И. арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетининбет9/34
Дата29.11.2019
өлшемі4.11 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

Адабияттар:

 1. Т. Д. Кузьмина, Т.Д. Донева. Интегрированный урок в контексте предметности обучени .// Школьные технологии. 2014. – №3. – C. 119-127.

 2. Л.М. Перминова, Л.Ф. Магомедова. Отражение идеи предметности обучения в реализации исследовательского метода при изучении химии.

 3. // «Школьные технологии» №2, 2014. – С. 109-111.

 4. Теоретические основы содержания общего среднего образования / Пед. ред. Краевского В.В., Лернера И.Я. – М., 1983.

 5. Предметность обучения в школьном образовательном процессе / Под. ред. Ивановой Е.О., Осмоловской И.М. – М., 2012.

 6. Л.М. Перминова. Методологические основания предметности обучения // Инновации в образовании. – 2012. – №14. – C. 76-87.

 7. Л.М. Перминова. Предметность обучения – инновационный элемент дидактического знания // Школьные технологии. 2013. – №5. – C. 22-30

 8. В. Н. Клепиков. Интеграционные процессы в современном образовании // Школьные технологии. – №5. 2014. – С. 3-14.

 9. А.Б. Агафонов. Преемственность в развитии физических понятий у учащихся старших классов средней школы: дисс. .канд. пед. наук.– Челябинск, 1983.

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМДЕРИН ӨНҮКТҮРҮҮДӨ МУГАЛИМДИНИШ АРАКЕТТЕРИ

Кумашова А.А – Талас мамлекеттик

университетинин педагогика

кафедрасынын ага окутуучусу

Бабаназарова С.Ж – Талас мамлекеттик

университетинин педагогика

кафедрасынын окутуучу

Аннотация. Мугалимдин чыгармачыл туура уюштурган иш аракеттери окуучулардын математикалык билимдерин, логикалык ой жүгүртүүсүн, аң-сезимин өстүрөт. Ошондуктан бул макалада математикалык тапшырмаларды чыгаруу жолдору каралды.

Түйүндүү сөздөр: математика, логикалык ой жүгүртүү, аң-сезим, математикалык сочинение, математикалык жомок.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Аннотация. Правилно организованные действие и творческий потенциал учителя способствуют развитию математических знаний, логического мышления, а также сознаний учащихся. Поэтому в данной статье рассматриваются пути решение математических заданий.

Ключевые слова: математика, логическое мышления, сознание, математические сочинение, математические сказки.
ACTIVITY OF THE TEACHER IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE OF STUDENTS OF INITIAL CLASSES
Annotation. Properly organized action and creative potential of the teacher contribute to the development of mathematical knowledge, logical thinking, as well as the consciousness of students. Therefore, in this article we consider ways to solve mathematical problems.

Key words: mathematics, logical thinking, consciousness, mathematical composition, mathematical tales.
Окуучулардын математикалык билимдерин өнүктүрүү-педагогикалык процесстин негизги өзөктүү бөлүгү. Россиялык белгилүү философ К. Поппердин «Табигый илимге кызыкпаган эч бир адам, эч качан билимдүү болуп эсептеле албайт»-деп айткан сөзүн туура түшүнүп, мугалим учурдагы мектептин абалына кайдыгер карабай, окуучуларды кенже мектеп курагынан математикалык билимге кызыктырып окутуу учурдун талабы деп эсептөөсү зарыл.

Азыркы учурдагы мектептин милдети окуучулардын чыгармачылык деңгээлин, өз алдынчалуулугун, алдыга умтулууларын өнүктүрүү жана алардын жөндөмдүүлүктөрүн ачып берүү. Бул милдетти ишке ашыруу окуучулардын таанып билүү кызыкчылыктарына жараша болот.

Математика окуучулардын логикалык ой-жүгүртүүсүн өнүктүрүүдө реалдуу мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Мугалимдин милдети балдарга математиканы окутууда бул мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдалануу. Ал окуу процессинде окуучунун акыл-эс иш аракетин жетектеп, аны уюштуруп, ага багыт берет. Мугалимдин негизги милдети балдарга математика сабагынан жардам берүү, түшүндүрүү, математикасыз баланын аң сезимин, логикалык ой-жүгүртүүсүнүн өсүшү мүмкүн эмес экендигин билүү керек.

Баланы окутуу, анын математикалык билимин өстүрүү проблема болуп келет. Анын себептери көп. Коомдук турмуштун тез өзгөрүлүп, балдардын аң-сезимине терс таасирин тийгизип жаткан телеканалдар, видеотехника жана компьютерлер окуучулардын математикага болгон кызыгуусун жоготту. Бул көрүнүшкө кайдыгер карабай математиканы окутуунун азыркы методикасында талап кылынган негизги милдет, балдарга математиканы окутуп үйрөтүү.

Мугалим окуучунун математикага кызыгуусун арттыруу максатында жаңы шартка ылайыкташкан, логикалык мүнөздөгү кошумча көнүгүүлөрдү белгилүү бир системада окуу ишинде колдонсо болот. Ал ошону менен катар мындай типтеги көнүгүүлөрдү бирдикте иштеп, түшүнүп, талдоого болот.

2-класста көңүл бурууну өнүктүрүүгө багытталган логикалык ой-жүгүртүүнүн ыкмаларына байланышкан төмөндөгүдөй мисалдарды иштетүүгө болот.

1). Биринчи жана экинчи катарда жазылган сандардын суммасы 18ге барабар. Экинчи катардагы сандардын суммасын кантип тез таба алабыз?

3 13


4 14

5 15


6 16

Окуучулар жооп беришет, экинчи катардагы сандардын ар бири биринчи катардагы сандардан 10 го көп. Мындай сандар 4 кө көп, демек, сумма 10 х 40 кө көп, ал 18+40=58 ге барабар.

2). Берилген сандардын катарын улант

3,5,7,9,11…

1,4,7,10…

3). Сандарды номерлөөнү окутууда мугалим дайыма эки санды салыштырууну окуучуларга сунуштаса болот. Мисалы: 18 жана 38 сандары. Бул сандарды салыштырууда окуучулардан ар түрдүү жоопторду угабыз. Мындай тапшырмаларды аткаруу үчүн окуучулар белгилүү терминдерге жана түшүнүктөргө ээ болуп, алардын ортосундагы айырмачылыктарды ажырата билип, алынган жыйынтыкты анализдөөсү керек. Бул окуу материалын аң-сезимдүү өздөштүрүүгө гана мүмкүнчүлүк түзбөстөн, анын акыл эсинин өнүгүүсүн камсыз кылат.

III жана IV класста математикалык закон ченемдүүлүктөрдү өз алдынча аныктоо үчүн төмөндөгүдөй тапшырмаларды берүүгө болот.

Мисалдарды салыштыруу менен, жалпылыкты тап жана жаңы эрежени иштеп чык.

0+1 3+4

2+3 4+5


Жыйынтык: эки ирээти менен турган сандын суммасы так сан болбойт.

1-0


2-1

3-2


4-3

Жыйынтык: Эгерде мурдагы турган сандан кийинки санды кемитсек, анда 1 саны келип чыгат.

5+4-4

10+7-7


52+13-13

Жыйынтык: Эгерде каалаган санга санды кошуп, кайра эле ошол санды алып таштасак, анда алгачкы сан өзү келип чыгат.

26:2х2

16:8х2


10:5х5

Жыйынтык: Эгерде каалаган санды бир санга бөлүп жана кайра эле ошол санга көбөйтсөк, анда алгачкы сан келип чыгат.

Амалдарды салыштыр, алардан алынган жалпы барабарсыздыкты таап, жыйынтык чыгар.

2+3*2х3


4+3*4х3

4+5*4х5


5+6*5х6

Жыйынтык: Катар келген эки сандын суммасы ошол эле сандардын көбөйтүндүсүнөн дайыма кичине. Демек, 0+1>0х1; 0+2>1х2.

Кошулуучу 123456

Кошулуучу 555555

Жыйынтык: ар бир кошулуучулардын суммасы улам кийинкисинен чоң.

1+0=1


2+0=2

Сандарды группага б өл, ар бир группадагы сандар өз ара окшош болсун. 53, 33, 84, 75, 22, 13, 11, 44

(Биринчи группага бир эле цифра менен жазылган сандар кирет, экинчи группага –ар түрдүү сандар менен жазылган сандар кирет).

Мына ушундай типтеги тапшырмаларды окуучу аткаргандан кийин, мугалим ал көнүгүүлөр боюнча талкуу жүргүзөт. Натыйжада окуучуларды жаңы мисалдарды изилдеп өз алдынча ойлоп табууга үйрөтүп, изилденген фактыларды салыштырып, жыйынтыкты туура чыгарууга машыктырат.

Кенже мектеп окуучуларын математикага окутуп үйрөтүүдө кадимки сүйлөп жаткан тил сыяктуу математикалык илимдин тили - математикалык тил да колдонулат. Математикалык тилди пайдаланбай математиканы окутуу эч мүмкүн эмес. Математикалык тил – бул математиканын мазмунун ачып берүүдөгү баардык каражаттын жыйындысы болуп саналат. Мындай каражаттарга математикалык терминдер, символдор, схемалар, графикалар, диаграмма ж.б. кирет.

Математикалык тилди окуп үйрөнүү, анын компоненттери менен таанышуу, башталгыч математиканы окутуунун ажырагыс бөлүгү. Башталгыч класста математиканы окутууда окуучуларга математикалык түшүнүктөрдүн маанисин түшүндүрүп, алардын көңүлүн терминдер менен семантикалык байланыштарды калыбына келтирүүгө буруу керек.

Мына ушуга байланыштуу математикалык символдор жана терминдердин мааниси боюнча иш алып баруу өзгөчө маанилүү. Математикалык белгилер көрсөтмөлүү түрдө математикалык түшүнүктөрдү чагылдырат жана ал түшүнүктөрдүн мазмунун терең өздөштүрүүгө жардам берет. Математикалык белгилер менен иш жүргүзүү ар бир математикалык түшүнүктөрдү окутууда колдонулат. Алар кандай формада ишке ашырылат. Мугалим математика сабагында окутуунун өзгөчөлөнгөн формаларын колдонсо болот. Айталык математикалык сочинение, жомок, табышмак ж.б.

Математикалык сочинение – математикалык түшүнүктөрдүн мазмунун жазууда, математикалык терминдер менен символдордун семантикалык маанисин, анын келип чыгышын, математикалык обьектилердин маңызын жазууда табигый тилде туура колдонууга мүмкүнчүлүк түзөт. Математика сабагында сочинение математикалык мазмунда болуусу керек. Сочинениени жомок түрүндө, баяндап жазуу түрүндө, аңгеме жана табышмак түрүндө жазууга болот. Окуучулар сочинениени обьектини байкап, ал жөнүндө өз оюн жана илимий түрдөгү адабияттардан алган билимдерин пайдаланып жазса болот. Мугалим окуучуларга өз алдынча сочинение жазып келүүнү тапшырмага берерден мурда, өзү жазган сочинениелерин балдарга окуп берип, балдарды математикалык сочинение жазууга кызыктыруу керек. Окуучулар өз чыгармачылыгы менен жазган сочинениелерин талкуулап, аны талдап, түшүнүп жазса, окутуунун формасы бир кыйла жемиштүү болор эле. Мугалимдин мындай чыгармачыл иши балдарды математикалык сочинение, аңгеме, табышмактарды ойлоп табууга үндөйт.

Мындай сочинениелердин болжолдуу темаларын төмөндөгүдөй коюуга болот: «Кесиндини кантип сызууга болот?», «Барабарсыздыкты кантип чыгарууга болот?» ж.б. Сочинениелерди төмөндөгүдөй жазууга болот «Үч бурчтук» Үч-бурчтук – бул геометриялык фигура. Үч бурчтук үч кесиндиден турат, алар бири-бири менен байланышкан. Кесиндилердин байланышкан жери үч бурчтуктун чокусу деп аталат. Аларды А, В, С ж.б тамгалар менен белгилесе болот. Үч бурчтукта үч бурч бар.

«Тандалган сан» «Натуралдык сандардын катарында бир сан бар. Анын кошуналары бар. Сол жагында 5, оң жагында 7 деген сан бар. Алар жуп сандар. Бул кайсы сан? Ал санды төмөн каратса 9 деген сан келип чыгат. 6 саны менен математикалык кандай амалдарды аткарууга болот» деп окуучу өзүнүн классташтарына суроо берсе болот.

Жомок түрүндөгү сочинениенин негизги максаты математикалык түшүнүктөрдүн маңызына окуучулардын көңүлүн буруу.

Математикалык жомок анын каармандарын жана сюжетин тандоодон башталат: алар геометриялык фигуралар, цифралар, сандар ж.б. Каармандарды тандоо менен белгилүү деңгээлде жомоктун сюжети келип чыгат. Эң негизгиси окуучулардын көңүлүн жомоктогу окуялардын математикалык мүнөздө болуусуна буруу.

Математикалык жомокторду жазууга убакыт көп керек болгондуктан, мугалим бул ишти үйгө тапшырмага берет. Албетте, жомокту жаратууда ал окуучулардан ата-энелеринен жардам суроосун өтүнөт. Окуучулардын алгачкы жазган жомоктору ата-энелердин, мугалимдин жардамы менен жаралса, бара-бара алар өз алдынчы кызыктуу математикалык жомокторду жаратууга жөндөмдүү болуп, баланын логикалык ой жүгүртүү өсүп өнүгөт. Математикалык билим алууга болгон кызыгуусу өрчүп, акыл эси калыптанат. Башталгыч класстын окуучусу жазган жомокко көңүл бурабыз.

«Сандардын өлкөсүндө натуралдык сандар деген көчө бар экен. Бул көчөдө 15 деген сан жашоочу экен. Бир жолу 15 деген сан кечеге барды. Анын кечеге кийип келген көйнөгү ушунчалык кооз экен, ал бир караганда XI ушундай көрүнөт. Ал эшиктен киргенде эле маанайы түшө түштү, себеби бул кечеге бир орундуу сандар гана келиптир. Кимди бийге чакыраарын билбей туруп калат. Ошентип, ал бийге кеченин ханышасын чакырат, себеби ал да эки орундуу сан экен. Музыка жаңырып, бийге баардыгы бийлеп, жатты. Чын эле, айланасын караса бир орундуу сандар эки-экиден бийлеп жатыптыр. Алар жупталып бийлегенде эки орундуу сан болуп калат экен. Бул кече 15 санына абдан жакты!»

Кенже мектеп окуучулардын математикалык билимдерин өнүктүрүүдө мугалимдин чыгармачыл иш аракети бар, билиминин сапатын көтөрүүдө зор роль ойнойт. Баланын билим алуусуна кенже мектеп курагынан тартып көңүл буруп, өз учурунда окуу китебиндеги жана кошумча тапшырмаларды иштетүү керек. Бала окуу материалын жакшы өздөштүрүп, математиканы сүйө баштайт.

Экинчиден бала математикалык көнүгүүлөрдү иштеп, бир кыйла билимге, көндүм-адаттарга ээ болот. Анын аң-сезими, логикалык ой-жүгүртүүсү өсөт.

Үчүнчүдөн математикалык тапшырмаларды аткарууда, бала ой-жүгүртөт, маселени талкуулайт.

Жыйынтыктап айтканда окуучулардын математикалык билимдерин өнүктүрүүдө мугалимдин чыгармачыл туура уюштурган иш аракеттери өз учурунда балага билим берүүгө үндөп, мугалимдин ийгиликтүү иш алып баруусуна шарт түзөт.


Адабияттар:

 1. К. Поппер «Открытое общество и его враги». –Т.2-М., 1992.- .327-328

 2. Научно-методический журнал. Начальная школа. 2000 № 10 ст.69

 3. Бекбоев Н, Башталгыч класстар. Математиканы окутуунун технологиясы. 2000 ж. Б.2000 ж

 4. Научно-методический журнал. Начальная школа 2002 № 11 ст.39УДК: 025.52

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ КАК ОНОВНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Кутуева Б.К. – КГУ им. И. Арабаева

Аспирант


Аннотация. В статье раскрываются основные направления работы школьных библиотек в формировании информационной культуры учащихся.

Ключевые слова: Информация, информационная культура личности, информационный поиск, образование, педагогическая среда, школьная библиотека.
ОКУУЧУЛАРДЫН МААЛЫМАТ МАДАНИЯТЫНЫН-МЕКТЕП КИТЕПКАНАЛАРДЫН НЕГИЗГИ МАКСАТЫ
Кутуева Б.К. – И.Арабаев атындагы КМУ
Аннотация. Бул макалада мектеп кипепканаларда окуучулардын маалымат маданияты калыптанышынын негизги багыттары кɵрсɵтүлɵт.

Түйүндүү сөздөр: Маалымат, жеке маалымат маданият, билим берүү, билим берүү чөйрөсү, мектеп китепкана.
THE INFORMATION CULTURE FORMATION OF SCHOOLCHILDREN IS AS THE MAIN PEDAGOGICAL TASK OF THE SCHOOL LIBRARY
Kutueva B.K. – Kyrgyz State University n.a. I.Arabaev
Annotation. The article reveals the main directions of the school libraries works in the information culture formation of the students.

Key words: Information, information culture of the person, information search, education, pedagogical environment, school library.
Школьная библиотека, как важнейшее звено в образовании получает сейчас уникальную возможность поднять свой статус, укрепить авторитет школьного библиотекаря за счет преобразования библиотеки в особый центр - центр формирования и развития информационной культуры личности. Место, где ученики будут набираться знаний и умений по организации информационного поиска для удовлетворения своих информационных потребностей.

Организация особых информационных условий библиотеки - это важный ход в создании целостного информационного пространства школы. Стремительное развитие форм массовой информации выдвинули перед школой задачу совершенствования умений самостоятельной работы учащихся с книгой и периодическими изданиями и развития опыта работы с электронными ресурсами. Где самым важным критерием качества обучения будет считаться не сумма и многообразие приобретенных знаний, а умение учащихся самостоятельно принимать участие в создании информационных ресурсов.

На фоне расширения информационного пространства зачастую именно на сотрудников библиотеки возлагается обязанность подготовки школьников и учителей навыкам работы с информацией, что выдвигает потребность непрерывного повышения квалификации и профессионального роста.

Сегодня в условиях перехода к обществу знаний по-новому осмыслена миссия библиотек общеобразовательных учреждений. Цель современной школьной библиотеки заключается в становлении информационной культуры личности. Сегодня технология работы школьных библиотек претерпела важные изменения. С внедрением новых информационных технологий в деятельность каждой библиотеки (электронные базы данных, электронные каталоги, автоматизированные библиотечно-информационные системы) сегодня связано достижение новой ступени библиотечного информационного обеспечения в школах [1].

В этой ситуации усиливается процесс объединения традиционных и инновационных методов (способов) библиотечно-информационного обслуживания. Так как информационно-библиотечную поддержку обучения и воспитания полностью осуществляют школьные библиотеки, то это заставляет их стремиться к изменению состава библиотечных фондов, что во многом определяет современные подходы к комплектованию, вынуждает искать новые методы работы. Формирование информационной культуры школьника относится к основным задачам современной школьной библиотеки, решить ее поможет развитие традиционной образовательной функции (поддержка образовательного процесса) в функцию педагогическую.

Основными задачами школьной библиотеки становятся:

- проектирование библиотеки как педагогической среды обучения и развития школьников;

- создание и использование библиотечно-информационных ресурсов как педагогического потенциала библиотечной образовательной деятельности;

- широкое использование традиционных и инновационных библиотечных и педагогических форм и методов работы с учащимися в целях их образования, воспитания и развития.

Педагогическую деятельность школьного библиотекаря определят три ведущих компонента, присущие структуре деятельности любого школьного педагога: конструктивный, организаторский и коммуникативный. Это потребует от библиотечного специалиста овладения комплексом проектировочных, конструктивных, коммуникативных, организаторских и гностических умений, позволяющих создать в школьной библиотеке особую педагогическую среду [2]. В ней профессиональный школьный педагог - библиотекарь призван быть не только организатором индивидуальной и коллективной деятельности школьников и своих взаимоотношений с читателями, но и непосредственно педагогом:

- междисциплинарным преподавателем основ информационной культуры;

- компетентным специалистом в области развития речевой деятельности учащихся различных возрастов;

- воспитателем духовно-нравственной, эстетической, художественной культуры;

- консультантом в плане самореализации и социальной адаптации учеников.

Среди основных направлений практической педагогической деятельности библиотекарей ОУ можно выделить:

- формирование информационной культуры личности учащихся;

- развитие речевой деятельности школьников;

- содействие взрослению ребенка-читателя, т.е. переходу с одного возрастного уровня на следующий;

- социализацию и развитие гражданской грамотности школьников;

- развитие критического мышления;

В настоящее время в школьном образовании происходят важные коренные изменения, что вызывает неизбежность формирования культуры особого назначения – информационной культуры личности.

«Понятие «информационная культура» включает в себя успехи традиционной библиотечно-библиографической культуры, сочетающейся с культурой новой информационной цивилизации, базирующейся на достижениях «информационных технологий». Например, Н. И. Гендина, эксперт программы ЮНЕСКО «Информация для всех», считает информационную культуру личности как «одну из составляющих общей культуры человека, совокупности информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием традиционных технологий и ИКТ» [3].

Информационная культура выражается в наличии у человека комплекса знаний, умений, навыков и рефлексивных установок во взаимодействии с информационной средой.

Дать школьникам полноценную подготовку в этой области возможно только при интеграции процесса формирования информационной культуры практически во все учебные курсы и внеурочную проектно-исследовательскую работу. Одновременно необходимо подкреплять получаемые знания самостоятельной работой с различными источниками информации. Удобнее всего это делать в библиотеках.

Организация такой систематической практики школьников должна быть результатом объединённых усилий школы и библиотеки.

Основные направления работы по формированию информационной культуры школьников следующие:

I. Комплектование библиотечного фонда.

Информационная и методическая работа.

Массовая работа со школьниками.

Индивидуальная работа с читателями.

Систематическое повышение собственного профессионального уровня.

Работа с информацией разного рода формирует у школьников целостное мировоззрение. Именно библиотека как центр документации помогает осуществлять межпредметные, междисциплинарные связи. Это также и площадка для реализации уже полученных навыков, для проявления творчества (и не только литературного), и самое главное, для проявления самостоятельности [4].

Но библиотека не может реализовывать это своё предназначение без теснейшей связи и с администрацией школы, и с педагогами, и с методическими объединениями предметников. Школьный библиотекарь может стать инициатором (и координатором) работы всех методических объединений по выработке единых требований, касающихся разных способов использования информации.

Работа по формированию информационной культуры школьников будет эффективной только в том случае, если именно школьной библиотеке удастся стать координационным центром, наладить информационную, документную и методическую поддержку этой деятельности.

Библиотека, являясь структурным подразделением школы, ставит перед собой задачи по подготовке учащихся к жизнедеятельности в условиях информационного общества:

1) научить учащихся самостоятельно производить поиск нужной им информации в различных видах изданий (книгах, периодических изданиях и т.д.);

2) приобщать учащихся к научной, художественной, справочной литературе и развивать у них навыки самостоятельной работы с ней;

3) развивать познавательные интересы и творческие способности учащихся.

Основными направлениями в работе библиотеки должны стать:

- информационно-библиографическое обеспечение учебно-воспитательного процесса;

- развитие творческого потенциала личности школьника средствами приобщения к чтению, показывая на внеклассных мероприятиях привлекательность имиджа читающего человека;

- активизация интеллектуальных способностей детей с ограниченными возможностями, коррекция их поведения и социальной адаптации через общение с книгой;

- приобщение учащихся к использованию компьютера для получения новых знаний;

- обучение приёмам самостоятельной работы с книгой, поиска информации на электронных носителях, навыков пользователя всесторонними знаниями.

Основы личности, выработка системы ценностей, развитие приоритетов закладывается именно в школьном возрасте. И книга здесь играет большую роль. Поэтому, крайне важно в библиотеках организовывать мероприятия, связанные со значительными датами, праздниками, устраивать выставки книг, например ко Дню Победы в Великой Отечественной войне может быть оформлена тематическая полка «Читаем книги о войне».

В школе может быть введен курс по работе над формированием информационной культуры учащихся, например, курс «Основы информационной культуры школьника». Курс позволит самостоятельно выявлять и использовать информацию в целях удовлетворения потребностей, имеющих общеобразовательное и практическое значение.

Для продуктивной работы учителей и библиотекарей школы по информационной подготовке учащихся следует организовать обучение самих авторов в том, чтобы овладели технологиями по формированию информационной культуры учащихся. Такое обучение должно опираться на систему практико-ориентированных занятий; сопровождаться разработкой учебно-методической Литература и дидактических средств обучения основам информационной культуры школьников.

Для решения столь важной задачи информационного образования, формирования высокого уровня информационной культуры будущего поколения необходимо лишь объединить усилия общеобразовательных учреждений и школьных библиотек, учителей и школьных библиотекарей.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет