Имени с. Д. Асфендияроважүктеу 1.13 Mb.
бет1/8
Дата25.04.2016
өлшемі1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Приложение к части а1
2012 -> Рабочий проект
2012 -> Абиотрофические
2012 -> М. Ж. СҮлейменова күЛӘш байсейітова – танымал опера әншісі, драма актрисасы
2012 -> Сборник 4 Караганда 2014 (574) ббк 26. 89 (5 Каз) к 70 Под редакцией академика нан рк а. М. Газалиева
2012 -> БАҒдарламасы кіру тегін 10 қазан 18. 30
2012 -> С. Д. Шаймұханова сұлтанмахмұт торайғыров
2012 -> Е. Г. Огольцова қҰрманғазы сағырбайұлы – халық музыканты, сазгер, домбырашы
2012 -> ҚР ҰҒА академигі А. М. Ғазалиевтың редакциясымен

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ БӨЛІМІ

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БОЙЫНША 2011-2012 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ОРЫНДАЛҒАН

НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАР ТУРАЛЫ ЕСЕП
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БОЙЫНША 2011-2012 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ОРЫНДАЛҒАН НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАР ТУРАЛЫ ЕСЕП
Іс-шаралар

Орындалу мерзімі

Нәтижелер жетістіктері-нің индикаторы


Жоспарланған көрсеткіштер


Жауапты бөлімшелер, орындалған жұмыстың мазмұны


Жұмыстың орындалмау себебі

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

1

Басқару жүйесін жетілдіру. Жоспарланған көрсеткіштер – 7, орындалғаны – 5,5 (78,6%)
1.1

 1. Инновациялық – бағдар-ланған Университеттің мақ-саттары мен міндеттеріне сәйкес университеттiң ұйым-дық құрылымын жаңғырту

+


Қайта құрылым-дардың саны

5-6

орындалды


Жауапты - әкімшілік

 1. Ғылыми жұмыс және инновациялық сұрақтар бойынша проректор

 2. Б.Атшабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ-ның инновация секторы

 3. Басқару және дамыту стратегиясы департаменті

 4. Ақпараттық технология Департаменті

 5. Тәжірибелік дағдылар орталығы

 6. Ішкі аурулар клиникасы
1.3

Инновациялық-бағдарланған университеттегі ғылым мен білім менеджменті мәселе-лері бойынша құрылымдық бөлiмшелердің жетекшiле-рiн даярлау және қайта даяр-лауы

+

+

+

+

шетелдiң ал-дыңғы қатарлы инновациялық университетте-рiнде дайын-дық және қайта дайындықтан өткен ӘБҚ-нің үлесі

30% ӘБҚ

орындалды

Жауапты – Адам ресурстарын дамыту басқармасы

Балмуханова А.В., Батырханов Ш.К., Жан-гелова Ш.Б. – 30.03-31.03.2012 ж., Қырғыз-стан Республикасының ККМА және МКУ-қа ПОҚ өзара тәжірибе алмасуы; Зазулевская Л.Я. – университеттер мен колледждер Ассо-циациясының жұмысымен танысу, 05.04-09.04.2012 ж., Сеул; Құрақбаев К.К. –Фрай-бург Университеттік клиникасы, 22-29.01.2012 ж.; Құрақбаев К.К., Тәжиев Е.Б., Мейманалиев Т.С. – Литва, Каунас, 20-24.05.2012 ж. 1. Конференциялар мен семинарларға қатысу: «Инновациялык университеттің заманауи үлгісі; даму стратегиясы және компоненттері», 11.11.2011 ж., 8 адам;

 2. «Медициналық білім берудегі менед-жмент», 10-24.05.2012 ж., 50 адам
1.4

Корпоративті университетке өту, бақылаушы кеңесiн құру


+

+

+

Корпоративті университет және бақылаушы кеңес туралы ереже

Жүзеге асыру

орындалды

Жауапты-Әкімшілік

«Корпоративті университет» инновациялық-білім беру консорциумы құрылды, Бақы-лаушы кеңес туралы ереже 29.11.2011 ж. Ғылыми кеңесте бекітілді.

Бақылаушы кеңес ҚР ДСМ-нің 10.09.2011 ж №601 бұйрығымен құрылды, 1 рет мәжілісі өткізілді 21.02.2012 ж.

1.5

 1. Университет штатын халық-аралық мамандандырылған және институционалды ак-кредитацияның талаптарына сәйкестендіру

+

+

+

+

Магистр және PhD докторы академиялық және ғылыми дәрежелері бар ПОҚ үлесінің өсуі; магистра-тура және док-торантура бағ-дарламалары бойынша білім алатын ПОҚ үлесі

Магистрлер – 10%-ға дейін,

PhD докторы – 1%-ға дейінМагистр – 4%-ға орындалды

PhD докторы – 0,6%-ға орындалды

Жауапты – қызметкерлерді басқару бөлімі, резидентура, докторантура бөлімі

2011-2012 оқу жылында жұмысқа қабыл-данған PhD докторлар – 1, магистрлар – 50;

ПОҚ-нан 2011-2012 оқу жылында PhD докто-рантурасына түскендердің 7-уі, магистра-тураға түскендердің 6-уы ПОҚ құрамынан.

1.6

Сапаны басқарудағы жүйе-лiк ыңғайды iске асыру: сапа Кеңесі арқылы бөлiмшелер-дiң жұмысын үйлестiру
+

+

+

СМЖ талдау-дың нәтиже-лерi бойынша іс-шаралардың жоспары

100% жоспарды іске асыру

67%-ға орындалды

Жауапты – СМЖ бөлімі

29.02.2012 ж. Сапа жөніндегі кеңестің мәжі-лісі өткізілді, барлық үдерістерді жақсарту бойынша іс-шаралардың жоспары жасалды.
Білім беру (бака-лавриат) -80%,

емдік-диагнос-тикалық – 100%,

білім беру (дип-ломнан кейінгі) – 100%, ғылыми-білім беру және ғылы-ми-зерттеу – 100%, тәрбие – 100%, біліктілік-ті жетілдіру – 100%, ақпарат-пен қамтамасыз ету – 64%, ма-териалды-техни-калық жабдық-тау – 0%, құжат-тық қамтамасыз ету – 50%, кадр-лық қамтамасыз ету – 57%, тұты-нушылардың қа-нағаттануы – 20%


1.7

Үздiксiз бiлiм беру орталы-ғының базасында диплом-нан кейінгі білім беру инс-титутын құру арқылы дип-ломнан кейінгі дайындық бойынша құрылымдарды интеграциялау+

+

Бұйрық,

ұйымдастыру құрылымы, штаттық кестеЕреже негізінде жұмыс істеу

орындалды

Жауапты – ҮБО

ҮБО-ң дипломанан кейін білім беру инсти-туты болып өзгеруі туралы 16.03.2012 ж. № 529/1л бұйрығы. Ұйымдық құрылымы – 13 кафедра, 3 курс. ПОҚ – 96, негізгі қызметкерлер– 51, орын басушылар– 4


1.8

Автоматтандырылған ақ-паратты-басқару жүйесін енгізу
+

+

+

Қолданыстағы локальды желі, құжатайналы-мы мерзімдері-нің қысқаруы

2-3 күнге дейін

ААЖ-ні орнату бөлігі орындалды

Жауапты – ИТ Департаменті, Әкімшілік жұмыстары бойынша Департамент

“Documentolog” ЭҚАЖ енгiзілген, базаға құ-рылымдар, қызметкерлер енгізілді, құжат-тардың бірыңғайланған формалары жасалуда. ЭҚАЖ АТ Департаментінде, кадрларды есепке алу және мониторингі бөлімінде енгізілген.Жобаны үйлестірудің болмауы

2

Білім беру процесін жетілдіру. Жоспарланған көрсеткіштер – 30, орындалғаны – 23 (76,7%)
2.2

Оқыту процесіне иннова-циялық педагогикалық тех-нологияларды енгiзу

+

+

+

+

Енгізулер саны

Кафедраға 1-3 енгізу актісі 6,7%-ға орындалды


Жауапты – ОӘЖД, БСЗБжМБРҒН орталығы

Білім беру үдерісіне инновациялық техно-логияларды енгізу бойынша жұмысшы тобы құрылды және Ғылыми кеңесте бекітілді, 28.02.2012 ж. №7 хаттама. 5 кафедрада 6 инновациялық технология енгізілді, хаттама №1 от 20.06.2012 ж.Енгізулерді тір-кеу және бақы-лау бойынша жұмыс ұйымдас-тырылмаған

2.3

«ҚазҰМУ-дың үздік бітіру-шісі» атты конкурсты ұйымдастыру


+

Қатысушылар мен жеңімпаздар саны

Әр мамандық бойынша 5 қатысушыдан кем емес

55,6%-ға орындалдыЖауапты – деканаттар

25-26.04.2012 ж.ТДО-да интерндер арасында «2012 жылдың үздік бітірушісі» атты кон-курс өтті. 14 интерн қатысты. 21 симуляция-лық емделуші дайындалды, 47 сценарий өң-делді, 14 тәуелсіз эксперттер шақырылды. Келесі мамандықтар бойынша жүлдегерлер анықталды: емдеу ісі - 3, педиатрия, стоматология – 2.«қоғамдық ден-саулық сақтау», «фармация», «менеджмент» мамандықтары бойынша кон-курс ұйымдас-тырылмады

2.4

«ҚазҰМУ-дың үздік оқыту-шысы» атты конкурсты ұйымдастыру
+Сыйлық тапсыру

1 млн тг

Орындалды____Жауапты_–_ОӘЖД'>ОрындалдыЖауапты – ОӘЖД

Конкурс ережесі Ғылыми Кеңесте бекітілді, 27.09.2011 ж. Алғашқы үш орынды иеленген оқытушыларға ақшалай сыйлық тапсырылды: 1 орын – 1 млн теңге, 2 орын – 100 мың теңге, 3 орын – 50 мың теңге


2.5

Халықаралық аккредитация талаптарына сай келетін, университеттiң бiлiм беру бағдарламаларының сапа-сын бағалау критерилерінің университеттік жүйесін жасау

+

+

+

+

Талқыланған және мақұлданған сапаны бағалау критерилері

Әдістемелік нұсқаулар орындалмады

Жауапты – БСЗБжМБРҒН орталығы, ОӘЖД

ОрындалмадыТолық кредиттік оқыту жүйесіне 2012-2013 оқу жылынан бастап өтетін болған-дықтан келесі оқу жылына қалдырылды

2.6

ҚазҰМУ-гі «Медициналық білім беру моделі» - кіта-бының шығуы. Бiтiрушiнiң практикалық дағдылары
+Кітап

100 дана

Орындалды


Жауапты – БСЗБжМБРҒН орталығы, ОӘЖД

200 дана баспадан шығарылды, орыс және қазақ тілдерінде


2.7

ҚазҰМУнің дипломнан ке-йінгі деңгейдегі медицина-лық бiлiм беру моделін жа-сау (2 жылдық интернатура)
+

+

+

Концепция, ПОӘК

Дайындаудың 6 бағыты бойынша орындалды


Жауапты –деканат интернатуры, БСЗБжМБРҒН орталығы

ҚазҰМУнің дипломнан кейінгі деңгейдегі медициналық бiлiм беру моделінің концеп-циясы жасалды және Ғылыми кеңесте бекі-тілді, №6 хаттама, 24.01.2012ж.

2 жылдық интернатураға дайындалды: ТОБ, ЖОБ (Әдістемелік кеңес мәжілісінде бекі-тілді, 28.06.2012 ж., хаттама №5), элективтер және білім беру бағдарламалары ӘК-тің мә-жілісінде бекітілді, мамыр 2012 ж., хаттама №4, ПОӘК ББК-де бекітілді.

2.8

Кредитті – модульдік оқыту жүйесіне өту бойынша «Жа-лпы медицина», «Стомато-логия» мамандықтарына бағдарлама даярлау
+Білім беру бағдарлама-лары

Бағдарламаны Ғылыми кеңесте қарау

Орындалды


Жауапты – БСЗБжМБРҒН орталығы, ОӘЖД

Бағдарламалар Ғылыми Кеңесте бекітілді, 29.11.2011


2.9

Бiлiм беру бағдарлама-ларының мақсаттарын ескере отырып құ-зырлылықты бағалау әдiстерiн жасау және енгiзу

+

+

+

+

Құзырлылық-ты бағалау ережесі

Дайындалатын барлық маман-дықтардың курс-тары бойынша орындалды 1

Жауапты – БСЗБжМБРҒН орталығы, ОӘЖД

«2011-20112 оқу жылында білім алушылар-дың жетістігін бағалау ережесі» жасалып, қолданысқа енгізілді


2.

10


Білім алушылардың құзыры бойынша ҚазҰМУ білім беру бағдарламасының моделін жасау және енгізу

+

+Модельді Ғылыми кеңесте бекіту

Студенттердің құ-қықтық құзырлы-лығы, өзін-өзі жетілдіру құзыр-лылығы

Орындалды

Жауапты – БСЗБжМБРҒН орталығы

Ғылыми Кеңесте бекітілді, 25.10.2011 ж.

2011-2012 оқу жылының 1 қарашасынан бастап жүзеге асырылуда

2.

11


Халықаралық аккредита-цияға білім беру бағдарла-маларын жүйелі даярлау

+

+

+

сертификат

2-3

Жалпы ұйымдастыру бөлігі орындалды


Жауапты – БСЗБжМБРҒН орталығы

Дайындық жұмыстары жүргізілді: 1. ОД директорларымен, ББК төрағаларымен және мүшелерімен, ОӘЖД, стоматоло-гиялық факультеттің модуль жетекші-лерімен кеңес беру мәжілістері (хаттама №25, 02.02.2012 ж, №26, 16.02.2012 ж.)

 2. Конференциялар мен семинарларға қатысу:

 • «Медициналық білім беру бағдарла-маларының халықаралық аккредита-циясы» халықаралық семинар, 25-26.11.2011 ж.

 • «Қазақстандағы білімді аккредитация-лау ұйымдарының міндеттері және перспективалары» семинары, 31.05.2012 ж., Астана

 • «Болон процесінің негізгі компо-ненттерін бейімдеу» семинар-тренингі, 04-07.04.2012 ж., Астана

 • «Болон процессі: жоғары білімді модернизациялаудың жолдары», 02-03.03.2012г.

 • «Медициналық білім беруді басқаруды оқыту» семинары, 02-08.2011, Астана

Халықаралық аккредитациялау бойынша ҚР БжҒМ мақұлда-ған агенттіктер реестрінің бол-мауы


2.12

«ҚазҰМУ –дың медицина-лық білім беру моделін iске асыру тәжiрибесi» атты жыл сайынғы халықаралық ғы-лыми – тәжірибелік конфе-ренциясын ұйымдастыру және өткізу


+

Бағдарлама, есеп

Резолюция

Орындалды  1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет