I психология гылымының даму кезеңдеріДата02.05.2016
өлшемі119.32 Kb.
1-нусқа Психология

Психология

I Психология гылымының даму кезеңдері:

A)окыту мен тэрбиелеудің психологиялык зандылықтарын зерттейтін кезен

B) психика туралы ой-пікірлердің дамуын зерттейтін кезең

C) сансыздыктың ішкі мазмұнын қарастыратын кезен

D)1 879 жылыдан дербес эксперименттік гылым ретінде даму кезеңі

Е) адамнын пайда болуы жэне дамуы туралы кезең

2. Мектепке дейінгі балалар психологиясынын тармактары:

A)сэби жас кезеңі психологиясы

B) герантология

C) деффектология

D) окыту психологиясы

E) гендерлік психология

3. Адам психикасының көріну формасы ретіндегі психикалык касиетгер:

A) Қиял

B) Ойлау


C) Темперамент

D) Сезім


E) Қабылдау
Ғ) Түйсік

4. Қиялдау механизмі:

A)Акцентировка

B) Есте сактау

C) Қабылдау

D) Рефлексия

E) Ойлау

Ғ) Қорытындылау

5. Адам еркі сипатталатын сапалар:

A) Ішкі фильтр

B) Мақсатка ұмтылушылык

C) Бейнелерді жасау кабілеті

D) Стимулды кабылдау

E) Ойлау белсенділігі


F) Іздестіру белсенділігі

69

1-нүсқа                                                                                Психология

6. Мінездің эмоциялык кырлары:

A) Дербестілік, белсенділік

B) Немкұрайдылык, елгезектік

C) Терең ойлылык, аңгаргыштык

D) Екпінділік, эсерленгіштік

E) Байыпсыздык, кайырымдылык

7. Концепциялык схема бойынша кабілеттің калыптасуындагы жеке дара ерекшелігі аныкталады:

A) Бірлескен іс-эрекеттін кұрылымдык ерекшеліктерінен

B) Мотивтерден

C) Икемділіктен

D) Нышанның сандык-сапапык көрсеткіштерінен

E) Дағдылардан

8. Қабылдаудың негізгі касиеттері:

A) Келемділігі

B)  Шашыранкылығы

C) Кендігі

D) Тұтастыгы

E) Магыналылыгы

9. Психологиялык-педагогикалык эксперимент түрлері:


A)Бакылаушы

B) Қалыптастырушы

C) Ашык

D) ПассивтіE) Жабык

Ғ) Өмірбаяндык

10. Психология мінез-кұлыктуралы гылым ретінде:

A) Зерттеудін негізгі тэсілі адамның өзін-өзі бакылауы (интроспекция) эдісі болды

B) XVII гасырда жаратылыстану гылымдарынын дамуымен байланысты пайда болды

C) Адамның өміріндегі барлык түсініксіз кұбылыстарды жанның болуынан деп түсіндіруге тырысты

D)Тікелей нені көруге болатындарга, ягни кылыктарга, адамнын жауап реакциялары зерттеу жұргізуді көздеді

E) XIV гасырда пайда болды

Ғ) Зерттеудің негізгі тэсілі эксперимент пен бакылау жасау болды

70

1-нусқа                                                                              Психология

11 Психологияның міндеттері:

д) Психологиялыкой-пікірлердің дамуын зерттеу

В) Окыту мен тэрбиелеу

C) Алынган білімді адамдардын эртүрлі практикалык саладагы іс-

эрекеттерінің тиімділігін арттыру үшін колдануга үйрету

D) Психикалык кұбылыстардың мәнін жэне олардың заңдылыктарын түсінуге үйрету

Е) Адамның күнделікті өміріндегі денсаулыгын ныгайту

Ғ) Адамнын өміріндегі барлыктүсініксіз кұбылыстарды түсіндіру

12. Естін магыналык теориясының көрнекті өкілдері:

A) K. Бюллер

B) И.П. Павлов

C) Б.В. Зейгарник

D) А. Бине

E) Г. Эббингауз


Ғ) Э. Крепелин
G) К. Левин

13. Ес мэселесін зерттеген психологтар:

A) B.M. Бехтерев

B) А.Н. Радищев

C) Л.С. Выготский

D) Н.Г. Чернышевкий

E) А.Н. Леонтьев
Ғ) А.А. Смирнов
С) С.М.Зинченко

14. Ойлаудың психологиялыктеориялары:

А) танымдык

В)вербальды емес

С)механикалык

D) ассоциативтік

E) вюрцбурлык
Ғ) бихевиористік
G)вербальды

71

l-нусқа                                                                                Психология

15. Гипербола жолымен жасалган киял өнімі:

A) бір көзді дэу

B) үш басты айдаГІар

C) шарж


D) су перісі

E) кентавр

Ғ) каррикатура

G) ою-өрнек

16. Шығармашылыкты зерттеген ғалымдар:

A) Г. Уолерс

B) Д. Виреннус

C) Б.Г. Ананьев

D) Г. Альтимуллер

E) Т. Рибо

17. Жоғарғы сезімдерді аныкта:

A) Адамгершілік

B) Дистресс

C) Эмпатия

D) Акыл-ой

E) Эстетикалық

18. У. Джеймс пікірінше адамдардың кайғыруын, коркуын, куанышын бейнелейтін эмоциялык күйлер:

А) күлу


B)  бас изеу

C)  кызару

D) жылау

E) калтырау

19. Еріктік амалдардың кезеңдері:

A) Келешекті белгілеу

B) Бакылау

C) Шешім кабылдау кезеңі

D) Күрделі козғалыстар кезеңі

E) Орындау кезеңі

F) Дайындык кезеңі

72

1-нусқа                                                                               Психология

20 Ерік эрекетінің мазмұны:

A) Адам көніл-күйінің ерекше көріністері

B) Ерікті болу адамдардын адамдармен тіл табысып кетуі

C) Адамнын өзінің психикасы мен кылыктарын саналы баскару кабілеті


D) Максатка жету жолында кедергілерді жеңу

Е) Адамның өзіне, өзге адамдарға, айналасындагы заттар мен кұбылыстарга көніл-күйінің қатынасын білдіруі

F) Қиын жағдайларда белсенділікті реттеу

21. Меланхолик типінің сипаттамалары:

A) Бірсарынды сөйлейді, кісімен араласып, жакындасуы аз

B) Қимыл-козгалысы акырын, мэнерсіз акырын сөйлейді

C) Мәнерлі сөйлейді, қимылы кеп, акжаркын ашык келеді

D) Сырткы көрінісі элсіз келеді

E) Сэл нэрседен ауыр эсер алып, олар бойын билеп кетеді

F) Мінезі баяу өзгереді, коңілі көбінесе жабыркау

22. Мінез көріністері:

A) Ұкыптылык

B) Жауапкершілік

C) Қозгыштык

D) Альтруизм

E) Бірсарындылык

F) Импульсивтілік

G) Динамикапық

23. Мінез акцентуациясы:

A)Қогамга кауіпті

B)Кез келген жаска тэн

C) Тәрбие ерекшеліктеріне байланысты

D)Тұракты

E) Мінез күлык нормаларынан уакытша ауытку

F) Тума беріледі

G) Жеткіншіктерге тэн

73

І-нұсқа                                                                                 Психология

24. Окуга кабілеттіліктін бұзылуының гылыми атауы:

A) Дипровация

B) Ременисценция

C) Амнезия

D) Дислексия

E) Афазия

Ғ) Дисграфия

G) Дискалькулия

25. Қабілеттер түрлері:

А) Бейімділік В)Іскерлік

C) Жалпы


D) Практикалык іске кабілеттілік

E) Арнайы


Ғ) Икемділік
G) Дағды

74
2-нұсқа Психология


Психология
1. 2-сигналды жњйе, сөздерді қабылдаудан тұрады:

A) Нақтыланатын


B) Көрінетін
C) Реттелетін

D) Жаттанды


E) Қайталанылатын

2 Психиканы адам тәнінің қызметі деп есептеген грек ойшылдары:


A) Демокрит

B) Декарт

C) Ибн Рошд

D) Лукреций

E) Гален

3. Киял:


   1. Заттардың жеке касиеттерін бейнелеу

   2. Есте калдыру, сақтау және қайта жаңғырту процестері

   3. Жаңа психикалық бейнелерді жасау процесі

   4. Заттар мен кұбылыстардың елеулі байланыстары мен катынастарын
    бейнелеу

   5. Сананың белгілі заттар мен кұұбылыстарға бакытталуы
    Ғ) Заттар мен кұбылыстарды тұтастай бейнелеу

4. Адам психикасының қөріну формасы ретіндегі танымдык процесс:

A) Мінез

B) Түйсік

C) Қабілет

D) Темперамент

E) Сезім

Ғ) Бағыттылық

5- Қазакы ойлау жүйесінде «ерік» сөзінен гері, «кайрат» сөзін көбірек
колданылған тұлға:
A) Р. Қоянбаев


    1. Құнанбаев

    2. Н. Құлжанова
     D) Т.Сабыров

E) Ғ. Қарашев

F) С. Торайғыров

75

2-нүсқа Психология

6. Жеке адам мінез ерекшелігі:

A) Адамның өзгеріске ұшырамайтын, тума бітістері

B) Темпераментпен байланысты инструменталді бітістер

C) Максатка жетуге бағытталган эрекеттер

D) Іс-эрекетке итермелейтін мотивтер

E) Іс-эрекетті орындаудағы белсенділік

7. В.Вунд ұсынган рецепторлардын адекватты тітіркендіргіштердің энергиясына тәуелділік класификациясы:

A) Прориоцепторлар

B) Эксторцепторлар

C) Фоторецепторлар

D) Эпикритикарецоторлар

E) Хеморецепторлар

8. Кез-келген дыбыстардың негізгі касиеттері:

A) Жогарылыгы

B) Тембрі

C) Аукымы

D) Екпіні

E) Төмендігі

9. Тітіркенушілік агзаның биологиялық факторларға жауап беру касиеті тэн:

A) Тірі табиғатқа

B) Жануарларга

C) Флорага

D) Адамдарға

E) Фаунаға

F) Өлі табиғатка

10. Бакылаудың нәтижелі болуының шартгары:

A) Жоспарсыз өту

B) Адамның өміріндегі барлыктүсініксіз кұбылыстарды түсіндіру

C) Нэтижені тіркеп отыру

D) Окыту мен тэрбиелеуді ұйымдастыру

E) Бакыланатын құбылыс турапы болжам құру

F) Зерттеу болжамын сыналушыларга айту

76

2-нүсқа                                                                        Психология

11. Енбек психологиясының зерттеу багыттары:

A) Зерттеудің психодиагностикалык эдістері

B) Адамның еңбекке деген көзкарасынын психологиялык заңдылыктарын

ашу


C) Ғылымның теориялык негізі

D) Әр жас кезеңінің дамуының психологиялык заңдылыктарын ашу

E) Әр жас кезеңіндегі адамдардын еңбегі

F) Адамның коғамдық енімге бағытталган эрекетінін психологиялык


ерекшеліктері

12. Естін негізгі түрлері:

A) жанастыру

B) образдық

C) байланыстыру

D) эмоциялык

E) тенестіру

F) бекіту

G) топтастыру

13. Ұмыту:

A) Жаңа затты бұрынғы есте сакталган затпен бекіту

B) Бұрын кабылданганды калпына келтіру

C) Меңгерілген материалдың еске түсірілуі мен кайта жаңғыртылуы
мүмкіндігініңбіртіндеп кемуімен сипатталатын процесс

D)Белгілі максат коймай -ак арнайы есте калдыру

E) Еске түсірумен танудын кателесіп жаңылысуы

F) Заттар мен кұбылыстардың накты бейнесін есте калдыру

G) Есте қапдырғандарды біршама есте ұстап тұру

14. Ой операциялары:

А) индукция

В) традукция

С) тапдау

D) рефлекс

Е) абстракциялау

F) аналогия

G) дедукция

77

2-нұсқа Психология

15. Шығармашылык киял:

A) сөзбен сипаттау, схема, сызба негізінде бейне жасайды

B) актив киял

C) пассив киял

D) еткенді еске түсіруге негізделген

E) жаңа бейне жасауға бағыттапған

F) болашакка бағытталған

G)табиғаттағы заттарды тікелей көрмесе де сол калпында елестетеді

16. Шыгармашылык:

A) механикалык тұрғыда істелетін іс

B) кажырлы азабы мол еңбек

C) коғам үшін пайдалы да мэнді нәтиже

D) элеуметтік өмірмен шарттаскан кызмет

E) өмірге жаңа, тың продукты экелу

17. Эмоция теориялары:

A) Гиппенрейтердің белсенді кабылдау теориясы

B) С. Шехтердің екі компоненггі теориясы

C) Б. Скиннердің мінез-кұлықтык концепциясы

D) Джемс-Ланге теориясы

E) П.К. Анохиннің биологиялык теориясы

18. В.Вундт көрсеткен эмоцияның өлшемі:

A) Көңіл күй-сезім

B) Тэуелсіз-тэуелді

C) Рахаттану-рахаттанбау

D) Тынышталу-козу

E) Қысым-бәсендеу

19. Тоқтамға келгіш адамға тән қасиеттер:

A) Өзін тежей алу

B) Көп жағдайларды байкамау

C) Принципшілдік

D) Адамдармен тез тіл табысу

E) Тэуекелге бел байлау

F) Баскалардың акыл-кеңесін тындау

78

2-нусқа Психология

20. Ерікті зерттеуднгі теориялар:

A) Психосемантикалык

B) Психолингвистикалык

C) Эмоциялык ерік

D Психофизиологиялык

Е) Реггеуші

Ғ) Мотивациялық

21. Темперамент туралы теориялар:

A) К. Левиннің өріс теориясы

B) А. Маслоудын гуманистік теориясы

C) И.П. Павловтың физиологиялык теориясы

D) Кречмер конституциялыктеориясы

E) Ч. Тойчтің психогенетика теориясы
Ғ) Гиппократтың гуморальдык теориясы

22. Мінез жөніндегі негізгі білімдер:

А)Графология

B)Хиромантия

C)Характерология

D)Жұлдызнама

E) Физиогномика
Ғ) Рефлексия

G) Дерматоглифика

23. Тұлғанын формальды-динамикалык моделі (B.C. Мерлин, А.В. Либин бойынша):

A) Мінез


B) Бағдар

C) Темперамент

D) Қабілет

E) Стиль


F) Мотив

G) Іс-әрекет

79

2-нусқа                                                                                Психоология

24. Қазіргі кездегі кабілеттің барлык нұскаларын негізгі типтері:

A) Қабілетдегеніміз іс-эрекеттін табысты орындалуына ыкпал ететін жүйке жүйесінінтума касиеттері

B) Біліммен, іскерлікпен жэне дағдымен сәйкес келмейтін, тек кана олардың тәжірибеде тиімді пайдалануына негізделген

C) Барлық психикалык процестер мен жагдайлардың жиынтыгы

D) Қабілеттің аркасында адам алдын ала жоспарланган іс-эрекеттерін жүзеге асыра апады

E) Адамның өзінің психикасы мен кылыктарын санапы баскару кабілетінен ]көрінетін касиет

F) Қабілет дегеніміз максатка жету үшін дене күшін саналы түрде бағыттау I

G) Іс-әрекеттің сан алуан түрлерін табысты орындауды камтамасыз ететін |іскерлік пен дагдылар

25. «Қабілет конусының» деңгейі:

A) Жалпы

B) Нышан


C) Іскерлік

D) Білім


E) Жалпы

F) Психикалык дара ерекшеліктерG) Арнайы

80
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сабақтың тақырыбы: Спорттық ойын волейбол ойынға қосылған допты жоғарыдан немесе төменнен қабылдау
2014 -> Эй бир боорум! Менден бир нече насыйкат сурадың. Сен бир жоокер болгонуң үчүн, аскердик мисалдар менен айтылган сегиз чакан аңгеме аркылуу бир нече акыйкатты напсим менен бирге уккун
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қоғамтану» Мамандығы: : 0301000
2014 -> Ұлт тарихы толқынындағЫ Ұлы тұЛҒалар
2014 -> Конкурс ережесі «Астана Опера»
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет