Интернет негіздері” пәні бойынша 050111 “Информатика” мамандығыныңбет1/14
Дата24.04.2016
өлшемі1.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті

0
«Математика және экономика» факультеті


«Бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасы

Интернет негіздері” пәні бойынша


050111 - “Информатика” мамандығының

4 - курс студенттерінің білімін бақылауға арналған
ОБСӨЖ сабақтарының әдістемелік нұсқауы

Лектор : Анарбаев Ж.

Оқытушы: Шпенлер С.
Жетісай 2008 ж.

“Бағдарламалық қамтамасыз ету” пәні бойынша 050111 - “Информатика” мамандықтарының студенттері үшін әзірлеген.

Оқу - әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік бағдарламаның индексі :

Оқу - әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған

Хаттама № ______ ______________________ «________» 200 ж.

Кафедра меңгерушісі ________________
Факультет әдістемелік кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама ________ „_________”200 ж.
Әдістемелік кеңесінің төрағасы : __________________________
Университеттің Ғылыми кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама _____ „_________” 200 ж.
050113 – мамандығын дайындайтын кафедра

меңгерушісімен келісілген __________________________________Алғы сөз

Оќу єдістемелік кешені “Интернет негіздері” пєні бойынша, 050111, 050602 – «Информатика» мамандықтарыныњ студенттеріне осы, курс бойынша оќытушыныњ ж±мыстан неѓ±рылым тиімді ±йымдастыруѓа арналѓан барлыќ ќажетті оќу-єлістемелік материалдарды ќ±райды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлыќ ќ±жаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пєнді мењгеру процесінде студенттіњ білімін, машыќтануын жєне біліктілігін жоѓарѓы дењгейге кµтеру маќсаты кµзделініп отыр.

Ж±мыстыќ баѓдарламада оќу ж±мысыныњ т‰рлері бойынша саѓаттар кµрсетілген; ЛС-лабораториялыќ сабаќтар.

ОБС¤Ж – оќытушыныњ басшылыѓымен студенттіњ µзіндік ж±мысы, С¤Ж- студенттердіњ µзіндік ж±мысы.

Оќыту баѓдарламасы (Силлабус), семестрдіњ басында єрбір студентке беріліп, студенттіњ білімін терењдетуге, пєнге деген ыќыласыныњ артуына, шыѓармашылыќ жєне зертеушілік ќабітеттері ашылып, одан єрі дамуына себін тигізеді деп к‰тілуде.

Дєрістіњ ќысќаша жазбасы студентке ќайсы бір таќырыпты ќарастыруда неге назар аудару керектігіне баѓыт береді, санасына негізгі ±ѓымдар мен терминдерді енгізеді. Пєнді толыќтай мењгеру ‰шін студент ±сынылѓан єдебиеттіњ барлыѓымен дерлік ж±мыс µткізіп жєне µзіндік ж±мысыныњ барлыќ кµлемін орындауы ќажет.

Тапсырмалар мен жаѓдайлардыњ жиынтыѓы студенттерге аудиториялардан тыс µзіндік ж±мысты, ‰й тапсырмасын орындауѓа арналѓан.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пєн бойынша µз білімдерін тексеруге жєне рейтингтік баќылауды тапсыруѓа, сынаќ,емтиханды алуѓа арналѓан.Пєнді оқытудың маќсаты мен міндеттері.
Ќазіргі уаќытта аќпараттану µте улкен жылдамдыќпен даму бастан кешіруде. “Интернет негіздері” пєнін оќыту маќсаттары: пєн саласында ќазіргі кездегі аумақты (глобальный) желілермен (Интернет) ќолдануды, игеру, сонымен қатар Интернетті пайдаланудың жолдарымен танысу. Интернеттен керекті мағлұматтарды табу, көшіру іс-әректтерімен танысу.

Сенімді және оператив мәліметтерсіз заман бірдей қадам тастауға болмайды білімді және техниканы ең жоғары дүние дәрежесіне көтеріп болмайды. Компьютерді қолдап тармақтар пайда ету және оларды бірлестіріп дүние жүзіне кіруде Интернеттің ролі үлкен. Интернетке кіріспе курсы экономикалық студенттер үшін дайындалған болып бес негізгі темалардан тұрады. Курста Интернеттің жаратылу негіздері, оның даму тарихы, Өзбекстанда интернеттің жағдайы туралы сөз етіледі. Интернет архитектурасы тақырыбында мәліметтер, локал және глобал тармақтар түзілісінің архитектуралы қасиеттері, аппарат – программалы құрылмалар, технологик және коммуникациялық негіздері, басқару протоколдары, тармақты операциялық системалары көріп шығылады.

Интернет курсы фундаментал пән болып есептелген информатиканың негізгі

бөлімінен тұрады және барлық студенттер жағынан оқытылуы шарт.
Пєнніњ негізгі міндеттері :
Интернет туралы барлық мәліметтерді білу ;

Интернет беттерін ашатын Веб-броузерлерді пайдалануды үйрету;

Интернеттен өзіне керекті мәліметтерді көшіріп алуды үйрету;

Электронды поштамен жұмыс істеуді үйрету;

Электронды поштамен хаттарды жіберу, сонымен қатар келген хаттарды көшіру немесе сақтау амалдарын үйрету;

ОБСӨЖ №1.

1-апта. Бағалау балы – 2,0

Интернет туралы түсінік.

ОБСӨЖ жоспар:

1. Негізгі терминдер

2. Интернет сөзі

3. Интернет туралы түсінік. Информациялық қоғамдағы оның маңызы және ролі.


Пайдаланатын әдебиеттер:

Негізгі:

1. Брайын Фафепбергер. Открой для себя Internet. Комиздат. Диалектика. Киев, Москва,Санкт – Петребург. 1998 г.

2. В.П.Дьяконов. Internet / Настольная книга пользователя. «Салон-Р» Москва 1999 г.

3. В.Леонтьев. Новейшая энциклопедия персонального комьпютера. М.«Олма-Пресс», 1999 г.

4. Эд.Крол. Все об Интернет.Руководства и каталог BHV. Киев 1998г.

5. Матнас Нольден. Ваш первый выход в Интернет.пер.с нем. – СПб. ИКС, 1996 г.Қосымша

6. Джерри Хоникатт. Internet Windows 95 без проблем! Руководство пользователья, Бином, Москва, 1996 г.

7. Джон Р., Левин. Кэрол Бароди. Секреты Internet Диалектика. Киев 1996 г.

8. Марахимов А. Р. , Раманкулова С.И. Интернеттен пайдалану негіздері. Тошкент 2001 ж.

INTERNET – бұл әлемдегі әр түрлі компьютер тармақтарымен байланысуға мүмкіндік беруші техникалық құрылымдар, программалы қамтамасыздандыру, стандарттар және келісімдер жиынтығы.

Интернет деп бүкіләлемдік компьютерлік торапты айтады. Интернет сөзінің тікелей аудармасы – желіаралық, яғни желілердің бірігуі деп түсінеміз. Компьютерлік желі деп екі немесе одан да көп компьютерлердің бір-біріне жалғануын айтады.

Барлық компьютерлік желілерден пайдаланудағы негізгі мақсат – олардың ортақ ресурстарға бірлесіп қатынауын қамтамасыз ету.

Ресурстардың үш түрі бар: аппараттық, программалық және ақпараттық. Аппараттық ресурстарға барлық компьютерлік құрылғылар, сол құрылғылардың сыйымдылығы және т.б. жатады. Мысалы, принтер, қатқыл диск, қатқыл дискінің көлемі.

Қашықтағы компьютерлерде сақталған мәліметтер ақпараттық ресустарды құрайды.

Информациялық қоғам – бұл сондай қоғам болып, онда жұмыс істеушілердің көпшілігі информацияларды істеп шығару, оны өңдеу және амалға асырумен байланысты болады. Одан тыс информациялық мәдениет негіздерінен білім беріп барылады.

Информациялық мәдениет дегенде қазіргі заман информациялық компьютер технологиясы және программалы өнімдерді қолға кіргізуді дайындау және ұзату үшін бір мақсат бойынша информациямен істей білуді айтады.

Информациялық мәдениеттің негізгі міндеті информациялық құрылымдардан және информациялық қызметтеріннен пайдалануы кіреді. Информациялық құрылымдарда әдетте, адамдар тарапынан дайынланған, қоршаған ортада саяси мақсаттар үшін пайдалалнатын білімдер, жол – жобалар жайласқан. Пайдаланушылар ықтиярына информациялық өнімдердің беріп қойылуы - информациялық қызмет делінеді.

Қоршаған ортаны информатизациялау процессі информациялық қызмет және өнімдер базары есепке алған жағдайда негізгі базар секторларында өтеді. Негізгі нарықтық секторына мыналар кіреді: Жұмысшылар секторы, пайдаланушылар секторы, информациялық жүйе және құрылымдар қамтамасыздандыру қызметі секторы және басқалар.

Нарықтық экономиканың қазіргі заман даму басқыштарына адам өмірінің және де тармақтарында жаңа информациялық технологиялардан пайдалану мүмкіншілігі туылуда . Оның әсерінде істеп шығару экстенсив өсуден интенсив өсуге өтуде. Еңбек бөлімінде және басқару технологиясында бірталай өзгерістер амалға асырылуда.

Интернет сөзі Interconnected networks (байланысқан жүйелер) терминінен шыққан, яғни техникалық көзқараспен – бұл кіші және ірі желілер бірлестіктері. Кең мағынасында - бұл бір бірімен мәліметтермен алмасатын жер жүзіндегі миллиондаған компьютерлер арасында бөлінген ақпараттық кеңістік. Көбіне Интернет сөзімен Желінің информациялық құрамын түсінеді. Интернет – бұл өзіне уникальды жетістіктерді толығымен жинаған технология. Интернет сонымен қатар ең күшті және тәуелсіз ақпарат қоры, байланыстың сенімді және оперативті тәсілі, жер жүзіндегі миллиондаған адамдардың шығармашылық түрде өзін-өзі көрсету және ақпараттық технологияларды дамыту негізі болып табылады.

Интернеттің басты тапсырмасы бұл – әр тәуліктік, жоғары сенімді байланыс. Интернетке қосылған кез келген екі компьютер (немесе басқа құрылғылар) бір-бірімен кез келген уақытта хабарласа алады. Ары қарай “Желі” сөзін қолданғанда Интернет сөзіне синоним ретінде Желімен интернет арқылы екі компьютерді байланыстыру мүмкіндігін және олардың өзара байланысын қамтамасыз етуді түсінеміз. Интернетке қосылған әрбір компьютер – бұл Желінің бір бөлігі.
Каталог: CDO -> OBSOJ -> Inf
Inf -> Білім және ғылым министрлігі
Inf -> Білім және ғылым министрлігі
Inf -> Білім және ғылым министрлігі
Inf -> Білім және ғылым министрлігі
Inf -> Білім және ғылым министрлігі
Inf -> Білім және ғылым министрлігі
Inf -> Лекция: 15 Лаборатория: 30 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 1- рб: 30 балл 2- рб: 30 балл Емтихан: 40 балл ∑ : 100 балл Оқытушы: Жасұзақова м жетісай 2009 ж. «Компьютерлік графика»
Inf -> Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген
Inf -> Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет