И. арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетининбет1/34
Дата29.11.2019
өлшемі4.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ

МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН

ЖАРЧЫСЫ
ЧЫГАРЫЛЫШЫ: 2 (2018)

Серия: педагогика жана психология

Педагогика илимдеринин доктору, профессор Калдыбаеванын Айчүрѳк Токтополотовнанын 60 жылдык мааракесине карата «Заманбап педагогикалык билим берүүнүн жана илимдин теориялык жана методологиялык кѳйгѳйлѳрү» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференциясы (20-21 апрель)II БӨЛҮКЖарыяланган макалалардын бардыгы редакциянын көз карашын билдирбейт. Чыккан материалдар Улуттук Аттестация комиссиясы тарабынан илимий макала катары кабыл алынат.
Журнал Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өткөн.
Журнал Кыргыз Республикасында жана КМШ өлкөлөрүндө таркатылат.

ISBN 1654–5611

Дареги: Бишкек шаары, Раззаков көчөсү, 51
Тел.: 32-31-91
ОсОО«Общества инвалидов Ырыс Принт» басмаканасында

басылды

Башкы редакциялык коллегия:

 1. Абдырахманов Т.А. – т.и.д., профессор, башкы редактор

 2. Каниметов Э.Ж. – ф.и.к., доцент

 3. Конурбаев Т.А. – психол.и.к., доцентРедакциялык коллегиянын мүчѳлѳрү:

 1. Калдыбаева А.Т. – п.и.д., профессор

 2. Мусаев С.Ж.– ф.и.д., КР УИА мүчѳ-корр.

 3. Алиев Ш.А.. – п.и.д., профессор

 4. Акиева Г.С. – п.и.д., профессор

 5. Чоров М.Ж. – п.и.д., профессор

 6. Панкова Т.В. – п.и.д., профессор

 7. Токсонбаева Э.Т. – п.и.к., доцент


Педагогика сериясынын редакциялык коллегиясы:

 1. Эсенгулова М.М. – п.и.к., доцент

 2. Бектуров Т. М. --п.и.к., доцент

 3. Иманкулова С.Э. – п.и.к., доцент

 4. Пак С. Н. – п.и.к., доцент

 5. Койлубаева Н.К. – п.и.к. ,доцент

6. Турсунова Э.Т. – ага окутуучу

7. Эргешов А. – окутуучу

ВЕСТНИК

КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА имени И.АРАБАЕВА

ВЫПУСК 2 (2018)

Серия: педагогика и психология

Международная научно-практическая конференция «Теоретические и методологические проблемы современного педагогического образования и науки», посвященная 60-летнему юбилею доктора педагогических наук, профессора Калдыбаевой Айчурок Токтополотовны 20-21-апреля

II ЧАСТЬ


Точка зрения опубликованных в Вестнике статей может не совпадать с позицией редколлегии. Материалы, публикуемые в журнале, признаются НАК Кыргызской Республики в качестве научной статьи.
Журнал зарегистрирован Министерством юстиции КР.
Журнал распространяется в Кыргызской Республике и в странах СНГ.

ISBN 1654–5611

Адрес: г. Бишкек,

ул. Раззакова, 51

Тел.: 32-31-91
Отпечатано в типографии

ОсОО«Общества инвалидов Ырыс Принт»

Главная редакционная коллегия:

 1. Абдырахманов Т.А. – д.и.н., профессор, главный редактор

 2. Каниметов Э.Ж. – к.ф.н., доцент

 3. Конурбаев Т.А. – к.психол.н., доцент


Члены редакционной коллегии: 1. Калдыбаева А.Т. – д.п.н., профессор

 2. Мусаев С.Ж.– д.ф.н, член-корр. НАН КР.

 3. Алиев Ш.А.. – д.п.н., профессор

 4. Акиева Г.С. – д.п.н., профессор

 5. Чоров М.Ж. – д.п.н., профессор

 6. Панкова Т.В. – д.п.н., профессор

 7. Токсонбаева Э.Т. – к.п.н., доцентРедакционная коллегия

серии педагогика:


 1. Эсенгулова М.М. – п.и.к., доцент

 2. Бектуров Т. М. --п.и.к., доцент

 3. Иманкулова С.Э. – п.и.к., доцент

 4. Пак С. Н. – п.и.к., доцент

 5. Койлубаева Н.К. – п.и.к. ,доцент

 6. Турсунова Э.Т. – ст. преподаватель

 7. Эргешов А. – преподаватель

.


СЕКЦИЯ 4. КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕР
СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ


 1. Абакирова Г. Б. Реформирование высшего образования Кыргызстана и международная интеграция

 2. Абдырахманов Т.А. Кыргызстандын мектеп мугалимдеринин социалдык абалы жана социалдык статусу боюнча маселелер

 3. Амердинова М.М., Керимкулова М.Т. Педагогикалык билим башкаруу

 4. Дергунова Е.Ю., Жактаева А.К. Диалог культур как один из компонентов поликультурного образования

 5. Деркембаева К.Т. Кенже жаштагы балдардын эмоционалдык жактан өнүгүүсүндө оюндардын таасири жана тарбиячынын орду.

 6. Джумагулова С.Б. Влияние экологического образования на развитие личности дошкольников

 7. Добаев К.Д., Cупатаева Э.А. О понятии «глобализация» в образовании

 8. Жансугурова К.Т., Жумабек Ф.О. Педагогические условия активизации общения младших школьников на основе игровой деятельности

 9. Ибраимова М.К. Башталгыч класстын окуучуларынын окуу компетенттүүлүгүн калыптандыруу

 10. Каласалиева М. Баланын өсүп-өнүгүүсүндө оюндун орду жана оюн ишине жетекчилик кылуу

 11. Карашева Т.Т. Билим берүүнүн жаңы парадигмаcы

 12. Кожогелдиева К.М. Критичность мышления младших школьников и методы его развития

 13. Койлубаева Н.К. Кенже класстык курак – адептик аӊ-сезимди жана жүрүм-турумду тарбиялоого ыӊгайлуу мезгил

 14. Кособаева Б., Токомбаева П.Э. Мектепте интеграциялоо менен окутуу – предмет аралык байланыштарды ишке ашыруунун негизги жолу

 15. Кумашова А.А., Бабаназарова С.Ж. Башталгыч класстын окуучуларынын математикалык билимдерин өнүктүрүүдө мугалимдин иш аракеттери

 16. Кутуева Б.К. Формирование информационной культуры школьников как основная педагогическая задача школьной библиотеки.

 17. Медетбекова Н.Н., Жанузак С.Ш., Асылбаева Ж.У. Пути и средства формирования математического мышления детей младшего возраста

 18. Омуралиева Э.К. Математическая сказка в детском саду

 19. Ортаева А.С., Оразимбетова К.Ш., Баймахова А.Ш. Формирование гражданской активности подростков как проблема современного образования

 20. Орусбаева Т.А., Айнекенова А.Р. Мектепке чейинки билим берүү системасын реформалоого карай кадамдар

 21. Өмүрканова Ч.Т. Билим берүү системасындагы аралыктан билим берүүнүнүн орду

 22. Өмүрканова Ч.Т. Жождо аралыктан билим берүүнү уюштуруунун педагогикалык шарттары

 23. Панкова Т.В., Уатаева А. Инновационная деятельность дошкольных образовательных учреждений и проблемы управления данным процессом

 24. Раймбеков К.О. Технология моделирования межпредметных связей в образовательном процессе системы технического и профессионального образования

 25. Рыспаева Ч.К. Кенже мектеп окуучуларынын окуу мотивациясын өнүктүүрүдөгү педагогикалык шарттары

 26. Сагынбаева Г.А. Көп тилдүү билим берүү программаларынын педагогикалык окуу жайдагы артыкчылыгы

 27. Садирова П.А. Психолого-педагогические особенности формирования направленности личности младших школьников

29. Сманбаев А. Окуучуларга айыл чарба кесибине багыт берүү ишин моделдештирүү

30. Сулайманова Ж.Н. Проблемы и перспективы технологического образования в школе и в вузе

32.Тагаева Г.С. Башталгыч мектептин окуучуларынын предметтик компетенттүүлүктөрүн баалоо

33. Тешебаева Г.Ы. Интеграционные аспекты в системе высшего образования Кыргызстана

34.Турдиева Г. Кыргызстандын аймагындагы билим берүү системасындагы көйгөйлөр

36.Туребеков Б.А. Третий урок физической культуры как объективная необходимость повышения роли физической культуры в воспитании учащихся начальных классов

37. Умарбекова А.А. Башталгыч класстын окуучуларынын билим сапатына терс таасирин тийгизген айыл мектептеринин өзгөчөлүктөрү

39. Шамырканова Н.Б. Башталгыч класстын окуучуларынын өз алдынча ишин уюштуруунун өзгөчөлүктөрү

40. Хасанова Г.Х. Особенности системы профессионального образования Узбекистана и Японии

41. Эралиева Ы.С. Поликультурное образование: актуальность и перспективы

42. Эсенгулова М.М. Үзгүлтүксүз билим берүүнүн теориялык маселелери
СЕКЦИЯ 5
ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО КѲЙГѲЙЛѲРҮ
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ


 1. Абитаева Р.Ш., Умирбекова А.К. О подготовке учителя начальной школы в условиях обновления содержания образования в Республике Казахстан

 2. Ажибаева А.Ж. К вопросу о создании структурно-содержательной модели управления качеством подготовки учителей начальной школы

 3. Акиева Г.С. Повышение квалификации педагогических кадров как педагогическая проблема

 4. Акматова Ч.А. Болочок мугалимдердин баарлашуу маданиятын калыптандыруу

 5. Акматова Э.Д. Профессионально-личностное саморазвитие для профессионального роста педагога

 6. Аликова А.М., Жуманова Г.Т. Формирование предметной компетенции будущих учителей математики

 7. Алметов Н.Ш., Бекжанова С.Ж. Методологические инструментарии подготовки будущего педагога-психолога к инновационной деятельности

 8. Алметов Н.Ш., Булетова Л.А. Переход казахстанской школы на обновленное содержание образования: модернизация подготовки будущих педагогов

 9. Аминова Б.И., Субанбекова К.А. Проблемы подготовки педагогических кадров

 10. Ахмет Гүнгор, Ауезов Б.Н. Инновационное обучение как форма деятельности в формировании профессиональной культуры будущих педагогов

 11. Бабаев М.Д. Период адаптации – фундамент профессионального и личностного становления будущих учителей.

 12. Байсубанова А.К. Условия формирования коммуникативной толерантности в становлении профессиональных компетенций

 13. Бектурова Э.О. Проблемы развития профессиональных качеств у студентов вуза

 14. Джумагулова Г.А. Место профессиональной рефлексии в формировании компетентности педагогов

 15. Джумагулова Г.А. Формирование профессиональной готовности будущего социального педагога к практической деятельности

 16. Жолдошбаева Ы.К., Дуйшенбиева З.С. Болочок мугалимдин лингводидактикалык компетенттүүлүгүн педагогикалык практика учурунда калыптандыруу

 17. Жолдошбаева Ы.К., Маматаева Ч.С. Болочок мугалимдин лингводидактитакалык компетенттүүлүгүн калыптандырууда инновациялык жана интерактивдүү технологияларды колдонуу

 18. Калдыбаев С.К. вопросы подготовки учителя нового поколения

 19. Карабалаева Г.Т. Роль преподавателя высшей школы в современную эпоху

 20. Качкын уулу А. Болочоктогу мугалимдердин психологиялык маданиятын калыптандыруу көйгөйлөрү

 21. Мааткеримов Н.О., Шаршенова Х.А., Аденова Б.Т. Физиканы окутууда болочок мугалимдердин экология маселелерине таанып-билүү кызыгууларын калыптандыруу

 22. Мурзалиева А.Б. Теоретическая модель подготовки будущих учителей к применению игровых технологий при изучении психолого-педагогических дисциплин

 23. Мухамедянов Б.К., Беркимбаев К.М., Адырбеков К.М., Пралиева Р.Е. Особенности подготовки будущих учителей естественных наук

 24. Наркозиев А.К. Проблема выбора технологии организации учебного процесса в вузах Кыргызстана

 25. Нукешов С.Т., Эралиева А.А. Болочок башталгыч класстын мугалимдерин математикага кызыктыруунун айрым мүмкүнчүлүктѳрү

 26. Нургалиева С.А., Майлыбаева Г.С. К вопросу подготовки будущих учителей начальных классов в современном Казахстане

 27. Оразбекова Д.О. Формирование социально-культурных компетенций будущего педагога по организации культурного досуга учащихся школ

 28. Раимкулова А.С. К вопросу о подготовке будущего педагога к управлению активизацией познавательной деятельности школьников

 29. Раймбеков К.О. Организационно – педагогические условия развития профессиональной карьеры инженерно - педагогических работников колледжа

 30. Салыкова А. Эффективные обучающие технологии и их роль в формировании учебно-методических компетенций будущего педагога

 31. Сулайманова Ж.Н. Применение мультимедийных технологий в образовательном процессе при подготовке бакалавров технологического образования

 32. Турсункулова С.И. Музейдин билим берүүчүлүк-тарбиялык жана социалдык функциясыСЕКЦИЯ 6.
ПСИХОЛОГИЯ ЖАНА ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНДЕ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРДҮ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН МААНИСИ

ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ


 1. Бахрамова Г.А., Арзымбетова Ш.Ж., Ештаева А.К., Усипбекова А.С. Социализация как развитие и самоизменение человека

 2. Бектуров Т.М., Кожогелдиева М.А. Влияние самооценки на поведение студентов

 3. Бейсембаева А.А. Педагогические подходы к формированию этической культуры студентов в процессе изучения педагогических дисциплин

 4. Бекмурзаева С.К. Студенттерди руханий-адеп-ахлактык баалуулуктарга тарбиялоонун психологиялык-педагогикалык өзгөчөлүктөрү

 5. Жакпарова Г. А. Межпредметные связи как педагогическая проблема

 6. Жолдасбеков А.А., Альптекин Зейнел, Есимханова Н.А. Личностно ориентированный подход в педагогическом общении

 7. Жутанова Г.А. Студенттердин таанып-билүү өз алдынчалуулуктары аркылуу кесиптик компетенцияларын өнүктүрүү

 8. Исмаил Алтынбилек Окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүнүн модели

 9. Исманова А.А. Влияние глобальной сети интернет на психику подростков

 10. Кадырова Т. Кесиптик сапаттуу билим берүү – студенттердин педагогикалык чеберчилигин калыптандыруунун шарты катарында

 11. Качыкеев Т., Кожогелдиев А. Мектеп психологунун мазмундуу иш-аракетинин мааниси

 12. Кожомкулова Г.Э., Сыдыкова Н.А. Психология и педагогика. Взаимосвязь наук и практики.

 13. Курманалиева А.О., Омурзакова Ч.Ш. Инсандын креативдүүлүгүнүн өнүгүшү: психологиялык аспекти

 14. Мураталиева Н.Х. Основные направления формирования профессиональной деятельности психолога в процессе обучения в высшей школе

 15. Омарова А.Б., Омарова Ш.Б., Алтынбекова Д.Б. Об организации обучения студентов в малых группах

 16. Оралова З.М. Формирование компетенций у студентов-экономистов при обучении в вузе

 17. Орокбаева А.К. Формирование коммуникативной компетенции учащихся в процессе обучения на уроках «технологии»

 18. Пак С.Н. Ресурсы стрессоустойчивости личности педагога

 19. Сманов Л.С., Беркимбаев К.М., Мутанова Д.Ю. Сущность и содержание креативности

 20. Умарова Р. Баланын социалдашуу процессинде үй-бүлөдө ата-энелердин орду.СЕКЦИЯ 7
ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮ САЯСАТЫ ЖАНА МАДАНИЯТЫ
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


 1. Айжанова Г.К. социализация студентов с ограниченными возможностями посредством инклюзивного образования

 2. Аминова Б.И., Субанбекова К.А. Политика и культура инклюзивного образования

 3. Ашымбаева Т.А. Баланын укугун коргоо тармагындагы өзгөчөлүктөр жана коомдогу мааниси.

 4. Ашымбаева Т.А., Джапарова З.Б. Инклюзивдик билим берүүдөгү социалдык педагогдордун ролу

 5. Джапарова З.Б. Педагогодордун инклюзивдик компетенттүүлүгүн өнүктүрүү замандын талабы

 6. Жолдошбекова Э.А, Кожомкулова Г.Э. Политика и культура инклюзивного образования.

 7. Нурмаганбетова Р.К. Опыт инклюзивного образования в мировой практике


СЕКЦИЯ 4
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕР
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСТАНА И МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Абакирова Г. Б. – кандидат педагогических наук,

проректор по учебной работе

Международного университета науки и бизнеса
Аннотация. В настоящее время перед системой высшего образования Кыргызстана встают вопросы о месте образования в процессе глобализации, о сохранении культурных и национальных особенности личности и народа в условиях вызовов глобального мира. Возникает необходимость интеграции образования с наукой и производством, для реализации этого нужны инновации во всех аспектах: организационном, методическом и прикладном. Перед нашей высшей школой поставлена достаточно сложная задача: интегрироваться в международную систему образования.

Ключевые слова: система высшего образования, глобализация, реформирование образования, интеграция образования, международные квалификационные гарантии качества, государственные образовательные стандарты, кредитная система, компетенции.
REFORMING THE HIGHER EDUCATION OF KYRGYZSTAN AND INTERNATIONAL INTEGRATION
Abakirova GB – candidate of pedagogical sciences,

Vice Rector for Academic Affairs

International University of Science and Business
Abstract: Currently, the system of higher education in Kyrgyzstan raises questions about the place of education in the process of globalization, the preservation of cultural and national characteristics of the individual and people in the face of global challenges. It is necessary to integrate education with science and production, in order to realize this, innovations are needed in all aspects: organizational, methodological and applied. Our higher education faces a rather difficult task: to integrate into the international education system.

Keywords: higher education system, globalization, education reform, education integration, international quality assurance, educational standards, credit system, competencies.
Вызовы глобализации ставят перед системой высшего образования Кыргызстана вопросы, требующие получения ясных и четких ответов. В свете данного аспекта следует отметить, что успешное развитие страны должно быть обеспечено специалистами, обученных с использованием современных технологий, основанных на тесной связи образования и производства. Нужны кадры нового поколения – свободно владеющие информационными технологиями, аккумулирующие передовой зарубежный опыт и оперативно внедряющие его в производство.

В ряде европейских стран концепция развития системы образования направлена на проведение реформ стратегического характера, которые направлены на повышение конкурентоспособности организаций на международном рынке товаров и услуг. Это обязывает их непрерывно повышать качество и новизну знаний, приобретаемых персоналом. Основные требования, предъявляемые к образованию, включают:

а) индивидуализацию моделей получения образования;

б) личную ответственность и инициативу обучаемых;

в) развитие универсальных навыков, которые могут быть перенесены на любые сферы профессиональной деятельности;

г) обучение, основанное на связи образования с реальными требованиями профессиональной деятельности.

В условиях новой экономики обучение превращается в пожизненный процесс. Работники в течение всей своей профессиональной работы неоднократно осваивают и приобретают новые знания и навыки, часто меняют направления деятельности, а в вузы приходят обучаться помимо вчерашних школьников более зрелые специалисты, совмещая учебу с работой, получая второе (третье) высшее образование. Как показал анализ, наличие опыта практической деятельности у обучающихся и потребности в особых условиях получения дополнительного образования обязывают вузы думать об изменении технологий и методов обучения, так как теперь стала недостаточной передача обучающимся определенного объема теоретических и практических знаний, и становится более важным обучение поиску и анализу необходимой информации, т. е. обучить самому процессу получения знаний.

Реформирование образования в данное время должно быть выстроено таким образом, чтобы система образования была приведена в соответствие с требованиями новой, основанной на знаниях, экономики. Реализация этой идеи на практике должно сопровождаться изменением социальной сущности образования. Исторически сформировавшееся как внеэкономическое поле, образование сегодня приобретает новое значение в системе формирования интеллектуального капитала страны, становится областью производства инноваций, которая создает основные условия для роста экономики. Также в ходе модернизации становится проблематичным выполнение вузом его традиционных социальных функций – передачи знаний и культурного воспроизводства, поскольку знания стали переходить из доступного общего блага в предмет потребления, услугу, товар.

Следует отметить, что система образования – чрезвычайно инерционная и консервативная. Это не бизнес, не биржа и даже не наука. Перед нами встают вопросы: должно ли образование стать элементом глобализации в рамках рыночной экономики; может ли и должно ли образование достойно функционировать на рынке сферы услуг; как сохранить культурные и национальные особенности личности и народа в условиях вызовов глобального мира; изменились ли цели образования по отношению к личности? Конечно, речь должна идти в первую очередь об образовании качественном, результаты которого – это не просто грамотность, приближенная к той или иной профессии. Это сочетание образованности и поведенческой культуры, формирование способности самостоятельно и креативно мыслить, создавать на основе знаний, полученных в вузе, новые знания и уметь их использовать на практике.

Особое место в этом отводится информационным технологиям, с помощью которых предлагаются качественно новые возможности реализации образовательного процесса. Этому способствует также рост и распространение телекоммуникаций и Интернета в сфере образования, формирующих большие интеллектуальные и образовательные пространства. Следовательно, прямой путь интеграции образования, науки и производства – это инновации во всех аспектах: организационном, методическом и прикладном. Именно инновации должны стать основой улучшения качества и эффективности образования. Образовательная среда вуза должна строиться как многоаспектная система, включающая в себе компоненты учебной, внеучебной, научно-исследовательской деятельности, измерения, контроля и оценки результатов обучения. При этом следует иметь в виду, что основными требованиями к компонентам, входящим в состав образовательной среды, является наличие четкой методики их использования в учебном процессе и современной образовательной сферы.За период становления суверенного Кыргызстана система высшего образования подвергалась неоднократными попытками модернизировать структуру и содержание подготовки в соответствие с изменяющейся экономикой страны. Основным недостатком осуществляемых реформ, на наш взгляд, было стремление достичь результата путем решением поставленных «сверху» задач, не учитывая мнения «потребителей и заказчиков».

Конечно же, реформа высшей школы нужна. Система подготовки специалистов, осуществляемая в советский период, в 90-е годы была объявлена отсталой, несостоятельной, неконвертируемой, т.е. подлежащей замене - в тот период на американскую модель, а потом - переход на многоуровневую систему высшего образования.

Существует мнение, что система высшего образования в СССР была лучшей в мире. Не следует забывать, что в Европейских странах процесс становления высшего профессионального образования начался значительно раньше.

Перераспределение власти и собственности, переход к рыночным отношениям в начале 90-х, произошедшие в период распада СССР и становления суверенного Кыргызстана, отразились серьезными содержательными и структурными изменениями на системе высшего образования, и привело образование к системному кризису. С одной стороны, число вузов намного увеличилось, утроилось число студентов, с другой – наблюдается снижение уровня образования, качества преподавательских кадров. Из системы образования началось бегство кадров в другие отрасли, в бизнес и за границу. Как следствие этого, необходимо решать проблему повышения качества образования сфокусировав действия на развитии материальной базы, нормализации оплаты труда и подготовки высококвалифицированных преподавательских кадров.

Одним из мифов, царящих в головах наших чиновников, является мнение о том, что коммерциализация высшего образования решит основные свои проблемы за счет развития внебюджетного финансирования (открытие коммерческих отделений) в государственных университетах или перераспределение основных расходов по образованию в частный сектор. Рассмотрим, как решается подобный вопрос в европейских странах. По сведениям комитета ЕС - в европейских странах система высшего образования финансируется на 79% за счет государства, от частных организаций поступает 5,4% и только 11,5% поступают в виде оплаты за образовательные услуги.

Результаты анализа состояния системы высшего образования показали, что существует ряд проблем в системе высшего образования, которые в конечном итоге влияют на качество образования в нашей республике.

Развитие университетского образования в современном Кыргызстане невозможно без учета мировых тенденций в высшем образовании и интеграции кыргызстанского образования в мировое научное и образовательное пространство.

Перед нашей высшей школой стоит достаточно сложная задача: интегрироваться в международную систему образования, сохранив свои лучшие традиции и обеспечив своим выпускникам международные квалификационные гарантии качества.

Образовательный процесс в вузах, как правило, организуется на основании применения соответствующих госстандартов для программ высшего профессионального образования по направлениям или специальностям и примерных учебных планов с разделением содержания на блоки дисциплин, на обязательную и вариативную часть с указанием последовательности их изучения. Министерство образования и науки Кыргызской Республики, создав профессиональные УМО из числа опытного академического сообщества вузов, организует разработку государственных стандартов высшего профессионального образования и соответствующих примерных учебных планов. Также разрабатываются рекомендательные документы, такие как типовые программы по дисциплинам, которые затем утверждаются для всех вузов страны. Высшие учебные заведения разрабатывают и утверждают график учебного процесса на учебный год и расписание занятий студентов по сменам. Следует отметить, что существующие государственные образовательные стандарты, в соответствии с Законом «Об образовании» КР, содержат общие требования к реализации образовательных программ – перечень дисциплин государственного компонента и их содержание, рекомендуемую трудоемкость дисциплин и практик, а также требования к организации и обеспечению образовательного процесса. Высшие учебные заведения в соответствии с выбранным профилем и направлением обучения разрабатывают только ту часть образовательной программы, которая касается вузовского компонента и элективные курсов (курсов по выбору студентов).

Проанализировав нормативно-правовое обеспечение деятельности системы высшего образования, можно предположить, что на данный момент осуществлено внедрение кредитной системы, так как введение академических кредитов предполагает построение индивидуальных образовательных траекторий студентов с междисциплинарными связями, а также возможность построения обучения на без курсовой основе. Следовательно, в целях внедрения всех возможностей кредитной системы при организации учебного процесса в вузе, необходима кардинальная переработка нормативно-правовой базы существующей системы высшего профессионального образования.

Основной из задач современной высшей школы является подготовка выпускника, обладающего необходимыми компетенциями, гибкого, конкурентоспособного на современном рынке труда, способного быстро адаптироваться в условиях научно-технического прогресса, владеющего инновационными технологиями по своему направлению деятельности, умеющему использовать полученные знания при решении профессиональных задач.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет