ЫныЈ студенттерiне арналбет5/6
Дата30.04.2016
өлшемі1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6

E 4

$$$ 220 А

Электронды› ауысу жЩне оЈ кемтіктіЈ пайда болуына сЩйкес келетін энергетикалы› диаграммадан электронды› ауысуды кйрсет

Ев

Ев

Ев


A.1

B.2


C.3

D.4


E. 5@@@ Атом ядросы мен элементар бйлшектер физикасыныЈ элементтері

$$$ 221 A

Атоя ядросы ... т±рады

A. протондар мен нейтрондардан

B. нейтрондардан

C. протондардан

D. электрондардан

Е. нейтрондар мен электрондардан


$$$ 222 В.

Заряды +e , массасы 938,28 МэВ, спині 1\2 жЩне меншікті магниттік моменті +2,79 м болатын бйлшекті кйрсет

А нейтрон

В. протон

С электрон

D. альфа-бйлшек

Е. пи-мезон.

$$$ 223 А

Заряды нйлге теЈ, массасы 939,57МэВ, спині 1\2 жЩне меншікті магниттік моменті мя =-1.91 мя теЈ бйлшекті кйрсет.

А нейтрон

В. протон

С электрон

D.альфа-бйлшек

Е. пи-мезон.

$$$ 224 С

Заряды нйлге теЈ бйлшекті:

А нейтрон

В Фотон


С . протон

D. нейтрино.

Е. пи-ноль-мезон.

$$$ 225 А

ЯдроныЈ массалы› саны аны›талады…

А ядрода“ы нуклондардыЈ санымен.

В. Ядрода“ы протондардыЈ санымен.

С . ядрода“ы нейтрондардыЈ санымен.

D. альфа-бйлшек санымен.

Е. пи-мезонов санымен

$$$ 226 В

Z бірдей, А ЩртЇрлі ядролар ... деп аталады

А. Изотондар.

В . изотоптар.

С. изобарлар.

Д. Изомерлар.

E. фотондар

$$$ 227 С.

Z=1, N=2-ге теЈ изотопты кйрсет

А. кЩдімгі сутегі немесе протий.

В. Ауыр сутегі немесе дейтерий.

С. тритий.

Д. гелий.

Е. литий.

$$$ 228 В.

Атом ядроларыныЈ йлшемдері ... жуы›

A.10-10 м

B.10-15м

C.10-17м

D.1 мм


E.1А

$$$ 229 В.

Ядро ›±рамына кіретін протондар ... аны›тайды

А. Массалы› санды

В. зарядты

С. спинді

Д.магниттік моментті

Е.квадрупольды› моментті.

$$$ 230 С.

Ядрода“ы нуклондардыЈ байланыс энергиясы ….

А. Бір нуклон“а сЩйкес келетін байланыс энергиясына теЈ

В. Ядролы› реакция кезінде бйлінетін энергия мйлшеріне теЈ

С. Ядроны оны ›±райтын нуклондар“а бйлуге кеткен ж±мыс›а теЈ

Д. Ядрода“ы нуклондар санына теЈ.

Е. протондар мен нейтрондар массасыныЈ айырмасына теЈ.

$$$ 231B


Масса деффектісі мына теЈдеумен аны›талады

A.

B.

C.

D.

Е. д±рыс жауап жо›

$$$ 232 C

42 Не ядросында“ы нуклондардыЈ меншікті байланыс энергиясы ...

A.7.5 МэВ

B. 8.5 МэВ

C. 7.1 МэВ

D. 13.6 эВ

Е. д±рыс жауап жо›

$$$ 233 B

Мына ядролардыЈ ›айсысы екi реттi магиялы› ядро“а жатады

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 234 C

Ядролы› кЇштер мына ›асиеттерге ие болмайды:

A) ›ыс›а Щрекеттi кЇштер

B) кЇштердiЈ зарядты› тЩуелсiздiгi

C) орталы› кЇштер

D) кЇштердiЈ ›аны“уы

E)спиндiк байланыс

$$$ 235 В

КЇштi ЩсерлесудiЈ пайда болуына …

A) нуклондардыЈ бозондармен виртуальды› алмасуы себепшi болады

B) нуклондардыЈ мезондармен виртуальды› алмасуы себепшi болады

C) нуклондардыЈ фотондармен виртуальды› алмасуы себепшi болады

D) нуклондардыЈ лептондармен виртуальды› алмасуы себепшi болады

E)нуклондардыЈ нейтрондармен виртуальды› алмасуы себепшi болады
$$$236 А

Таби“и радиоактивтiк деп …

А) бiр атом ядросыныЈ екiншi атом ядросына йздiгiнентЇрленуi жэне сонымен ›атар элементар бйлшектердiЈ бйлiнiп шы“уы.

В) ядролы› реакцияны тудыратын бйлшектер осы реакцияныЈ нЩтижесi тЇрiнде пайда болады

С) йте жо“ары температурада йтетiн жеЈiл атом ядролары арасында“ы реакция

D) бйлшектермен немесе бiр-бiрiмен Щсерлескенде атом ядроларыныЈ бiр-бiрiне тЇрлену процесi

Е) химиялы› элементтердiЈ Щсерлесуi

$$$ 237 А

Радиоактивтілік тЇрлену заЈын кйрсет:

A)

B)

C) E=

D)

E)

$$$ 238 C

альфа-ыдырау ›ай схема бойынша йтеді?

A.

B. Z

C.

D.

E.

$$$ 238 С

Бастап›ы ядроныЈ жартысы ыдырау“а кеткен уа›ыт ... деп аталады

A. ыдырау т±ра›тысы

B. орташа ймір сЇру уа›ыты

C. жартылай ыдырау периоды

D. ядролы› уа›ыт

E. активтілік

$$$ 238 В

љандай радиоактивті сЩулелену Їзіліссіз энергетикалы› спектрге ие

A.альфа-сЩулелер

B.бета-сЩулелер

C.гамма-сЩулелер

D.рентген сЩулелері

E.ультра кЇлгін сЩулелер

$$$ 239 В

Радиоактивті ыдырау кезінде ›андай бйлшектер сЩулеленеді?

A. альфа-бйлшектер жЩне и электрон

B.альфа- бйлшектер

C.электрон

D. екі электрон

E. нейтрондар

$$$ 240 А

Радиоактивті ыдырау кезінде ›андай бйлшектер сЩулеленеді?A.альфа- бйлшектер жЩне электрон

B.электрон

C. екі электрона

D.альфа-бйлшектер

E. нейтрондар

$$$ 241 В

Радиоактивті ыдырау кезінде ›андай бйлшектер сЩулеленеді?A. альфа-бйлшек

В. екі электрон

C. электрон

D. альфа-бйлшек жЩне электрон

E. нейтрон

$$$ 242 А

Радиоактивті ыдырау кезінде ›андай бйлшектер сЩулеленеді?A. екі альфа-бйлшек жЩне электрон

B.электрон жЩне альфа-бйлшек

C.альфа-бйлшек

D. екі электрон

E.нейтрон

$$$ 243 C

Радиоактивті ыдырау кезінде ›андай бйлшектер сЩулеленеді?A.альфа-бйлшек жЩне электрон

B.альфа-бйлшек

C.электрон

D. екі альфа-бйлшек жЩне электрон

E.нейтрон

$$$ 244 A

радиоактивті изотоп бір бета-ыдырау мен бір альфа-ыдыраудан кейін ›андай элементке айналады?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 245 В
ядросы бірнеше радиоактивті тЇрлендірулерден кейін ядросына тЇрленеді. љанша альфа жЩне бета тЇрленулер бол“ан ?

Альфа-ыдыраубета-ыдырауA.36B.63C.123D.312E.11$$$ 246 С

Лептондар“а жататын бйлшектер

A.протон


B.нейтрон

C.электрон

D.фотон

E.пион


$$$ 247 D

Мезондар“а жататын бйлшектер

A.нейтрино

B.нейтрон

C.мюон

D.пион


E.фотон

$$$ 248 C

Бариондар“а жататын бйлшектер

A.фотон


B.электрон

C.нейтрон

D.мюон

E.фотон


$$$ 249 A

Ядролы› реакция аны›тамасын кйрсетiЈiз:

А) Атом ядросыныЈ тЇрленуiне Щкелетiн атом ядросында кЇштi Щсерлесу процесi

В) элементар бйлшектермен не бас›а ядролармен атом ядросыныЈ электромагниттiк Щсерлесу процесi нЩтижесiнде ядроныЈ тЇрленуi

С) элементар бйлшектер тудыратын атом ядросыныЈ гравитациялы› Щсерлесу процесi

D)элементар бйлшектердiЈ Щлсiз Щсерлесуi нЩтижесiнде ядролар тудыратын процесс

Е)ионизациялы› камера, Гейгер сана“ышы, кйпiршiк камера
$$$ 250 В

Орны›ты бйлшектерді кйрсет:

А) Протондар, нейтрондар, электрондар, мезондар.

В) Протондар, электрондар, нейтрино.

С) Нейтрондар, нейтрино, антинейтрино, электрондар.

D) Протондар, нейтрондар, нейтрино, антинейтрино.

Е) Пиондар, каондар, мюондар.

$$$ 251 В

Энергия бйлінуімен жЇретін ядролы› реакциялар ... деп аталады:

А) эндотермиялы›

В) экзотермиялы›

С) термоядролы›

D) ядроныЈ бйліну реакциясы

Е) фотоэффект.

$$$ 252 А

Ядролы› кЇштер ›асиеті:

А) Зарядты› тЩуелсіздік, ›ыс›а Щсерлесу, ›аны“у,орталы›сыз, спинніЈ ба“ытына байланыстылы›,

тартылу


В) Зарядты› тЩуелділік, центрлік, ›ыс›а Щсерлесу, спинге байланыстылы›,

тартылу


С) ) Зарядты› тЩуелсіздік, алыстан Щсерлесу, ›аны“у,орталы›, спинніЈ ба“ытына байланыссызды›, тартылу

D) Тебілу, зарядты› тЩуелсіздік, алыстан Щсерлесу, ›аны“у, орталы›сыз, спинге байланыстылы›, тартылу

E) термоядрлолы›

$$$ 253 D

Тарихта“ы еЈ ал“аш›ы ядролы› реакция:

А. 49Be + 24He 612C + 01n


В. 12D + 12D 13H + 11P
С. 714N + 01n 612C + 11P
D. 714N + 24He ( 418F ) 817O + 11P
E. P n ++ e

$$$ 254 A

Ядролы› реакцияда“ы жетiспейтiн бйлшектi кйрсет:

715N + 11P 612C + ?

A. He


B. e+

C. P


D. n

E. пион


$$$ 255 D

РеактордыЈ ядролы› отындарын кйрсет

А. 92235U, 94239Pu, 92233U, 92238U, 90232Th, 49Be, 612C

В. Ауа, су, су буы, гелий

С. Органикалы› с±йы›тар , He, Co2, 612C, 49Be

D. 92235U, 94239Pu, 92233U, 92238U, 90232Th

E. нейтрондар мен протондар

$$$ 256 С

Термоядролы› реакция:

А) уран ядросыныЈ бйлiну реакциясы

В) уран ядросыныЈ синтездiк реакциясы

С) жеЈiл ядролардыЈ синтездiк реакциясы

Д) жеЈiл ядролардыЈ бйлiну реакциясы

Е) Їзiлу реакциясы

$$$ 257 A

Уран ядросыныЈ бйлiнуiн ядроныЈ ›андай моделi тЇсiндiредi:

А. Тамшылы›

В. ›абы›шалы›

С. оптикалы›

Д. ферми-газ

Е. жалпылан“ан

258 E


Электрон мен нейтронныЈ заряд таЈбалары

A) электрон — теріс, нейтрон — оЈ.

B) электрон — оЈ, нейтрон — теріс.

C) электрон жЩне нейтрон — оЈ.

D) электрон жЩне нейтрон — теріс

E) электрон — теріс, нейтрон бейтарап.

259 B

Атомды› ядросында 3 протон мен 4 нейтроны бар бейтарап атомныЈ электронды› ›абы›шасында“ы электрондар саныA) 1

B) 3 .


C) 4.

D) 7


E) 6.

260 B


Ядролы› реакцияныЈ энергетикалы› шы“уы дегеніміз

A) ядроныЈ байланыс энергиясы.

B) ядролар мен бйлшектердіЈ реакция“а дейінгі жЩне реакциядан кейінгі тынышты› энергияныЈ айырмашылы“ы.

C) бір нуклон“а келетін байланыс энергиясы.

D) ядроныЈ тынышты› энергиясы

E) ядроныЈ байланыс жЩне тынышты› энергиялары.

261 A

Бір электронын жо“алт›ан гелийдіЈ бейтарап атомыA) оЈ ион“а айналады.

B) теріс ион айналады.

C) молекула тЇзеді.

D) атом ядросы деп аталады.

E) дене деп аталады.

262 B


Протон – б±л

А) -1,6‡1019 Кл теріс зарядты, элементар бйлшек

В) +1,6‡1019Кл оЈ зарядты, элементар бйлшек

С) сутек ионы

D) гелий ионы

Е) неон ионы

263 A

ЯдроныЈ байланыс энергиясы дегенімізA) ядроны тЇгелімен жеке нуклондар“а ыдырату Їшін ›ажет энергия.

B) ядрода“ы протондар мен нейтрондар саныныЈ ›осындысы.

C) ядроны тЇгелімен жеке протондар“а ыдырату Їшін ›ажет энергия.

D) ядроны тЇгелімен жеке нейтрондар“а ыдырату Їшін ›ажет энергия.

E) ядроныЈ аз мйлшерін жеке нейтрондар“а ыдырату Їшін ›ажет энергия.

264 E


Ядролар мен бйлшектердіЈ реакция“а тЇскенге дейінгі жЩне реакциядан кейінгі тынышты› энергияларыныЈ айырымы

A) ядролы› реакция деп аталады.

B) жары› энергиясы деп аталады.

C) нейтронда“ы ядролы› реакциялар деп аталады.

D) ядролы› реакцияныЈ энергетикалы› кіруі деп аталады.

E) ядролы› реакцияныЈ энергетикалы› шы“уы деп аталады.

265 C

Егер уран ядросы бйлінгенде 200 Мэв энергия шы“атын болса, 1 кг уранда бар ядролар толы› ыдыра“анда бйлінетін энергия(M(U) = 23510-3 кг/моль; NA = 61023 моль-1; 1эв = 1,610-19 Дж)

A) ≈ 8,3 1011Дж.

B) ≈ 6,5 1011Дж.

C) ≈ 8,3 1013Дж.

D) ≈ 6,5 1013Дж.

E) ≈ 8,3 109Дж.

266 E

Тізбекті реакция бір›алыпты жЇру Їшін нейтрондардыЈ кйбею коэффициентініЈ шамасыA) .

B) .


C) .

D) .


E) .

267 E


Элементар бйлшектер арасында“ы реакциялар кезінде бйлшектердіЈ жо“алып, тЇрленуініЈ аты

A) антигелий.

B) антинейтрон.

C) антипротон.

D) антибйлшек.

E) аннигиляция.

268 B

АнтипротонныЈ зарядыA) оЈ.

B) теріс.

C) оЈ жЩне теріс.

D) аны›талма“ан.

E) нйлге теЈ.

269 D


– квант ›ор“асын пластинкасынан йткен кезде пайда болатын кері процесті ж±п-

A) электрон – нейтрон.

B) электрон – лептон.

C) электрон – протон.

D) электрон – позитрон.

E) электрон – электрон.

{Д±рыс жауап}= D

270 C


Антизат пен заттыЈ аннигиляциясы кезінде заттыЈ тынышты› энергиясы тЇзілетін – кванттардыЈ

A) ішкі энергиясына тЇрленеді.

B) потенциалды› энергиясына тЇрленеді.

C) кинетикалы› энергиясына тЇрленеді.

D) жылулы› энергиясына тЇрленеді.

E) квазимеханикалы› энергиясына тЇрленеді.

{Д±рыс жауап}= C

$$$ 271 С

А бірдей, Z ЩртЇрлі ядролар ... аталады ?

А. изотондар

В.изотоптар

С. изобаралар

Д.изомерлер

Е. зеркальными
$$$ 272 А

Z=1, N=2 теЈ сутегі изотопты ата:

А. кЩдімгі сутегі, немесе протий.

В. Ауыр сутегі, немесе дейтерий.

С. тритий.

Д. гелий.

Е. литий.
$$$ 273А

илшемдері 10-10 м болып келетін жЇйені ата: 1. Атом

 2. ядро

 3. молекула

 4. протон

 5. мезон

$$$ 274 а

Ядро ›±рамына кіретін нуклондар саныЈ нені аны›тайды:

А. Массалы› сан.

В. заряд.

С. спин.


Д.магнит моменті.

Е.квадрупольный момент.


$$$ 275 С

Магиялы› ядроны кйрсет:

A.

B.

C.

D.

E. 13Al27

$$$ 276 В

N бірдей , А ЩртЇрлі ядролар аталады:

A. изотоптар

B. изотондар

C .изобаралар

D изомерлер

E. айналы›

$$ 277 Е

Z пен N кері болып келетін ядролар аталады:

A. изотоптар

B. изотондар

C .изобаралар

D изомерлер

E. айналы›

$$$ 278 D

A, Z жЩне N бірдей, біра› жартылай ыдырау периодтары ЩртЇрлі ядролар ›алай аталады:

A. изотоптар

B. изотондар

C .изобаралар

D изомерлер

E. айналы›

$$$ 279 D

Атом ядросы т±рады...

A протондар мен электрондар

B. нейтрондар мен электрондар

C .нейтрондар мен позитрондар

D. протондар мен нейтрондар

E. протондар, нейтрондар жЩне электрондар

$$$ 280 D

Ядрода“ы нейтрондар саны ... теЈ

A Z


B A

C A + Z


D A - Z

E A + N


$$$ 281 C

НуклондардыЈ сипаттамаларын ата:

A Масса, спин, о“ашты›

B Масса, электр заряды, о“ашты›

C Масса, электр заряды, спин

D Масса, спин, “ажапты›

E Д±рыс жауабы жо›

$$$ 282 сядролы› магнетон мен Бор магнетоныЈ салыстыр:

A ядерлы› магнетон Бор магнетонынан кйбірек

B ядерлы› магнетон Бор магнетонынан йте кйп

C ядерлы› магнетон Бор магнетонынан азыра›

D Бор магнетоны ядерлы› магнетоннан азыра›

E екеуі бірдей

$$$ 283 A

Нейтрон мен протонныЈ тынышты› массаларын салыстыр?

A массалары бірдей

B протонныЈ тынышты› массасы нейтронныЈ тынышты› массасынан кйбірек

C нейтронныЈ тынышты› массасы протонныЈ тынышты› массасынан кйбірек

D Д±рыс жауабы жо›

E нейтронныЈ тынышты› массасы протонныЈ тынышты› массасынан азыра›

$$$ 284 Д

ДейтонныЈ спині неге теЈ ?

A 1/2


B 3/2

C дейтон ядросыныЈ байланысты

D 0

E 1


$$$ 285 A

ЯдролардыЈ спинін аны›тау бойынша экспериментті ата

A АтомдардыЈ спектрлік сызы›тарыныЈ нЩзік тЇзілісініЈ сызы›тар санын есептеу бойынша

B Резерфорд тЩжірибелері бойынша

C Чедвик тЩжірибелері бойынша

D Андерсон тЩжірибелері бойынша

E Пауэлл тЩжірибелері бойынша

$$$ 286 С

Литий ядросыныЈ радиусы ...

A 28 10-15 м

B 2,8 10 -15 м

C 1.5 фемтометр

D 28 фемтометр

E 15 фемтометр


$$$ 287 А

Нйлдік заряды бар бйлшек:

А нейтрон

В электрон

С . протон

D.альфа-частиц.

Е. пи-мезон.

$$$ 288 В

Ядро-изотоптарды кйрсет

A 6C13 7 N13

B 8 O16 8O17


C 11 Na22 5B10

D Cu64 1H2

E 13 Al27 2He4
$$$ 289 В


 1. Каталог: ebook
  ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
  ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
  ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
  ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
  ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
  ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
  ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
  ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
  ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
  ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет