ЫныЈ студенттерiне арналбет6/6
Дата30.04.2016
өлшемі1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6
Ядро-изобараларды кйрсет

A

B

C

D

E
$$$ 290 а

Ядролы› уа›ыт неге теЈ

A 10-23 c

B 60 c


C 60 мин

D 10-7 с

E 109 лет
$$$ 291 В

Масса а›ауы мына“ан теЈ ...

A.

B.

C.

D.

Е. А-D жауаптар аралы“ында д±рысы жо›
$$$ 292 А

ЯдролардыЈ меншікті байланыс энергияларыныЈ реті ...

A.( 1-10) МэВ

B. 10 -1 МэВ

C. 10эВ

D. 13.6 эВ

Е. А-D жауаптар аралы“ында д±рысы жо›

$$$ 293 А

ЯдроныЈ байланыс энергиясы аны›талады ...

A. протондар мен нейтрондардыЈ жЩне ядролардыЈ массаларыныЈ саныныЈ ЩртЇрлілігімен

B. протондар мен нейтрондар массаларыныЈ санымен

C. ядро массасымен

D. протондар мен нейтрондардыЈ ›осынды массасыныЈ айырмасымен

Е. А-Е жауаптар аралы“ында д±рысы жо›


$$$ 294 С

ЕЈ ны› ядролар ...

A. нейтрондар саны та› жЩне протондар саны ж±п

B. нейтрондар саны ж±п жЩне протондар саны та›

C. протондар саны ж±п жЩне та› нейтрондар

D. протондар саны та› жЩне нейтрондар саны та›

Е. нуклондар та› санымен

$$$ 295 С

Массалы› сан арт›ан сайын ядролы› байланыс энергиясы...

A. йзгермейді

B. артады

C. азаяды

D.. Максимумнан асады

Е. Екі максимумнан аты› йтеді

$$$ 296 В

ЯдроныЈ байланыс энергиясы формуласын кйрсет

A

B

C

D

E
$$$ 297 В

ЯдроныЈ байланыс энергиясын есептеуге еЈ ›олайлы формула

A Дж

B Дж

C 931 Мэв

D 931 Мэв

E

$$$ 298 С

љай элементтіЈ ядро байланыс энергиясы кйп


 1. 31Н

 2. 32Не

 3. 94Ве

 4. 63Li

 5. 21Н

$$$ 299С

ЯдролардыЈ жартылай ыдырау периоды дегеніміз не ? 1. ыдырау т±ра›тысы

 2. орташа ймір сЇру уа›ыты

 3. жартылай ыдырау периоды

 4. ядролы› уа›ыт

 5. активтілігі

$$$ 300 В

Энергетикалы› спектрі т±тас болып келетін бйлшектер 1. альфа-сЩулелер

 2. бета-сЩулелер

 3. гамма-сЩулелер

 4. рентген сЩулелері

 5. ультракЇлгін

$$$ 301 Д

Радиоактивті препараттыЈ активтілігі аталады ...

A бірлік уа›ытта“ы ыдырау саны

B ыдырамай ›ал“ан ядролар саны

C жеке ыдырау уа›ыты

D бірлік уа›ытта“ы ыдыраудыЈ салыстырмалы саны

E препараттыЈ ймір сЇру уа›ыты

$$$ 302 А

Радиоавтивті изотопы бір бета жЩне бір альфа ыдыраудан кейін ›андай элементке айналады ?

$$$ 51 В
ядросы бірнеше радиоактивтік тЇрленуден кейін ядросына айналады. љанша альфа жЩне бета – ыдырау бол“ан ?

А B. C. D. Е.

Альфа- ыдырау 3 6 12 3 1

бета- ыдырау 6 3 3 12 1

$$$ 303 С

ЯдролардыЈ альфа-ыдырауы ›андай процесс ар›ылы жЇреді?

A электронныЈ пайда болуы

B гамма Щулелену

C протонныЈ пайда болуы

D ядроныЈ бйлінуі

E нейтронныЈ пайда болуы
$$$ 304 С

Альфа-бйлшектіЈ ›±рамы

A 2 нейтрон жЩне 2 электрон

B 2 нейтрон жЩне 2 позитрон

C 2 нейтрон жЩне 2 протон

D 1 протон, 1 электрон жЩне 2 нейтрон

E 1 протон и 1 нейтрон

$$$ 305 В

Радиоактивті заттардыЈ ыдырауы ›андай заЈ бойынша жЇреді?

A Линейному сызы›ты›

B Экспоненциалды›

C Квадратты›

D ите ›иыныра›

E Гармоникалы›


$$$ 306 В

Радиоактивті заттардыЈ жартылау ыдырау периодтары тЩуелді...

A Берілген уа›ыт мезетіндегі зат мйлшеріне

B радиоактивті ядролардыЈ ал“аш›ы санына

C радиоактивті ядролардыЈ ›ал“ан санына

D ядролы› тЇрленулердіЈ кЇрделі ›асиеттеріне

E заттыЈ активтілігіне
$$$ 307 Е

Радиоактивті ыдырау ›андай жа“дайда йтеді?

А. белгілі температурада

B При определенном давлении белгілі ›ысымда

C При определенном объеме белгілі кйлем

D Не зависит от температура ›ысым кйлемге тЩуелсізт

E При определенной энергии белгілі энергияда

$$$ 308 Д

Бета-бйлшектердіЈ энергетикалы› спектрі радиоактивных веществ?

A Монохроматты

B сызы›ты›(дискретный)

C т±тас (граничный)

D т±тас асимптоталы›

E кЇрделі

$$$ 309 С

Гамма-кванттардыЈ энергетикалы› спектрі

A Монохроматты

B сызы›ты›(дискретный)

C жола›ты

D т±тас асимптоталы›

E кЇрделі

$$$ 400 А

ЯдролардыЈ бета-ыдырау схемасы?

А

В

С

D

E Z X Z-2У+?


$$$ 401 В

ЯдролардыЈ альфа-ыдырау схемасы

А

В


С

D

E Z X Z-2У+?
$$$ 402 А

Альфа-бйлшектер затпен Щсерлескен кездегі еЈ ы›тимал процесс

A тежелу сЩулеленуі

B серпінді шашырау

C ядролы› реакциялар

D орта атомдарыныЈ ионизациясы

E ядролардыЈ бйлінуі
$$$ 403 С

Гамма-кванттардыЈ ›андай энергиясында кинетикалы› энергиясы нйлге теЈ электрон-позитрон ж±бы пайда болады

A

B c2

C

D

E при любой энергии

$$$ 404 А

Ядролы› процесстердіЈ микроскопиялы› эффективті ›имасыныЈ йлшем бірлігі

A аудан бірлігі

B ±зынды› бірлігі

C кйлем бірлігі

D йлшемсіз шама

E МэВ

$$$ 405 с

Радиоактивті заттардыЈ активтілігі йлшенеді

A Джоуль

B Ватт


C Кюри

D Рентген

E Грей
$$$ 406 В

Егер ыдырау уа›ыты жартылай ыдырау периоды Т-дан йте аз бол“ан жа“дайда ыдыра“ан радиоактивті ядролар санын аны›тайтын формула

A

B

C

D

E

$$$ 407 С

Екі альфа ыдырау жЩне бір бета ыдыраудан кейін элементтіЈ массалы› саны ›анша бірлікке йзгереді?

A йзгермейді

B тйртке

C сегізге

D бас›а сан“а

E аны›талмайды

$$$ 408 А

ЯдроныЈ потенциалды› ш±Ј›ыр биіктігі U мен ±шып шы››ан альфа-бйлшек энергиясы W арасындаыатынас

A

B

C

D

Е салыстырылмайды

$$$ 409 А

Табалдыры› энергиясы ›андай реакцияны сипаттайды

A Экзотермиялы›

B Термоядролы›

C Эндотермиялы›

D Їзілу реакциясы

E ядроныЈ бйліну реакциясы


п.пБйлім аттарыБйлімдегі с±ра›тардыЈ жалпы саны

таЈдау


салма›1Жары›тыЈ электромагниттік ›асиеттері94131Геометриялы› оптика4042Жары›тыЈ квантты› ›асиеттері46513Тербелістер мен тол›ындар10114Атомды› физика эЩне квантты› механика элементтері17215Квантты› статистика элементтері жЩне ›атты денелер физикасы1311

6 Элементар бйлшектер жЩне атом ядросы физикасы элементтері 3741
Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет