Европа инвестира в селските районижүктеу 212.23 Kb.
Дата01.05.2016
өлшемі212.23 Kb.
түріПрограма
: Admin -> upload
upload -> Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша сайлау учаскелері
upload -> Ақпараттық хабарлама 2009 жылдың 4 қыркүйегінде сағат 10. 00-да Қазақ Мемлекеттік академиялық Ғ. Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрында
upload -> Гу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»
upload -> Кгу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»

Програма за развитие на селските райони

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ- Ардино”

2010-2015г.

(Резюме)

Юни 2010


Визия
Ардино – община с динамично и конкурентоспособно земеделие, горско стопанство и развита туристическа инфраструктура, запазена и здравословна природна среда, допринасяща за благополучието и високото качество на живот на населението
Описание на територията

СНЦ „МИГ-Ардино” извършва своята дейност върху цялата територия на община Ардино. Община Ардино се намира в Южна България и е разположена на 34 км от областния център Кърджали. Тя граничи с общините Джебел – югоизток, Неделино – юг, Мадан – югозапад, Баните – запад, Черноочене – северозапад. Ардино се намира на разстояние 300 км от столицата, на 84 км от държавната ни граница с република Гърция (ГКПП Маказа) и на 165 км от Република Турция (ГКПП Свиленград). Основна пътна артерия за общината, която осигурява връзките с Републиканската пътна мрежа е третокласния път ІІІ - 867 Кърджали-Смолян. Броят и структурата на населението на община Ардино оказват важно влияние върху развитието на общината. През последните години, поради настъпили коренни промени в социално-икономическия и политическия живот, съществува неблагоприятна тенденция в демографското състояние. Населението на община Ардино по данни от 2009г. наброява 12 128човека. Делът на градското население в общината е 29.3%, на селското - 70.7%. В центъра на общината – гр. Ардино живеят 35771 човека, а останалото население е разпръснато в 49 села, част от тях отдалечени от общинския център. Раждаемостта за последните няколко години се запазва около 9, 7‰ /промила/, а смъртността около 12‰. Механичният прираст също е отрицателен за общината – заселени 228 души, изселени 380 души. Средната гъстота на населението е 36 д/km2 и по този показател тя е на четвърто място в област Кърджали. По отношение на етническия състав населението на общината се отличава с преобладаване на турския етнос, следван от българския етнос.

Общата площ на община Ардино е 338,8 км2, която я доближава до средния размер на страната (422км2).поземлените ресурси са сред основните фактори за развитие на общината. Най обширни са горските територии, които заемат 17 970 ха (53% от площта на общината). Земеделските територии, които заемат 13 693,7 ха (40,4%). Транспортната инфраструктура заема 200 ха, която е 0,6% от площта на общината.

Организационна структура на МИГ

Седалище на ЦНС „МИГ - Ардино”: Град Ардино, ул. „Пирин”№20 п.к. 67 50.

Съгласно чл. 10 от Устава на СНЦ МИГ Ардино, органи за вземане на решения и за управление на Сдружението са:

1. Общо събрание

2. Управителен съвет

Организационната структура на МИГ-Ардино е описана както следва:

Цялостната стратегическа рамка

Приоритетите са формулирани в резултат от проучване на територията на МИГ-Ардино (която съвпада с територията на община Ардино), провеждане на анкети сред местния бизнес и неправителствен сектор, множество срещи на екипа на проекта и външните експерти, срещи с общинска администрация Ардино и социалните партньори, както и след провеждане на серия информационни дни и обучения с различните целеви групи. След извършване на анализа силни, слаби страни, възможности и заплахи за развитие на МИГ- Ардино, бе структурирана стратегическата рамка на СМР (Таблица 2), както и мерките с допустимитите кандидати и дейности (Таблица 2.1).Индикативното разпределение на средствата по оси, мерки и години е показана в (Таблица3).

Таблица 2 Стратегическа рамка на СМР на СНЦ „МИГ-Ардино”

Обща стратегическа цел

Повишаване привлекателността и подобряване условията за живот и заетост за жителите на Община Ардино, чрез устойчиво развитие на конкурентноспособен земеделски и горски сектор, опазване на природните ресурси и развитие на капацитета на гражданското общество за прилагане на подхода Лидер

Приоритети

Повишаване на конкурентно способността и прилагане на иновации

Съхранена околна среда и повишаване на природния потенциал на земите и горите

Подобряване на инфраструктурата, жизнената среда и качеството на живот

Прилагане на подхода Лидер

Специфични цели

Устойчиво развитие на конкурентноспособен земеделски и горски сектор;.

Опазване на околна среда и превантивна дейност в горите

Повишаване привлекателността и подобряване на условията за живот и заетост на територията на Община Ардино

Развитие на гражданското общество и изграждане на капацитет за управление на финансови ресурси.

Специфични под цели

Да се преструктурират земеделските стопанства и да се намери алтернатива на тютюнопроизводството;

Да се повиши конкурентоспособността на млекопреработвателния сектор за достигане на европейски стандарти

Да се предприемат превантивни мерки за опазване на горския потенциал

Да се опази природното богатство на общината

Да се подобри пътната инфраструктура на територията на общината

Да се повиши качеството на водоснабдяването и канализацията

Да се развие туристическия потенциал на общината, на основата на селската идентичност, културните и природни богатства и да се превърне в предпочитана туристическа дестинация

Да се повиши сътрудничеството между гражданското общество общинските власти и бизнеса на местно ниво чрез повишаване на капацитета за прилагане на Стратегия за местно развитие

Да се подобри националното и междурегионалното сътрудничество с местни инициативни групи работещи на територията на ЕС чрез участие в Национална и Европейска селска мрежа

Мерки

121 Модернизиране на земеделските стопанства

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

321 Основни услуги за икономиката и населението в селските райони

322 Обновяване и развитие на селата

311 Разнообразяване към неземеделски дейности

312 Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия

431-1 Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност-за избрани и одобрени МИГ

421 Вътрешно териториално и транснационално сътрудничествоТаблица 2.1 Мерки с допустими кандидати и дейности.
МЯРКА/ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ121

Модернизиране на земеделските стопанства

Земеделски производители регистрирани на територията на МИГ Ардино;Организации на земеделски производители регистрирани на територията на МИГ Ардино


Ще се отпуска помощ за инвестиции в материални и нематериални активи, които:Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция;Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство.Относно подобряването на цялостната дейност на земеделските стопанства, по мярката ще бъдат подпомагани проекти, свързани с:Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени активи(материални/нематериални), и/или Подобряване на вертикалното сътрудничество в производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/илиОпазване на околната среда, вкл. с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/илиУвеличаване на възобновяемите природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини, и/или ;Подобряване на условията на труд, и/или ;Подобряване на ветеринарните , хигиенните, фито-санитарните, екологичните и др. производствени изисквания, и/или ;Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или;Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти;

123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро-, малки и средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/ЕС, включително пазари на производители (регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища) регистрирани и/или имат адрес на територията на МИГ Ардино.


Инвестиции в материални и/или нематериални активи, които:1. Подобряват цялостната дейност на предприятията – в това число: внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им и/или; внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/илипостигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или; подобряване на здравето и безопасността и на хигиенните условия на производство и труд, и/или подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или подобряване на защитата и хуманното отношение към животните; 2.Отнасят се до: преработка и/или маркетинг на продукти, описани в Приложение I на Договора за ЕС, с изключение на рибни и горски продукти и/или развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти, описани в Приложение I на Договора за ЕС с изключение на рибни и горски продукти; 3. Отговарят на стандартите на общността.226

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори и земи от горския фонд, които имат адресна регистрация (за физическите лица) или седалище и управление на територията на МИГ Ардино; Община Ардино; ДГС - Ардино


Възстановителни дейности:1. почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;2. презалесяване на пострадалите гори, което включва:a) изготвяне на технологичен план за залесяване;б) почвоподготовка;в) закупуване на семена или фиданки за залесяване;г) транспорт и временно съхранение на семена или фиданки;д) засаждане на фиданките или засяване на семената;3. създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.

Превантивни дейности:1. Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура - лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;2. Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства съгласно Наредба № 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари;

3. Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки;4. Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите;5. строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация;6. Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари;7. Разнообразяване на видовия състав чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои, с изключение на иглолистните месторастения.
311

Разнообразяване към неземеделски дейности

Земеделски производители, регистрирани на територията на МИГ Ардино


Индикативен списък на областите за разнообразяване: 1.Развитие на селски туризъм:Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. към Закона за туризма).Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.); Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н. 2.Местно занаятчийство: Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности). 3.Развитие на социални услуги за населението в селските райони;Грижи за деца, за възрастни хора и т.н.;4.Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 и крайният продукт не е включен в Приложение І на Договора за създаване на ЕО;5.Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения:6.Производство и продажба на възобновяема енергия:слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н. (с изключение производството на био-горива);био-енергия, в случай на преработка на суровини от собственото земеделско стопанство .

312

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

Новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, регистрирани и/или имащи адрес на управление и работещи в неземеделски сектори на територията на МИГ Ардино.


Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори – в това число:1.Преработвателна промишленост – производство на мебели, леко машиностроене и т.н;2.Производство на възобновяема енергия:- производство на био-енергия за посрещане на собствените енергийни нужди на микропредприятието и/или производство на био-енергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти(суровини), които не попадат в Анекс I от Договора;- производство на енергия за продажба от ВЕИ (срънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и др.);3. Услуги – развитие на дейности, свързани със селски туризъм от частни микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.


321

Основни услуги за икономиката и населението в селските райони

Община Ардино; Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ Ардино;Читалища, вписани по Закона за читалищата, с регистрация, седалище и/или адрес на управление на територията на МИГ Ардино


Мярката предоставя подкрепа за инвестиции, целящи подобряване на основните услуги за икономиката и населението на територията на МИГ. Подкрепата е за създаване на основни услуги, отнасящи се до едно селище или група от населени места, и свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малко-мащабна инфраструктура.

1.Инвестиции в инфраструктура и оборудване с цел развитие на услугите за населението и икономиката на територията на МИГ Ардино- в това число: Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове. Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения. Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения. Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации за производство на електрическа и/или топлинна енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, в които се предоставят различни услуги на общността, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или други ВЕИ топлинна/електрическа енергия. В случаите на когенерация (комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия), капацитетът на инсталацията следва да бъде базиран на топлинното потребление на сградите /Директива 2004/8/ЕС/. Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на услуги на общността;Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги(културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл.спортни, младежки центрове и др.);Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги – грижи за деца(детски ясли и градини), грижи за възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове) включително специализиран транспорт;Изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, базирани на използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги, др.), включително създаването на мобилни центрове.322

Обновяване и развитие на селата

Община Ардино; ЮЛНЦ, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ Ардино;Читалища, вписани по Закона за читалищата, с регистрация на територията на МИГ Ардино; Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл.20 на Закона за вероизповеданията, със седалище на територията на МИГ Ардино;


Мярката предоставя подкрепа за инвестиции в паркове, зелени площи, улици, площади, тротоари и улично осветление, и обновяване на сгради в населените места от територията на МИГ Ардино, както следва:1. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения;2. Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;3. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;4. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място;5. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;6. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности.

421

Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество

МИГ Ардино


В обхвата на тази мярка допустими за финансиране са два вида сътрудничество:Вътрешно териториално сътрудничество - този вид сътрудничество се прилага между два или повече територии от селски района, обхванати от МИГ, в България. Транснационално сътрудничество – този вид сътрудничество може да бъде между селски райони, обхванати от МИГ в България и други страни-членки, както и между селски райони, обхванати от МИГ в България и други подобни структури в трети страни. В този случай допустими за подпомагане са само разходи, свързани със селски райони в рамките на България.

Проектите за сътрудничество се прилагат в две фази:Подготвителни дейности: Тези дейности улесняват установяването на контакт между потенциални партньори - МИГ и подпомагат изработването на общо действие (подготвителна техническа помощ). Прилагане на общи действия: Партньорството за сътрудничество се насърчава да работи за развитието на нови/ иновативни продукти/услуги в селските райони, свързани от общи характеристики, които присъстват във всички МИГ, участващи в сътрудничеството, и да не е насочено само към споделяне и обмен на опит. Общият проект се управлява от координираща МИГ, която отговаря за действието/проекта за сътрудничество.431-1

„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”


МИГ Ардино

1.Прилагане на подхода ЛИДЕР по Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности.2.Кандидатстване за финансиране със Стратегията за местно развитие пред МЗХ спрямо правилата на подхода ЛИДЕР и при спазване на наредбите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).3.Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията за местно развитие спрямо правилата на подхода ЛИДЕР и при спазване на наредбите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките на ПРСР.4.Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи; 5.Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност. 6.Организиране и провеждане на работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации;7.Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация, бизнес среди;8.Предлагане на различни форми за обучение и професионална квалификация;10.Издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали;9.Прилагане на мерки за изграждане на капацитет в общността; 11.Участие в дейности на мрежа от структури в селски райони на национално и международно ниво;Таблица 3 Индикативно разпределение на средствата по оси, мерки и години

Код на мярката

Име на мярката

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ

Общ публичен принос за

Общ публичен принос за

Общ публичен принос за

Общ публичен принос за

Общо за периода на Стратегията

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

лева

лева

лева

лева

лева

%

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)

0,00

250000,00

550000,00

100000,00

900000,00

23,09%

121

Модернизиране на земеделските стопанства

0

100000

400000

100000

600000,00

15,39%

123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

0

150000

150000

0

300000,00

7,70%

4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)

0,00

0,00

50000,00

0,00

50000,00

1,28%

226

 
0

50 000
50000,00

1,28%

4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)

0,00

1000000,00

870000,00

380000,00

2250000,00

57,72%

311

Разнообразяване към
неземеделски дейности


0

100000

70000

30000

200000,00

5,13%

312

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

0

200000

200000

100000

500000,00

12,83%

321

Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

0

350 000

350000

250000

950000,00

24,37%

322

Обновяване и развитие на
селата


0

350 000

250000

0

600000,00

15,39%

4.2.1. Между-териториално и транс-гранично сътрудничество
5000

40000

0

45000,00

1,15%

4.3.1. Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия

0,00

243910,48

102278,26

306834,78

653023,52

16,75%

1. 

Административни разходи (управление на МИГ) – до 60 % от разходите по М431

0

142600,48

61366,956

184100,868

388068,30

9,96%

2.  

Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията – минимум 40% от разходите по М431

0

101310

40911,304

122733,912

264955,22

6,80%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА:

0,00

1498910,48

1612278,26

786834,78

3898023,52

100%
1 НСИ, Данни население 2009г.
©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет