Физика пәні бойынша тест тапсырмаларыДата03.05.2016
өлшемі78.48 Kb.
Физика пәні бойынша тест тапсырмалары

 1. Кішігірім дене ОХ өсі бойымен ілгерілемелі қозғалыс жасайды. Оның координатасы х уақыт бойынша t келесі заңдылықпен өзгереді x(t)=2+tt2, мұнда t секундпен, ал x— метрмен берілген. Уақыт t=1с мезетіндегі үдеудің OX өсіне проекциясы қаншаға тең?

 1. 2м/с2

 2. –2м/с

 3. 21м/с

 4. –21м/с2
 1. Суретте материалдық нүктенің жылдамдығы v⃗ мен үдеуінің a векторларының бағыттары көрсетілген. Осы мезетте күш векторы қалай бағытталған

Осы мезетте күш векторы қалай бағытталған?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4
 1. Горизонтал тегіс столда тақтай жатыр, ал оның үстінде – куб. Тақтайға горизонтал бағытталған күшпен F⃗ әсер еткендіктен ол столдың үстімен жылжи бастайды. Куб бұл кезде тақтай бойынша қозғалмайды.

Тақтай тарапынан кубқа әсер ететін үйкеліс күші қалай бағытталған? 1. Оңға (→)

 2. Солға (←)

 3. Оңға да (→), солға да (←) бағыталуы мүмкін

 4. Кубқа тақтай тарапынан әсер ететін үйкеліс күші нөлге тең
 1. Массасы m допты жерден вертикал жоғары лақтырды. Одан t уақыты өткеннен кейін доп ең жоғары биіктікке жетті. Осы уақыттағы доптың импульсінің өзгеруінің модулі қаншаға тең? Еркін түсу үдеуі g. Ауаның кедергісі есепке алынбайды.

 1. 2mgt

 2. mgt/2

 3. mgt

 4. mg/t
 1. Ұшақ горизонтал тұрақты жылдамдықпен ұшып келе жатыр. Суретте оған әсер ететін күштердің векторлары көрсетілген.

Осы күштердің қайсысы ұшақ қозғалысы кезінде теріс жұмыс жасайды? 1. Көтеру күші Fкөтеру (Fпод)

 2. Қозғалтқыштың күші Fқозғ (Fтяги)

 3. Ауырлық күші mg

 4. Ауа кедергісінің күші Fкед (Fсоп)
 1. Теміржолда сымдарды қатты тарту үшін суретте көрсетілгендей ауыр жүкпен тартылған жеңіл блоктар мен тростардан тұратын жүйе қолданылады.

Сымның тартылу күші қаншаға тең? Блоктардың өсіндегі үйкеліс ескерілмейтіндей аз. 1. 100 Н

 2. 200 Н

 3. 400 Н

 4. 800 Н
 1. Қандай тәжірибелер молекулалардың хаотикалық жылулық қозғалысын дәлелдейді?

 1. Заттың дифузиясын байқау.

 2. Броундық қозғалысты байқау

 3. Оптикалық микроскоппен молекулалардың қозғалысын байқау

 4. Бірінші және екінші тәжірибе
 1. Мөлшері тұрақты идеал газбен өтетін процесте газ қысымы p көлемнен V алынған квадраттық түбірге тура пропорционал өзгереді P~V−−√.

Газдың қысымы екі есе артса оның абсолю температурасыT.

 1. 2 есе артады

 2. 4 есе азаяды

 3. 8 есе артады

 4. 2√ есе азаяды
 1. Идеал газдың қайсыбір массасы үшін pV–диаграммасында нүктелермен көрсетілген 4 жағдайдың қайсысында идеал газдың ішкі энергиясы максимал болады? 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4
 1. Идеал газда суретте көрсетілгендей 1→2→3→4→1 циклдық процесс өтіп жатыр.

Осы циклдық процестің нәтижесінде: 1. газдың істеген толық (қосынды) жұмысы нөлге тең

 2. газдың ішкі энергиясының өзгеруі нөлге тең

 3. газдың берген және қабылдаған жылуының қосындысы нөлге тең

 4. 1→2→3 процесінде газдың алған жылуытолығымен механикалық жұмысқа айналады.
 1. Шамасы +2 нКл нүктелік заряд потенциалы 12 В тең А нүктесінен потенциалы 8 В-қа тең В нүктесіне орын ауыстырғанда осы зарядтың электростатикалық өрістегі потенциалдық энергиясы:

 1. Артады

 2. Азаяды

 3. Өзгермейді

 4. A нүктесінен B нүктесіне орын ауыстыру траекториясына байланысты артуы да азаюы да мүмкін
 1. Сұлбасы суретте көрсетілген электрлік тізбекте өлшеу құралдары идеал деп есептеледі, вольтметр 8 В кернеуді, ал амперметр 2А ток күшін көрсетіп тұр.

Резистордан 1 секундта шығатын жылу мөлшері қаншаға тең? 1. 4 Дж

 2. 0,25 Дж

 3. 16 Дж

 4. 32 Дж
 1. Электрон индукциясы 5 Тл біртекті магнит өрісіне 1 км/с жылдамдықпен магнит өрісінің күш сызықтарына белгілі бұрыш жасай ұшып кіреді. Лоренц күшінің барлық мумкін мәндерінің модулі көрсету керек.

Элементар электр заряды e=1,6⋅10−19 Кл.

 1. 8⋅10−16 H

 2. 0 ден 8⋅10−16 H

 3. 0 ден 8⋅10−19H

 4. Күш модулі кез келген мәнді қабылдауы мүмкін
 1. Бірінші радиостанция жиілігі 74 МГц, ал екінші радиостанция жиілігі — 100 МГц жұмыс істейді. Бірінші радиостанция шығаратын толқын ұзындығының екінші радиостанцияның толқын ұзындығына қатынасын анықтау керек.

 1. 1,35

 2. 0,74

 3. 3,85

 4. 1 (толқын ұзындықтары бірдей)
 1. Суретте бас оптикалық өсі OO´ жұқа жинағыш линзаның көмегімен алынған зат П және оның кескіні И көрсетілген.

Осы жағдайдағы линзаның берген үлкейтілуі қаншаға тең? 1. 0,5

 2. 2

 3. 4

 4. 0,25
 1. Ауа – мөлдір зат шекарасына α бұрышымен жарық сәулесі түсіп тұр. Сәуле заттан ауаға бағытталған. Заттың сыну көрсеткіштерінің қандай мәнінде толық ішкі шағылу құбылысы байқалады? (cosα=0,8)

 1. 1,67 аз

 2. 1,67 көп

 3. 1,25 аз

 4. 1,25 көп
 1. Кестеде металдан ұшып шыққан электрондардың максимал кинетикалық энергиясының метал бетіне түскен фотондардың энергиясына тәуелділігі келтірілген

 Eфотона, эВ

2,4

2,8

 3,3

 4,0

 Eэлектрона, эВ

 0,6

1,0

 1,5

 2,2

Осы метал үшін электронның шығу жұмысын анықтау керек.

 1. 4,8 эВ

 2. 3,8 эВ

 3. 3,0 эВ

 4. 1,8 эВ
 1. Суретте торий изотопының 290 23Th радий изотопына 22488R радиоактивтік айналу тізбегінің сұлбасы көрсетілген.

Осы сұлбаның көмегімен қандай бөлшектер X және Y. әріптерімен белгіленгенін анықтау керек. 1. Xэлектрон, Yα-бөлшек

 2. X α-бөлшек, Y— электрон

 3. Xα-бөлшек, Y- протон

 4. X— протон, Y— электрон 1. Плутоний изотопының 23594Pu ядросындағы протондар саны ванадий 4723V изотопының ядросындағы нуклондар санынан артық?

 1. 4,1

 2. 10,2

 3. 5

 4. 2
 1. Резистордан бөлінетін тұрақты электр тоғының қуатын анықтау үшін идеал амперметр мен вольтметр қолданылады.

Қай сұлбада құралдардың қосылуы дұрыс? Өткізгіш сымдардың кедергісін есептемеуге болады. 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4
 1. Газ заңдарын оқып үйрену үшін зертханашы ішінде ауасы бар иілген түтікшеге жалғанған, вертикал ашық жағына су толтырылған колбадан тұратын газдық термометр дайындады. Колбаның ішіндегі ауаны қыздыра отырып зертханашы су бағанасының орын ауыстыруын байқап отырды. Атмосфералық қысым осы кезде тұрақты болып тұрды. Эксперименттің кейбір этаптары суретте көрсетілген.

Осы тәжірибенің нәтижесіне келтірілген анықтамалардың қайсысы (қайсылары) дұрыс

А) газды қыздырғанда оның көлемініңөзгеруі температураның өзгеруіне пропорционал.
Б) Газды қыздырғанда оның қысымы артады.


 1. тек қана А

 2. тек қана Б

 3. А және Б

 4. А да, Б да емес
 1. Графикте созылған серіппенің серпімділік күшінің модулінің F оның.созылу мөлшеріне x сәйкес тәуелділігі келтірілген.

Серіппеге ілінген массасы 0,5 кг жүктің еркін тербелісінің периодын анықтау керек. 1. ≈0,314 с

 2. ≈31,4 с

 3. ≈12,56 с

 4. ≈125,6 с
 1. Жабық ыдыста поршен астында 4 г қаныққан су буы бар. Поршенді қозғалта отырып су буының көлемін екі есе азайтты, бұл кезде ыдыс пен оның ішіндегі будың температурасы тұрақты 1000 болды.

Қанша жылу мөлшері осы жағдайда ыдыстан алынды?

Судың меншікті булану жылу мөлшері 2,3⋅106 Дж/кг 1. 4,6 кДж

 2. 9,2 кДж

 3. 1,15 кДж

 4. 2,3 кДж
 1. Заряды q=0,5 мкКл және массасы m=0,25 мг қуыс шарик v=1 м/с жылдамдығымен магнит индукциясы B=5 Тл магнит өрісінде қозғалып келе жатыр. Суретте шариктің жылдамдығының, ауырлық күшінің және магнит индукциясы векторының бағыттары көрсетіген.

Ауырлық күші мен Лоренц күшінің тең әсерлі күштерінің модулі қаншаға тең? 1. 9 мкН

 2. 0 мкН

 3. 5 мкН

 4. 18 мкН
 1. Оттегі атомын ионизациялау энергиясы 14 эВ. Оттегі атомын ионизациялайтын жарық толқының максимал ұзындығын анықтау керек.

Планк тұрақтысы h=6,6⋅10−34 Дж⋅с,1эВ=1,6⋅10−19 Дж

 1. 3,4 нм

 2. 8,8 нм

 3. 34 нм

 4. 88 нм

Каталог: material -> Malaiakademia
material -> Ізденістер, №2 исследования, НӘтижелер 2013 результаты
material -> Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай ауылы №3 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Самамбетова Қарлығаш Ашық тәрбие сағаты 2-сынып Тақырыбы
material -> Сабақ тақырыбы: М.Әуезов
material -> ТӨлеби ауданы №7 жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі
material -> Сабақтың тақырыбы: Жамбыл өмірі мен шығармашылығы. Сабақтың мақсаты
material -> Абай Құнанбаевтың табиғат лирикасындағы қазақ ауылының көрінісі
material -> «Қарағайдың қарсы біткен бұтағы» атты қайсар ақын
material -> Сабақтың тақырыбы : Сыр сүлейі Нұртуған Сабақтың мақсаты: Сыр сүлейі Нұртуғанның шығармаларымен таныстыру
material -> Сабақтың мақсаты: Оқушыларға ұлы А. Құнанбаевтың шығармашылығымен
Malaiakademia -> Экололгия пәні бойынша тест тапсырмалары


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет