ЫныЈ студенттерiне арналбет2/6
Дата30.04.2016
өлшемі1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6

$$$ 29 Е


Монохромат рентген сЩулелері жеЈіл заттарда шашыра“анда пайда болады:

А) поляризация

В) интерференция

С) фотоэффект

D) дифракция

E) Комптон-эффект

$$$ 30 B

Спектрлік сызы›тыЈ таби“и ені:

А) АтомдардыЈ энергетикалы› деЈгейлерініЈ ені

В) теЈ бол“анда“ы спектр сызы“ыныЈ контурыныЈ ені

C) жЩне мЩндеріне арнал“ан байланысыныЈ айырмасы

D) бол“анда“ы

Е) Осы сия›ты бол“анда“ы /3

$$$ 31 C


Дифракциялы› решетка дегеніміз:

А) изіне тЇскен поляризациялан“ан жары›тыЈ поляризация жазы›ты“ын б±ратын ›±рал.

В) Затта жасанды анизотропия тудыра алатын электр йрісі бар ›±рыл“ы

С) Бір-бірінен бірдей ара ›ашы›ты›та орналас›ан бірдей саЈылаулардан т±ратын жЇйе

D) Поляризациялан“ан жары›тыЈ Е тербеліс жазы›ты“ыныЈ ба“ытын аны›тайтын ›±рал

Е) Н векторыныЈ йзгеру жазы›ты“ын аны›тайтын ›±рал

$$$ 32 С

мына теЈдеу ар›ылы аны›талынатын шама:

А) дйЈгелек саЈылаудан пайда бол“ан дйЈгелектердіЈ дифракциясынын радиусын

В) 2 саЈылаудан пайда бол“ан интерференция зонасыныЈ радиусын

С) Френел зонасыныЈ радиусын

D) тесік радиусы

Е) жары› кйзінен экран“а дейінгі ара ›ашы›ты›

$$$ 33 D

Бір саЈылау“а арнал“ан минимум шарты ( - саЈылау ені):

А) м±нда“ы

В)


С)

D)

E)

$$$ 34 B


Жары› интенсивтігі:

А) 1с ішінде жары› кйзінен бйлінген энергия мйлшері

В) Т (период) уа›ытта“ы энергия а“ыныныЈ ты“ызды“ыныЈ орташа мЩніне теЈ шама

С) 1 с уа›ытта“ы сЩулелену ›уаты  1. Бір период›а теЈ уа›ыт ішінде жары› кйзінен бйлініп шы››ан энергия мйлшері

  2. Жары› кйзініЈ ›уаты

$$$ 35 B

Тол›ын цугі дегеніміз:

А) Амплитудасы уа›ыт›а байланысты йзгеретін тол›ын бйлігі

В) Жары› кйзініЈ когорентті тол›ын ж±рна“ы

С) Амплитудалары йзгермейтін тол›ын бйлігі

D) Модулденген тол›ын бйлігі

Е) ›ашы›ты››а таралатын тол›ындар

$$$ 36 C


Екі когерентті жары› кйздерінен шы››ан тол›ын ±зынды›тары теЈ. 4-ші интерференциялы› максимум“а арнал“ан сЩулелердіЈ оптикалы› жол айырымы:

А) 2,4


В)

С)

D)

Е)

$$$ 37 A

Дифракциялы› решетканыЈ ажыратушылы› кЇшін аны›тайтын теЈдеу:

А)

В)

С)

D)

E)

$$$ 38 B


Тол›ын ±зынды“ы -ге теЈ жары› тол›ындарын шы“аратын когерентті тербеліс кйздері ›ашы›ты›та орналас›ан. Экраннан жары› кйзіне дейінгі ара ›ашы›ты› .Ендеше кйршілес жола›тардыЈ ара ›ашы›ты“ы мына“ан теЈ:

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 39 A

Екі когерентті жары› тол›ындарыныЈ жЇріп йткен ›ашы›ты›тары сЩйкесінше жЩне .Бірінші сЩуле сыну кйрсеткіші болатын ортада таралады. Осы кезде олардыЈ оптикалы› жол айырымы ( ):

А) 8см

В) 15см


С) 25см

D) 18см


Е) 5,15 см

$$$ 40 D

Жары› са›ина пайда болу шарты:

А)


В)

С)

D)

Е)


$$$ 41 A

Дифракциялы› решетканыЈ ені 2 см. Штрихтар саны-1000. Дифракциялы› решетканыЈ т±ра›тысы:

А) 1/500см

В) 1/50 см

С) 500мм

D) 50мм


Е) 5мм

$$$ 42 A


Дифракциялы› решетка“а монохромат жары› шо“ы тЇсіп т±р. 3-ші максимум реттіЈ нормаль“а б±рышы . ТЇскен жары› тол›ыны ±зынды“ымен йрнектелген дифракциялы› решетканыЈ т±ра›тысы:

А) 6


В) 7

С) 5


D) 3 

Е) 3


$$$ 43 D

Егер спектр реті бол“ан кезде ені , периоды болатын дифракциялы› решетканыЈ шешуші кЇші:

А) 20

В) 1200


С) 200

D) 8000


E) 800

$$$ 44 B


жЩне бол“ан кезде решеткадан 0,5 м ›ашы›ты›та т±р“ан экранда алын“ан дифракциялы› бейненіЈ бірінші ретті дифракциялы› максимумдарыныЈ ара ›ашы›ты“ы

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 45 B

Жары› поляризациялан“ан делінеді, егер:

А) жЩне векторларыныЈ барлы› ба“ытта“ы тербелістері тол›ынныЈ таралу ба“ытына перпендикуляр болатын жары›

В) жЩне векторлары бір “ана жазы›ты›та тербеліс жасайтын жары›

С) жЩне векторлары тербелістері реттелмеген жары›

D) векторыныЈ ±шы шеЈбер сызатын жары›

Е) векторы эллипс сызатын жары›

$$$ 46 D


Малюс заЈында“ы :

А) Поляризатор ар›ылы йткен жары› интенсивтігі

В) Анализатор ар›ылы йткен жары› интенсивтігі

С) таби“и жары›тыЈ интенсивтігі

D) Анализатор“а тЇскен жары› интенсивтігі

Е) 2-ші поляроид (анализатор) ар›ылы йткен жары› интенсивтігі

$$$ 47 Е

НьютонныЈ ›ара са›инасыныЈ радиусын аны›тайтын теЈдеу:

А)

В)С)

D)

Е)

$$$ 48 B


Винер тЩжірибесі дЩлелдейді:

А) магнит йрісі ту“ыз“ан жары› Щсерлері

В) электр йрісі ту“ыз“ан жары› Щсерлері

С) жары› ›уаты ту“ыз“ан жары› Щсерлері

D) сЩулелену ›уаты ту“ыз“ан

Е) магнит жЩне электр йрісі ту“ыз“ан жары› Щсерлері

$$$ 49 D

Мына оптикалы› ›±былыстар жары›тыЈ поляризациясына жатады:

А) ИнтенсивтілігініЈ кеЈістіктегі таралуы

В) Тол›ын ±зынды“ыныЈ сыну кйрсеткіштігіне тЩуелділігі

С) Тол›ынды› беттіЈ таралу жыдамды“ы

D) Жары›тыЈ кйлденеЈ тол›ын екендігі

Е) Жары›тыЈ ›ума тол›ын екендігі

$$$ 50 B

Диэлектрикке жары› Брюстер б±рышына теЈ б±рышпен тЇседі. ТЇскен жары›тыЈ интенсивтігі барлы› жа“дайда бірдей болса, онда ша“ыл“ан жары› интенсивтігі мына жа“дайда еЈ Їлкен болады:

A) Е векторы жары›тыЈ таралу жазы›ты“ында жататын жазы› поляризациялан“ан жары› тЇссе.

B) таби“и жары› тЇссе.

C) Е векторы жары›тыЈ тЇсу жазы›ты“ына перпендикуляр жататын жазы› поляризациялан“ан жары› тЇссе

D) жазы› поляризациялан“ан жары› тЇссе

E) поляризацияланба“ан жары› тЇссе

$$$ 51 D

Жары› дисперсиясы дегеніміз:

А) Жары›тыЈ жолында кездескен бйгеттерді ора“ытып йтуі

В) Зат›а тереЈірек енгенде жары› энергиясыныЈ азаюы

С) Когерентті тол›ындар ›осыл“ан кезде энергияныЈ ›айтадан бйлінуі

D) Сыну кйрсеткішініЈ тол›ын ±зынды“ына байланыстылы“ы

Е) Жары›тыЈ спектрге жіктелу ›±былысы

$$$ 52 C


Зоналы› пластина ›олданылады:

А) интерференцияны кйрсету Їшін

В) жары› дифракциясын кйрсету Їшін

С) жары› интенсивтігін кЇшейту жЩне азайту Їшін

D) дисперсияны кйрсету Їшін

Е) жары› кйзін шы“арып алу Їшін

$$$ 53 C

Абсолютті ›ара дене дегеніміз :

A) Ж±тылу коэффициенті  < 1

B) ж±тылу коэффициенті  = 0

C) ж±тылу коэффициенті  = 1

D) ж±тылу коэффициенті  > 1

E) ж±тылу коэффициенті  =

$$$ 54 B


Когерентті уа›ыт дегеніміз:

А) Т уа›ыт аралы“ында тол›ынныЈ таралу жылдамды“ы

В) Когорентті тол›ын ж±рна“ын шы“ару уа›ыты

С)  ара ›ашы›ты››а тол›ын майданыныЈ таралу уа›ыты

D) 2 ара ›ашы›ты››а тол›ын майданыныЈ таралу уа›ыты

Е) 2Т уа›ыт аралы“ында тол›ынныЈ таралу жылдамды“ы

$$$ 55 B

Екі Френель зонасы ашы› бол“ан кезде экранда пайда бол“ан жары›тыЈ интенсивтілігі

А)

B)

C)

D)

E)

$$$ 56 C


Вульфа-Брегга теЈдеуіндегі шамасы аны›тайды:

А) жары› кйзінен экран“а дейінгі ара ›ашы›ты›

В) интерференциялы› бейненіЈ максимумдарыныЈ ара ›ашы›ты“ы

С) атомды› жазы›ты›тардыЈ ара ›ашы›ты“ы

D) кйршілес атомдар ара ›ашы›ты“ы

Е) интерференциялы› бейненіЈ жЩне min ара ›ашы›ты“ы

$$$ 57 C

ФренельдіЈ кйршілес екі зонасынан экран“а жеткен екі сЩуленіЈ оптикалы› жолдарыныЈ айырымы:

А)

В)

С)

D)

E)

$$$ 58 B


Гюйгенс-Френель принципініЈ негізгі ›а“идасы:

А) Интерференциялы› ›±былысты кез келген екі тол›ын тЇзеді

В) Тол›ынды› беттіЈ Щр бір екі нЇктесінен тарал“ан екі ретті тол›ындар йз ара когорентті болады

С) КеЈістіктіЈ кез келген бір нЇктесіндегі интенсивтілік кездейсо› тол›ындардыЈ интенсивтіліктерініЈ орта мЩні болады

D) Екінші ретті тол›ындардыЈ интенсивтілігі былай“ы тол›ындардыЈ ›уаттарыныЈ ›осындысына теЈ

E) ОлардыЈ энергияларыны ›осындысына теЈ

$$$ 59 В

Оптикалы› активті заттар:

А)Поляризациялан“ан жары›тыЈ тербеліс жазы›ты“ын белгілі бір б±рыш›а б±ратын заттар

В) Поляризациялан“ан жары›тыЈ тербеліс жазы›ты“ын белгілі бір б±рыш›а б±рмайтын заттар

С) Жары›ты бір “ана жазы›ты›та йткізетін заттар

D) Сырт›ы электр йрісі тарапынан ›осарланып сыну пайда болатын заттар

E) Жары›ты кез келген жазы›ты›та йткізетін заттар

$$$ 60 B


љызыл жары›тыЈ суда“ы ±зынды“ы жасыл жары›тыЈ ауада“ы ±зынды“ына теЈ. Су ›ызыл жары›пен жары›талын“ан. Су астында кйзін аш›ан адам кйретін тЇс:

A) жасыл.

B) ›ызыл.

C) кйк


D) а›

E) сары


$$$ 61А

Спектрлік сызы›тардыЈ енін аны›тайтын ›±рал:

А) Жамен интерферометрі

В) Майкельсон интерферометрі

С) Рождественский интерферометрі

D) љарапайым спектрометрмен

Е) б±лардыЈ еш›айсымен аны›тау“а болмайды

$$$ 62 A


Екі когерентті жары› кйздерінен шы››ан сЩулелердіЈ тол›ын ±зынды›тары . 2-ші интерференциялы› максимум“а дейінгі сЩулелердіЈ оптикалы› жол айырымы:

А)

В)

С)

D)

E)

$$$ 63 D

Егер тол›ын ±зынды“ы , когерентті жары› кйздерініЈ ара ›ашы›ты“ы жЩне жары› кйзінен экран“а дейінгі ара ›ашы›ты› болса, онда интерференциялы› тЩжірибе кезіндегі кйршілес екі жола›тыЈ ара ›ашы›ты“ы мына“ан теЈ:

А) 0,2

В) 0,5


С) 0,05

D) 5


E) 0,02

$$$ 64 B


Жазы› электромагниттік тол›ын теЈдеуі:

A) ,

B)

C)

D)

E)

$$$ 65 D

СЩулелену спектрініЈ кйрінетін оптикалы› диапазоны: (тол›ын ±зынды“ы бойынша)

A)

B)

C)

D)


E)

$$$ 66 C


Электромагниттік тол›ын энергиясыныЈ ты“ызды“ын аны›тайтын теЈдеу:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 67 B

Жары› таби“и деп аталады, егер:

A) ол Е жЩне Н векторларымен аны›талса

B) Е жЩне Н векторлары кеЈістікте шамасы мен ба“ытын барлы› ба“ытта ауыстыра алса

C) Е жЩне Н векторларыныЈ фазасы дЩл келмесе

D) Е жЩне Н векторларыныЈ йзгерісініЈ еш›андай Щсері жо›

E) Е жЩне Н векторларыныЈ йзгерісініЈ Щсері Їлкен.

$$$ 68 C


Жары› поляризациялан“ан деп аталады, егер:

A) ондай жары› жо›

B) ол ›ызыл жары›

C) Е жЩне Н векторларыныЈ тербеліс ба“ыттары йзгермейді

D) Е жЩне Н векторларыныЈ тербеліс ба“ыттары ›алай болса солай йзгере береді

E) Е жЩне Н векторларыныЈ ба“ыттарыныЈ йзгерісініЈ еш›андай Щсері жо›

$$$ 69 C

Жары› тол›ындардыЈ фазалы› жылдамды“ыныЈ теЈдеуі:

A)

B)

C)

D)


E)

$$$ 70 D


Жары› тол›ындарыныЈ топты› жылдамды“ыныЈ теЈдеуі:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 71 D

Жары› тол›ыныныЈ топты› жЩне фазалы› жылдамды›тарыныЈ байланыс теЈдеу:

A)

B)

C)(t – kx) = const

D)

E)

$$$ 72 D


Жары› монохроматты деп аталады, егер оныЈ йрнегінде:

A)

B)

C)

D) жЩне уа›ыт -“а байланысты емес

E) т±ра›ты шамалар жо›

$$$ 73 D

Жары› квазимонохроматты деп аталады, егер ол мына йрнекпен берілсе:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 74 D


Жары› эллипс тЩрізді поляризациялан“ан:

A) Таби“и жары›

B) Жазы› поляризациялан“ан жары›

C) ОныЈ Е векторыныЈ ±шы шеЈбер жасайды

D) Е векторыныЈ ±шы эллипс жасайды

E) Е векторыныЈ ±шы тЇзу сызы› жасайды

$$$ 75 B

Жары›тыЈ ›ызыл жЩне кйк тЇстерініЈ вакумдегі таралу жылдамды›тарын салыстыру заЈдылы“ы:

A)

B) Жылдамды›тары теЈ

C)

D)

E)

$$$ 76 А


Бір осьті кристалдан ›иыл“ан ›алыЈды“ы пластинка йткен сызы›ты поляризациялан“ан монохромат жары› сыныЈ ›асиеті:

A) Одан йткен жары›тыЈ тол›ын ±зынды“ы -“а кемиді

B) ОныЈ ішінде таралатын ›алыпты жЩне ›алыпты емес сЩулелердіЈ тол›ын ±зынды›тарыныЈ жолдарыныЈ айырымы

C) циркулярлы-поляризациялан“ан

D) -“а ±л“айтады

E) -“а кемітеді

$$$ 77 В

Бір осьті кристалдан ›иыл“ан ›алыЈды“ы пластинка йткен сызы›ты поляризациялан“ан монохромат жары› сыныЈ ›асиеті:

A) Одан йткен жары›тыЈ тол›ын ±зынды“ы -“а кемиді

B) Тербеліс жазы›ты“ы б±рыш›а б±рылса, ол сызы›ты поляризацияланады

C) Ол тол›ын ±зынды“ын -“а ±л“айтады

D) -“а ±л“айтады

E) -“а кемітеді

$$$ 78 С


Бір осьті кристалдан ›иыл“ан ›алыЈды“ы пластинка йткен сызы›ты поляризациялан“ан монохромат жары› сыныЈ ›асиеті:

A) Одан йткен жары›тыЈ тол›ын ±зынды“ы -“а кемиді

B) ОныЈ ішінде таралатын ›алыпты жЩне ›алыпты емес сЩулелердіЈ тол›ын ±зынды›тарыныЈ жолдарыныЈ айырымы

C) бастап›ы жазы›ты›та сызы›ты поляризациялан“ан болады

D) -“а ±л“айтады

E) -“а кемітеді

$$$ 79 А

Механикалы› деформациялан“ан оптикалы› изотпропты ›атты денеден йткен кЩдімгі жЩне ерекше жары›тыЈ сыну кйрсеткіштерініЈ айырмасы:

A)

B)


C)
D)

E)

$$$ 80 D

Жары›тыЈ шашырайтын ортасы:

A) љ±мда

B) Темірде

C) Біртекті емес ортада

D) Мыста


E) Біртекті ортада

$$$ 81 В


КЇшті электр йрісіне орналастырыл“ан оптикалы› с±йы› немесе ›атты диэлектриктен йткен кЩдімгі жЩне ерекше жары›тыЈ сыну кйрсеткіштерініЈ айырмасы:

A)

B)
C)
D)

E)

$$$ 82 B

Белгілі бір с±йы›та“ы жары›тыЈ тол›ын ±зынды“ы 600 нм жиілігі 1014 Гц. Осы с±йы›тыЈ сыну кйрсеткішін аны›та:

A) 1,33

B) 1,55


C) 1,25

D) 2,11


E) 1,66

$$$ 83 C


Жары› спектрініЈ ›атарын кйрсет:

A) љызыл, кйк, кЇлгін, сары, жасыл, кйгілдір, сар“ыш

B) Кйк, кЇлгін, сары, жасыл, кйгілдір, сар“ыш, ›ызыл

C) КЇлгін, кйк, кйгілдір, жасыл, сары, сар“ыш, ›ызыл

D) Сары, жасыл, кйгілдір, сар“ыш, кЇлгін, кйк, ›ызыл

E) Кйк, сары, жасыл, кйгілдір, сар“ыш, ›ызыл, кЇлгін

$$$ 84 C

КЇшті магнит йрісіне орналастырыл“ан оптикалы› изотропты заттан (с±йы›, шыны) йткен кЩдімгі жЩне ерекше жары›тыЈ сыну кйрсеткіштерініЈ айырмасы:

A)

B)


C)
D)

E)

$$$ 85 В

Жары› сЩулесі шыныда 10 см жол жЇріп йтті. Осы уа›ыт ішінде суда жЇріп йтетін жолы:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 86 D


Жары› ауадан шыны“а йткендегі сыну кйрсеткіші еЈ Їлкен мЩнге теЈ жары› тЇсі:

A) ›ызыл


B) кйк

C) жасыл


D) кЇлгін

E) барлы“ында бірдей

$$$ 87 D

Тол›ын ±зынды›тары ЩртЇрлі екі сЩуле мына шарт орындал“анда интерференцияланады:

A) амплитудалары бірдей бол“анда

B) бастап›ы фазалары бірдей бол“анда

C) амплитудалары жЩне фазалары бірдей бол“анда

D) ондай шарт болу мЇмкін емес

E) жол айырмасы т±ра›ты бол“анда

$$$ 88 B


Жазы› поляризациялан“ан жары› дегеніміз:

  1. Е жЩне Н векторлары кез келген ба“ытта тербеледі

  2. Е жЩне Н векторлары бір “ана жазы›ты›та тербеледі (йзара перпендикуляр)

  3. Е векторыныЈ ±шы шеЈбер сызады

  4. Е векторыныЈ ±шы эллипс сызады

Е векторыныЈ ±щы тЇзу сызады.
$$$ 89 D

СЩулелену кезіндегі осциллятор энергиясыныЈ кему заЈы:

A)
B)
C)
D)
E)

$$$ 90 С


Кйк тЇсті жары›тыЈ тол›ынды› беті шыныда 12 мм жол жЇрді. Осы жары›тыЈ осындай уа›ыт аралы“ында суда жЇретін жолы :

A)


B) 1
C)
D)
E)

$$$ 91 В


Голография принціпі ›олданылады:

А) Фотографияда

В) Денеден ша“ыл“ан тол›ынды ›айта тудыру жЩне на›тылау

С) Интерференция мен дифракцияда

D) ДененіЈ кеЈістіктегі кескінін алу

Е) Санды› фотографияда

$$$ 92 С

Тиндаль ›±былысы жЩне оныЈ кйріністері:

А) Біртекті емес ортада

В) Біртекті ортада

С) Лай ортада (мйлдір емес)

D) Бірнеше тЇрлі ша“ыл“ан ортадан пайда бол“ан екінші текті тол›ындар йз ара когерентті болады

Е) Лай ортадан ша“ыл“ан сЩуленіЈ интенсивтілігі тол›ын ±зынды“ыныЈ алтыншы дЩрежесіне пропорционал

$$$ 93 В


СЩуленіЈ ша“ылуы «Кризистік ополесценция» делінеді:

А) Жары›тыЈ біртекті емес ортадан ша“ылуы

В) ОртаныЈ фазалы› ауысуы кезіндегі пайда болатын оптикалы› біртекті емес кЇйіндегі одан жары›тыЈ ша“ылуы

С) ЕрітіндініЈ молекулаларыныЈ поляризация кезіндегі кЇйінен сЩуленіЈ ша“ылуы

D) ОртаныЈ оптикалы› біртекті емес кЇйіндегі одан сЩуленіЈ ша“ылуы

Е) ите аз кйлемді жЩне біртекті емес ортадан сЩуленіЈ ша“ылуы

$$$ 94 В

Лазер сЩулесініЈ басты ерекшеліктері: 1- кЇшті монохроматты, 2- уа›ыт жЩне кеЈістік бойынша когеренттілік; 3- шо›тыЈ жіЈішкелігі; 4- жэо“ары интенсивтілік; 5- сЩуленіЈ поляризацияланбауы;

А) 1,2

В)1,3,5


С) 1,2,3,4

D) 4,5


Е) 1,34
@@@ Геометриялы› оптика

$$$ 95 A


Жары›тыЈ сыну заЈыныЈ теЈдеуі:

A)

B)

C)

D) , где

E)


$$$ 96 D

НЇктелік жары› кйзінен шы››ан сЩулеге перпендикуляр беттіЈ жары›талынуыныЈ олардыЈ ара ›ашы›ты“ын екі есе арттыр“анда“ы шамасы:

A) йзгермейді

B) 2 есе артады

C) 2 есе кемиді

D) 4 есе кемиді

E) 4 есе артады

$$$ 97 B


Жары› сЩулесі орта“а 600 б±рышпен тЇсіп, 300- сынады. ОртаныЈ сыну кйрсеткішін аны›та:

A) 0,5


B)

C) 3


D) 6

E) 2


$$$ 98 B

Егер анализатор йзіне поляризатордан тЇскен сЩуленіЈ интенсивтігін 2 есе азайтатын болса, онда олардыЈ сЩулені б±ру б±рыштарыныЈ айырмасын аны›та :

A) 00

B) 450

C) 90

D) 50

E) 600

$$$ 99 D


Жазы› айнаныЈ алдында адам т±р.Егер адам айнадан 2 м-ге ›ашы›таса, онда“ы оныЈ айнада“а йз кескінінен алша›тауы:

A) йзгермейді

B) 1 м артады

C) 2 м артады

D) 4 м артады

E 5 м йзгереді.

$$$ 100 В

Жары› сЩулесі орта“а 300 –пен тЇсіп, 60 0-›а сынды. ОртаныЈ сыну кйрсеткішін аны›та:

A)

B)

C)

D) 2


E)

$$$ 101 А

Жары› сЩулесі сыну кйрсеткіші ортадан сыну кйрсеткіші n2 орта“а йткенде толы› ша“ылады. Осы заЈдылы›:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 102 B

Жина“ыш линза ар›ылы одан 1м ›ашы›ты›та“ы нЇктеніЈ кескіні одан 2 м ›ашы›ты›та алын“ан. ЛинзаныЈ фокус аралы“ы:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 103 C

Шашырат›ыш линзаныЈ фокус аралы“ы 20 см болса, оныЈ оптикалы› кЇші:

A) дптр

B) дптр

C) дптр

D) дптр

E) дптр

$$$ 104 A

Жары› сЩулесініЈ тЇсу б±рышы 00 ден 600 –›а шейін йзгергенде, оныЈ тЇскен жазы›ты“ыныЈ жары›талынуныЈ йзгерісі:

A) 2 есе кемиді

B) 4 есе кемиды

C) 4 есе артады

D) 2 есе артады

E) тЇсу б±рышына тЩуелді емес

$$$ 105 A

Егер тЇскен сЩуленіЈ тЇсу б±рашын 200 йзгерткенд онымен ша“ыл“ан сЩуленіЈ арасында“ы б±рыш:

A) 400 артады.

B) 200 артады.

C) 100 артады.

D).йзгермейді.

E) 50кемиді.

$$$ 106 C

Жазы› айнаныЈ алдында 1 м ›ашы›ты›та адам т±р. Онымен айнада“ы кескінніЈ арасында“ы ›ашы›ты›:

А) 0,5м

В) 1м


С) 2м

D) 4м


E) 3м

$$$ 107 С

ТЇсу б±рышы -ныЈ белгілі бір мЩнінде екі ортаныЈ шекарасында тЇсу б±рышыныЈ синусыныЈ сыну б±рышыныЈ синусына ›атынасын сыну кйрсеткіші -“а теЈ. ТЇсу б±рышын 3 есе азайт›анда б±л ›атынас:

A)

B)

C)D)

E)


$$$ 108 C

Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет