Хх ѓасырдыњ алѓашќы ширегіндегі ќазаќ жєне т‰ркі халыќтары єдебиетініњ типологиялыќ сипатыДата02.05.2016
өлшемі66.71 Kb.
С‰тжанов Сейфитден Назымбек±лыныњ “ХХ ѓасырдыњ алѓашќы ширегіндегі ќазаќ жєне т‰ркі халыќтары єдебиетініњ типологиялыќ сипаты” атты 10.01.02. – ќазаќ єдебиеті мамандыѓы бойынша филология ѓылымдарыныњ докторы ѓылыми дєрежесін алу ‰шін дайындалѓан диссертациясына

ПІКІР
Ќазаќ єдебиетініњ тарихындаѓы ењ µзекті мєселелердіњ бірі – ХІХ ѓасырдыњ аяѓы мен ХХ ѓасырдыњ басындаѓы жалпы м±сылман єлемініњ, оныњ ішінде т‰ркі халыќтары єдебиетініњ арасындаѓы рухани байланыс. Б±л - діндік, тектік, ±лттыќ, ±лт азаттыќ рухќа тікелей ќатысты ауќымды таќырып. ¤ркениеттіњ жања сатысына µзіндік кµзќараспен ±мтылѓан ќоѓамдыќ-єлеуметтік баѓыттыњ басы жєне жалпыт‰ркілік кµркем ойлау ж‰йесініњ т‰пкі ±йытќысы болып табылады. М±сылман мен т‰ркілік танымныњ жєне оянудыњ, ынтымаќтастыќтыњ руахни негізі, сондай-аќ б‰гінгі тєуелсіздігіміздіњ рухы – осы С.Н.С‰тжанов зерттеп отырѓан кезењде барынша кењінен кµрініс береді.

Кейіннен панисламистік, пант‰ркистік аѓым деп барша м±сылман-т‰ркі ж±ртына тањылѓан жала мен жазалау саясатттарыныњ нєтижесінде осындай к‰рделі мєселе ќазаќ єдебиеттану ілімінен тысќары ќалып келді. Л.Н.Гумилев атындаѓы Еуразия ±лттыќ университетініњ жанындаѓы “Отырар кітапханасы” ѓылыми орталыѓыныњ Ѓылыми Кењесінде µзініњ ѓылыми-зерттеу баѓытына орай С.С‰тжановтыњ диссертациясымен танысып шыѓып, мына мєселелерге баса назар аударды:


 1. Таќырып µте µзекті. Б±рын єдебиеттану ілімінде “СССР халыќтарыныњ єдеби байланысы” деген нысанда ќарастырылып келгенімен, таќырыптыњ т‰пкі маќсатын ашатын баѓыт т±рѓысынан т±њѓыш рет арнайы зерттеліп отыр.

 2. ХІХ ѓасырдыњ аяѓы мен ХХ ѓасырдыњ басындаѓы т‰ркі ж±ртыныњ т±тастыќ рухындаѓы єдеби байланыс наќты мысалдармен дєлелденіп, ѓылыми т±жырым дєрежесінде сараланѓан. Зерттеу дењгейі жан-жаќты ќамтылѓан жєне мєселеге тікелей ќатысты деректер жинаќталѓан.

 3. Т‰ркілік т±тастыќ идеясына ќатысты жазушылар мен ќайраткерлердіњ шыѓармалары салыстырыла отырып зерделенген. Єсіресе, Маржани, Каюми, Гаспаралы, Абай, А.Байт±рсынов, Фитрат, Шолпан, Тыныстанов т.б. сияќты кµркемсµз шеберлерініњ туындылары жєне олардыњ рухани µмірдегі кµсемдік орындары ашып кµрсетілген.

 4. Єр шыѓармалардаѓы ±лы т±тастыќ идеясы наќты туындылар арќылы сараланѓан..

 5. Осы баѓыттаѓы ‰лкен зерттеулерге негіз ќалайтындай ѓылыми ж‰йеленген.

 6. Диссертация µзініњ маќсаты мен міндетіне толыќ жауап береді- деген пікірге келді.

Сонымен ќатар ењбектіњ мањыздылыѓын ескере отырып, алдаѓы уаќытта ізденуші мына мєселелерге назар аударса екен:

 1. Т‰ркі халыќтары арасындаѓы єдеби байланыстыњ тамыры µте терењ екенін ескере отырып, сол шыѓармалардыњ туысќан тілдерге аударылуын назардан шыѓармаса екен;

 1. Сол бауырлас єдебиет µкілдерініњ шыѓармашылыѓы арнайы зерттеу дењгейінде ќарастырылуына септігін тигізсе екен.

 2. Т‰ркі ќауымдастыѓыныњ б‰гінгі байланысы да зерттеу ањсарынан ±мыт ќалмаса екен – деген деген тілек білдіреді.

¤йткені осы докторлыќ диссертациядан кейін б±л мєселеге арнайы тоќталудыњ м‰мкіндігі бола бермейтіні де естен шыќпауы тиіс.


Жалпы алѓанда, Л.Н.Гумилев атындаѓы Еуразия ±лттыќ университетініњ жанындаѓы “Отырар кітапханасы” ѓылыми орталыѓыныњ ѓылыми Кењесі С‰тжанов Сейфитден Назымбек±лыныњ “ХХ ѓасырдыњ алѓашќы ширегіндегі ќазаќ жєне т‰ркі халыќтары єдебиетініњ типологиялыќ сипаты” атты 10.01.02. – ќазаќ єдебиеті мамандыѓы бойынша филология ѓылымдарыныњ докторы ѓылыми дєрежесін алу ‰шін дайындалѓан диссертациясы Ќазаќстанныњ рухани тєуелсіздігініњ ќайнар кµздерін пайымдауѓа негіз беретін т‰бегейлі зерттеу деп есептейді.

Л.Н.Гумилев атындаѓы Еуразия ±лттыќ

университетініњ жанындаѓы

“Отырар кітапханасы” ѓылыми орталыѓыныњ

директоры, ф.ѓ.д., проф. Т.Ж±ртбай.
23.02.2006 жыл.

Ќ±рметті Серік Смайыл±лы!


Біз Сізді жєне Сіздіњ ѓылыми-шыѓармашылыќ, ѓылыми ќайраткерлік жєне педагогикалыќ ќызметіњізді жаќсы білеміз. Жарты ѓасырдан астам уаќыт бойы Ќазаќ

ЧЖ¦ЊХУА ХАЛЫЌ РЕСПУБЛИКАСЫ ОРТАЛЫЌ ¦ЛТТАР УНИВЕРСИТЕТІ

ЌАЗАЌ ТІЛ-ЄДЕБИЕТІ ФАКУЛЬТЕТІНІЊ

ДЕКАНЫ
ЧЖАН ДИЊЧИЊ мырзаѓа


Ќ±рметті ЧЖАН ДИЊЧИЊ мырза!

Факультеттіњ жауапты адамы М±хтар Єбілќаќ±лымен уаѓдаластыќ бойынша Орталыќ университетке:

1.Абайтану. 2. Єуезовтану. Ќазаќстанныњ осы заман єдебиеті т.б. пєндер бойынша дєріс ќуѓа келісемін. Еуразия ¦лттыќ университеті де б±л байланысты ќ±птайды.

2. Тек Сізден µтінерім: 3 айдыњ 1 к‰ні жету ‰шін Ќазаќстандаѓы Ќытай елшілігіне тездетіп шаќыру визасын жіберулеріњізді µтінемін. Ресмияттар ќалай аяќталады, солай Сіздерге жетуге тырысамын.

Меніњ мекен жайым: Ќазаќстан Республикасы. Астана ќаласы. Ќабанбай батыр дањѓылы, 26 ‰й, 2 пєтер.

Ж±мыс телефоны: 37-12-12.

‡й телефоны: 97-40-57.
Сізге ‰лкен ќ±рметпен

Профессор Т±рсын Ќ±дакелді±лы Ж±ртбай


17 ќањтар 2006 жыл.

¦СЫНЫС


¦сыныс беруші - Т±рсын Ќ±дакелді±лы Ж±ртбай, 1984 жылдан Ќазаќстан Жазушылар одаѓыныњ м‰шесі, билет № 330 (СССР Жазушылар одаѓыныњ билет № 14057).
Мен аќын Сєруєр Аплашќызы Ќамаеваныњ шыѓармашылыќ жолымен жиырма жылдан бері жаќсы таныспын. Оныњ алѓашќы µлењдері мен баспасµздегі пікірлері сексенінші жылдардыњ ортасынан бастап республикалыќ басылымдарда жариялана бастады. Ол кезде Аќмола µњірінен шыќќан жања есімдерге елењдей ќарап ж‰ргендіктен де есімі есте бірден ќалды. Єсіресе, осы аймаќтаѓы ±лттыќ мєселелерге ‰н ќосќан пікірлері салмаќты да µжет еді. Єр таќырыпќа арнаѓан µлењдері де жарияланып, µз дењгейінде назар аударды. Ал Сєруєрдыњ “Жыр ж±лдызын тањдадым” (Астана, 2003) атты жинаѓын оќыѓаннан кейін оныњ аќындыќ ќуатымен толыќ танысып, жаќсы єсерде ќалдым. Маѓан Сєруєрдіњ табиѓат лирикалары ±нады. Онда ќыздыњ нєзік жаны мен сезімі астаса жырланады. Туѓан жерге деген саѓыныш пен с‰йіспеншілік ќыздыњ жасырын махаббатымен т‰рленіп, адамды аќ сезімге бµлейді.

Сєруєрдіњ аќындыѓымен ќоса еліне деген патриоттыќ рухы да жоѓары. Ол сексенінші жылдары солт‰стік µњірдегі елдік м‰ддені жоќтаѓан кµптеген ±лттыќ шараларѓа белсене ат салысты. Халыќ ќамын ойлаѓан µжет пікірлері ќазір де баспасµз беттерінде жарияланып ж‰р. Єсіресе мєдени-рухани µмірге ерекше ынталы ыќыласпен араласады. Єдебиеттіњ жаќсы жанашыры.

Сондыќтан да С.Ќамаеваныњ Жазушылар одаѓына µтуіне ±сыныс жасай отырып, б±л ќадам оныњ ќаламгерлік ќуатын ныѓайтады, ќаламына сенім береді, єдебиет пен мєдениет таѓы бір рухани жанашырымен молаяды деп сенемін.

Ќазаќстан жазушылар одаѓыныњ

1984 жылдан бергі м‰шесі, № 330

билеттіњ иесі Т.Ќ.Ж±ртбай


1 аќпан. 2006 жыл.

С. Торайғыров атындағы

Павлодар мемлекеттік

университетінің

ректоры э. ғ. д., профессор

Е. М. Арын мырзаға

АЛҒЫС ХАТ
Құрметті Ерлан Мұхтарұлы!
Сіздің және Сіз басқарып отырған университеттің жетістіктеріне шын жүректен қуанатыныма сенетін шығарсыз деп ойлаймын. Ойланып және ретін тауып істеген істеріңізге үнемі сүйінішпен қараймын. Әсіресе:


 1. Көп томдық көк мұқабалы басылымдарыңыз.

 2. Машһүр Жүсіптің көп томдығы.

 3. Ғылыми басылымдарыңыз – шынайы тектінің түйсігін танытады.

М.Жүсіп Көпейұлының көп томдығының 6 томын 5 данадан алдық. Сол үшін, Сізге үлкен ризашылығымды білдіремін. Алғысыммен қоса болымсыз бұйымтайымды да білдіре кеткім келеді.

1. Сіздердің ғылыми орталықтарыңызда М.Ж.Көпейұлының қолжазбасының көшірмесі бар екенін білеміз. Текстологиялық зерттеу жүргізуге таптырмайтын дерек. Сондықтан да «Отырар кітапханасына» бір көшірмесін беруге:

2. Көп томдықтарыңызды көрмеге қою үшін (қазір Ә.Марғұланның кітапхана-мұражайында 13 кітап көрмеде тұр) түгелдей ақысын төлеп алуға:

3. Өзге де монографияларды кітапхана қорында сақтау үшін жинақтауға – ресми түрде тиісті пәрмен беруіңізді өтінемін.

Мұның өзі Сіз бен біздің арамыздағы туыстық түсіністікті ғана емес, екі университеттің де ынтымақтасуына, бірімізді біріміз түсінісіп қолдап жүруге бұрынғыдан да зор ықпал етеді ғой деп ойлаймын.

Әр ісіңізге Алла жар болсын.Құрметпен

Директор, ф.ғ.д., профессор Т. Қ. Жұртбай
Каталог: repository -> history -> %D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82
history -> Қазақстанды қуатты мемлекет ету барысында бүгінгі қазақ зиялысының да арқасында ауыр жүк тұрғаны анық. Осы тұрғыдан алғанда бүгінгі интеллигенция өзінің мойнына жүктелген ұлт сенімін қаншалықты ақтай алып отыр?
history -> Тұрсын ЖҰртбай «Ұраным алаш!»
history -> Абай мектетебі
history -> Файл: Абай жолы «Абай жолына» 70 жыл
history -> ҮШінші бөлім: «БҰзылған бесік » «Бізді аямасаң да жолыңда жатқан бесікті аясаң болмай ма?!»
%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82 -> 1. Зерттеу тақырыбының өзектілігі және оның жалпы ғылыми, жалпы мемлекеттік бағдарламалармен (практикалық және ғылым мен техниканың даму сұраныстарымен) байланысы
%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82 -> Т. Нұрмағамбетов прозасындағы идеялық-көркемдік ізденістер
%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82 -> 1. Зерттеу тақырыбының өзектілігі және оның жалпы ғылыми, жалпы мемлекеттік бағдарламалармен (практикалық және ғылым мен техниканың даму сұраныстарымен) байланысы
%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82 -> 1. Зерттеу тақырыбының өзектілігі және оның жалпы ғылыми, жалпы мемлекеттік бағдарламалармен (практикалық және ғылым мен техника дамуының сұраныстарымен) байланысы
%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82 -> 1. Тақырыптың өзектілігі және оның жалпығылымдық және жалпымемлекеттік бағдарламалармен байланыстылығы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет