Гидроагрегаттың қалыпты және апаттық тоқтауыДата05.11.2019
өлшемі307.38 Kb.
- синхронды генераторды дәл автоматты синхрондау тәсілімен және өздігінен синхрондау тәсілімен тиісінше Автоматты жүктеме жиынтығымен қалыпты және жылдам іске қосу және қосу;

- синхронды компенсатор (СК) режиміне қосу және ауыстыру және СК режимінен генераторлық режимге ауыстыру;

- гидроагрегаттың қалыпты және апаттық тоқтауы.

2.2 суретте, келтірілген логикалық схемасы сигналдарының қалыптастыру командалық ақпарат автоматты басқару жай-күйінің өзгеруіне гидроагрегат.

Егер DW2 элементі арқылы R оның оқылатын кірісі келесі басым командалық сигналдардың немесе синхронды генератордың дайын емес сигналдарының біреуі келмесе, SA1.1 Басқару кілтінің dw1 (немесе) логикалық элементі арқылы қалыптасады.:

1) СК режиміне қосу— SA2.1 Басқару кілтінен немесе қалыпты тоқтату— SA1.2 кілтінің қалпынан немесе іске қосуды болдырмау-SB1 кнопкасынан;

2) генератор қозған — ға өлшеу релеінен.Ротордың 1 тогы немесе оның ажыратқышы қосылған-Q.1 түйіспесінен.

Қалыпты іске қосу сигналын есте сақтауға генератор қозған кезде де рұқсат етіледі, егер автоматты синхронизатор SA3 кілті қосылса (төменде қараңыз) — ЅА3.1 жағдайы: DX (тыйым салу) логикалық элементінің инверсиялық кірісінде SA3.1-ден логикалық сигнал (бірлік) dw2 элементіне генератордың қоздыру орамасында токтың болуы туралы сигнал жібермейді. Сонымен қатар, бұл сигналдың әрекет ету сенімділігі үшін оның DWU2 (немесе-емес) кіруіне келіп түсуі және SB1 кнопкасынан іске қосуды болдырмау операциясын қосымша бақылаумен DXU1(И-емес) және DWU2 арқылы қалыпты іске қосу сигналының өтуі қарастырылған.2.6-к е с т е.электрэнергия жүйесіндегі жиілікті төмендету KF өлшеуіш релесінен су агрегатының УП жылдам іске қосылуына сигналдың өту алгоритмін іске асыруды бейнелейді. Егер DW3 элементі арқылы R оқу кіруіне SA1.2 (тоқтату) немесе SB1(іске қосуды болдырмау) немесе Q. 2 (генератор қосылған).

2.2 сурет-гидроагрегатты (а) іске қосуға сигналдарды қалыптастырудың логикалық схемасы және оны генератордан синхронды режимге ауыстыру (б))
SAP.1 (дәл синхрондау) — жылдам іске қосу кезінде гидрогенератор өздігінен синхрондаудың жылдам тәсілімен параллельді жұмысқа қосылады.

SA2-ден сигналды қалыптастыру шарттарын орындағанда. 1 немесе АБЖ (2.2, 6-суреттегі dwa элементі) синхронды компенсатормен жұмыс режиміне гидрогенераторды іске қосуға SA2.2-ден (СК режимінен шығару) немесе SB2-ден (СК режиміне қосуды болдырмау), немесе SB1-ден тыйым салатын сигналдардың біреуі болмаған жағдайда, ол ЅТ3 триггерімен есте қалады. Сигнал сондай-ақ sb1 және SB2 сигналдарымен оны орындауға тыйым салуларды резервтеуді қамтамасыз ететін DX5,DWA 6 элементтері арқылы дәйекті түрде өтеді.

Сол сияқты гидроагрегаттың тоқтауына сигнал қалыптасады. Типтік алгоритм қосымша сигналдардың қатарын да қалыптастырады.

3 дәріс. Турбогенераторлардың іске қосылуын автоматты басқару

Дәріс мазмұны: технологиялық ерекшеліктері; турбоагрегатты іске қосуды басқару.

Дәріс мақсаты: турбоагрегаттардың технологиялық ерекшеліктерін зерттеу және оларды іске қосуды басқару.3.1 Технологиялық ерекшеліктері

Жылу электр станциялары (ЖЭС) отын, бу генераторлы, турбиналық және электр буындарын құрудың және түрлендірудің негізгі технологиялық процестеріне сәйкес келетін бірнеше технологиялық бөліктерден (цехтардан) тұрады. Қазіргі заманғы қуатты ЖЭС блоктық құрылымы бар — "бу генераторы - турбина-электр генератор – трансформатор"энергоблоктарынан тұрады.

Қазіргі заманғы электр энергетикалық жүйелердегі ЖЭС жұмысының шарттары бойынша турбоагрегаттардың жай-күйіне жиі өзгерістер талап етіледі, атап айтқанда: олардың жұмыс емес күндері және іс жүзінде апта сайынғы іске қосылуы. Барлық көп мөлшерде қуатты турбоагрегаттар авариялық жағдайдағы электр энергетикалық жүйе қуатының үлкен және шұғыл өзгерістері үшін де пайдаланылады. ЖЭС турбоагрегатының жай-күйін өзгерту техникалық өте қиын, Отын және Бу генераторлық технологиялық процестерді үйлесімді автоматты басқару кезінде жүргізіледі және едәуір уақытты талап етеді, әсіресе турбинаны іске қосу. Іске қосу және жүктемені (жүктеуді) кейінгі жинау уақыты негізінен екі фактормен анықталады: турбинаның бу шығарушы және жұмыс бөліктерінің біртіндеп және үздіксіз жылынуымен және оның құрылымдық бөліктерінің, әсіресе турбина роторының температуралық сызықтық кеңейтулерімен.

Бу турбинасының жылулық сұлбасы (3.1 суретті қараңыз)булы турбинаның бу генераторы ПГ, ГӨЗ басты бу ысырмасы бар бу құбырлары, СПП буының сепаратор-өнеркәсіптік қыздырғыш, іске қосушы бу ПСБУ құрылғысы-БРОУ жылдам әрекет ететін редукциялық-салқындатқыш қондырғысы, пайдаланылған бу конденсаторы, әртүрлі сорғылар, әсіресе қоректік, және басқа да жабдықтар, ол өз уақытында іске қосылатын және турбоагрегатты іске қосу процесінде жұмыс режимін өзгертетін үйлесімді өзара әрекеттесуі тиіс.

Турбинаның конструктивтік бөліктерін және бу шығаратын құрылымдарды біртіндеп және үздіксіз жылыту қажеттілігі турбоагрегатты іске қосудың ұзақ уақыты және турбина жүктемесінің біртіндеп ұзақ жиынтығы — жүктемені жүктеуді көрсетеді. Тіпті заманауи автоматты түрде басқарылатын төмендеу кезінде бұрылу, жұмысқа қосу және турбоагрегатты жүктеу процесі бірнеше сағат бойы жалғасады.

Агрегаттың тоқтаған, қатпаған және ыстық күйлерден іске қосылуы ерекшеленеді. Турбоагрегатты іске қосу процесі келесі кезеңдерге бөлінеді: тізбек алдындағы жылыту, итергіш айналым, бос жүріс, генераторды синхрондау және қосу, номиналды қуаттың 1/3 дейін бастапқы жүктеу, берілген қуатқа және будың номиналды параметрлеріне жету.3.2 турбоагрегатты іске қосуды басқару

Автоматты басқару электр станциясының АБЖ құрамына кіретін турбинаны іске қосу автоматикасымен жүргізіледі. Бу турбинаның жылулық жағдайына сәйкес бу генераторын басқарудың автоматты құрылғыларына, будың параметрлері мен өнімділігіне қарай жоғарылайтын бу генераторын қоя отырып, Автоматика турбинаға будың кіруін басқарады. Автоматика іске қосу қамтиды құрамына (сурет 3.2,б): логикалық құрылғы дискретті басқару, іске қосу операциялары; кешені іске қосу автоматты реттеуіштер; турбоқондырғының жылу және механикалық параметрлерін бақылаудың ақпараттық құрылғысы.КБҰ-ның логикалық басқару құрылғысы кезекті операцияны бастау үшін қажетті шарттардың орындалуын тексереді, іске қосуды, технологиялық операцияларды оларды орындаудың талап етілетін реттілігімен жүргізеді және технологиялық операцияның аяқталуын сипаттайтын шарттардың орындалуын тексереді.

Сурет 3.1. (А) және оны іске қосуды автоматты басқару жүйесінің функционалдық сұлбасы (б)
3.2 Сурет-Аяқтау
Іске қосу автоматикасының негізгі іске қосу автоматты реттегіштерінің кешені мыналарды құрайды: бұрылу және ЯЯ АРР бастапқы жүктелу реттегіші; АРТСТ турбинасының жылу күйін реттегіші; САР МБ редукциялық-салқындатқыш қондырғысының қуатын өшіргіш реттеуші; жаңа бу температурасын тапсыруды реттегіштер (бу генераторының іске қосу реттегіші) және АРТПГ және ПП өнеркәсіптік қыздырғыш буының температурасын тапсыруды және АРЧВ айналу жиілігін автоматты реттегіш.

Автоматты реттеуіштер-0-5 мА шегінде өзгеретін тұрақты ток түріндегі біріздендірілген сигналдары бар Аналогты электр. Олардың өлшеуіш бөліктері электр сигналдарына жылу параметрлерінің өзгеруінің ИП өлшеуіш түрлендіргіштерінен тұрады.

Жылу және механикалық параметрлерді бақылаудың ақпараттық Автоматты құрылғысы жүздеген аналогтық және дискреттік сигналдарды алатын оператор үшін ақпараттың көрсетілуін және автоматты реттеуіштер мен логикалық құрылғыға тапсырмаларды іске қосу процесінің барысы бойынша өзгерістер үшін ақпаратты пайдалануды қамтамасыз етеді.

Іске қосудың әрбір кезеңінде логикалық басқару құрылғысы май арынды қондырғы және техникалық сумен жабдықтау жабдықтарына, турбинаның ҚР реттеуші клапандарына, ГӨЗ бу құбырының басты бу ысырмасына, ПЗ бу ысырмасына дискретті басқару әсерін қалыптастырады.

қосалқы станса (ЖТҚ) және басқа да атқарушы элементтерді іске қосу және ҚШҚ басқару қалқанына о Басқару қалқанында оператордың араласуы немесе логикалық басқару құрылғысына тапсырманы беру (өзгерту) мүмкіндігі үшін КП1 іске қосу кілті және КП 2-KPN іске қосудың кезекті операциясына өту кілттері болады. Біздің көрсетілгеніміздей, іске қосу процесінің барысы, бу генераторының, турбинаның және синхронды генератордың жылу және механикалық параметрлерінің ағымдағы мәндері туралы соя ақпаратын бейнелеудің заманауи техникалық құралдары бар.ператор үшін дискретті ақпаратты береді.

Турбоагрегатты автоматты іске қосудың бірінші кезеңінде ГӨЗ байпастарын (айналма бу шығару құбырларын) ашу арқылы бу шығару құбырларын, басты бу ысырмасын және турбинаның клапандарын олардың жабық күйінде жылыту жүргізіледі. Жоғары қысымды цилиндр және СПП бу қыздырғыш сепаратор-сепаратор (3.1,а суретті қараңыз) буды тоқтатқыш клапандар арқылы өткізу арқылы қыздырады. Турбинаның бұрылуы РР НН Автоматты бұрылу реттегішімен ҚР реттеу клапандарын шағын ашу жолымен оның роторын итеруден басталады, ол турбина температурасының одан әрі жоғарылауына қарай біртіндеп айналудың жиілігін синхронға жақынға дейін жеткізеді, бұл ретте жиілік механикалық резонанс шарты бойынша 750 мин-1 - сыни жиілік кезінде ғана салыстырмалы түрде тез артады. Турбинаның АРТСТ жылу күйін автоматты реттеуіштің бақылауымен турбинаны басқарудың атқарушы механизмі арқылы РЧВ генераторының айналу жиілігін Автоматты реттеуіш басқарады.

Жылу жағдайының реттеуіші энергоблок жүктемесінің өсу қарқынын анықтайды және ПГ бу генераторы қуатын іске қосу реттеуішіне, отын реттеуішіне, ал тура ағынды режимге көшкеннен кейін - ПТН қоректік турбонасостарына әсер ететін қоректік су реттеуішіне және БРОУ қуатының САР Автоматты реттеуішіне әсер ететін қоректік су реттеуішіне тапсырма береді. Оның орнатуы АРТСТ өзгереді, қысымның өсуінен біршама озып, ПЗ бу ысырмасы жабылатын болады. Олар бу генераторы қандай да бір себеппен будың көп және жоғары параметрлерін өндірсе, ол турбинаның жылу жағдайының іске қосу динамикасының бұзылуына қауіп төндіреді. Бұл ретте будың артығы БРОҒА және одан әрі конденсаторға турбинаға лақтырылады. Будың қызып кетуінен кейін жаңа және өткен ПВД температурасы АРТПГ тиісті реттегіштерімен ұсталады. Бу генераторының жанарғыларын күйдіру арқылы суық күйден автоматты іске қосудың жалпы уақыты қуаты 300 МВт тура ағынды бу генераторларының энергоблоктарының генераторын қосқанға дейін 2 сағат, ал қуаты 800 МВт - 3 сағат құрайды. Генераторды Автоматты синхронизатормен қосқаннан кейін АС-ның қуат жинағы номиналдыға дейін тиісінше 3 және 4 сағатқа созылады. Ұзақтығы 30 минутқа дейін қысқа мерзімді тоқтағаннан кейін іске қосу, яғни ыстық күйден, белгіленген нормалар бойынша тиісінше 30 және 40 минутқа салынуы тиіс.

4 дәріс. Синхронды генераторларды параллель жұмысқа қосуды автоматты басқаруДәріс мазмұны: автоматты басқару тәсілдері; өздігінен синхрондау әдісі бойынша автоматты қосу.

Дәріс мақсаты: синхронды генераторлардың параллельді жұмысқа қосылуын автоматты басқаруды оқып үйрену.

4.1 автоматты басқару әдістері

Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет