ЫныЈ студенттерiне арналбет4/6
Дата30.04.2016
өлшемі1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6

$$$ 172 Д


Шы“аратын тол›ыныныЈ орташа ±зынды“ы вольфрам лампасыныЈ 1 сек-та шы“аратын фотондарыныЈ орташа саны:

A)

B)

C)


D)

E)


$$$ 173 Е


Жары›тыЈ комбинациялы› шашырауы дегеніміз:

A) жиілік йзгеріссіз болса

B) жиілік йзгеретін болса

С) стоксты› ауысулар кезінде


Д) антистокстік йзгеріс кезіндегі


Е) жиіліктіЈ йзгерісі бол“ан кезде, егер -›оз“ан кЇйдегі бйлшек жиілігі

$$$ 174 C


АспанныЈ кйгілдір тЇсін Релей тймендегідей заЈдылы›пен тЇсіндірді:

A) Жары› интенсивтігі тол›ын ±зынды“ына кері пропорционал ( ), м±нда“ы - жары›тыЈ тол›ын ±зынды“ы

B) Жары› интенсивтігі тол›ын ±зынды“ына кері пропорционал ( ), м±нда“ы - жары›тыЈ тол›ын ±зынды“ы

C) Жары› интенсивтігі тол›ын ±зынды“ына кері пропорционал ( ), м±нда“ы - жары›тыЈ тол›ын ±зынды“ы

D) Жары› интенсивтігі тол›ын ±зынды“ына кері пропорционал ( ), м±нда“ы - жары›тыЈ тол›ын ±зынды“ы


E) Жары› интенсивтігі тол›ын ±зынды“ына кері пропорционал ( ), м±нда“ы - жары›тыЈ тол›ын ±зынды“ы

$$$ 175 А


Поккельса ±яшы“ы:

A) жары› сигналдарыныЈ амплитудалы› модуляциясын жасайды

B) Жары› тол›ындарыныЈ поляризация жазы›ты“ын б±ратын ›±рыл“ы

C) б±л поляроид


D) б±л анализатор

E) ол жиілікті йзгертеді


$$$ 176 А


Сызы›ты› электро-оптикалы› эффект:

A) Электр йрісініЈ Щсерінен ортаныЈ сыну кйрсеткішініЈ йзгеруі

B) электр йрісініЈ Щсерінен ортаныЈ жары›ты ж±ту коэффициентініЈ йзгеруі

C) магнит йрісініЈ Щсерінен ортаныЈ жары›ты ж±ту коэффициентініЈ йзгеруі


D) магнит йрісініЈ Щсерінен ортаныЈ сыну кйрсеткішініЈ йзгеруі

E) Электромагниттік йрістіЈ Щсерінен ортаныЈ сыну кйрсеткішініЈ йзгеруі


$$$ 177 А


Тол›ын ±зынды“ы теЈ параллель сЩулелер беті ›арайтыл“ан жазы›ты››а перпендикуляр тЇскендегі о“ан Щсер ететін ›ысым мынандай бол“анда“ы осы а“ында“ы фотондардыЈ концентрациясын :

A)

B)

C)


D)

E)


$$$ 178 А


Монохромат жары› шо“ы жазы› айна жазы›ты“ына -›а теЈ ›ысым тЇсіреді. Шрбір секундта осы жазы›ты››а тЇскен фотондардыЈ санын аны›тау керек:

A)

B)

C)


D)

E)


$$$ 179 Е


Шашыра“ан“а дейінгі фотон импульсі , ал тынышты›та т±р“ан электроннан шашыра“аннан кейінгі импульсі теЈ. Шашырау б±рышын табу керек:

A)

B)

C)


D)

E)


$$$ 180 D


Комптон эффектісі кезіндегі фотонныЈ ша“ылу б±рышы . Энергиясы фотон Щсер етіп тебілген электронныЈ кинетикалы› энергиясын аны›та:

A)

B)

C)


D)

E)@@@ Тербелістер мен тол›ындар

$$$ 181 С

Амплитудасы , периоды , ал“аш›ы фазасы болатын гармониялы› тербелістіЈ теЈдеуін жазу керек:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 182 С

Гармониялы› тербелістіЈ амплитудасы , периоды . Тербелетін нЇктеніЈ максимал жылдамды“ын табу керек:

A. 7,85 м/с

B. 7,1 м/с

C. 7,85*10-2 м/с

D. 9 м/с


E. 11 м/с

$$$ 183 В

Тербелетін нЇктеніЈ кинетикалы› энергиясын аны›тайтын теЈдеу:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 184 С

Гармониялы› тербелістіЈ амплитудасы , периоды . Тербелетін нЇктеніЈ максимал Їдеуін табу керек:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 185 B

Массасы жЇк пружина“а ілініп т±р. кЇштіЈ Щсерінен пружина созылатынын біле отырып, жЇктердіЈ вертикаль тербелістерініЈ периоды Т-ны аны›тау керек:

A. 80 с


B. 0,78 с

C. 0,61 с

D. 0,81 с

E. 0,59 с

$$$ 186 A

Негізгі тонныЈ тол›ын ±зынды“ын табу керек ( ). Ауада“ы дыбыстыЈ таралу жылдамды“ы с=340 м/с.

A. 0,78 м

B. 0,55 м

C. 0,88 м

D. 0,9м


E. 0,61м

$$$ 187 С

Болатта“ы дыбыстыЈ таралу жылдамды“ын -ны табу керек

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 188 A

Жиілігі дыбыс тол›ындары серпімді ортада таралады. Тол›ын ±зынды“ы . Тол›ындардыЈ таралу жылдамды›тарын табу керек

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 189 А

°зынды“ы математикалы› маятниктіЈ тербеліс периоды неге теЈ?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 190 С

љатаЈды› коэффициенті пружина“а массасы шарик ілінген. ПружинаныЈ Їйкелісі мен массасын ескермей, осы шариктіЈ тербеліс периодын аны›тау керек:

@@@ Атомды› физика мен квантты› механика элементтері

$$$ 191 D

Де – Бройля формуласын кйрсет:

А.

В.

С.

D.
$$$ 192 A

Квантты› механика т±жырымдарына ›айшы келеді:

A) Материалды› нЇктеніЈ кЇйі координата, импульс жЩне энергияныЈ меншікті мЩндерімен сипатталады.

B) Екі айнымалыныЈ аны›талмаушылы›тарыныЈ кйбейтіндісі шама жа“ынан Планк т±ра›тысынан кем болмауы тиіс.

C) МикробйлшектіЈ ›оз“алысы тол›ын ±зынды“ы де Бройль формуласымен аны›талатын тол›ынды› процеспен байланысты.

D) Кез келген микробйлшек бір мезетте Х координата мен Рх импульстіЈ мЩнін ›абылдай алмайды.

E) Бір кЇйде квантты› сандар жиынды“ы бірдей екі электронныЈ болуы мЇмкін емес.

$$$ 193 C

Стационар кЇйлер Їшін Шредингер теЈдеулерін кйрсетіЈіз:

А)

В) -

С)

D)

E) A=N+Z


$$$ 194 A

Массасы еркін болшек Їшін Шредингер теЈдеуін кйрсетіЈіз:

А) -

В)

С) -

D) -

E) A=N - Z

$$$ 195 C

Сутегі атомында“ы электронныЈ потенциалды› энергиясы:

А)

В) U=0

С)D)

E)

$$$ 196 C

Біртекті тікб±рышты “потенциалды› ш±Ј›ырда“ы” бйлшектіЈ энергетикалы› спектрі мынандай:

А)

В)

С)

D)

E)

$$$ 197 A

Бір электронды атомда“ы мЇмкін болатын энергетикалы› денгейлер аны›талады …

А. бас квантты› сан ар›ылы

В. орбитальды› квантты› сан ар›ылы

С. магнитты› квантты› сан ар›ылы

D. спиндік квантты› сан ар›ылы

Е. Д±рыс жауап жо›

$$$$ 198 C

°›састы› (тождество) принципі бойынша ...

А) Бір ба›ылаушы“а ерте кйрінген о›и“а екінші ба›ылаушы Їшін кешірек болады

В) ЖЇйеніЈ бастап›ы кЇйі (жЇйелердіЈ йзара Щсерелесуі белгілі бол“анда) оныЈ соЈ“ы эволюциясын толы“ымен аны›тайды

С) Бірдей бйлшектердіЈ орын ауыстырулары ар›ылы алын“ан бйлшектер жЇйесініЈ кЇйін еш›андай тЩжірибе ар›ылы ажырату“а болмайды

Д) Кез келген физикалы› жЇйе оныЈ инерция центрініЈ координаталары мен импульсі бір мезгілде на›ты дЩл мЩндерге ие болатын кЇйлерде болуы мЇмкін емес

Е) д±рыс жауап жо›

$$$ 199 C

Паули принципі бойынша …

А. кеЈістікте бйлшектердіЈ табылу айма“ы азай“ан сайын, оныЈ импульсініЈ аны›талмаушылы“ы артады жЩне керісінше.

B. шекте физикалы› объектілердіЈ квантомеханикалы› сипатталуы классикалы› сипаттау“а сЩйкес болуы керек.

C. бір кЇйде кванты› сандар жиынты“ы бірдей екі электронныЈ болуы мЇмкін емес.

D. тербеліс жиілігі энергияныЈ йзгере алатын максимал мЩні теЈ.

Е. Д±рыс жауап жо›

$$$ 200 Д

Фермион болатын бйлшекті кйрсет

А) Фотон

В) фонон


С) пион

Д) Протон

Е) Ка-мезон

$$$ 201 С

Бозон“а жататын бйлшекті ата:

A) Электрон

B) Протонр

C) Пион


D) Нейтрон

E) гиперон

$$$ 202 В

Атомды› сутегi спектрiнiЈ кйрiнетiн бйлiгiнде …

A) Лайман сериясы ба›ыланады

B) Бальмер сериясы ба›ыланады

C) Пашен сериясы ба›ыланады

D) Брэкет сериясы ба›ыланады

E) д±рыс жауап жо›

$$$ 203 A

љандай серияда сутегi спектрiнiЈ сызы›тарыныЈ тол›ын ±зынды“ы еЈ аз:

A) Лайман сериясында

B) Пашен сериясында

C) Бальмер сериясында

D) Брэкет сериясында

E) д±рыс жауап жо›

$$$ 204 C

Атом спектрi…

A) жола› спектр болады

B) т±тас спектр болады

C) сызы›ты› спектр болады

D) Бальмер сериясы

E) Пашен сериясы

$$$ 205 D

Еріксіз сЩулеленуге сЩйкес емес ›асиеттерді кйрсет …

A) Еріксіз жиілік пен еріксіз сЩулелену сЩйкес келеді

B) Еріксіз фаза мен поляризация жЩне еріксіз сЩулелену сЩйкес келеді

C) Еріксіз сЩулеленудіЈ таралу ба“ыттары сЩйкес келеді

D) СЩуле шы“ару кезіндегі ауысу ы›тималды“ы сЩуле ж±ту кезіндегі ауысу ы›тималды“ынан кйп кіші.

E)д±рыс жауап жо›

$$$ 206 С

Детальды› тепе-теЈдік принципі бойынша:

А) квантты› механикалы› жЇйелердіЈ кЇйін тол›ынды› функцияныЈ кймегімен сипаттайды

В) тол›ынды› функцияныЈ модулініЈ квадраты бйлшектіЈ кеЈістіктіЈ координаталары болатын нЇктесінде уа›ыт мезетіндегі табылу ы›тималды“ыныЈ магынасына ие

С) теЈ жЇйелердегі тура жЩне кері процестердіЈ ы›тималды›тары бірдей

Д) теЈ сЩулелену спектрі заттыЈ таби“атына байланысты емес

Е) д±рыс жауап жо›

$$$ 207 D

Д±рыс емес т±жырымды кйрсетiЈiз: лазерлiк сЩуле шы“ару …

A) монохроматты болады

B) когеренттi болады

C) ›уаты Їлкен болады

D) поляризацияланба“ан болады

E)д±рыс жауап жо›@@@ Квантты› статистика элементтері жЩне ›атты денелер физикасы

$$$ 208 А

Бозе-Эйштейн статистикасына чЩйкес келетін таралуды кйрсетіЈіз.

А.

В.

С. f(

Д. f(E)=const

E.

$$$ 209 С

Паули принципіне ба“ынатын бйлшектер, ... сипатталады

А. Максвелл-Больцман стьатистикасына

В. Бозе-Эйнштейн статистикасына

С. Ферми-Дирак статистикасына

Д. Гаусс статистикасына

Е. Максвелл-Больцман таралуларына

$$$ 210 А

Металдарда“ы электронды газ ба“ынады…

А. Ферми-Дирак таралуларына

В. Бозе –Эйнштейна таралуларына

С. Максвелл-Больцман таралуларына

Д. Бозе-Эйнштейн таралуларына

Е. Гаусс таралуларына


$$$ 211 В

Т±йы› кеЈістік ішіндегі фотон газы ... сипатталады

А. Ферми-Дирак таралуы бойынша

В. Бозе-Эйнштейн таралуы бойынша

С. Максвелла-Больцман таралуы бойынша

Д. классикалы› механика зандарына бойынша

Е. жЇйелер теЈ ы›тималды

$$$ 212 Д

Бозон“а жататын бйлшекті кйрсет

А. Электрон

В. Протон

С. Нейтрон

Д.Фотон

Е. Заряд


$$$ 213 Д

Фермиондар немесе бозондар“а жататын бйлшектерді аны›тайтын шамаларды кйрсетіЈдер:

А. заряд

В. масса


С. импульс

Д. спин


Е. Фотон

$$$ 214 С

БйлшектіЈ екі жа›тылы› корпускулалы›-тол›ынды› таби“атымен байланысты жа“дайды кйрсет:

А)газ молекулалары классикалы› механика заЈдылы“ына ба“ынады

В) газ молекулалары бір-бірінен ажырату“а мЇмкіндік беретін ›асиетке ие

С)йлшемі кем емес фазалы› кеЈістіктіЈ элементар ±яшы›тары физикалы› ма“ына“а ие

D) жЇйелердіЈ барлы› микрокЇйлері теЈ ы›тималды

Е) электрондар Паули принципіне ба“ынады

$$$ 215 А

Максвелл-БольцманныЈ классикалы› статистикасыныЈ негізіне жататын т±жырым

А. БйлшектіЈ кЇйі оныЈ Їздіксіз йзгеретін х,у,z координаталары мен импульстерініЈ ›±раушыларымен аны›талады

В. ЭлектронныЈ энергиясы мен ›оз“алысыныЈ бас›а сипаттамалары тек на›ты аны›тал“ан шамалар“а ие болады.

С. 6-йлшемді фазалы› кеЈістік Їшін йлшемі -ден кем емес ±яшы› ›ана физикалы› ма“ына“а ие.

Д. Электрондар Паули принципіне ба“ынады.

Е. жЇйелердіЈ барлы› микрокЇйлері теЈ ы›тималды

$$$ 216 С

Бас›а бйлшектерден (электрондар, протондар, фотондар жЩне т.б.)

фонондарды ажырататын ›асиеттерді кйрсет:

А.

В.

С.

Д.

Е. f

$$$ 217 ВАбсолюттік нйл температурада“ы металдардыЈ электронды› йткізгіштігініЈ энергия бойынша таралуын кйрсет ( -Ферми энергиясы):

А. , егер

В. если , , егер

С.

Д.

Е.

$$$ 218 С

Меншікті электрйткізгіштік ... ›оз“алысымен сипатталады

А. электрондар

В. кемтіктер

С. Электрондар жЩне кемтіктер

Д. иондар

Е. зарядтар

$$$ 219 C

АкцептордыЈ ионизациясына сЩйкес келетін энергетикалы› диаграммадан электронды› ауысуды кйрсет


A 1


B 2

C 3


D ауысу жо›

Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет