Iрiѕдi жараны ќысымды аєынмен жуып, тїтiкшелеу антисептиканыѕ ќандай тїрiне жатады?Дата08.01.2020
өлшемі41.1 Kb.

!

Iрiѕдi жараны ќысымды аєынмен жуып, тїтiкшелеу антисептиканыѕ ќандай тїрiне жатады?

/

Физикалыќ/

механикалыќ

/

химиялыќ


/

биологиялыќ

/

термиялыќ!

Жараны жуу їшiн фурацилиннiѕ сумен ќандай ќатынастаєы ертінді мґлшерi ќолданылады?

/

1:5000


/

1:10 000


/

1:2000


/

1:500


/

1:200


!

Биологиялыќ антисептикалыќ ерiтiндi ќўрамына тґмендегі заттардыѕ ќайсысы кіреді?

/

Сульфаниламидтер/

ќан элементтерi

/

антибиотиктер/

спецификалыќ сарысу

/

вакциналар!

Бояєыштар тобына жататын антисептикалыќ ерітінділерге тґмендегілердіѕ ќайсы жатады?

/

риванол, метилен кґгi, бриллиант жасылы/

фурацилин, фурагин

/

йоданат, йодопирон/

хлорлы јк

/

ауыр металл тўздары!

Ашылмєѓан бикстегi залалсыздандырылєан заттар ќанша кїнге дейiн жарамды деп есептеледi?

/

3

/1

/

2/

0

!Сынап оксицианидi антисептиканыѕ ќандай тобына жатады?

/

ауыр металдар тўзы/

альдегидтер

/

галоидтар/

сульфаниламидтер

/

ќышќылдар!

Синтетикалыќ (капрон, нейлон, тефлон) тігістік заттарды ќандай јдіспен залалсыздандырады?

/

ќысымды бу арќылы/

спиртке салу арќылы

/

ќўрєаќ бумен/

ќайнату


/

люголь ерiтiндiсiнде ўстау

!

Шыны ыдыста саќталєан жiбек жiптiѕ спирт ерiтiндiсiн неше кїнде ауыстырамыз?/

10

/3

/

15/

20

!Ауруханада хирургиялыќ аспаптарды сенiмдi жјне тез залалсыздандыратын тјсiл ќандай?

/

ќўрєаќ булы шкафы/

жоєарєы ќысымды автоклав

/

аєымды автоклав/

бактерицидтiк шам

/

сјулелi залалсыздандыру!

Формалин буымен ќандай ќўралдарды заласызандырамыз?

/

оптикалыќ заттарды/

кесетiн аспаптарды

/

резеѕкелi ќолѓаптарды/

шприцтердi

/

дјкенi


!

Ќолды Спасокукоцкий-Кочергин јдiсi бойынша ґѕдеуде мїсјтiр спиртiнiѕ јсерi ќандай?

/

майларды ерiту/

антисептикалыќ

/

терiнiњ ґзектерiн кеѕейту/

Кґпiршiктi бґлiну

/

терi ґзектерiн бекiтедi!

Залалсыздандырылып болєаннан кейiн бикстiѕ ќай жерін жабамыз?

/

жанындаєы тесiктерiн жабамыз/

залалсызданєандыєын тексеремiз

/

сыртын дымќыл дјкемен сїртемiз/

сыртын спирттi ерiтiндiмен сїртемiз

/

жанындаєы тесiктерiн жаппай тез арада бґлiмшеге жеткiземiз!

Жгутпен ќанды тоќтатуды ойлап тапќан єалым кім?

/

Эсмарх


/

Пирогов


/

Павлов


/

Гиппократ

/

Листер


!

Ќанныѕ топтарын алєаш дјлелдеген єалым кім?

/

Ландштейнер/

Бурденко


/

Листер


/

Пирогов


/

Цельс


!

Мјскеуде госпитальды хирургия кафедрасыныѕ ашылуы туралы їкiмдi кім шыєарды?

/

Петр I


/

Николай патша

/

Екатерина II/

В.И.Ленин

/

Пирогов


!

Ќазаќ ўлтынан шыќќан бiрiншi дјрiгер кім?

/

Айтбакин Ё/

Сергазин М

/

Сералин А/

Майлин Т


/

Асфандияров

!

Алматы медицина институтыныѕ бiрiншi ректоры кім болды?/

Асфандияров

/

Маскеев


/

Шасбалов


/

Ниязов


/

Досмухамедов

!

Алматыда медицина.институты ќай жылы ашылды?/

1931


/

1920


/

1921


/

1924


/

1938


!

Бiрiншi ќан тобыныѕ формуласы ќандай?

/

(Оав)


/

(Аа)


/

(Ва)


/

(Ав)


/

(АВо)


!

Ќан тобын ашќан єалым кім?

/

Ян Янский/

М.Розенгартом

/

Гарвей


/

А.В.Юрьевич

/

Богданов!

III ќан тобыныѕ формуласы ќандай?

/

Ва

/Ав

/

Оав/

АВо


!

Јйелдер ќаны эритроциттерiнiѕ ќалыпты мґлшерi ќандай?

/

3,5-4,5 х 10 12\л/

2,5-3,0 х 10 12\л

/

3,5-4,0 х 10 12\л/

2,5-3,0 х 10 12\л

/

4,0-5,5 х 10 12\л!

Консервiленген ќанды ќанша уаќыт мерзiмге саќтауєа болады?

/

2Кабонїн


/

30 кїн


/

13 кїн


/

18 кїн


/

15 кїн


!

Ќан тобын аныќтайтын бґлменіѕ температурасы ќанша градус болуєа тиісті?

/

15 гр.С-25 гр.С/

20-25С


/

5-10С


/

15-20С


/

30-45С


!

Ќўрєаќ плазма ќанша уаќыт мерзiмге саќталады?

/

5 жыл


/

7 жыл


/

10 ай


/

8 ай


/

1 ай


!

Жараќат салдарынан бауырдан ќан аєуын ќандай ќансырау деп атайды?

/

Паренхематоздыќ/

веналыќ


/

жасырын


/

капиллярлыќ

/

артериялыќ!

Жедел ќан кетудiѕ негізгі клиникалыќ кґрiнiсі ќандай?

/

јлсiз тамыр соєу, кґз ќарауытып бастыѕ айналуы/

Артериалдыќ ќан ќысымныѕ кґтерiлуi

/

Тјбеттiѕ кґтерiлуi/

тершеѕдiк, дене ќызуыныѕ кґтерiлуi

/

Кґз ќарашыєыныѕ їлкеюi, жїрек аумаєыныѕ ауырсынуы!

Адам аєзасындаєы ќанныѕ мґлшері дене массасыныѕ ќанша %-н ќўрайды?

/

7-8%


/

4-5%


/

10-11%


/

14-15%


/

15-20%


/

Паренхиматоздыќ ќансырау деп ќандай мїшеден ќан кетудi атайды?

/

бауыр, талаќ, ўйќы безiнен/

iшектерден

/

ґѕештен


/

буындардан

/

жатырдан


!

Ќансыраудыѕ жіктелуінде клиникалыќ тїрлеріне ќарай … болып бґлiнедi.

/

барлыќ жауаптар дўрыс/

біріншілік

/

екіншілік/

ішкі


/

сыртќы


!

Уаќытына байланысты ќансырау ќандай тїрлерге бґлiнедi?

/

барлыќ жауаптар дўрыс/

жедел


/

созылмалы

/

ўзаќ


/

ќысќа


!

Ќансырау салдарынан организмде дамитын асќынуларєа не жатады?

/

барлыќ жауаптар дўрыс/

талма. гипоксия

/

коллапс, лейкопения/

аєзалар ќызметiнiѕ бўзылуы, дистрофия

/

анемия, ацидоз!

Шын аневризма дегенiмiз ќандай патологияєа жатады?

/

ќан тамыры ќабырєасыныѕ созылып, жўќарып, шар тјрізді патологиялыќ ўлєаюы/

ќан тамырыныѕ жараќаттануы гематоманыѕ тїзiлуi

/

ќан тамырыныѕ ќалыѕдауы/

ќан тамырыныѕ тарылуы

/

ќан тамырыныѕ бітелуі!

Ќан тоќтатудыѕ негiзгi тїрлерi ќандай?

/

барлыќ жауаптар дўрыс/

уаќытша

/

тїпкілікті/

дјрiгерге дейiнгi

/

дјрігерлік!

Аортадан ќан кеткендегi тїпкiлiктi ќан тоќтату тєсiлi ќандай?

/

ќолќа ќантамырына тiгiс салу/

жараны тыєындау

/

тамырды ќысќышпен ќысу/

мўз басу


/

ќатты таѕып байлау

!

«Дјрiгерлiк ґѕердiѕ каноны» атты єылыми еѕбектiѕ авторы кім?/

Авиценна


/

Гиппократ

/

Цельс


/

Гален


/

Гарвей


!

Ќан айналу заѕын алєаш ашќан єалым кім?

/

Гарвей


/

Гален


/

Авиценна


/

Пирогов


/

Боткин


!

Анестетик ретiнде эфирдi бiрiншi рет ќолданєан єалым кім?

/

Пирогов


/

Мортон


/

Листер


/

Бергман


/

Сеченов


!

Жоєарєы температурада микробтардыѕ жойылатындыєын дјлелдеген єалым кім?

/

Пастер


/

Пирогов


/

Эсмарх


/

Субботин


/

Спасокукоцкий

!

Карбол ќышќылын антисептик ретiнде бiрiншi рет ќолданєан єалым кім?/

Листер


/

Субботин


/

Бергман


/

Ландштейнер

/

Л.Пастер


!

Асептиканыѕ негiзiн ќалаушы дјрігер єалым кім?

/

Субботин


/

Бергман


/

Пирогов


/

Эсмарх


/

Л.Пастер


!

Хлоргексид-биглюконат ерiтiндiсiмен ќолды ґѕдеу уаќыты ќанша минутќа созылады?

/

3

/1

/

10/

8

/5

!

Спасокукоцкий-Кочергин јдiсi бойынша ќолды ґѕдеуде ќандай спирт ќолданылады?/

0,5% мїсјтiр спирті

/

ќўмырсќа ќышќылы мен су асќын тотыєы/

70% спирт

/

фурацилин/

Люголь


!

Экзогендi инфекцияныѕ организмге тїсу жолдары ќандай?

/

ауа-тамшы, жанаспа, имплатациялыќ/

ауа-тамшы, лимфогендi, жанаспа

/

ауа-тамшы, гематогендi, имплантациялыќ/

жанаспа, лиифогендi, гематогендi

/

лимфогендi, имплатациялыќ, гематогендi!

Антисептиканыѕ негiзiн ќалаушы єалым кім?

/

Листер


/

Гиппократ

/

Мортан


/

Цельс


/

Пастер


!

Асептика дегенiмiз не?

/

жараєа немесе денеге инфекцияныѕ тїсуiнiѕ алдын алу/

жараєа тїскен инфекцияны жою

/

жараєа тїскен инфекцияны азайту/

жарадаєы инфекцияны шектеу

/

жарадаєы бґгде заттарды,ґлексеге ўшыраєан ўлпаны алып тастау!

Экзогендi жјне эндогендi инфекциялардыѕ таралмайтын жолына тґмендегілердіѕ ќайсы жатады?

/

Неврогендi/

гематогендi

/

ауа арќылы/

имплантациялыќ

/

лимфогендi!

Ота жасау блогініѕ ќатаѕ тјртiптi аймаєына ќайсы бґлмелер жатады?

/

отау алды, жуыну, наркоз беру/

жуыну, залалсыздандыру, наркозды

/

отау алды, дјлiз (коридор), аппараттыќ/

залалсыздандыру, аппарат, дјрiгерлердiѕ

/

отау алды, залалсыздандыру, аппараттыќ!

Механикалыќ антисептикаєа тјн јдiске тґмендегініѕ ќайсы жатады?

/

Некрэктомия/

жараны вакуум арќылы тазарту

/

ультрадыбыспен жараны жуу/

жараны тїтiкшелеу

/

антибиотик енгiзу!

Физикалыќ антисептика јдісіне ќайсысы жатады?

/

жараны жуу, тїтiкшелеу/

жараны алєашќы хирургиялыќ ґѕдеу

/

ќан ќўю


/

ґлген ўлпаларды алып тастау

/

антибиотиктердi енгiзу!

Химиялыќ антисептиканыѕ маќсаты ќандай?

/

бактерицидтiк жјне бактериостатикалыќ јсер жасау/

сўйыќтыќтарды сорып алу

/

жарадаєы бґгде заттарды алып тастау/

иммундыќ жїйе ќызметін кґтеру

/

жарадаєы сўйыќтарды сыртќа шыєару!

Активтi иммунизация кезiнде ќолданылатын препараттарєа не жатады?

/

анатоксиндер/

гамма-глобулиндер

/

сары-сулар/

антибиотиктер

/

сульфаниламидтер!

Есту мїшесiніѕ ќабілетін нашарлататын антибиотикке ќайсы жатады?

/

стрептомицин/

пенициллин

/

линкомицин/

ампициллин

/

олететрин!

Сульфаниламидтер тобына тґмендегі препараттардыѕ ќайсы жатады?

/

Бисептол


/

олететрин

/

нистатин


/

эритромицин

/

тетрациклин!

Антибиотиктердi шамадан тыс ќабылдаѓан кезде дамитын асќынуєа не жатады?

/

Дисбактериоз/

пневмония

/

паротит


/

плеврит


/

перитонит

!

Губарев тјсiлi бойынша кетгуттi зат ерiтiндiсiнде залалсыздандырады?/

иод


/

люголь


/

сулема


/

бриллиант жасылы

/

мїсјтiр спирті!

Лапаро- цистоскопты ќандай антисептикте залалсыздандырады?

/

формалин буында/

ќайнату арќылы

/

аєынды бумен/

автоклав арќылы

/

Сулемамен 10 мин.!

Ќолды ґѕдеуге арналєан ыдыстардыѕ заласыздануын ќамтамасыз ететін јдістер ќандай?

/

барлыќ жауаптар дўрыс/

сулема ерiтiндiсiмен шаю

/

автоклавтау/

iшкi бетiн кїйдiрiп, ґртеу

/

лазер сјулесiмен ґѕдеу!

Корнцагты саќтауєа жиi пайдаланылатын антисептиклыќ ерiтiндiге не жатады?

/

этил спиртi/

йодтыќ спирттi ерiтiндi

/

сулема ерiтiндiсi/

формалин, фенол, сода ќоспаларыныѕ ерiтiндiсi

/

хлорамин ерiтiндiсi!

Залалсыздандыру нјтижесін ќандай јдiс бойынша тексереді?

/

бактериологиялыќ егу/

Клаудиус


/

Кохер


/

Листер


/

Ситковский

!

Натрий хлоридiнiѕ гипертониялыќ ерiтiндiсi не їшiн ќолданылады?/

жарадаєы iрiѕдiктi сiѕiруiн арттыру їшін

/

жараны ылєалдату/

кесетiн аспаптарды залалсыздандыру

/

жараныѕ екiншi фазасында жазылуын ныєайту/

жараныѕ шеттерiн ґѕдеу

!

Кандидомикоз кезiнде ќолданылатын дјрi-дјрмекке ќайсыс жатады?/

Леворин


/

канамицин

/

тетрациклин/

фурагин


/

эритромицин

!

Ќанныѕ ўю ќабiлетiн жоєарылататын витаминдер ќатарына тґмендегілердіѕ ќайсысы жатады?/

витамин С,К

/

витамин А,В/

витамин Д,Е

/

витамин А,Д/

витамин Е,В

!

Агглютиноген ќан компоненттерініѕ ќайсысыныѕ ќўрамында кездеседі?/

Эритроциттер

/

лейкоциттер/

плазма


/

лимфоцит


/

тромбоциттер

!

Гепаринделген ќанныѕ саќталу мерзiмi ќанша уаќытты ќўрайды?/

1 кїн


/

5 кїн


/

21 кїн


/

8 кїн


/

1 ай


!

Флакондаєы ќанныѕ саќталу температурасы ќандай?

/

46 С


/

24 С


/

-4-6 С


/

-0 С


/

58 С


!

Плазманыѕ ќандаєы мґлшері ќандай?

/

45%


/

70%


/

60%


/

25%


/

30%


!

Ќан кеткенде тігіс ќандай тамырєа салынады?

/

магистральды тамырдан/

капиллярлы тамырдан

/

кґк тамырдан/

жатырдан


/

мўрыннан


!

Альбумин ќанныѕ бґлiгінен ажыратылып алынады?

/

сары суынан/

тромбоцитiнен

/

эритроцитiнен/

лимфоцитiнен

/

лейкоцитiнен!

Агглютинин ќанныѕ ќайсы бґлігінде болады?

/

ќан сары суында/

лейкоцитiнде

/

тромбоцитiнде/

гемаглобинiнде

/

эритроцитiнде!

Rh - резус факторды аныќтау їшiн не ќажет?

/

универсалды реагент/

донордыѕ сарысуы

/

гемаглютинациялаушы сарысу/

консервiленген ќан

/

науќас ќаныныѕ сарысуы!

Ќызыл ќан тїйiршiктерi аєзада ќанша кїн ґмiр сїредi?

/

116 кїн


/

21 кїн


/

60 кїн


/

180 кїн


/

7 кїн


!

Донордан алынатын ќанныѕ еѕ жоєарєы мґлшерi ќандай болуы ќажет?

/

400,0 - 450,0/

800 - 850,0

/

200,0 - 250,0/

50, 0 - 100,0

/

700,0 - 750,0!

Лейкоциттер массасыныѕ саќталу мерзiмi ќанша уаќытќа теѕ?

/

24 саєат


/

3 - 5 кїн

/

5 - 7 кїн/

21 кїн


/

48 саєат


!

Ќан ќўю кезiнде системаєа ауа кеткенде болатын асќыну ќалай аталады?

/

ауа эмболиясы/

анафилактикалыќ реакция

/

гемолиздi талма/

гемотрансфузионды талма

/

пирогендi реакция!

Резус сјйкестiгiн аныќтау їшiн не ќажет?

/

донордыѕ ќаны мен науќас ќаныныѕ сарысуы/

науќастыѕ ќаны мен донор ќаны сарысуы

/

универсалды антирезусты реагент/

гемагглютинациялаушы сарысу

/

донордыѕ сарысуы мен науќастыѕ сарысуы!

Донор болуєа ќарсы кґрсетілімі бар науќас тїрі ќандай?

/

вирустыќ гепатит/

экзема


/

цистит


/

инсульт


/

гипертониялыќ аурудыѕ I-II кезеѕi

!

Ќан айналу шеѕберiн алєаш ашќан єалым кім?/

Гарвей


/

Лоуер


/

Эмеренц


/

Авиценна


/

Гиппократ

!

Тромбалыќ асќынулардыѕ алдын алу їшiн ќолданылатын препаратќа ќайсысы жатады?/

Гепарин


/

новокаин 0,25 %

/

арфонад


/

цитрат натрия

/

хлоридті кальций 10 %!

Јйелдердегі емоглобиннiѕ ќалыпты мґлшерi неге теѕ?

/

120-140


/

140-160


/

90-100


/

80-90


/

100-120


!

Ќанныѕ тобын зерттегенде ќажеттi затќа тґмендегініѕ ќайсы жатады?

/

стандартталѓан сары су/

универсалды сары су

/

кальций хлоридi/

гепарин


/

науќас ќаныныѕ сары суы

!

Науќасќа ќандай ќанды ќўюєа болмайды?/

Гемолизденген

/

консервiленген/

жања дайындалєан

/

16 кїн бўрын консервiленген/

жаѕадан мўздатќан

!

Ќан тапсырѓанда НВ - гемоглобин шамасы ќандай болу ќажет?/

120-140 г\л

/

150-170 г\л/

180-190 г\л

/

80-100 г\л/

100-120 г\л

!

Ќан анализiн аныќтаєанда, ќанды ќай саусаќтан алады?/

IY

/I

/

Y/

III


/

II

!Ќанды консервiлеу їшiн ќолданылатын консервантќа не жатады?

/

лимон ќышќылы/

глюкоза мен новокаин ќоспасы

/

глюкоза мен аскорбин ќышќылы ќоспасы/

ацетил - салицильдiѕ ќышќыл ерiтiндiсi

/

изотониялыќ натрий тўзы ерiтiндiсi!

Тромбоэмболия кезiнде салынатын гепариннiѕ бiр реттiк мґлшерi ќандай?

/

30 000 ед/

10 000 ед

/

5 000 ед


/

20 000 ед

/

40 000 ед!

Гепариннiѕ мґлшерi шамадан тыс артып кеткенде не енгiзу ќажет?

/

аминокапрон ќышќылын/

плазма


/

протромбин

/

ферменттер/

гормондар

!

Гемодинамикалыќ ерiтiндiлердiѕ адам аєзасына јсерi ќандай?/

айналымдаєы ќанныѕ кґлемiн (ОЦК) толтыру

/

дезинтоксикациялыќ/

ќоректендiру

/

электролиттi тепе-теѕдiктi тїзеу/

диспротеинемияны дўрыстау

!

Ќанныѕ реологиялыќ (аќќыштыќ) ќасиетiн жаќсартатын ерiтiндiге не жатады?/

Реополиглюкин

/

гемодез


/

липофундин

/

гидролизин/

изотониялыќ ертiндi

!

Реинфузия деген ўєым нені білдіреді?/

ќўрсаќ iшiнде жиналєан таза ќанды науќастыѕ ґзiне ќайтара ќўю

/

алдын-ала ґзiнен алынєан ќанды ќўю/

бґгде адамныѕ ќанын ќўю

/

консервiленген ќанды ќўю/

тiкелей ќан ќўю

!

Кїйiк кезiнде ќўйылатын мањызды ерiтiндiге не жатады?/

плазма


/

гидролизин

/

эритроцитарлы масса/

Рингер-Локк ертiндiсi

/

физиологиялыќ ертiндi!

Ќансыраєанда салынєан жгутты ќанша уаќыт ўстауєа болады?

/

2 саєат


/

30 минут


/

1 саєат


/

3 саєат


/

4 саєат


!

Ќанныѕ ўюын жоєарылату їшiн ќолданылатын дјрі ќалай аталады?

/

викасол


/

корглюкон

/

фурасемид/

гепарин


/

аминопептид

!

Екiншiлiк кеш ќансыраудыѕ басты себебіне не жатады?/

жарадаєы iрiѕнiѕ тромбты ерiтуi

/

байланєан жiптiѕ босаѕсуы/

ќанныѕ ўюыныѕ нашарлауы

/

iсiктiѕ салдарынан/

ќан ќысымыныѕ жоєарылауы

!

Ќан кетудiѕ негiзгi белгiсiне ќандай клиникалыќ кґрсеткіштері ќандай?/

Барлыќ жауаптар дўрыс

/

бозару


/

пульстiѕ жиiлеуi

/

артериялыќ ќысымныѕ тїсуi/

ќалтырау


!

Ќан ќўюєа ќарсы кґрсеткiштерге ќандай патологиялар жатады?

/

бауыр, бїйрек ќызметтерiнiѕ ауыр бўзылыстары/

iрiѕдi анемия

/

жедел анемия/

аєзаныѕ ќарсы кїресу кїшiн жоєарылату

/

ќан кетуде!

Лимонды-ќышќылды натрий ерiтiндiсiмен ґѕделген, ќўйылатын ќанныѕ саќталу мерзімі ќанша?

/

21 кїн


/

5 кїн


/

10 кїн


/

14 кїн


/

1 кїн


!

Жедел ќан жоєалтќан жанталас жаєдайына тїскен науќасќа тиімді ќан ќўю јдiсi ќандай?

/

ќысымды артерия iшiлік ќан айдау/

кґктамырєа тамшылатып ќан ќўю

/

кґктамырєа аєынды ќан ќўю/

сїйек iшiне (мыќын сїйегiнiѕ ќырына) ќан ќўю

/

тґс сїйегiне!

Дегидратация немесе ќанды сўйылту маќсатында ќолданылатын ќан алмастырєѓыш ќайсысы?

/

полиглюкин/

маннитол


/

4 % натрий бикарбонаты ерiтiндiсi

/

липидин


/

5 %-тi глюкоза ерiтiндiсi

!

Ќан тобы дегенiмiз нені білдіреді?:/

эритроцит антигендерiнiѕ жиынтыєы

/

лейкоцит антигендерiнiѕ жиынтыєы/

сары су белоктары

/

иммунды антигендердiѕ жиынтыєы/

жаѕа антигендердiѕ жиынтыєы

!

Ќан тобын аныќтаєанда аутоагглютинация болу себебiне не жатады?/

эритроциттердiѕ аутоантигендермен сенсибилизациялануы

/

реактивтерде кальций ионыныѕ кґп болуынан/

температуралыќ жаєдайды ескермегендiктен

/

ќан мен сары судыѕ ќатынасыныѕ дўрыс болмауынан/

эритроциттердiѕ јлсiз агглютинациялануы

!

Резус-факторды жјне ќан топтарыныѕ сјйкестігін аныќтау їшiн ќанды ќалай жинайды?/

кґктамырдан ќўрєаќ пробиркаєа

/

саусаќтан шыныєа/

кґктамырдан меланжерге

/

кґктамырдан Петри табаќшасына/

кґктамырдан цитрат ќосылєан пробиркаєа

!

Ќан ќўйєанда ќан тобы ќанша рет аныќталады?/

јрбiр гемотрансфузияда тексеру жїргiзiледi

/

бiрiншi гемотрансфузияда єана тексеру жїргiзiледi/

тґлќўжаттаєы кґрсетпелер жеткiлiктi

/

ќан ќўйєаннан кейiн аныќталады/

аныќтамаса да болады

!

Науќасќа ќан ќўю їшін дайындау барысында ќандай шарттарды орындаєан дўрыс?/

Барлыќ жауаптар дўрыс

/

ќан тобын аныќтау/

гемотрансфузионды анамнез жинау

/

жалпы ќан анализiн тексеру/

жалпы зјр анализiн тексеру

!

I-шi топтаєы ќанды, барлыќ топтаєы рецепиенттерге ќўюєа болама?/

ќўюєа болады, бiраќ ќўйылатын ќан мґлшерi 500 мл аспауы керек

/

600 мл-ден/

400 мл


/

300 мл


/

200 мл


/

100 мл


!

Плазманыѕ сарысудан айырмашылыєы неде?

/

сарысуда фибриноген болмайды/

сарысуда агглютининдер болмайды

/

сарысуда гаммаглобулиндер болмайды/

сарысуда лейкоциттер мен тромбоциттер болмайды

/

сарысуда консерванттардыѕ болуы!

Гемотрансфузиядан кейiн науќасты динамикалыќ баќылау уаќыты ќаншаєа созылады?

/

3 саєатќа/

5 саєатќа

/

2 саєатќа/

1 саєатќа

/

науќас баќылауды ќажет етпейдi!

Ќан препараттары жјне компоненттерiне ќайсысы жатады?

/

плазма, альбумин, лейкоциттiк масса/

полиглюкин, полифер, альвезин

/

аминокровин, аминопептид/

глюгицир, цитроглюкофосфат

/

аминокапрон ќышќылы, желатиноль!

Ќан ќўю орындалєаннан кейiн, бiр тјулiк iшiнде болатын асќынуєа не жатады?

/

пирогендi реакция/

тромбоэмболия

/

жїректiѕ жедел кеѕеюi/

ауа эмболиясы

/

ми ќан айналымыныњ жедел бўзылысы!

Ќан ќўйєан кездегi ќан топтарыныѕ сјйкес келмегендiгiніѕ алєашќы белгiлері ќандай

/

бел, кґкiрек жјне iш аумаєыныѕ ауырсынуы, ысыну сезiмi/

гипотермия, апатия

/

анурия, гемоглобинурия/

анизокория, брадикардия

/

радипноэ


!

Cозылмалы анемия кезiнде ќандай ќўю тиiмдi болып саналады?

/

эритроциттiк массаны/

ќанныњ ґзiн

/

лейкоциттiк массаны/

альбумин, протеин

/

тромбоциттiк масса!

Дезинтоксикациялыќ ќан алмастырєыштардыѕ јсерi ќандай?

/

ќандаєы токсиндердi бґлiп шыєарады/

ќан ќысымын тґмендетедi

/

ќандаєы белоктыѕ ќўрамын ўлєайтады/

осмотикалыќ ќысымды кґтередi

/

гемопоэздi кїшейтедi!

Осмодиуретикалыќ јсерi бар ерiтiндiлерге тґмендегілердіѕ ќайсысы жатады?

/

манитол, сорбитол/

амнопептид, аминозол, полиамин

/

полифер, реоглюман/

ацесоль, лактосол, дисоль

/

полиглюкин, желатиноль, реополиглюкин!

Гемодинамикалыќ ќан алмастырєыштардыѕ емдiк јсерiнiѕ механизмi ќандай?

/

ќан айналым шеѕберiнде сўйыќтыќты ўстап тўрады/

ќандаєы аќуыз мґлшерiн жоєарылатады

/

артериалдыќ ќан ќысымын тґмендетедi/

бауыр ќызметiн кїшейтедi

/

ретикулоэндотелиальдi жїйенi кїшейтедi!

Ќанныѕ ґздiгiнен тоќтауына не јсер етедi?

/

тромбтыѕ тїзiлуi/

деподан ќанныѕ шыєуы

/

артериалыќ ќысымныњ тґмендеуi/

пульстiѕ жиiлеуi

/

ґкпе вентиляциясыныѕ кїшеюi!

Ќанныѕ топтыќ, резус сјйкестієін дўрыс аныќтамаєандыќтан болатын асќыну тїрі ќандай?

/

гемотрансфузиялыќ шок/

пневмоторакс

/

жедел жїрек жетiспеушiлiгi/

анафилактикалыќ шок

/

пирогендi реакция!

Гематокрит дегенiмiз не?

/

ќанныѕ сўйыќ бґлiгi мен тїйiршiк бґлiгiнiѕ ќатынасы/

ќанныѕ тромбоциттерi мен эритроциттерiнiѕ ќатынасы

/

лейкоциттермен тромбоциттер ќатынасы/

ќанныѕ сары суы мен плазмасыныѕ ќатынасы

/

ќанныѕ плазмасы мен тромбоциттердiѕ ќатынасы!

Ќандаєы ќанттыѕ мґлшерi 16,5 ммоль\л болуын не дейдi?

/

Гипергликемия/

Гипогликемия

/

Гиперпротеинемия/

Гиперкалиемия

/

Гипопротеинемия!

Мўрыннан ќан кеткенде тиiмдi ќан тоќтату тјсiлiне не жатады?

/

iшкi, сыртќы тыѓєндау/

шалќайтып жатќызу

/

жалпы ўйќы артериясын байлау/

таѕдайды басу

/

мўз басу


!

Жїрек жўмысы тоќтауыныѕ айќын белгiсi ќандай?

/

ўйќы артериясында пульстiѕ болмауы/

ќарашыќтыѕ кішіреюі

/

ќан ќысымыныѕ тґмендеуi/

ерiксiз зјрдiѕ бґлiнуi

/

ауырсынуды сезбеуi!

Электр жараќатынан кейін дамуы мїмкiн асќынуєа не жатады?

/

гангрена


/

флегмона


/

абсцесс


/

рожа


/

жыланкґз


!

Їсiкке жиi шалдыєатын мїшелерге не жатады?

/

ќол-аяќ


/

бет


/

кеуде


/

мойын


/

арќа


!

Їсiктіѕ клиникалыќ аєымы ќанша кезеѕнен тўрады?

/

Тґрт


/

Їш

/Екi

/

Бiр/

Бес


!

Їсiктен кейiнгi алєашќы кґмекте ќалай жасалады?

/

барлыќ жауаптар дўрыс/

жылы ќолмен ысќылау

/

спирт ерiтiндiсiмен сїрту/

жылу ґткiзбейтiн байлам салу

/

жылы суєа малу!

Некротомия дегенiмiзне?:

/

ґлiксеге ўшыраєан ўлпаларды тiлiп ќою/

терiнi ауыстыру

/

ґлiксеге ўшыраєан ўлпаларды алып тастау/

ґлiксеге ўшыраєан ўлпаларды тїтікшелеу

/

заќымдалєан мїшелердi таѕып байлау!

Тоќќа тїскен кездегi алєашќы жјрдем ќандай болады?

/

науќасты токтан босату/

ауыздан їрлеп тыныс беру

/

жїрекке массаж жасау/

жылы су iшкiзу

/

анальгетик енгiзу!

Токсемия жјне гипоксемиямен кїресудiѕ негiзгi шараларына не жатады?

/

барлыќ жауаптар дўрыс/

глюкоза ерiтiндiсiн енгiзу

/

антибиотиктер енгiзу/

ќаналмастырєыш сўйыќтарды ќўю

/

плазма ќўю!

Жара жазылуыныѕ бiрiншi фазасындаєы белгi ќандай?

/

жараныѕ iрiѕнен тазаруы/

жараныѕ шетiнiѕ iсiнуi

/

жараныѕ шетiнiѕ ќызаруы/

тыртыќтыѕ пайда болуы

/

жара бетiнде ќабыршаќтыѕ тїзiлуi!

Тiстелген жараєа ќандай тiгiс салынады?

/

бiрiншiлiк кешiктiрiлген/

екiншiлiк ерте

/

екiншiлiк кеш/

бiрiншiлiк

/

їшiншiлiк!

Бiрiншiлiк бiтуге ќандай жара бейiм болады?

/

кесiлген жара/

мыжылєан жара

/

оќ тиген жара/

тiстелген жара

/

химиялыќ кїйген жара!

Оѕай жазылатын тїріне ќандай жара жатады?

/

кесiлген жара/

микроб тїскен жара

/

заќымдалєан жара/

тiстелген жара

/

кїйген жара!

Тїпкiлiктi диагнозды ќоюєа ќандай жара ќауіпті саналады?

/

тесiлген жара/

заќымдалєан жара

/

кесiлген жара/

тiстелген жара

/

оќ тиген жара!

Жараны алєашќы хирургиялыќ ґѕдеудi ќанша уаќытќа дейін жасауєа болады?

/

12 саєатќа дейiн/

бiрiншi саєатта

/

6 саєаттан кейiн/

24 саєаттан кейiн

/

48 саєаттан кейiн!

Жараєа екiншiлiк ерте тiгiстi ќай уаќытта салады?

/

8-15 кїн аралыєында/

екi тєулiктен кейiн

/

6 саєаттан кейiн/

10 саєаттан кейiн

/

24 саєаттан кейiн!

Жараларєа тјн негізгі белгiге не жатады?

/

терiнiѕ бїтiндiгiнiѕ бўзылуы/

бўлшыќ еттердiѕ бїтiндiгiнiѕ бўзылуы

/

iшкi мїшелердiѕ бїтiндiгiнiѕ бўзылуы/

сiѕiрлердiѕ бїтiндiгiнiѕ бўзылуы

/

сїйектердiѕ бїтiндiгiнiѕ бўзылуы!

Жараныѕ жергiлiктi белгiсiне не жатады?

/

ауырсыну, ќансырау, жараныѕ ашылып тўруы/

жергiлiктi температураныѕ жоєарылауы, анемия, ауырсыну

/

iсiну, талма, ќансырау/

терiнiњ ќышуы, ќансырау, жїрек айну

/

жараныѕ ашылып тўруы, iсiну, анемия!

Жараќаттыѕ ауырлыєы неге байланысты болады?

/

жараќаттаушы заттыѕ тїрiне, жара кґлемiне/

жараќаттанушыныѕ жасына

/

нерiвтi-психологиялыќ жаєдайына/

нерiвтердiѕ жараќаттанєан кґлемiне

/

жараќат алєан аймаќќа!

Жаралардыѕ iшiндегi ґте ќауiптi болып есептелетiн тїріне ќандай жара жатады?

/

шаншылєан/

кесiлген


/

тiстелген

/

мыжылєан


/

соєылєан


!

Жараныѕ бiрiнiшiлiк тїрде бiтуiне ќолайлы жаєдайєа не жатады?

/

жараныѕ шетi бiр-бiрiне тиiп тўруы/

жараєа антибиотиктердi ўнтаќ тїрiнде сепсе

/

жарада тїтiкше болса/

жарада инфекция болєанда

/

жарада бґгде заттыѕ болуы!

Себебiне байланысты ќандай жара тез бiтедi?

/

ґткiр пышаќпен кесiлген/

мыжылєан


/

жарыќшаќ енген

/

балтамен шабылѓан/

оќ тиген


!

Талмамен тїскен науќастыѕ жарасын ќашан тiгедi?

/

талмадан шыќќаннан кейiн/

ауруханаєа тїскен мезетте

/

хирургия бґлiмiне ауыстырєанда/

жансыздандырмай талма кезiнде

/

наркоз берiп!

Жараныѕ тїбiнде сїйек кґрiнгенде, бiрiншiлiк хирургиялыќ ґѕдеуде не жасаєан дўрыс?

/

жараныѕ жан-жаєын, ќабырєаларын сылып кескенiмiз/

сїйек їстi ќабыќшасын сылып алєанымыз

/

сїйек бетiн ќырєанымыз/

сїйектi тескенiмiз

/

сїйек iшiн тїтiкшелегеніміз!

Орташа есеппен ересек адамныѕ терiсiнiѕ кґлемi ќанша см квадрат болады?

/

16000 см


/

14000 см


/

18000 см


/

20000 см


/

22000 см


!

Кїйiк кезiнде кездесетiн бiрiншi асќыну тїрі ќандай?

/

кїйiктiк талмасы/

кїйiктiѕ токсемиясы

/

септикотоксемия/

реконваленция

/

ауырсыну


!

Кїйiктiѕ жарасы iрiѕдегенде ќандай јдiспен емдейдi?

/

Жабыќ


/

ашыќ


/

жарты ашыќ

/

жарты жабыќ/

аралас


!

Беткей кїйiктi ќандай јдiспен емдейдi?

/

Ашыќ


/

жабыќ


/

жарты ашыќ

/

жарты жабыќ/

аралас


!

Кїйiкте ашыќ јдiспен дененiѕ ќай жерлерін емдейдi?

/

бет аумаєын/

екi аяєын

/

кґкiрек аумаєын/

шат аумаєын

/

екi ќолын!

Кїйiктен ґлiксiге (некрозєа) ўшыраєан тiндердi ќанша уаќыттан кейін операция жасап алады?

/

3-4 кїннен кейiн/

4-5 кїннен кейiн

/

6-10 кїннен кейiн/

10-11 кїннен кейiн

/

кїйген кїнi!

Кїйiктiѕ кґлемi кімніѕ ережесi бойынша есептеледi?

/

Постников/

Крейбих


/

Кохер


/

Ситковский

/

Спасокукоцкий!

Терi ќышќылдармен жараќаттанєанда белоктардыѕ ќандай жаєдайы байќалады?

/

ўюуы


/

сiѕiрiлуi

/

кґбейуi


/

маймен бiрiктiрiлуi

/

еруi


!

Терi сiлтiлермен жараќаттанєанда белоктардыѕ ќандай кїйі байќалады?

/

Еруi


/

ўйуы


/

сiѕiрiлуi

/

кґбейуi


/

маймен бiрiктiрiлуi

!

Фосформен жараќаттанєанда кїйген жердi немен жуєан тиiмдi?/

5% мыс сульфатымен

/

2% гидрокарбонат натрий ерiтiндiмен/

2% сiрке ќышќылымен

/

2% лимон ќышќылымен/

3% натрий хлор ертiндiсiмен

!

Сјулелi кїйiктен пайда болєан жараларды ќалай таѕып емдеген тиiмдi?/

нейтральдi майлармен

/

перманганат калий ерiтiндiсiмен/

гидрокарбонат натрий ерiтiндiсiмен

/

5% натрий хлор ерiтiндiсiмен/

бриллянт кґгiмен

!

Ересек адамныѕ алаќаны ќанша пайызєа теѕ?/

1-1,1


/

0,5-0,6


/

1,2-2


/

2,1-3


/

9

!Кїйiк кезiнде алєашќы кґмекте ќолданылатын тјсiлге не жатады?

/

барлыќ жауаптар дўрыс/

жансыздандыру

/

ќўрєаќ асептикалыќ байлам салу/

ауруханаєа жеткiзу

/

салќын сумен жуу!

Тiстелген жараныѕ ќауiптiлiгiн арттыратын асќыну ќандай?

/

Ќўтыру


/

талма


/

ќабыну


/

ќансырау


/

аллергия


!

Омыртќа жараќатында жиі кездесетiн асќыну тїрі ќандай?

/

жўлын миыныѕ жараќаты/

полиомиелит

/

бўлшыќ еттердiѕ жыртылуы/

ауа эмболиясы

/

ќансырау, жедел анемия!

Сїйектi орнына салєаннан кейiнгi бекiту тїрi ќайсы?

/

гипстiк байлам салу/

Крамер ќўрсауын салу

/

Белер ќўрсауын салу/

жўмсаќ байлам салу

/

ауалы ќўрсау салу!

Сыныќтыѕ осылай жiктелуiн дўрыс деп санайсыз ба?

/

Барлыќ жауабын дўрыс/

ашыќ, жабыќ

/

толыќ, жартылай/

жјй, кїрделi асќынєан

/

ыєысќан, ыєыспаєан!

Буын шыќќанынан ќанша аптаєа дейін міндетті тїрде операция жасауєа болады?

/

3-4 апта


/

1 кїн


/

3-4 кїн


/

6-10 кїн


/

1 апта


!

Ашыќ пневмоторакс кезiндегi алєашќы кґмекке не жатады?

/

герметикалыќ байлам салу/

асептикалыќ байлам салу

/

операциялыќ ем/

консервативтi ем

/

пункция жасау!

Балтыр сїйегiнiѕ диафиз бґлiгi сынєанда ќандай алєашќы кґмек кґрсетіледі?

/

ќаѕќалы тарту/

сыныќты ќалпына келтiру

/

остеосинтез/

гипстi байлам ќою

/

антибиотик енгізу!

Ќолєа гипстi лангеттi салєанда, шынтаќ буыны ќанша градусќа бїгiлуі ќажет?

/

90

/70

/

75/

20

/50

!

Сынєан сїйектiѕ емiне тґмендегі јрекеттердіѕ ќайсы ќолданылады?/

барлыќ жауаптар дўрыс

/

репозиция/

остеосинтез

/

ќаѕќалы тарту/

гипстiк байлам

!

Бауыр жараќатында болатын негізгі белгiге тґмендегініѕ ќайсы жатады?/

iш пердесініѕ тітіркенуі

/

ќан ќўсу


/

ќан аралас ќаќырыќтыѕ бґлінуі

/

сґлдiѕ кґп мґлшерде бґлiнуi/

iштiѕ кебуi

!

Крепитация белгiсi ќандай инфекцияда байќалады?/

анаэробты инфекцияда

/

стрептококктiќ инфекцияда/

стафилакокктыќ инфекцияда

/

пневмококктыќ инфекцияда/

аралас инфекцияларда

!

Шыќќан буынныѕ наќты белгiлерiне не жатады?/

барлыќ жауаптар дўрыс

/

ауырсыну


/

ќызару


/

крепитация белгiсi

/

ќозєалу ќалпыныѕ ґзгермеуi!

Шыќќан буынныѕ ќорытынды диагнозын наќтылайтын јдiс ќайсы?

/

Рентгенография/

УЗИ


/

ангиография

/

ќан анализi/

биопсия


!

Буынныѕ орнынан таюы ќай сїйектіѕ буынында жиi кездеседi?

/

иыќ буынында/

омыртќада

/

Тґменгi жаќта/

бўєанада


/

тiзе буынында

!

Аяќ-ќолдардыѕ жараќатындаєы буынныѕ шыєуына тјн белгiге не жатады?/

барлыќ жауаптар дўрыс

/

ауырсыну


/

деформация

/

ўзындыєыныѕ ґзгеруi/

крепитация

!

Иыќтыѕ жараќатты шыєуында байќалатын белгiлер ќандай?/

барлыќ жауаптар дўрыс

/

деформация/

ауырсыну


/

ќимылдыѕ шектелуi

/

серпiмдi ќозєалыс!

Ўзын тїтiкшелi сїйектер жараќатында ќандай алєашќы кґмек жасалады?

/

ќўрсаумен бекiтiп тасымалдау/

Белер ќўрсауына бекiту

/

жансыздандыру/

орнына салу

/

ќањќалы тарту!

Талма кезiнде сынєан сїйектi орнына ќай уаќытта салады?

/

талмадан шыќќаннан кейiн/

бiрiншiлiк кґмек кезiнде

/

науќасты ауруханаѓа жеткiзген кезде/

тамыр iшiлiк ќан ќўйып жатќан кезде

/

сынєан жердi жансыздырєаннан кейiн!

Кїрделi тїтiкшелi сїйектер сынєанда, талманыѕ алдын алу їшін ќандай јрекет жасалынады?

/

барлыќ жауаптар дўрыс/

ќїрсау салып тасымалдау

/

ќансырауды тоќтату/

анальгетиктер салу

/

жансыздандыру!

Бел омыртќасы жараќаттанєанда науќас ќандай ќалыпта тасымалданады?

/

iшiмен жатќызу арќылы/

бiр бїйiрмен жатќызу

/

арќасымен жатќызу/

ќўрбаќа тјрiздес ќалыпы

/

тiк отырєызу!

Ќўрбаќа тјрiздес тасымалдауын ќай сїйегі сынєанда ќолданады?

/

жамбас


/

омыртќа


/

жауырын


/

сан


/

балтыр


!

Гипстiк байламды оѕай кесу їшiн ќандай ерiтiндiмен сїртеді?

/

гипертониялыќ натрий хлоридi/

скипидар


/

эфир


/

спирт


/

сутегі асќын тотыєы

!

Сыныќтарды ўзаќ уаќытќа бекiтiп ўстаєанда ќандай асќынуєа јкеледi?/

контрактураєа

/

псевдоартрозєа/

ўлпалардыѕ жарыќшаќ арасында ќалуына

/

гемартрозєа/

эпифизеолизге

!

Жаѕа шыќќан буынды орнына салєаннан кейiн ќанша уаќыт ќозєалтпай таѕып байлау ќажет?/

6-10 кїн


/

2-4 кїн


/

15-18 кїн

/

20-25 кїн/

25-30 кїн

!

Сїйектiѕ ќай бґлiгi сынєанда бiтуi ўзаќќа созылады?/

Эпифизi


/

метафизi


/

диафизi


/

Кјрi жiлiктiѕ мойыны

/

ќабырєаныѕ ортаѕєы бґлігі!

Сїйек мїйiзгегi (костная мозоль) ќанша уаќытта тїзiледi?

/

4 апта


/

1 апта


/

10 кїн


/

2 апта


/

3 апта


!

Сынєан сїйек ќандай жергiлiктi белгi береді?

/

деформация/

бастыѕ айналуы

/

жїректіѕ айнуы/

дене ќызуыныѕ кґтерілуі

/

ауыздыѕ ќўрєауы!

Жалєан буынныѕ даму себебiне не жатады?

/

сїйек жарыќшаларыныѕ орнына дўрыс тїспеуі/

сїйек сынєанда нервтердiѕ заќымдануы

/

сїйек сынєанда їлкен тамырдыѕ заќымдануы/

сїйек сынєанда бўлшыќ еттердiѕ заќымдануы

/

гипстiк байламныњ шамадан тыс ўзаќ уаќыт тўруында!

Ми жараќаттанып соєылєаннан кейін дамитын ќауiптi белгi ќандай?

/

мидыѕ белгiлi бiр бґлiгiнiѕ ќызметiнiѕ жоєалуы/

дене ќызуыныѕ тґмендеуi

/

Тјбеттiѕ болмауы!

Бас сїйегi жараќатыныѕ наќты тексеру јдiсi ќандай?

/

рентгенография/

ультрадыбыспен тексеру

/

сканнирование/

ќан анализi ќортындысы

/

ангиография!

Бауыр жыртылєанда ќандай жіппен тігіледі?

/

кетгут


/

жiбек


/

капрон


/

лавсан


/

темiрлi кетгут

!

Ќўрсаќ ќуысы аєзаларыныѕ жараќаты кезiндегi кездесетiн жиi асќынуєа не жатады?/

перитонит

/

маѕызды мїшелердiѕ заќымдануы/

трофикалыќ ойыќ жара

/

созылмалы остеомиелит/

сiреспе


!

Ўлпалар соєылєан сјтте не істеуге болмайды?

/

жылу басуєа/

жансыздандыруѓа

/

жоєары кґтерiп ќоюєа/

суыќ басуєа

/

ќатты ќысып таѕуєа!

Ми ќуысына ќан жиналєан кезде жасалынатын емге не жатады?

/

бас сїйегiнiѕ трепанациясы/

тыныштыќ саќтау

/

дегидратациялыќ ем/

антибиотиктер енгiзу

/

седативтiк ем!

Плевра ќуысына ќанныѕ жиналуын не деп атайды?

/

гемоторакс/

гемартроз

/

гемоперитонеум/

гематома


/

пневмоторакс

!

Ќўрсаќ ќуысына ќанныѕ жиналуын не деп атайды?/

гемоперитонеум

/

гемоторакс/

гемартроз

/

гемоперитонит/

гематома


!

Ашыќ сыныќтарда салынатын гипстiк таѕу тїрi ќандай?

/

терезелi (окончатая)/

лангеттiк

/

айналмалы/

лангеттi-айналмалы

/

гипстiк корсет!

Сыныќтыѕ наќты белгiлері ќандай?

/

барлыќ жауаптар дўрыс/

ауырсыну


/

деформация

/

ќозєалыстыѕ шектелуi/

патологиялыќ ќозєалыс

!

Сыныќты аныќтайтын наќты зерттеу јдiсi ќандай?/

рентгенография

/

УЗИ


/

ангиография

/

фистулография/

пальпация

!

Жеѕiл сатыдаєы ми шайќалуында ќолданылатын емі ќандай?/

симптоматикалыќ жјне дегидратациялыќ

/

симптоматикалыќ жјне дезинтоксикациялыќ/

симптоматикалыќ

/

дегидратациялыќ/

дезинтоксикациялыќ

!

Iш ќуысы жараќатындаєы ќуыќтыѕ жарылуын наќты аныќтайтын тјсiл ќандай?/

контрасты цистография

/

лапароскопия/

зјр анализi

/

ирригоскопия/

жалпы рентгенография

!

Таѕєыштарда ќандай ќасиеттер болуы тиіс?/

барлыќ жауаптар дўрыс

/

сорѓыштыќ/

созылмалы (эластикалыќ)

/

заласыздандырєанда сапасын жоєалтпау/

ќорєаныштыќ

!

Терi асты эмфиземасына ќандай белгі тјн болады?/

крепитация

/

флюктуация/

пульсация

/

жергiлiктi дене ќызуыныѕ ґзгеруi/

гиперемия
Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет