ЫныЈ студенттерiне арнал


Жина“ыш линзаныЈ кймегімен нЇктиніЈ кескіні алын“ан. Онда“ы бол“анда линзаныЈ фокус аралы“ын аны›табет3/6
Дата30.04.2016
өлшемі1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6

Жина“ыш линзаныЈ кймегімен нЇктиніЈ кескіні алын“ан. Онда“ы бол“анда линзаныЈ фокус аралы“ын аны›та:

A) 5 м

B) 3 м


C) 0,8 м

D) 1,25м


E) 1 м

$$$ 109 В

Опимкалы› кЇші 4 дптр болатын линзаныЈ фокус аралы“ы:

A) 0,25 см

B) 0, 25 м

C) 4см


D) 4м

E) 50 см


$$$ 110 C

Егер сЩуленіЈ тЇсу б±рышын 100 азайтса онда тЇскен жЩне ша“ыл“ан сЩулелердіЈ арасында“ы б±рыштыЈ йзгерісі:

A) 50 кемиді

B) 100 кемиді

C) 200 кемиді

D) йзгермейді

E) 150 артады

$$$ 111 A

Ауа“а ›ара“анда“ы судыЈ (1, 33), шыныныЈ (1,5), алмаздыЈ (2,42) сыну кйрсеткіштері Щр тЇрлі бол“анда, олардан ауа“а шы“атын сЩуленіЈ толы› ша“ылу б±рышы кйп болатын зат:

А) суда


B) шыныда

C) алмазда

D) Їшеуінде де бірдей

E) еш›айсысында толы› ша“ылу болмайды

$$$ 112 D

Жина“ыш линзаныЈ кймегімен нЇктиніЈ кескіні алын“ан. Онда“ы , бол“анда линзаныЈ фокус аралы“ын аны›та:


A) 2,5м

B) 1,5 м


C) 0,5 м

D) 0,4 м


E) 0,1 м

$$$ 113 С

ЛинзаныЈ оптикалы› кЇші 2дптр болса, оныЈ фокус аралы“ын аны›та:

A) 0,5 см

B) 2 см

C) 0,5 м


D) 2м

E) 3 см


$$$ 114 C

СЩуленіЈ тЇсу б±рышы 600, сыну б±рышы 300 бол“анда“ы екінші ортаныЈ сыну кйрсеткіші:

A) 0,5

B)C)

D) 2


E)

$$$ 115A


Фокус аралы“ы линзасы бар фотоапараттыЈ алдына ›алыпты жа“дайда орналастырылатын дененіЈ ›ашы›ты“ы:

А)

В)

С)

D)

E)

$$$ 116 А

СЩуле судан (n=1.33) ауа“а йткенде жары›тыЈ тол›ын ±зынды“ыныЈ йзгерісі:

А) 1,33 артады

В) 1,33 кемиді

С) йзгермейді

D) 1,56 йседі

Е) 1,56 кемиді

$$$ 117 А

СЩуле судан (n = 4/3) белгілі бір орта“а 450 тЇсіп 300 сынады осы ортаныЈ сыну кйрсеткіші:

А) 1,85


В) 1,41

С) 1,06


D) 1,23

Е) 1,56


$$$ 118 B

Толы› ішкі ша“ылу болатын шарт:

А) егер тЇсу б±рышы толы› ша“ылу б±рышынан кйп болатындай ортадан екінші орта“а йтеді

В) егер сЩуле оптикалы› ты“ыз ортадан ты“ызды“ы кем орта“а йтсе, онда тЇсу б±рышы толы› ша“ылу б±рышына теЈ немесе одан кйп болады

С) егер сЩуле оптикалы› ты“ыз ортадан ты“ызды“ы кем орта“а йтсе, онда тЇсу б±рышыныЈ шамасы кез келген мЩнді болады

D) сЩуле вакуумнан белгілі бір орта“а йтуі керек

Е) егер сЩуле оптикалы› ты“ызды“ы аз ортадан кйп орта“а йтеді

$$$ 119 D

Бір жа“ы дйЈес, бір жа“ы жазы› линза дйЈес бетімен шыны пластинаныЈ Їстіне орналастырыл“ан. Осы денелердіЈ арасында пайда бол“ан ауа клиніне тол›ын ±зынды“ы сЩуле тЇскен. Сонда экранда бесінші ретті жары› са›ина пайда бол“анда“ы клинніЈ ›алыЈды“ын аны›та:

А) 0,96 мкм

В) 0,48 мкм

С) 360 мкм

D) 0,12 мкм

Е) 1 мкм


$$$ 120 A

Лагранж-Гельмголь теоремасыныЈ йрнегі:

А)

B)

C)

D)

E)

$$$ 121 C

Ферма t= принципініЈ математикалы› йрнегініЈ сан мЩні:

А) 1


В)

C) 0


D) 2

E) 3


$$$ 122 C

ТЇсі сары сЩуле шыныдан (n=1,52) су“а (n=1,33) йткендегі толы› ішкі ша“ылу б±рышын тап:

A) 410 23’

B) 900

C) 610

D) 480 20’  1. 450

$$$ 123 D

Линзадан 20 см ›ашы›ты›та“ы дененіЈ на›тылы кескіні алын“ан. Осы линзаныЈ оптикалы› кЇші мен фокус аралы“ын аны›та:

A) 20

B) 15


C) 8

D) 10


E) 3
$$$ 124 А

Ж±›а дйЈес шыны (n=1,5) линзаныЈ оптикалы› кЇші +5 дптр. Осы линзаны с±йы››а батырса› оныЈ кЇші –1 дптр болады. С±йы›тыЈ сыну кйрсеткішін аны›та:

A) 1,7

B) 0,9


C) 1,5

D) 1,23


E) 0,7

$$$ 125 E

Егер дене лупадан 4см ›ашы›ты›та оныЈ фокус аралы“ына орналастырыл“ан болса, онда оныЈ тура жал“ан Їлкейтілген кескінініЈ осы лупадан ›ашы›ты“ын табу керек. ЛупаныЈ Їлкейту коэффиценті 5.

A) 20 см


B) 1 м

C) 0,33 м

D) 35 см

E) –20 см

$$$ 126 C

КЇрделі объектив жина“ыш жЩне шашырат›ыш линзалардан т±рады. Осы системаныЈ оптикалы› кЇшін жЩне фокус аралы“ын аны›тау керек, егер жина“ыш линзаныЈ фокус аралы“ы 10см, ал шашырат›ыштікі 20см болса:

A) 3 дптр, 50 см

B) 4 дптр, 35 см

C) 5 дптр, 20 см

D) 6 дптр, 5 см

E) 2,2 диортрия, 30 см

$$$ 127 D

АдамныЈ ›алыпты кйзініЈ еЈ жа›сы кйру ›ашы›ты“ы 25см. Адам йз кйзінен 20см ›ашы›ты›та“ы лупа ар›ылы белгілі бір денені ›арап, оны жа›сы кйреді. ЛупаныЈ фокус аралы“ы 20 см, ал Їлкейту коэффиценті 5 болса, онда осы жа“дай Їшін лупаныЈ ±л“айту коэффицентін тап:

A) 1см, 4

B) 3 см, 4

C) 2 см, 2

D) 5 см, 2

E) 6 см, 3

$$$ 128 A

ТелескоптыЈ объективініЈ ›исы›ты› радиусы Осы телескоптыЈ ±л“айту коэффицентін аны›та, егер оныЈ окулярыныЈ фокус аралы“ы 2,5 см болса:

A) 564

B) 223


C) 662

D) 113


E) 998

$$$ 129 B

ТелескоптыЈ айнасыныЈ ›исы›ты“ы 3м, ал окулярыныЈ басты фокус аралы“ы 12,5 мм болса, оныЈ ±л“айту коэффицентін аны›та:

A) 100


B) 120

C) 322


D) 122

E) 266


$$$ 130 A

ТелескоптыЈ объективі жина“ыш жЩне шашырат›ыш линзалардан т±рады. ОныЈ окулярыныЈ бас фокус аралы“ы 20мм. ТелескоптыЈ ±л“айту коэффицентін аны›та:

A) 100

B) 123


C) 521

D) 245


E) 150

$$$ 131 A

СЩуленіЈ шыныдан ауа“а йткендегі толы› ша“ылу б±рышы 340 болса, жары›тыЈ шыныда“ы жылдамды“ын аны›та:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 132 A

Жары› кЇші 120кд. лампадан 2м ›ашы›ты›та“ы беттіЈ жары›талуын аны›та:

A) 30 лк

B) 22 лк


C) 11 лк

D) 55 лк


E) 44 лк

$$$ 133 A

Электр лампасынан шы››ан толы› жары› а“ыны 1884 лм. Осы лампаныЈ жары› кЇшін аны›та:

A) 150 кд

B) 80,3 кд

C) 110,5 кд

D) 105,6 кд

E) 165,3 кд


$$$ 134 A

Жары› сЩулесі ауадан су“а тЇсіп т±р. Егер оныЈ тЇсу б±рышы  = 470 болса, оныЈ суда“ы жылдамды“ын аны›та:

A)

B)

C)

D)

E)@@@ Жары›тыЈ квантты› ›асиеттері

$$$ 135 B

Жары› жиілігі мына“ан теЈ:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 136 Е

Фотоэффект ›±былысы кезіндегі катод›а тЇсірілген сЩуленіЈ жиілігін екі есе арттыр“анда фотоэлектрондардыЈ кинетикалы› энергияларыныЈ йзгерісі:

А) 2 есе артады

B) 3 есе артады

C) 3 есе кемиді

D) 1,5 есе артады

E) 2 еседен арты› артады

$$$ 136 С

Жиілігі фотонныЈ энергиясы:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 138 В

Фотоэффект ›±былысы кезінде 1 сек ішінде катодтан бйлініп шы››ан электрондардыЈ саныныЈ йзгерісін аны›та, егер б±л кезде жары› интенсивтігі 4 есе кемісі:

A) 16 есе кемиді

B) 4 есе кемиді

C) 2 есе кемиды

D) йзгермейді

E) 4 есе артады

$$$ 139 D

Кйзге кйрінетін спектрлік тЇстердіЈ тол›ын ±зынды›тарыныЈ аралы“ы

A)

B)

C)

D)

E)


$$$ 140 B

Стефан– Больцман заЈыныЈ йрнегі кйрсет:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 141 B

Вин заЈы:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 142 C

ФотоэлектрондардыЈ еЈ максимал бастап›ы жылдамды“ыныЈ теЈдеуі:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 143 A

ФотоэффектініЈ «›ызыл тЇсті шекарасын» аны›тау йрнегі:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 144 B

Фотон массасы:

A)

B)

C)

D)

E) фотон массасы жо›

$$$ 145 A

Квант энергиясы:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 146 С

Бір деЈгейден екінші деЈгейге кйшкендегі фотонныЈ жиілігі:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 147 A

Сырт›ы фотоэффект:

А) Электромагниттік сЩулеленудіЈ металдан электронды ж±лып алуы

В) Атомдардан нуклондардыЈ бйлініп шы“уы

С) Жартылай йткізгіштердіЈ тЇйіскен жерлерінде Э.љ.К. пайда болуы

D) Жары›тыЈ Щсерінен ›атты денелердегі электр йткізгіштіктіЈ йзгеруі

Е) Жары›тыЈ Щсерінен магниттік йтімділіктіЈ йзгеруі

$$$ 148 A

ФотонныЈ ›асиеттері:

А) тынышты› массасы нолге теЈ

В) энергиясы жо›

С) вакуумдегі жылдамды“ы нолге теЈ

D) импульсі жо›

Е) импульс моменті жо›

$$$ 149 C

Тймендегі ›±былыстар жары›тыЈ квантты› теориясы бойынша тЇсіндіріледі:

1 – интерференция

2 – дифракция

3 – фотоэффект

4 – поляризация

А) 1,3 жЩне 4

В) 2 жЩне 3

С) тек ›ана 3

D) 3 жЩне 4

Е) 1 жЩне 2

$$$ 150 C

ФотонныЈ импульсі:

$$$ 151 С

Монохромат жары› бір мйлдір ортадан екінші орта“а йткенде йзгереді: ( ).

A) жиілігі мен тол›ын ±зынды“ы йзгереді

B) жиілігі йзгереді, тол›ын ±зынды“ы т±ра›ты болады

C) жиілігі т±ра›ты, ал тол›ын ±зынды“ы йзгереді

D) жиілігі де, тол›ын ±зынды“ы да йзгермейді

E) тек ›ана жиілігі емес

$$$ 152 E

НатрийдіЈ сары спектрініЈ ауада“ы тол›ын ±зынды“ы  = 0,589 .. Осы спектрдіЈ суда“ы жЩне алмазда“ы тол›ын ±зынды›тарын аны›та: (су Їшін n1 = 1,33 жЩне алмаз Їшін ).

A) 1 = 0,542 , 2 = 0,223 

B) 1 = 0,235 , 2 = 0,122 

C) 1 = 0,856, 2 = 0,655 

D) 1 = 0,259 , 2 = 0,199 

E) 1 = 0,442 , 2 = 0,243 

$$$ 153 A

Жары› сЩулесініЈ шыныда“ы жолы 10 см. Осы уа›ытта“ы оныЈ суда“ы жолы: (шыны Їшін , су Їшін ).

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 154 E

Юнг тЩжірибесіндегі екі саЈылау“а монохроматты жары› тЇскен ( ), саЈылаулар ара ›ашы›ты“ы жЩне олардыЈ экран“а дейінгі ара ›ашы›ты“ы . Нолден Їшінші максимумге дейінгі ара ›ашы›ты›ты аны›та (жеке, жеке):

A) 21 мм, 25 мм, 36 мм

B) 2 мм, 18 мм, 42 мм

C) 4 мм, 10 мм, 25 мм

D) 6 мм, 8 мм, 11 мм

E) 1,8 мм, 3,6 мм, 5,4 мм

$$$ 155 С

Абсолюттік ›ара дене дегеніміз:

A) ж±ту коэффициенті  < 1

B) ж±ту коэффициенті  = 0

C) ж±ту коэффициенті  = 1

D) ж±ту коэффициенті  > 1

E) ж±ту коэффициенті  =


$$$ 156 C

УльтракЇлгін сЩуленіЈ энергиясы (тол›ын ±зынды“ы ) инфра›ызыл сЩуленіЈ энергиясынан (тол›ын ±зынды“ы ( ) тймендегідей еселі аз:

A) 5249

B) 15487


C) 20000

D)32564
E) 5210

$$$ 157 D

Тймендегі тол›ындардыЈ интерференция“а ±шырайтындары:

1 – кйрінетін жары›

2 – радиотол›ындар

3 – рентген сЩулелері

4 – инфра›ызыл сЩулелер

A) 1

B) 1 жЩне 3C) 2 жЩне 4

D) 1, 2, 3 жЩне 4


E) 1,2

$$$ 158 A

Вольфрам“а шашырат›ан натрийдегі фотоэффектініЈ ›ызыл шекарасы 590 нм. ЭлектрондардыЈ шы“у ж±мысын аны›та (в электрон - вольтпен):

A) 2,1


B) 1,35

C) 3,14


D) 5
E) 1

$$$ 159 A

Алтыннан электронныЈ шы“у ж±мысы 4,59 эВ. АлтынныЈ беттік потенциалдар айырымын аны›та:

A) 4,59 В.

B) 3,22 В.

C) 6,33 В.

D)88В.
E) 8,99 В.

$$$ 160 BДж энергия тймендегідей масса“а пара-пар:

A)72 кг
B) 50 кг


C) 64 кг
D) 32 кг
E) 58 кг

$$$ 161 С

ПланктыЈ квантты› гипотезасыныЈ физикалы› ма“ынасы:


  1. Жары›тыЈ электромагниттік теориясын ашуы.

  2. Жары›тыЈ тол›ынды› ›асиетін ашуы.

  3. Электромагниттік тол›ындар квант тЇрінді ж±тылады жЩне бйлініп шы“арылады.

  4. Жары›тыЈ энергетикалы› таби“атын ашуы.

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 1 жЩне 3.

$$$ 162 B

Гамма сЩулесініЈ квантыныЈ энергиясын аны›та, егер оныЈ тол›ын ±зынды“ы :

A)


B) мДж
C)
D)
E)

$$$ 163 C

ФотонныЈ импульсін аны›та, егер тол›ын ±зынды“ы 500 нм болса:

A)


B)
C)
D)
E)

$$$ 164 B

ФотонныЈ массасын аны›та, егер оныЈ тол›ын ±зынды“ы 500 нм болса:.

A)


B)
C)
D)
E)

$$$ 165 C

Сырт›ы жЩне ішкі фотоэффектініЈ айырмашылы“ы:

A) Ішкі фотоэффект кезінде пайда болатын электрондар саны сырт›ы фотоэффектіге ›ара“анда арты›

B) Сырт›ы фотоэффект кезінде электрондар заттан бйлініп шы›пайды, ал ішкі фотоэффект кезінде бйлініп шы“ады

C) Сырт›ы фотоэффект кезінде электрондар заттыЈ бетінен бйлініп шы“ады, ал ішкі фотоэффект кезінде бйлініп шы›пайды

D) айырмашылы›тары жо›

E) Осы эффектілер кезінде электрондар заттардан бйлініп шы›пайды

$$$ 166 A

Массасы мынандай фотондардыЈ тербелісін аны›та :

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 167 C

Тол›ын ±зынды“ы ›ызыл тЇстіЈ фотон импульсі:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 168 B

Тол›ын ±зынды“ы  = 1 А рентген сЩулесініЈ фотон импульсі:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 169 E

Мынандай 3800 А тол›ын ±зынды“ына арнал“ан фотон импульсін аны›та:

A) 2,5 эВ

B) 2,0 эВ

C) 1,5 эВ

D) 4,0 эВ

E) 3,2 эВ

$$$ 170 A

Импульсі электрон импульсіне теЈ , жылдамды“ы фотонныЈ тол›ын ±зынды“ын аны›та:

A) 0,73 А

B) 1,0 А


C) 1,2 А

D) 2,0 А


E) 1,5 А

$$$ 171 D

љыздыр“ан кЇйдегі сызы›ты› спектр шы“аратын заттар:

A) љыздырыл“ан ›атты жЩне с±йы› заттар .

B) љыздырыл“ан булар мен газдардыЈ молекулалары.

C) жо“ар“ы температурада“ы ›ыздырыл“ан газдар.

D) Аса ›ыз“ан газдардыЈ сиретілген атомдары.

E) барлы› ›ыздырыл“ан заттар


Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет