Ѓылыми кітапхана Аќпараттыќ-библиографиялыќ ќызмет секторы Астана – Еуразия ж‰регіндеебет1/3
Дата01.05.2016
өлшемі0.53 Mb.
  1   2   3
М.Х.Дулати атындаѓы Тараз мемлекеттік университеті

Ѓылыми кітапхана

Аќпараттыќ-библиографиялыќ ќызмет секторыАстана –

Еуразия ж‰регіндее
/ Библиографиялыќ кµрсеткіш /

Тараз 2012

Алѓы сµз
Тау мен тасы да, µзен – кµлініњ саѓасы да т±нѓан шежіре Сарыарќа тµсінде ќанат жайѓан ‰шінші мыњжылдыќ ќаласы – абат Астана тарихы кµне µркениет пен ежелгі дєуір мєдениетіне сабаќтасатындыѓы дєл ќазір талассыз аќиќат.

Н±ра мен Есіл µзендерініњ саѓасындаѓы ортаѓасырлыќ ќалалар туралы алѓашќы деректер Ресей империясы Бас штабыныњ тапсырмасы бойынша 1816 жылы Есіл мен Н±ра аумаѓын зерттеген кен инженері Иван Шангинніњ к‰нделіктерінде келтірілген. Оныњ б±л деректері 1820 жылы Ресейдіњ императорлыќ «Сибирский вестник» журналында жарияланѓан.

Астана ќаласы тµњірегінде орын тепкен Бытыѓай жєне Бозоќ ќалаларыныњ орны туралы алѓашќы мєліметтер 1998 жылы табылып, осы аумаќќа 1999 жылы археологиялыќ ќазба ж±мыстары ж‰ргізіле бастады.

Отанымызды ‰лкен бір отау десек, ауылдар – оныњ уыѓы, ќалалар – керегесі, Астана – шањыраѓы.

Тєуелсіз Ќазаќстанныњ ж‰регі – ќазіргі Астана ќаласы єуелде Ќараµткел атаныпты. Патшалыќ Ресей ќазаќ даласын отарлау маќсатымен 1832 жылы Аќмола бекінісін салѓан.

1961 жылы б±л шаћардыњ аты Целиноград боп µзгертілді.

Ќай ел болса да астанасын ‰лкен µзен бойына салу ежелден келе жатќан ‰рдіс. ¤йткені, сулы жер - нулы жер, ол ќаланы жаѓалай жасыл желекке бµлеп т±рады. Біздіњ Астана ќаламыз да Сарыарќа даласында, Есілдіњ жаѓасында орналасќан. Б±л ќаланыњ Астана ретінде тањдалуына ќазаќ жерініњ ќаќ ортасынан ойып орын алѓан географиялыќ ќолайлылыѓы, µнеркєсіп ошаќтары, ауылшаруашылыѓы, байланыс ж‰йелері мыќтап дамыѓандыѓы ѓана емес, сондай – аќ, ќазаќ халќыныњ ел иесі болуѓа ±мтылѓан ±лы м±ратын ањѓартатын астары да бар.

Астана – к‰н санап кµркейіп келе жатќан ќала. Оныњ µсіп - µркендеуі , сµз жоќ, мемлекетіміздіњ абыройы. Кешегі Аќмоланыњ Астана боп, еліміздіњ орталыѓына айналѓанына биыл 14 жыл. Осы аз уаќыт ішінде Астана сыртќы келбетіне ішкі с±лулыѓы ‰йлесіп, ќанат жайып, сырттан келгенді де, іштен барѓанды да бір тамсантып тастайтын ѓажайып ќалаѓа айналды. Ќалада соњѓы жылдары ќазаќтыњ зиялы ќауымы да айтарлыќтай шоѓырланып ќалды. Олар жањарѓан ќалаѓа µзіндік ±лттыќ сипат дарытып, µркениет сатысына кµтере т‰сері аныќ. Жањадан ашылѓан дањѓылдар мен кµшелерге ќазаќша ат ќойылып, ірі – ірі меншік – нысандарыныњ б±рынѓы аттары ќазаќшаѓа ауыстырылып жатќаны да кµњіл ќуантады.

Ќазаќстан Астанасыныњ жањарѓан келбеті ќазір д‰ниеж‰зіне сєтті таныстырылуда. Кез келген шетелдік Ќазаќстан десе Астананы, Астана десе Ќазаќстанды танитын жаѓдайѓа жетті. Ќай мемлекет µз астанасын осындай жедел ќарќынмен, єр ќ±рлысын єлемдік ќалыпќа сай єрі ±лттыќ нышан дарытып сала алды ма екен? Оныњ ‰стіне жобалаудан бастап, наќты іс – кейбір жекелеген ќ±рылысќа шетелдік білікті мамандардыњ ќатысуы – Ќазаќстанныњ тегеурінін µзге мемлекеттердіњ де мойындауы дер едік.
Сіздердіњ назарларыњызѓа ±сынылып отырѓан «Астана –Еуразия ж‰регінде» атты библиографиялыќ кµрсеткіш Астанамыздыњ 14 жылдыќ мерейтойы ќарсањында дайындалып отыр.

Библиографиялыќ кµрсеткіштіњ маќсаты – кітапхана пайдаланушыларына Еуразия ж‰регіндегі ќаланыњ тыныс – тірлігімен таныстыратын кітапхана ќорындаѓы кітаптар, мерзімдік басылым маќалалары туралы аќпарат беру.

Кµрсеткіште кітаптар ќазаќ жєне орыс тілінде авторлыќ єліпбилік ретпен, мерзімді басылым маќалалары алдымен ќазаќ тілінде, одан соњ орыс тілінде хронологиялыќ тєртіппен берілген. Астана ќаласыныњ тарихымен байланысты соњѓы жылдары шыќќан кітаптар жєне 2001 – 2012 жылдар аралыѓындаѓы басылым беттерінен алынѓан маќалалар ќамтылѓан.

Материалдарды іріктеу 2012 жылдыњ 21 маусымында аяќталды.


Библиографиялыќ кµрсеткіш б±дан єрі ќарай жања материалдармен толыќтырылады.

Ќ±раст.: А.С. БекбосыноваКітаптар

66.3(5Ќаз)

Е44 Елдіњ баѓы: Елбасы ел бірлігі ел сенімі [Мєтін].- Астана: Деловой Мир Астана, 2011.- 360 бет.

67.620(5Каз)

Ќ18 Ќазаќстан Республикасыныњ Мемлекеттік протоколы [Мєтін] / Автор-сост. Б.Ќ. Байбек, Д.Є.Абаев, Д.Б. Закиева.- Астана, 2011.- 440 бет.

Ќаз2

Ќ45 Ќасым±лы, Т.

Атыњ барда жер таны... [Мєтін]. 1-кітап: жолсапар к‰нделік / Т. Ќасым±лы.- Астана: Ер-Дєулет, 2009.- 240б.
85.31(5Каз)

Ќ54 Ќоѓамныњ рухани дамуы: музыка жєне ѓылым [Мєтін]: 2001 жыл. 22-23 ќазанда Астанада µткен Халыќаралыќ ѓылым.-теор. конф. материал. / Ред. алќа: ‡.Р.Ж±маќова т.б.- Алматы: Ѓалым ЃБО, 2002.- 244б.

63.3(5Каз)

Н17 Назарбаев, Н.

Ж‰з жылѓа татитын он жыл=Десять лет, равные столетию [Мєтін]: Н.Є.Назарбаевтыњ ЌР тєуелсіздігініњ он жылдыѓына арналѓан салтанатты жиналыста сµйлеген сµзі (Астана, 16 желтоќсан 2001ж.) / Н. Назарбаев.- Алматы: Атам±ра, 2001.- 119б.

67.620(5Ќаз)

Н86 Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаев- тєуелсіз мемлекеттіњ негізін ќалаушы [Мєтін].- Алматы: Ќазаќ энциклопедиясы, 2010.- 228бет.
63.3(5Ќаз)

С52 Смайыл, А.

Астана ѓасырлары [Мєтін] / А. Смайыл.- Астана: Педагогика Пресс, 2010.- 416бет.


Орыс тілінде
63.3(5Каз)

А91 Астана. История столицы и края XIV- XIX в.в. [Текст] / Сост. А. Смайыл.- Астана: Фолиант, 2006.- 292 с. 1 экз.
63.3(5Каз)я3

К14 Казахстан:с новой столицей - к новым рубежам [Текст]: Информационно-аналитический сборник / Под.ред.Ж.А.Кулекеева.- Алматы: ИА"EconoMix Data", 1998.- 104с.- ((Комитет по статистике и анализу Республики Казахстан)). .
83.3(5Ќаз)

М91 Мырзахмет±лы, М.

Абайтану - Астана [Мєтін]. 1-кітап / М. Мырзахмет±лы.- Астана: Деловой Мир Астана, 2010.- 554 бет.

84(5Каз=Рус)5

П30 Петров, В.

Астана-Казахстан [Текст]. 1 том: избранные стихи и песни, в 2-х томах. / В. Петров.- Астана: Петров В.И., 2008.- 177с.
Ќазаќ тіліндегі мерзімді басылымдардан
2012
Астананыњ дамуы - мемлекеттік міндет [Мєтін] // Дала мен Ќала.- Алматы, 2012.- №16.-16 сєуір.- Б.1.

Ахметова, К.

Азаттыќтыњ астанасы [Мєтін] / К. Ахметова // Егемен Ќазаќстан.- 2012.- №26.-21 ќањтар.- Б.10.

Ахметов, Є.

Болашаќтыњ баѓдары [Мєтін]: Ел мен Елбасы. Асу мен белес. / Є. Ахметов // Дала мен ќала.- 2012.- №7(438).-13 аќпан, д‰йсенбі.- Б.6-7.
Єбілдинов, Д.

Елорданыњ есею жылдары [Мєтін] / Д. Єбілдинов // Егемен Ќазаќстан: Жалпы±лттыќ республикалыќ газет.- 2012.- №324-329.- 16 маусым.- Б.7.
Єліпбай, С.

Ыстыќ ыќыласты ќос тарапты ќауышулар [Мєтін] / С. Єліпбай // Егемен Ќазаќстан: республикалыќ газет.- Астана, 2012.- №121-122.- Б.1-2.
Ескерткіштер - елдіктіњ белгісі [Мєтін] // Егемен Ќазаќстан: Жалпы±лттыќ республикалыќ газет.- Алматы, 2012.- №74-77.-29-аќпан.- Б.1.
Жаѓыпар±лы, Ж.

Астананыњ атасы - Бозоќ [Мєтін]: Тарих толќынында / Ж. Жаѓыпар±лы // Егемен Ќазаќстан: Жалпы±лттыќ республикалыќ газет.- 2012.- №324-329.- 16 маусым.- Б.7.
Жанѓалиев, Т.

Ж±мбаќ жолаушы [Мєтін]: Аќын, сазгер, жазушы, драматург, марќ±м Мерѓали Ибраев туралы сµз / Т. Жанѓалиев // Егемен Ќазаќстан: Жалпы±лттыќ республикалыќ газет.- 2012.- №318-319.- 13 масуым.- Б.5.
Жетпісбаев, М.

Ортаќ ‰й [Мєтін]: Єкім кµтерген мєселе / М. Жетпісбаев // Астана плюс: Елордалыќ жалпы±лттыќ журнал.- 2012.- № 1.-ќањтар-аќпан.- Б. 16-17.
Ќазаќстан Республикасы Кµлік жєне коммуникация министрлігініњ б±йрыѓы.

"Облыстар, Алматы жєне Астана ќалалары халыќќа ќызмет кµрсету орталыќтарыныњ азаматтыќ ќызметшілерін аттестациядан µткізу шарттарын жєне ережесін бекіту туралы" Ќазаќстан Республикасы... [Мєтін] // Егемен Ќазаќстан.- 2012.- №130.-4 сєуір.- Б.8.
Ќалмырзаев, Є.

Мєселе - жиын µткізуде емес, оныњ нєтижесін ќамтамасыз етуде [Мєтін]: Съезден соњѓы сµз / Є. Ќалмырзаев // Егемен Ќазаќстан: Жалпы±лттыќ республикалыќ газет.- 2012.- №318-319.-13 маусым.- Б.3.
Ќонарбаев, А.

Ањыз ќала - Астана [Мєтін]: Ертењі ењселі Елорда / А. Ќонарбаев // Егемен Ќазаќстан: Жалпы±лттыќ республикалыќ газет.- 2012.- №330-335.-19 маусым.- Б.3.
Мєдениеттіњ мерейлі мерекесі [Мєтін]: "Жања єлемдегі еуразиялыќ мєдениет" форумына осылайша сипаттама беруге болар еді / С. Соловьев, М. Мунтян, М. Бегалиев, Е. Дулова // Егемен Ќазаќстан: Жалпы±лттыќ республикалыќ газет.- 2012.- №324-329.- 16 маусым.- Б.1, 2-3.

М±хамедова, А.

Болон процесі аясында [Мєтін]: Іс-сапар / А. М±хамедова // Класс Time.- 2012.- №147- 2 мамыр.- Б.3.
Назарбаев, Н.Є.

Халыќаралыќ "Жања єлемдегі еуразиялыќ мєдениет" форумыныњ ќатысушылары мен ќонаќтарына [Мєтін]: Халыќаралыќ форум. Астана 2012 / Н.Є. Назарбаев // Егемен Казаќстан: Жалпы±лттыќ республикалыќ газет.- 2012.- №324-329.- 16 маусым.- Б.1.
Ораз, Н.

Кµш басында - кемењгер [Мєтін]: Елімен етене Елбасы / Н. Ораз // Егемен Ќазаќстан: Жалпы±лттыќ республикалыќ газет.- 2012.- №318-319.- 13 маусым.- Б.2.

Сауд арабиясына сєтті сапар [Мєтін] // Егемен Ќазаќстан: Жалпы±лттыќ республикалыќ газет.- Алматы, 2012.- №138-142.- 10 сєуір.- Б.1.
Сауд арабиясына сєтті сапар [Мєтін] // Егемен Ќазаќстан: Жалпы±лттыќ республикалыќ газет.- Алматы, 2012.- №138-142.- 10 сєуір.- Б.1.
Сеул саммиті [Мєтін] // Дала мен Ќала.- Алматы, 2012.- №14.-2 сєуір.- Б.1.

Тілепберген, Ќ.

Алматыныњ бас сєулетшісі - Ќонаев, Астананыњ бас сєулетшісі - Назарбаев [Мєтін]: Д.А.Ќонаевќа - 100 жыл / Ќ. Тілепберген // Ар-Ай: Жастар газеті.- 2012.- №47(319).- Б.5.
¦лт пен ±лттыќ мінез сабаќтастыѓы [Мєтін]: Б‰гінгініњ бес сауалы // Ќазаќ єдебиеті.- 2010.- №47.-3-9 желтоќсан.- Б.1, 7.

Хан ќалада - хан дойбы [Мєтін]: Астана - елдіњ ж‰регі // Астана: Елордалыќ журнал.- 2010.- №5(54).- Б.8-10.


2011
1993 [Мєтін]: Уаќыт жєне ±лт // Дала мен ќала.- 2011.- №11.-21 наурыз.- Б.6-7.
Айтќожа, М.

Тасыњда б±зылмайтын ±ям ќалар... [Мєтін]: Поэзия / М. Айтќожа // Ќазаќ єдебиеті.- 2011.- № 34.- Б. 8.- 26тамыз.
Айдарќызы, А.

Кењестік империядан кейінгі 20 жыл [Мєтін] / А. Айдарќызы // Т‰ркістан: Халыќаралыќ саяси апталыќ.- Алматы, 2011.- №51 (909).-22-желтоќсан.- Б.1.
Алаш, Є.

Елмен Елорданыњ еншісі бір [Мєтін]: Астана, ‰здіксіз µсу. Г‰лденсе ауыл, г‰лденеді Астана / Є. Алаш // Астана: Ќазаќстан журналы.- 2011.- № 1.- Б. 16-23.
Алаштыњ айбыны, Ќазаќтыњ ай-к‰ні - Астана ! [Мєтін] // Алтын орда.- 2011.- № 27.- Б. 121, 24.- 7шілде.
Алмаѓанбетов, Є.

"Т‰йткілді мєселелер шешілмейді, тек ќаржыландырылады" [Мєтін]: Беласу. ‡лгі - ‰лкен басшыдан / Є. Алмаѓанбетов // Астана плюс: "Астана" журналына ќосымша.- 2011.- № 5.- Б. 16-19.
Алмат, Г.

Алматылыќ єртістер елордада µнер кµрсетеді. [Мєтін] / Г. Алмат // Н±р Астана: Республикалыќ газет.- Астана, 2011.- №39.-6-ќазан.- Б.14.
Асанѓазы, О.

Тілімізге саяси ќамќорлыќ керек ! [Мєтін] / О. Асанѓазы // Ана тілі.- 2011.- № 28.- Б. 4.- 14шілде.
Асќар, С.

Ќазаќтыњ тілі, ділі - келешегі... мыќты болса, ќарыштап ел µседі. [Мєтін]: Бесінші дєптер. Мінкен ер. / С. Асќар // Астана плюс: "Астана" журналына ќосымша.- 2011.- № 4.- Б. 68-76.
Ахмет, С.

Ж‰рсін Ерман: Арќа - елдіњ жотасы [Мєтін]: Тєуелсіздік т±мары - Астана. Астанаѓа жаќсы келдіњ. / С. Ахмет // Астана плюс: "Астана" журналына ќосымша.- 2011.- № 4.- шілде-тамыз.- Б. 24-26.
Єшеева, Р.

"Ислам єлемін Бейбарыс ±рпѓы ќ±тќарады деп сенеміз" [Мєтін] / Р. Єшеева // Алтын орда.- 2011.- № 27.- Б. 10, 11.- 7шілде.
Байжігітов, Н.

Отанѓа оралуѓа ой салѓан... [Мєтін] / Н. Байжігітов // Т‰ркістан.- 2011.- № 24.- Б. 6.- 16маусым.
Бектасова, Г.

Астана - алтын т±ѓыр [Мєтін] / Г. Бектасова // Т‰ркістан.- 2011.- № 27.- Б. 1, 3.-7шілде.
Б‰йенбай, З.

Ќыстаќтан ауылѓа, ауылдан ќалаѓа [Мєтін] / З. Б‰йенбай // Ќазаќ єдебиеті.- 2011.- № 26.- Б. 5.-1шілде.
Ѓалым, Ж.

Ислам Конференциясы ±йымы: Астанаѓа сенім [Мєтін]: Жаћан / Ж. Ѓалым // Т‰ркістан: Халыќаралыќ саяси апталыќ.- 2011.- №6.-10 аќпан.- Б.7.
Достан, Ќ.

Б‰гінгі игерілген ќаржы - болашаќќа салынѓан инвестиция [Мєтін] / Ќ. Достан // Дала мен ќала.- 2011.- №4.-31 ќањтар.- Б.6.
Досым, Б.

М±сылман єлемі жирмадаѓы Ќазаќстанѓа ‰міт артады [Мєтін] / Б. Досым // Алтын Орда.- 2011.- № 24.- Б.4.- 16маусым.
Досымбай, Е.

¦лт рухын кµтерген ±лы дода [Мєтін] / Е Досымбай // Дала мен ќала: Ќазаќша к‰рес.- 2011.- № 34.- Б. 15.
Еділќызы, Л.

Бас ќала тµњірегі жасыл желек жамылуда [Мєтін] / Л. Еділќызы // Егемен Ќазаќстан.- 2011.- №247-248.-11 маусым.- Б.1.
Ералы, Ќ.

Саќ дєуірініњ саябаѓы [Мєтін]: Беласу. Астана мањындаѓы мыњ жыл / Ќ. Ералы // Астана плюс: "Астана" журналына ќосымша.- 2011.- № 3.- Б. 10-14.
Естен, Ш.

Кµш бастап келеміз [Мєтін]: Астана - Алматы 2011 / Ш. Естен, Ѓ. С‰леймен // Айќын апта.- 2011.- №20.-3 аќпан.- Б.6-7.
Жаѓыпар±лы, Ж.

Астана-тєуелсіздіктіњ т±ѓырлы белесі [Мєтін] / Ж. Жаѓыпар±лы // Егемен Ќазаќстан: Республикалыќ газет.- Алматы, 2011.- №535-536.-10-ќараша.- Б.2.
Жаѓыпар±лы, Ж.

Астананыњ демографиялыќ дєйектемесі [Мєтін]: бас ќаламыздыњ табиѓи µсімі барѓан сайын артып келеді / Ж. Жаѓыпар±лы // Егемен Ќазаќстан.- 2011.- №281-284.-2 шілде.- Б.4.
Жаѓыпар±лы, Ж.

Мєњгілік ел-салтанат ќаќпасы [Мєтін] / Ж. Жаѓыпар±лы // Егемен Ќазаќстан: Республикалыќ газет.- Алматы, 2011.- №636-639.-17-желтоќсан.- Б.1.
Жєнібеков, Р.

Армысыњ, аќ Азиада! [Мєтін]: VII Ќысќы Азиадаѓа 10 к‰н ќалды / Р. Жєнібеков // Т‰ркістан.- 2011.- №3.-20 ќањтар.- Б.11.

Жемісті ж±мыс, сындарлы диалог [Мєтін] // Ана тілі.- 2011.- № 24.- Б. 1, 3- 16маусым.
Илья Жаќанов - композитор [Мєтін]: Меніњ таѓдырымдаѓы Астана. Єнім сен едіњ // Астана: Ќазаќстан журналы.- 2011.- № 1.- Б. 44-48.
Исаева, Б.

Ќандастарымыздыњ сєулелі ‰мітін жандандырѓан ќ±рлытай [Мєтін] / Б. Исаева // Ана тілі.- 2011.- № 22.- Б. 2.- 2 маусым.
Ќабылбек, Н.

Мемлекеттік тілде ењ алдымен мемлекеттік ќызметкерлер сµйлеуі керек [Мєтін] / Н. Ќабылбек // Ќазаќстан-ZAMAN: Халыќаралыќ ќоѓамдыќ-саяси газет.- Алматы, 2011.- №51.-15-желтоќсан.- Б.7.
Ќазаќстан Республикасы Президентініњ Жарлыѓы.

Ќазаќстан Республикасы Президентініњ кезектен тыс сайлауын таѓайындау туралы [Мєтін] // Ана тілі: ¦лт газеті.- 2011.- №6.-10-16 аќапан.- Б.1.
Ќалалыќ саябаќ [Мєтін]: Байтаѓым - жасыл аймаѓым // Астана.- 2011.- №3.- Б.4-5.
Ќалназар, А.

"Мен - ќазаќпын, биікпен, байтаќ елмін...." [Мєтін]: Д‰ниеж‰зі ќазаќтарыныњ IV Ќ±рылтайы 25-27 мамыр аралыѓында Астанада µтеді / А. Ќалназар // Ана тілі.- 2011.- № 20.- Б. 1, 6, 7.- 19-25 мамыр.
Ќауіпсіздік ќоѓамдастыѓы жолында [Мєтін]: Астана саммитініњ декларациясы // Аќиќат: ¦лттыќ ќоѓамдыќ-саяси журнал.- 2011.- №1.- Б.11-14.

Ќ±былѓан заманда ќ±быласынан жањылмаѓан Ќазаќстан [Мєтін]: ¦лт кµшбасшысы Н.Є. Назарбаевтыњ Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті // Ана тілі.- 2011.- №15.- 1, 2.
Матаев, Х.

Ядросыз єлем-жаћандыќ ќауіпсіздік кепілі [Мєтін]: Б‰гін жєне ертењ Астана мен Семей ќалаларында Елбасы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ бастамасымен ядросыз єлем ќ±ру мєселесіне арналѓан екі к‰ндік ауќымды халыќаралыќ форум µтеді. / Х. Матаев // Егемен Ќазаќстан: Республикалыќ газет.- Алматы, 2011.- №491-492.-12-ќазан.- Б.2.
М±сабаев, Х.

Н±рс±лтан - Алаштыњ асыл перзенті [Мєтін] / Х. М±сабаев // Ана тілі.- 2011.- № 26.- Б. 3.- 30маусым.
М±сабаев, Х.

Н±рс±лтан - Алаштыњ асыл перзенті [Мєтін] / Х. М±сабаев // Ана тілі.- 2011.- № 26.- Б. 3.- 30маусым.
Мыњжасарќызы, Д.

Алматы - тєуелсіздіктіњ т±њѓыш астанасы [Мєтін] / Д. Мыњжасарќызы // Т‰ркістан.- 2011.- №17.- Б.8.- 28 сєуір.
Назарбаев, Н.Є.

Болашаќтыњ іргесін бірге ќалаймыз! [Мєтін]: Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ Ќазаќстан халќына Жолдауы / Н.Є. Назарбаев // Дала мен ќала.- 2011.- №4.-31 ќањтар.- Б.1, 4-5.
Назарбаев, Н.Є.

¦лы маќсаттарды µзініњ алдына ¦лы халыќ ќана ќоя алады! [Мєтін]: Ізгілікті ќоѓамѓа барар жолда / Н.Є. Назарбаев // Аќиќат: ¦лттыќ ќоѓамдыќ-саяси журнал.- 2011.- №1.- Б.6-10.
Н±рс±лтан Назарбаев: Єрдайым алѓа ќарау керек! [Мєтін]: Ел мен елбасы // Дала мен ќала.- 2011.- №9.-7 наурыз.- Б.1, 3.
Н±р, И.

Болат Ж‰нісбеков: Алаштыњ рухын серпілткен шаћар [Мєтін]: Тєуелсіздік т±мары - Астана. Астанаѓа жаќсы келдіњ. / ИСЛАМ Н±р // Астана плюс: "Астана" журналыныњ ќосымшасы.- 2011.- № 5.- Б. 44-45.
Омарова, Г.

" Б±л жол бізді демократияѓа алып келеді " [Мєтін] / Г. Омарова // Т‰ркістан.- 2011.- №15.- 14 сєуір.- Б.1, 2.
¤зіњніњ тарихыњды, ана тіліњді, шыѓу тегіњді білмей, наѓыз патриот бола алмайсыњ [Мєтін]: "Н±р Отан" халыќтыќ - демократиялыќ партиясыныњ кезекті ХIII съезінде Мемлекет басшысы, "Н±р Отан" партиясыныњ тµраѓасы Н±рс±лтан Назарбаев сµз сµйледі // Ана тілі.- 2011.- №7.- Б.2-3.
Саѓидолла±лы, Ќ.

Еуразиялыќ экономикалыќ комиссия ќ±рылды [Мєтін] / Ќ. Саѓидолла±лы // Алаш айнасы: Республикалыќ газет.- Алматы, 2011.- №225 (677).-21-желтоќсан.- Б.1.
С‰леймен, Ѓ.

Аќ Олимпиадада азиялыќтардыњ тегеуріні к‰шті [Мєтін]: Астана-Алматы 2011 / Ѓ. С‰леймен // Айќын апта.- 2011.- №15.-27 ќањтар.- Б.29.
С‰лейменов, Т.

Тєуелсіздік ќалай шыныќты? [Мєтін]: Беласу / Т. С‰лейменов // Астана: Елордалыќ жалпы±лттыќ журнал.- 2011.- №5.- ќырк‰йек - ќазан.- Б.10-15.
Сімєділ, Ќ.

К‰мбездер сыњѓыры жєне ж‰ректер л‰пілі [Мєтін] / Ќ. Сімєділ // Ќазаќ єдебиеті.- 2011.- № 26.- Б. 1, 3.- 30маусым.
Табын±лы, Т.

Астана саммиті:-уаќыт санау жањадан басталды [Мєтін]: Мемлекет жєне м‰дде / Т. Табын±лы // Дала мен ќала.- 2011.- №52.-27 желтоќсан.- Б.5.
Тайѓарин, С.

Маќсаты бірдіњ - рухы бір [Мєтін]: Астана-Алматы 2011: Азиада / С. Тайѓарин // Ана тілі: ¦лт газеті.- 2011.- №4.-27 ќањтар-2 аќпан.- Б.12.
Т±рыпбай±лы, А.

Астана декларациясыныњ мањызы [Мєтін]: Сыртќы істер министрлері кењесінде жан-жаќты атап µтілді. / А. Т±рыпбай±лы // Егемен Ќазаќстан: Республикалыќ газет.- Алматы, 2011.- №596-600.-7-желтоќсан.- Б.1.
Т±рлыбеков, С.

Ел ырысы - Елордада [Текст] / С. Т±рлыбеков // Астана: Столичный общенациональный журнал.- 2011.- №5.- Б.6-9.
Т‰гел ќазаќты т‰гендеген жиын [Мєтін]: Ќ±рлытай // Ќазаќ єдебиеті.- 2011.- № 22.- Б. 1, 7.- 3 маусым.
Шайынѓызы, С.

Астанамен айшыќталѓан Бейжіњ бейнесі [Мєтін] / С. Шайынѓызы // Егемен Ќазаќстан: республикалыќ газет.- Астана, 2011.- №513-516.-26 ќазан.- Б.7.
Электрондыќ ќызмет кµрсетіледі [Мєтін]: Ќ±лаќќаѓыс. // Ана тілі: ¦лт газеті.- 2011.- №4.-27 ќањтар-2 аќпан.- Б.8.

2010
Асанов, Т.

Б±л - ел мен Елбасыныњ абыройы [Мєтін]: Кµзќарас / Т. Асанов // Айќын.- 2010.- №233.15 желтоќсан.- Б.2.

Астана мерекелік декларациясы ќауіпсіздік ќоѓамдастыѓы жолында [Мєтін] // Ана тілі.- 2010.- №51.-23-28 желтоќсан.- Б.2-3.

Єлім, Ќ.

Ќазаќстанныњ єлемдік кµрілімі [Мєтін]: "ЭКСПО-Шанхай -2010" д‰ниеж‰зілік кµрмесінде "Тамаша ќала-тамаша µмір" ±ранымен еліміздіњ индустриялыќ-инновациялыќ дамуы бас шаћар Астананыњ ќолтањбасымен айшыќты бейнеленді / Ќ. Єлім // Егемен Ќазаќстан.- 2010.- №228-230.-11 маусым.- Б.6.
Балаева, А.

Ењсесі асќаќ Елорда µзініњ бірінші м‰шелінен шыѓуѓа жаќын [Мєтін] / А. Балаева // Аќиќат.- 2010.- №7.- Б.20-22.
Бейсен±лы, Б.

Елбасыныњ ењбегі ерекше [Мєтін]: ЕЌЫ¦ саммитініњ ќорытындысы бойынша ќоѓамдыќ пікірлердіњ єлеуметтік кµрсеткіші / Б. Бейсен±лы // Айќын.- 2010.- №234.-16 желтоќсан.- Б.2.
Бекболат, Т.

Барыс жылы баѓымыз жанды [Мєтін]: Жеміс пен жењіс / Т. Бекболат // Айќын.- 2010.- №242.-30 желтоќсан.- Б.6.
Бектасова, Г.

Астана театры - Алматыда [Мєтін] / Г. Бектасова // Т‰ркістан / Тайќазан.- 2010.- №15.-15 сєуір / №2.- Б.7.

Бектасова, Г.

Астанаѓа кµрік берген "Хан шатыр" [Мєтін] / Г. Бектасова // Т‰ркістан.- 2010.- №27-28.-8 шілде.- Б.2.

Бишімбаев, Ќ.

Б±л - Ќазаќ еліне, Тєуелсіздікке, Президентімізге кµрсетілген ‰лкен ќ±рмет, зор сенім [Мєтін]: Экономикалыќ даму жєне сауда вице-министрі / Ќ. Бишімбаев // Айќын.- 2010.- №232.-14 желтоќсан.- Б.1, 3.
Б±ќарќызы, Х.

ЕЌЫ¦ Б¦¦-мен бєсекелес пе? [Мєтін]: Ќазаќстан саммит арќылы ±йымныњ сапасын арттырды / Х. Б±ќарќызы // Айќын.- 2010.- №230.-10 желтоќсан.- Б.3.
Б±харќызы, Х.

Астана жиыны тарихта ќалады [Мєтін]: Саммит / Х. Б±харќызы // Айќын.- 2010.- №173.-21 ќырк‰йек.- Б.4.

Б±харќызы, Х.

Астана саммиті - Ќазаќстан тµраѓалыѓыныњ ірі жетістігі [Мєтін]: Ынтымаќ жєне ырыс / Х. Б±харќызы // Айќын.- 2010.- №190.-14 ќазан.- Б.5.
Б±харќызы, Х.

Кинофестиваль кµњілден шыќты [Мєтін] / Х. Б±харќызы // Айќын.- 2010.- №121.-8 шілде.- Б.11.
Б±харќызы, Х.

Клоди Бене Мас, Андорраныњ туризм, сауда жєне индустрия министрі: Андорра сµзі астана деген маѓына береді [Мєтін]: ЕЌЫ¦ Ќазаќстан 2010 / Х. Б±харќызы // Айќын.- 2010.- №224.-2 желтоќсан.- Б.7.
Б±харќызы, Х.

Ќазаќ к‰ресі мектеп баѓдарламасына енгізілсе... [Мєтін]: Баѓыт жєне баѓдар / Х. Б±харќызы // Айќын.- 2010.- №190.-14 ќазан.- Б.3.
Б±харќызы, Х.

"Маастрихт плюс" Астана саммитініњ жањалыѓы болуы м‰мкін [Мєтін]: Бастама / Х. Б±харќызы // Айќын.- 2010.- №222.-30 ќараша.- Б.1, 4.
Досалы, Е.

"Біз Жаќыпбаев мектебіненбіз" [Мєтін]: Сырсарай / Е. Досалы // Ар-Ай.- 2010.- №45.-11ќараша.- Б.12.
Досанов, С.

Ѓалым, Ж.

ИК¦:2011: Тµраѓалыќ Ќазаќстанѓа не берер? [Мєтін]: Жаћан / Ж. Ѓалым // Т‰ркістан.- 2010.- №50.-16 желтоќсан.- Б.5, 6.
Елбасыныњ беделі - елдіњ мерейі [Мєтін]: Ой-толѓау / С. Досанов // Айќын.- 2010.- №223.-1 желтоќсан.- Б.6.
Елдосќызы, Ж.

Елордаѓа бардыњ ба, елдігіњді кµрдіњ бе? [Мєтін] / Ж. Елдосќызы // Ана тілі.- 2010.- №26.-1-6 шілде.- Б.12.

Ењсесі биік Еуразиялыќ форум [Мєтін] // Айќын.- 2010.- №170.-16 ќырк‰йек.- Б.24.
Каталог: rus -> all.doc
all.doc -> Қазақстан Республикасының 2012жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндері
all.doc -> Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы: Библиографиялық көрсеткіш/ Құраст. Д. Искакова. Тараз: ТарМУ. Ғылыми кітапхана, 2013. 63б. «Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы»
all.doc -> 1. Периодические издания по областям знаний
all.doc -> Өмірбаяны байбатша Ә. Б
all.doc -> Ғылыми кітапхана Көркем әдебиет секторы «Бір ел – бір кітап» акциясы
all.doc -> Ғылыми кітапхана Ақпараттық-библиографиялық қызмет секторы
all.doc -> Ғылыми кітапхана
all.doc -> Анықтамалық- библиографиялық ЖҰмыс
all.doc -> Қазақстан республикасының білім туралы заңЫ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет