Факультеті/факультетДата31.10.2019
өлшемі26.66 Kb.
Ш. ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КАСПИЙ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ
«_________________________» ФАКУЛЬТЕТІ/ФАКУЛЬТЕТ
«_________________________» КАФЕДРАСЫ/КАФЕДРА«БЕКІТІЛГЕН»/УТВЕРЖДЕН

Оқу-әдістемелік бюро төрағасы/председатель УМБ

________________ Аты-жөні/ФИО

________________

«КЕЛІСІЛГЕН»/СОГЛАСОВАНО

Жұмыс берушінің лауазымы/ должность работадателя

________________ Аты-жөні/ФИО ________________


В.15.009 Еңбек құқығы пәнінің
СИЛЛАБУСЫ

Мамандық: 5В030100 – «Құқықтану»

Оқу формасы: күндізгі

Курс: 3, семестр: 6

Кредит/ЕCTS саны: 5

Оқу тілі: қазақ


Силлабус кафедраның . . 201 ж. (№. хаттама) мәжілісінде талқыланды.

Кафедра меңгерушісі _________ __________________________

Пән координаторы: _________ __________________________

Пән оқытушысы туралы мәлімет: Аты-жөні, лауазымы

Тел ном.: __________________ Электронды поштасы: _______________________Ақтау, 2019

1. Пәннің сипаттамасы/Описание дисциплины:

(Пәннің сипаттамасы оқу бағдарламасын Реестрге тіркеу талаптарына сай жазылуы керек, 30-50 сөздің көлемінде пәннің оқытатын мәселелері туралы жазылуы тиіс/ Описание дисциплины должно составляться согласно требований регистрации ОП в Реестр и состоить из 30-50 слов)2. Пәннің мақсаты/Цель дисциплины:

3. Пәннің міндеттері/Задачи дисциплины:
4. Пререквизиттер/Пререквизиты:

Постреквизиттер/Постреквизиты:
5. Пән саясаты/Политика курса:

  1. тәртіпке қатысты талаптар/требования по правилам поведения

  2. пәнге қатысты талаптар/ требования по дисциплине

  3. академиялық адалдық ережелерін сақтауға қатысты талаптар/ требования по соблюдению правил академической честности


5. Пән бойынша күтілетін нәтижелер/Ожидаемые результаты дисциплины:
ПН 1/РД1 –

ПН 2/РД2–

ПН 3/РД3 –

ПН 4/РД4 –ПН 5/РД5 –

6. Курс мазмұны және матрица/Содержание курса и матрица:
Дәріс тақырыптары/Тематика лекции

Сағат саны/объем часов

Өткізу нысаны/форма проведения

ПН/РД

ON (пән бойынша қол жеткізілетін оқу бағдарламасынан күтілетін нәтиже/ожидаемые результаты ОП достигаемые по дисциплине)

1

Инклюзивтібілім беру моделі

2

дебат

ПН1

ON1

2

Мүмкіндігі шектеулі түрлі категориядағы балаларға инклюзивті білім беру үрдісіне қосу

2

Пікірталас дәріс

ПН1

3

Сенсорлық бұзылыс бар балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу

2
ПН 1, 2

ON4Тәжірибелік сабақ тақырыптары

Сағат саны

Өткізу нысаны

ПН
1

Инклюзивті білім беру моделі.

1

Топтық жұмыс

ПН1

ON3

2

Инклюзивті кеңістік құруға арналған педагогикалық шарттар


3

Эссе

ПН1
3

Ұйымдастыру-мазмұндық және бағалау компоненттері ( мониторинг )

2

Жоба қорғау

ПН 1, 2
4

Мүмкіндігі шектеулі түрлі категориядағы балаларға инклюзивті білім беру жағдайлары
Семинар-конференция

ПН 6


Зертханалық сабақ тақырыптары

Сағат саны

Өткізу нысаны
7. Бағалау өлшемдері: (Бағалау туралы Ережеде көрсетілген нысандардан сәйкесінше таңдалады/Выбирается из форм указанные в Инструкции по оцениванию)

Бақылау нысаны

Бағалау өлшемдері

Максималды балы


Эссе

мәтінді құрастырудың логикалық құрылымының болуы (мәселе көтерілген кіріспе; негізгі идеяларға бөлінген негізгі бөлігі; талқылау нәтижесінде алынған қорытынды

- эссе тақырыбы бойынша нақты жеке позицияның болуы;

- жеке ұстанымды негіздеу кезінде дәлелдердің барабарлығы

- баяндау стилі (кәсіби терминдерді қолдану, дәйексөз, стилистикалық фразаларды құру және т. б.).)14/16

Семинар

дайындық сапасы (оқуға ұсынылған материалдар, тарату материалдары. нұсқау беру, қолдау және көмек) - түсіндірудің сапасы (материалды еркін меңгеру, тақырыпты анық түсіну, сұрақтарға нақты жауап беру, мысалдарды келтіру): -ресурстардың сапасы (ұсынылған релевантты дереккөздердің кеңдігі, оқуға қажетті дереккөздерге сілтемелер.

- презентация сапасы (аудио-бейне техникасын жақсы пайдалану. материалдар, тірі, динамикалық)дискуссияның сапасы (оқытудың тиімді және қызықты топтық әдістерін қолдану, студенттерді қатысуыға тарту, топ жұмысын үйлестіру).

-16

Жоба

қойылған міндеттерді орындауға шығармашылық көзқарас, ақпаратпен жұмыс істей білу, командада жұмыс істей білу; алынған нәтижені бағалау: жобаның мақсаты мен міндеттерін тұжырымдаудың нақтылығы мен айқындығы, олардың тақырыпқа сәйкестігі; көздерді таңдаудың негізділігі ; проблеманы ашу және оның шешімдерінің тереңдігі/толықтығы/негізділігі; қорытынды мазмұнының жобада мәлімделген мақсаттар мен міндеттерге сәйкестігі; теориялық немесе практикалық сипаттағы жаңашыл элементтерінің болуы; практикалық маңыздылығы; жұмыстың ресімделуі

16

8. СОӨЖ, СӨЖ орындау кестесі/график выполнения СРС, СРСП (мысал ретінде: пән 5 кредит болса/на примере дисциплины в объеме 5 кредитов)
СОӨЖ/СӨЖ/СРС/СРСП

Тапсырмалары/задания

Бақылау нысаны/ форма контроля

Өткізу мерзімі

(апта)/время проведения (неделя)
СОӨЖ№13

СӨЖ№1


СОӨЖ25

СӨЖ2


СОӨЖ37

СӨЖ3


СОӨЖ49

СӨЖ4


СОӨЖ511

СӨЖ5


СОӨЖ612

СӨЖ6


СОӨЖ713
СОӨЖ814
СОӨЖ№915


8.1. Курстық жұмыстардың тақырыптары (егер болса)/ Темы курсовых работ (если предусмотрены)


9. Әдебиеттер тізімі/список литературы

9.1. Негізгі әдебиеттер/основная литература:

9.2. Қосымша әдебиет/дополнительная литература:

Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет