшін ең қиын уақыт осы жайдан шығатын эвакуациялық жолдар үшін максималды ең қиын уақыт (шығатын соңғы жердің жабылу уақыты) ретінде анықталады.
1.5 Жабылу уақыты анықталады tбл

(П 5.2)
2. Өртті жіктемелеу және оны математикалық модельдеу әдісін қолдану аумағы

Өрттің термогаздинамикалық параметрлерін сипаттау үшін детерминистикалық модельдердің негізгі үш тобы: интегралдық, аймақтық (зоналық) және далалық, қолданылады.

Эвакуация жолдарын жабу уақытын есептеудің нақты моделін таңдауды мына алғышарттарға сүйеніп жүзеге асыру керек:

интегралдық әдіс:


 • қарапайым геометриялық конфигурациялы, көлемі шамалы жайлардың дамыған жүйесін құрайтын ғимараттар мен құрылғылар үшін;

 • өрттің сипаттамасын дәл және егжей-тегжейлі болжамдаудан гөрі стохастикалық сипаты есепке алу маңыздырық болатын жағдайлар үшін имитациялық модельдеу жүргізу;

 • өрт ошағының сипатты көлемі жайдың сипатты көлемімен өлшемдес келетін жайлар үшін;


зоналық әдіс:

 • сызықтық өлшемдері өзара өлшемдес қарапайым геометриялық конфигурациялы жайлар мен жайлар жүйесі үшін;

 • өрт ошағының көлемі жайдың көлемінен айтарлықтай кем үлкен көлемді жайлар үшін;

 • бір жайдың шегінде әртүрлі деңгйлерде орналасқан жұмыс алаңдары үшін ( кинотеатрдың еңкіш залы, антресольдар және т.б.);


далалық әдіс:

 • күрделі геометриялық конфигурациялы жайлар, сондай-ақ ішкі кедергілері көп жайлар үшін (галерея жүйелі атриумдар және оларға қабысатын коридорлар, тік және жазық байланыс жүйелері күрделі көпфункционалды орталықтар және т.б.);

 • геометриялық аумағы басқаларына қарағанда аса үлкен (кіші) жайлар(тоннельдер, алаңы үлкен жабық автотұрақтар және т.б.) үшін;

 • зоналық және интегралдық модельдердің қолданымдылығы немесе ақпараттылығы күмән тудыратын өзге жағдайлар (бірегей құрылғылар, өрттің ғимараттың қас беті бойынша таралуы, өрт жағдайын сапалық өзгертуге қабілетті өртке қарсы қорғаныс жүйелерінің жұмысын есепке алу қажеттілігі және т.б.) үшін.

3. Өрт кезінде ғимаратта газалмасуын есептеудің интегралдық математикалық моделі
Жану өнімдерінің ғимарат бойынша таралуын есептеу үшін әрбір жай үшін жеке сондай-ақ бүтін ғимарат үшін аэрация, жылу- және массаалмасу теңдеулерін құру және шешу қажет.

3.1. Ойықтар арқылы газ шығатын жерлерде-ойықтарда қысымның құбылу мәндерін байланыстыратын қозғалыс теңдеулері:


, (П5.3)

мұндағы Gji – өтпелі екі жай (j-м және i-м) арасындағы ойық арқылы кеткен газ шығыны, кг/с-1;

 – ойық шығынының коэффициенті ( = 0.8 жабық ойықтар және = 0.64 ашық ойықтар үшін);

F – ойық қимасының алаңы, м2;

 – ойық арқылы өтетін газдың тығыздығы, кг.м-3;

Pji –j- және i- жайлар арасындағы толық қысымның орташа құбылуы, Па.

Шығын бағыты (белгі) қысымның әртүрлі белгілерімен анықталады Pji. Осыған байланысты тығыздық әртүрлі мәндер қабылдайды.

Газ шығынының белгісі (жайға кірген қысым оң, шыққан –теріс саналады) және мән қысым құбылуының белгісіне байланысты болады

(П5.4)
3.2. Көпқпбптты ғимараттың өрт туындауы мүмкін қабытынан жоғары орналасқан қабаттардағы жайларда жану өнімдерінің параметрлерін (температурасын, жану өнімдерінің улы құрамдастарының шоғырын) болжамдау үшін жану өнімдерінің тік каналдарда (баспалдақ өтетін жерлерде, лифт шахталарындав, желдету каналдарында және т.б.) таралу процесі қарастырылады.

Тік шахта биіктігі бойынша ғимараттың гидравликалық схемасында тораптар түрінде берілетін зоналарға бөлінеді. Зона биіктігі бойынша бірнеше қабаттарды қамтиды. Бұл жағдайдағы зона аралығындағы газ шығыны мына тәуелділікпен өрнектеледі:


, (П5.5)
мұндағы – зоналар шекарасындағы гидравликалық кедергінің сипаттамасы;

F – шахтаның көлденең қимасының алаңы;

k – коэффициент (0,05 с2/мтең қабылдауға болады);

g=9,81 м/с2 – еркін құлауды жылдамдату;

– тораптар арасындағы қысымның құбылуы.

3.3. Ғимарат гидравликалық схема түрінде беріледі, тораптар жайларды, ал байланыстар – жану өнімдері мен ауаның қозғалыс жолын модельдейді. Ғимараттың әрбір жайы масса балансының теңдеуінен, энергия сақтау балансының теңдеуінен және негізгі газ заңы теңдеуінен (Менделеев-Клайперон) тұратын теңдеулер жүйесін көрсетеді.

Масса балансының теңдеуі мына тәуелділікпен өрнектеледі:
, (П5.6)

мұндағы Vj - объем помещения, м3;

t - время, с;

 – өрт жүктемесінің жанып біту жылдамдығы, кг/c.

Энергия сақтау теңдеуі мына формуламен өрнектеледі:
, (П5.7 )
мұндағы Сv , Сp – өзіндік изохорлық және изобарлық жылусыйымдылықтар, кДж/(кг.K);

Ti, Tji- және j-жайларындағы газ температурасы, K;QГ – жану кезінде жайда бөлінетін жылу мөлшері, кВт;

Qw – құрастырылымдар сіңіретін және ойықтардан шығатын жылу ағыны, кВт;

Өрт ошағы жайы үшін шама QГ , формуласымен анықталады:

мұдағы - жану толықтығының коэффициенті;

Qн – жанудың төмен жылуы, кДж/кг

I –газдалған жанғыш жүктеменің энтальпиясы.

Қалған жайлар үшінQГ=0.

Жану толықтығының коэффициенті формуламен анықталады:(П5.8)

мұндағы aжанғыш жүктемемен реттелетін өрт режиміндегі толық жанудың төмендегі арақатынаспен анықталатын коэффициенті:. (П5.9)

Коэффициент K мына формуламен есептеледі:. (П5.10)

мұндағы .Xox,a – өрт ошағы жайындағы оттегінің бастапқы шоғыры;

Xox,m – өрт ошағы жайындағы оттегінің ағымдағы шоғыры.

Менделеев-Клайперонның теңдеуі мына тәуелділікпен өрнектеледі:


, (П5.11)
мұндағы j-жайдағы газ қысымы, Па;

j-жайдағы газ температурасы, K;

=8,31 – әмбебап газдық тұрақты, Дж/(моль·К);

– газдың молярлық массасы, моль;
Жайдағы газ параметрлері жану өнімдерінің жекелеген құрамдастарының және оттегінің масса балансы теңдеуінен және түтіннің оптикалық тығыздығы балансының теңдеуінен анықталады.

Жану өнімдерінің жекелеген құрамдастарының және оттегінің масса балансының теңдеуі


, (П5.12)
мұндағы XL,i , XL,j - i- және j- жайлардағы жану өнімінің L-құрамдасының шоғыры, кг/кг;

(оттегінің) бір килограмм өрт жүктемесі жанған кезде шығатын (сіңірілетін) жану өнімінің (оттегінің) L-құрамдасы шоғырының мөлшері LL, кг/кг

Түтіннің оптикалық тығыздығы балансының теңдеуі
, (П5.13)
мұндағы i , j оптическая плотность дыма в i- м и j-м помещениях, Нп.м-1;

Dm – өрт жүктемесінің түтінтүзгіштік қабілеті, Нп.м2 .кг-1.

Түтіннің оптикалық тығыздығы қалыпты жағдайларда түтіндегі шекті көру қашықтығымен мына арақатынас арқылы байланысты


lпр = 2.38/, (П5.14)
3.4. Жылу көзі жоқ жайлар үшін (П5.6), (П5.7) и (П3.8) теңдеулер жүйесі жеңілдетіледі және мына түрде беріледі:
,
мұндағы

Бірінші теңдеу жайларды байланыстыратын ойықтардағы қысым құбылуларын осы ойықтар арқылы шығатын газбен байланыстырады. Екінші теңдеу атлған ғимарат үшін көлем тұрақтылығын өрнектейді. Сонымен, бүкіл ғимарат үшін (П5.12) түріндегі (mгс + mвс)*nэт  сызықтық емес теңдеулерден және (П5.13) түріндегі nу*nэт сызықтық теңдеулерден тұратын жүйені шешу талап етіледі. Мұнда mгс и mвс – сәйкесінше қабаттағы жазық және тік байланыстардың саны; nу – тораптар саны; nэт- қабаттар саны.

Өрт ошағы жайы үшін (П5.6), (П5.7), қалған жайлар үшін (П 5.11), теңдеулерін және ғимараттың гидравликалық схемасын көрсететін теңдеуді қамтитын теңдеулер жүйесі санмен итерация әдісімен және қиюшылар әдісімен шешіледі.

Ғимарат жайларында газдың және жану өнімдерінің температурасын анықтау үшін негізгі теңдеулер энергия және масса сақтау теңдеулерінен алынды.


Өрт ошағы жоқ жайдағы газ температурасы жылу балансының теңдеуінен анықталады, ол энергия сақтау теңдеуінен (П5.7). алынады. Ғимараттың j-жайында «n»-уақыт сәтіндегі газ температурасын анықтау үшін өрнек:

(П5.17)

мұндағы Qjj-жайы аумағындағы жылу көздерінің және қоршау құрастырылымдарына кететін жылудың жиынтығы;- келтірілген жылубөлу коэффициенті;

T0 – жайдағы бастапқы температура;

Fjстj-жайдағы қоршау құрастырылымдары бетінің алаңы;

Жылубөлу коэффициентін мына эмпирикалық формуламен есептеуге болады:

(П5.18)

Ғимарат жайларындағы газ қоспаларының жекелеген құрамдастарының шоғыры осы құрамдастың масса балансы теңдеуінен (П5.12) есептеледі.

j-жайда «n»-уақыт сәтіндегі жану өнімінің L- құрамдасының шоғырына теңдеумен анықталады:
(П5.19)
Түтіннің жайлардағы оптикалық шоғыры баланстық теңдеуден (П5.20) анықталады. j-жайда «n»-уақыт сәтінде орта нашарлауының натуралды көрсеткіші мына теңдеумен анықталады:
(П5.20)

4. Жайдағы өрттің математикалық екізоналық моделі

4.1. Екізоналық модельді пайдаланып міндеттерді шешу кезінде жайдағы өрт, түтінді зона параметрлерінің массасы мен көлемі бойынша орташаландырылған мәндермен сипатталады:

T –түтінді зонадағы орта температурасы, K;

 – түтіннің оптикалық тығыздығы, Нп м-1;xi – түтінді зонадағы i-улы жану өнімінің массалық шоғыры, кг кг-1;

xк, – оттегінің массалық шоғыры, кг кг-1;

Z – түтін қабатының төменгі шегінің биіктігі, м.

4.2. Санамаланған параметрлер өз кезегінде түтінді зонаның негізгі интегралдық параметрлері арқылы мына арақатынастардың көмегімен өрнектеледі:


, (П5.21)

, , (П5.22)

, (П5.23)

, , (П5.24)

мұндағы m, mi – түтінді зонадағы түтіннің және сәйкесінше i-улы жану өнімінің жалпы массасы, кг;mк, – түтінді зонадағы оттегінің массасы, кг;

Qз – түтінді зонадағы жану өнімдерінің энтальпиясы, кДж;

S – түтіннің оптикалық мөлшері, Нп м2;

– түтіннің тығыздығы, температура Т, кг м-3кезде;VД – түтінді зона аумағы, м-3;

H, A – жайдың биіктігі мен алаңы, м;

ср – түтіннің өзіндік жылусыйымдылығы, кДж K-1 кг-1.

4.3. Түтінді зонаның негізгі интегралдық параметрлерінің динамикасы мына баланстық теңдеулер жүйесін біріктірумен анықталады:

– түтінді зона құрамдастарының жалпы массасы, бұл кезде зонаға конвективті колонкамен әкелінген түтін және ойықтар арқылы көрші жайларға шығатын түтін есепке алынады:

GКGП, (П5.25)

где t – ағымдағы уақыт, с;GК, GП – түтіннің сәйкесінше конвективті колонкамен және жайдағы ашық ойықтар арқылы массалық шығыны, кг с-1;

– түтінді зона құрамдастарының энтальпиясы, бұл кезде конвективті колонкамен әкелінетін жылу, құрастырылымдарға жылуберу жәнетүтіннің ойықтармен жылыстауы ескеріледі:QКQП –Qкон , (П5.26)

мұндағы QК, QП, Qкон – жылу қуаты, сәйкесінше түтінді зонаға конвективті колонкамен әкелінген, түтінмен бірге ашық ойықтар арқылы шығатын және құрастырылымдарға сіңіп жоғалатын жылу, кВт;

– оттегі массасының, жанғыш заттар пиролизі өнімдерінің тотығуына шығатын шығын ескеріледі:

0.23 (GКLK) –xкGП , (П5.27)

– жанғыш материалдың толық жануы, кг кг-1;

 – жанғыш материалдың жанып біту жылдамдығы, кг с-1;

LК – жанғыш материал массасы бірлігінің жануы кезінде оттегіні тұтыну, кг  кг-1;

– түтінінің оптикалық мөлшері, жанып жатқан материалдың түтінтүзу қабілеті ескеріледі:, (П5.28)

мұндағы D – жанғыш материалдың түтінтүзу қабілеті, Нп м-2 кг-1;

i-улы жану өнімінің массасы:

Li –xiGП, (П5.29)

мұндағы Li –i-улы жану өнімінің массалық шығуы, кг  кг-1.

4.4. Түтінді зонаға конвективті колонкамен әкелінетін түтіннің массасы GК, конвективті колонкаға оның түтін қабатының төменгі шекарасына дейінгі биіктігі бойынша кіретін ауаның мөлшерімен бағаланады. Инженерлік есептеулерде түтінді зонаның төменгі деңгейінің биіктігінде осесимметрикалық конвективті колонка арқылы шығатын түтін мөлшері (конвективті колонканың немесе алаудың қандай бөлігі түтінді аймаққа кіргеніне байланысты ) мына жартылай эмпирикалық арақатынаспен беріледі:

(П5.30)

мұндағы Q – өрт ошағының қуаты, кВт.

4.5. Өрт ошағы параметрлерінің динамикасы жанғыш материалдардың күрделі құрамы, олардың орналасу орны, өрт ошағының туындау орны және жану толықтығы ескеріліп, жану алаңының артуымен анықталады:

. (П5.31)

4.6. Жылудың қоршау құрастырылымдарына сіңетін шығыны ыстық ағыс температурасын Tс, ағыстың жылдамдығы мен ағыстың құрастырылымдарды жанайтын жылу бөлу қабілетін және i-құрастырылымының y қалыңдығына дейін қызуын ескеріп есептеледі.

Бұл үшін Фурьенің стационарлық емес теңдеуі біріктіріледі:

, (П5.32)

Шекаралық және бастапқы жағдайлармен:, (П5.33)

, (П5.34)

, (П5.35)

мұндағы к л – сәйкесінше конвективті және сәулелі жылуберу коэффициенті, Вт м-2 K-1;

 – қоршау құрастырылымының қалыңдығы, м;

С(Т) – құрастырылым материалының жылусыйымдылығы, мынадай температура кезінде Т(у),Дж кг-2 K-1;

(Т) – құрастырылым материалының жылуөткііштігі, мына температурада Т(у), Вт м-1 K-1;

Тw, T0 – құрастырылымның сәйкесінше қызатын бөлігінің және қызбайтын беті ортасының температурасы, К.

 – құрастырылым материалының тығыздығы, кг м-1.

4.7. Ойықтар арқылы жылу және масса ағынының әрбір уақыт сәтінде шығуы ойықтың биіктігі бойынша ағымдағы қысым құбылуын, ойықтың екі жағы бойынша газ ортасының құрамы мен температурасын ескеріп есептеледі. (рис. П3.1суреттегі есептеу схемасын қараңыз). Өрт ошағы жайынан көрші жайға шығатын түтіннің массалық шығыны былайша есептеледі:, (П5.36)

мұндағы B – ойықтың ені, м;

 – ойықтың аэродинамикалық коэффициенті;

P(h)-P2 (h) – жайлардағы қысымның айырмасы, мына биікте: h;

2 –түтін температурасы Т2. жағдайында көрші жайдағы түтінді зонадағы түтіннің тығыздығы

С
урет П5.1. Ойық арқылы өтетін массаағындар
Бірігу шектері Ymax и Ymin ойық тұстамалары, өрт ошағы жайындағы түтін қабаты және П5.1. суретте көрсетілгендей, артық қысым P=P(h)P(h)2>0 бар жерде таңдалады. Ойықтың тұстамалары бойынша қысымның құбылуын бағалауға қажетті i-жайдағы қысымның биіктіктен тәуелділігі (осы жайдың түтінді зонасын ескеріп) былайша бағаланады:

, (П5.37)

мұндағы Pio – текущее давление в i-жайдағы нөлдік белгісіндегі ағымдағы қысым (немесе нөлдік белгіге келтірілген, жай еденінің деңгейі нөлдік белгіден жоғары болғанда);

0ауаның тығыздығы, бастапқы температура кезінде Т0;

Zii-жайдағы түтінделмеген зонаның ағымдағы биіктігі.

4.8. Ойықтағы жылумассаалмасудың есептелген параметрлері көрші жайлар үшін шекаралық жағдайлар ретінде пайдаланылады.


5. Ғимараттағы өртті модельдеудің далалық әдісі
5.1. Өрттерді далалық модельдерінің негізі массаны, импульсті, энергияны және қарастырылатын кіші бақылау аумағындағы құрамдастар массасын сақтау заңдарын өрнектейтін теңдеулер болып табылады.

Массаны сақтау теңдеуі:, (П5.38)

Импульсті сақтау теңдеуі:. (П5.39)

5.2. Стокс заңына бағынатын ньютон сұйықтықтары үшін тұтқыр кернеулердің тензоры мына өрнекпен анықталады:. (П5.40)

Энергия теңдеуі, (П5.41)

мұндағы - қоспаның статикалық энтальпиясы;Hkk-құрамдастың қалыптасу жылулығы;

- тұрақты қысым кезіндегі қоспаның жылусыйымдылығы;

- энергияның радиациялық ағыны, бағыты

Химиялық құрамдасты сақтау теңдеуі k. (П5.42)

5.3. (П5.38) – (П5.42) теңдеулер жүйесін тұйықтау үшін мұратты газ күйінің теңдеуі пайдаланылады:, (П5.43)

мұндағы R0 әмбебап газдық тұрақты;Mk –k-құрамдастың молярлық массасы.

5.4. Теңдеулердің бұл жүйесін шешу жөніндегі нұсқаулар және далалық әдісті пайдалану мысалы ФГУ БӨҚҒЗИ ФММ әзірлеген «Ғимараттың жайларында өрттерді математикалық модельдеудің далалық әдісі қолдану» әдістемелік ұсынымдарында берілген.5.5. Модельдеудің далалық әдісін іске асыратын, өрттің бастапқы кезеңінде жылдамдықтың, температураның және шоғырлардың алаңын жеткілікті түрде дәл сипаттап беретін компьютерлік бағдарлама мсалы ретінде PHOENICS, JASMINE, SOFIE, FDS, FLUENT, CFX сияқты бағдарламалық өнімдерді келтіруге болады.Сонымен қатар, есептеулер жүргізу үшін эксперименталдық деректермен салыстыру негізінде сыналған басқа да бағдарламалық кешендерді пайдалануға болады.
Каталог: kchs -> 2016 -> yanvar
yanvar -> Қосымша Адамдар легі қозғалысының иммитациялық-стахостикалық моделі
yanvar -> Қосымша 3 Адамдардың ғимараттан жеке-лекпен шығуының математикалық моделі
2016 -> В подземных горных выработках
2016 -> Хабарландыру мәтіні
yanvar -> Қосымша 6 Есептеулер орындауға арналған бастапқы деректердің тізбесі
2016 -> Амо күре жолдық медициналық құтқару пункттерінің шұғыл әрекет ету бригадаларының
yanvar -> Өндірістік объектілердегі өрт қатерінің есептік шамаларын анықтау әдістемесі


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет