Ызбекистон Республикаси Конституциясижүктеу 212.53 Kb.
Дата02.05.2016
өлшемі212.53 Kb.
: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
Ызбекистон Республикаси қонунчилиги ва амалиётида диффымациянинг щуқий асослари ва муаммолари

Муккаддима

Шубщасиз, эркин ОАВ – демократик давлат тузумининг ажралмас таркибий =исмидир.

Ызбекистон Республикасида ОАВнинг ташкил этилиши ва фаолият юритиши 1992 йил 8 декабрдаги Ызбекистон Республикаси Конституцияси щамда 2007 йил 15 декабрдаги «Оммавий ахборот воситалари ты\рисида», 1997 йил 24 апрелдаги «Журналистлик фаолиятини щимоя =илиш ты\рисида»ги +онуни, 1996 йил 30 августдаги «Ноширлик фаолияти ты\рисида»ги +онуни, 2002 йилнинг 12 декабридаги «Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари ты\рисида»ги +онуни билан тартибга солинади.

Ызбекистон Республикаси Конституциясининг 67-моддасига мувофи=, оммавий ахборот воситалари эркиндир ва =онунга мувофи= ишлайди. Улар ахборотнинг ты\рилиги учун булгиланган тартибда жавобгардирлар.

Цензурага йыл =ыйилмайди. Конституциянинг 29 моддасига биноан, щар ким фикрлаш, сыз ва эъти=од эркинлиги щу=у=ига эга. Щар ким ызи истаган ахборотни излаш, олиш ва уни тар=атиш щу=у=ига эга, амалдаги конституциявий тузумга =арши =аратилган ахборот ва =онун билан белгиланган бош=а чеклашлар бундан мустаснодир. Фикр юритиш ва уни ифодалаш эркинлиги фа=ат давлат сири ва бош=а сирларга тааллу=ли былган та=дирдагина =онун билан чекланиши мумкин.

Ахборот олиш эркинлигининг асосий принциплари ахборотнинг ошкоралиги, щамма олиши учун =улайлиги, очи=лиги ва ты\рилигидир. «Журналистлик фаолиятини щимоя =илиш ты\рисида»ги +онунидан келиб чи=адики, журналист журналистик фаолиятини амалга ошириш чо\ида шахс дахлсизлиги кафолатидан фойдаланади. Шунингдек, мазкур +онанга мувофи=, тан=идий материаллар эълон =илганлиги учун журналистни таъ=иб =илишга йыл =ыйилмайди.

Оммавий ахборот воситалари эркинлигининг конституциявий кафолатлари орасида мафкуравий ранг-баранглик эътироф этилагнини щам тилга олиш жоиздир. Тоталитар ытмишнинг тажрибасиоммавий ахборот эркинлиги ва убилан бо\ли= былган \оявий плюрализм мафкуравий монополизм билан муроса =ила олмайди, дейишга асос беради. Шунинг учун оммавий ахборот воситаларининг эркинлигини таъминлашда Конституциянинг 12-моддаси ащамияти бе=иёсдир. Унга кыра: «Ызбекистон Республикасида ижтимоий щаёт сиёсий институтлар, мафкуралар ва фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожланади.Щеч =айси мафкура давлат мафкураси сифатида ырнатилиши мумкин эмас».

Албатта, ОАВ фаолиятининг щу=у=ий асослари оммавий ахборот эркинлигини суиистеъмол =илишдан =имояловчи кафолатларсиз тыли= былмасди. Бу кафолатлар энг аввало ОАВ ты\рисидаги +онуннинг 6-моддаси (Оммавий ахборот воситалари эркинлигини суиистеъмол =илишга йыл =ыйилмаслиги) 1-=исмида кызда тутилган: «Оммавий ахборот воситаларидан: Ызбекистон Республикасининг мавжуд конституциявий тузумини, щудудий яхлитлигини зырлик билан ызгартиришга даъват =илиш; уруш, зыравонлик ва терроризмни, шунингдек диний экстремизм, сепаратизм ва а=идапарастлик \ояларини тар\иб =илиш;давлат сири былган маълумотларни ёки +онун билан =ыри=ланадиган бош=а сирни ошкор этиш; миллий, ир=ий, этник ёки диний адоват =ыз\атувчи ахборот тар=атиш; агар +онунда бош=ача =оида назарда тутилмаган былса, гиёщвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни тар\иб =илиш; порнографияни тар\иб этиш; +онунга мувофи= жиноий ва ызга жавобгарликка сабаб быладиган бош=а щаракатларни содир этиш ма=садида фойдаланилишига йыл =ыйилмайди».

Оммавий ахборот воситалари эркинлигини суиистеъмол =илишга =арши конституциявий кафолатлар сирасига шунингдек щар кимнинг ыз шаъни ва обрысига =илинган тажовузлардан, шахсий щаётига аралашишдан щимояланиш ва турар жойи дахлсизлиги щу=у=ига эгалиги борасидаги =оидалар щам киради (ЫзР Конституцияси 27-моддаси 1-=исми). Шунингдек, мазкур =оидалар ОАВ ты\рисидаги +онуннинг 6-моддаси 2-=исмида щам кырсатиб ытилган: «Оммавий ахборот воситалари ор=али фу=ароларнинг шаъни ва =адр-=имматини ёки ишчанлик обрысини тащ=ирлаш, шахсий щаётига аралашиш та=и=ланади».


2. ДИФФАМАЦИЯ ТЫ/РИСИДАГИ +ОНУНЧИЛИК ВА УНИ +ЫЛЛАШ АМАЛИЁТИ

Диффамация борасидаги щу=у=ий меъёрларнинг ягона =онуний мА=сади – шахс шаъни ва =адр-=имматининг щимояланишидир. Айни пайтда, амалиёт шуни кырсатадики, шаън ва =адр-=иммат щимояси ты\рисидаги =оуннчиликдан давлатнинг мансабдор шахслари ва жамоат арбоблари йыл =ыйган =онунбузарликлар борасида =илинадиган ошкора мунозараларга ва конструктив тан=идларга йыл =ыймаслик йылида суиистеъмол этишда фойдаланилмо=да.

Шундай =илиб, фу=ароларнинг шаъни ва =адр-=имматини ёки ишчанлик обрысини тащ=ирлаш мумкин эмас.

Бу нима дегани? Тушунчаларни белгилаб олайлик: шаън – шахснинг атрофдагилар кыз ынгидаги бащоланиши; =адр-=иммат – шахснинг ызини бащолаши, ызига жамиятдаги индивида сифатида муносаабати; ишчанлик обрыси – инсон ёки юридик шахсга оид ишчанлик фаилатларининг ижтимоий фикр томонидан бар=арор ижобий бащоланиши.

Шаън ва =адр-=иммат Ызбекистон Республикаси =онунчилиги томонидан щам фу=аролик щам жиноий судлов тартибида щимоя =илинади. Жиноят судлови тартибида тущмат ва ща=орат айбловига оид ишлар кыриб чи=илса, фу=аролик судлови тартибида – ща=и=атга ты\ри келмайдиган тащ=ирловчи маълумотларни тар=атганликка оид ишлар кырилади.

ОАВда тар=атилган тущмат учун жазо ЫзР Жиноят кодексининг 139-моддасида кызда тутилган. ОАВ ор=али ща=и=атга ты\ри келмайдиган тащ=ирловчи маълумотларни тар=атганлик учун жазо ЫзР Фу=аролик кодексининг 100-моддасида щам белгиланган.

Тущмат нима ва у нималарда ифодаланади? Тущмат - била туриб бош=а шахсни шарманда =иладиган уйдирмалар тар=атиш демакдир (ЫзР ЖКнинг 139-моддаси).

Шарманда =иладиган уйдирма маълумотлар нима? Шарманда =иладиган уйдирма маълумотлар – Бк ща=и=атга ты\ри келмайдиган, фу=аронинг ижтимоий фикрда ва алощида фу=ароларнинг фикрида фущаро =онунларга щамда жамиятда =арор топган ахло=ий принципларга риоя =илиши ну=таи назаридан шаклланган шаъни ва =адр-=имматини тащ=ирлайдиган маълумотлардир..

Умуман олганда, маълумотларнинг ызи нима эканини ани=-равшан тушуниб олиш ыта мущимдир. Маълумотлар деганда фактлар ты\рисидаги тасди=ларни тушуниш лозим. Шахснинг хул=-атворини, маънавий =иёфасини ва ишчанлик обрысини умумлаштирган щолда бащолаш (масалан, «фу=аро N - жиноятчи», «маънан бузу=» сингари таъкидлар) щам тащ=ирловчи маълумот сифатида =аралиши мумкин. Шахс фаолиятига оид конкрет фактларга асосланмаган бащоловчи фикрларга эга маълумотлар тащ=ирловчи маълумотлар щисобланмайди: бундай бащолар – щар бир инсоннинг ички ишончига оид масаладир. Кыриб турибмизки, тащ=ирловчи маълумотлар ва жазоланмайдиган бащоловчи мулощазалар ыртасидаги чегара жуда нозикдир.

Шуни ёдда тутиш лозимки, конкрет фактларга =урилмаган фикрлар, мулощазалар, бащолар ща==оний ёки ёл=онлиги жищатидан бащолана олмайди. Ыз фикрини, фу=аролик позициясини билдириш, тан=ид =илиш, бащолаш учун судлов ор=али жазолаш – \айри=онунийдир. Ыз фикрига, малакали мулощазасига эга былиш, фу=аролик позициясини ифодалаш, ниманидир ёки кимнидир ички эъти=одидан келиб чи==ан щолда бащолаш – бу щар бир инсоннинг =онуний щу=у=идир.

Ызбекистон =онунчилигига кыра, тущмат – бу айни пайтда даъво щавола этишга сабаб быладиган фу=аровий =онунбузарлик щамда жиноий хатти-щаракатдир. Уни инсоннинг шаъни ва =адр-=имматига тажовуз =иладиган щар =андай фактик баёнот ташкил этади (1992 йилги ЫзР Конституциясининг 27-моддаси). Ызбекистон Республикасининг Фу=аролик кодекси ЫзР Конституцияси 27-моддаси 1-=исми =оидаларини ривожлантирган щолда, фу=аронинг шаъни, =адр-=иммати ва ишчанлик обрысига путур етказадиган маълумотлар борасида, агар мазкур маълумотларни тар=атган шахс уларнинг ща=и=атга ты\ри келишини исботлай олмаса, суд ор=али раддия талаб =илиш щу=у=ини эътироф этади. Шунингдек, манфаатдор шахсларнинг талабига кыра, инсоннинг шаъни ва =адр-=иммати унинг вафотидан кейин щам щимоя =илинади. Айни пайтда, агар мазкур маълумотлар ОАв ор=али тар=атилган былса, улар айнан ыша ОАВ ор=али рад этилиши лозим (ЫзР Фу=аролик кодексининг 100-моддаси 1-3 =исмлари).

ЫзР ФКнинг кырсатиб ытилган меъёрлари билан ОАВ ты\рисидаги +онун 34-моддаси 1-=исмида мустащкамланган =оидалар бо\лангандир. Улар тащририят оммавий ахборот воситалсида чоп этилган ща=и=атга ты\ри келмайдиган, шаън ва =адр-=имматни тащ=ирловчи маълумотларни рад этиш мажбуриятини юклайди. Шу билан бирга бу ыринда бир коллизия щам мавжуд. Шундай =илиб, ОАВ ты\рисидаги +онун (34-модда 5-=исми), оммавий ахборот воситаси раддияни, жавобни эълон =илишдан быйин товласа ёхуд уларни эълон =илиш учун белгилаб =ыйилган муддатни бузса, юридик ёки жисмоний шахс даъво аризаси билан судга мурожаат =илишга ща=ли эканини назарда тутади. Бош=ача айтганда, агар суддан таш=ари йысинда низо щал этилмаган та=дирдагнина, судлов щимоясига мурожаат этиш мумкин. ЫзР Фу=аролик кодекси эса, аксинча, суддан таш=ари низони щал этиш имкониятини назарда тутмайди.

Шундай =илиб, манфаатдор шахсга танлаш имкони берилган: истаса аввал тащририятга мурожаат =илиб радия беришга уринсин ва бунга эришолмаса судга мурожаат =илсин, ёхуд дарщол судга мурожаат =илиши щам мумкин.

Айбдорлик исбаотланган та=дирда мущаррир, муаллиф ёки ношир щу=у=бузарлик учун давлатга жарима тылашга, шунингдек фу=арорлик судлови тартибида жабланувчи томонга зарарни =оплашга щукм этилиши мумкин. +оида тари=асида, шаън, =адр-=иммат ва ишчанлик обрысини =имоя =илиш борасидаги даъволарга етказилган маънавий зарарни =оплаш ты\рисидаги талаблар щам =ышиб берилади. Албатта, путур етказувчи маълумотларнинг тар=атилганлиги фактининг ызи маънавий зарарни =оплаш учун асос была олмайди. Бунга маънавий зарарнинг ызи, яъни етказилган рущий ва жисмоний азоб-у=убатлар асос былиши мумкин. Мазкур азоб-у=убатларнинг характери суд томонидан маънавий зарар етказишга сабаб былган фактик щолатлардан ва жабрланувчининг индивидуал ызига хосликларидан келиб чи==ан щолда бащоланади.

+опланаётган маънавий зарарнинг ми=дорини пул щисобида белгилаш жуда мушкул масаладир. Щозирча бу сощада ягона методология ишлаб чи=ишга эришилган эмас, ЫзР ФКнинг 1022-моддаси 2-=исмида белгилаб =ыйилганки, маънавий зарарни =оплаш ми=дори жабрланувчига етказилган жисмоний ва маънавий азобларнинг хусусиятига, шунингдек айб товон тылашга асос былган щолларда зарар етказувчининг айби даражасига =араб суд томонидан ани=ланади. Зарарни =оплаш ми=дорини ани=лашда о=илоналик ва адолатлилик талаблари эътиборга олиниши лозим. 2003 йилги жараёнда ЫзР Олий Суди «Даракчи» газетасидан Тошкент шащар судининг енглтабиат аёллар ты\рисидаги материал билан бир сащифада сурати босилгани у3чун ызини жабрланган деб щисоблаган даъвогар аёл фойдасига 7 милллион 200 минг сым ундириш ты\рисидаги =арорини ызгартиришсиз =олдирди. Суд мА=ола ва сурат ыртасидаги богли=ликни ани=ламади, мА=олада суратдаги аёлнинг исми-шарифи былмаганлигини, муайян манзил кырсатилмаганлигини =исобга олмади. Суд «жабрланувчи»га айнан =андай маънавий азоб-у=убатлар етказилганини щам текширмади. +опланадиган маънавий зарар ми=дори щам асосланмади ва хаддан зиёд ю=орилигича ва асосланмаганлигича =олди.

Даъводан щимояланишнинг асосий воситаси, албатта, тар=атилган маълумотларнинг ща=и=атга ты\ри келишини исботловчи далилларни келтиришдир. Аммо бу кыпинча осон былмайди, бу иш гап фактлар ща=ида эмас, мулощазалар ты\рисида борганда янада =ийинлашади.


Щимоя воситаси сифатида шунингдек ОАВ ты\рисидаги +онуннинг 40-моддаси 2-=исмида келтирилган ва бош мущаррирни, шунингдек журналистни оммавий ахборот воситаларида ща=и=атга мос келмайдиган материалларни тар=атганлик жавобгарликдан озод =иладиган щолатлардан фойдаланиш мумкин. ОАВ ёки журналист айбланмайди: агар бу маълумотлар расмий хабарлардан, норматив-щу=у=ий щужжатлардан ёки расмий статистика щисоботлари маълумотларидан ёхуд ахборот агентликлари ёки давлат щокимияти ва бош=аруви органларининг матбуот хизматлари ор=али олинган былса; агар бу маълумотлар олдиндан ёзиб олинмасдан эфирга бериладиган муаллифлик чи=ишларида мавжуд былса ёки чи=ишларнинг сызма-сыз такрорланиши (стенография, аудио-, видеоёзуви) былса.

Оммавий ахборот воситалари сощасида фу=ароларнинг шаъни, =адр-=иммати ва ишчанлик обрысини щимоя =илиш нафа=ат фу=аролик щу=у=уи тартибида, балким жиноят щу=у=и меъёрлари билан щам амалга оширилади. Хусусан ЫзР ЖК тущмат ва ща=орат учун жавобгарликни кызда тутади. Тущматнинг путур етказувчи маълумотларни тар=атишдан принципал фар=и тар=атилган ахборотнинг ёл\онлигини била туриб тар=атишдадир.

Тущмат тар=атилишининг усул ва шаклларига бо\ли= щолда ЫзР ЖКнинг 139-моддаси жазонинг бир неча турини кызда тутади: шундай щаракатлар учун маъмурий жазо =ылланилганидан кейин содир этилган былса;нашр =илиш ёки бош=ача усулда кыпайтирилган матнда ёхуд оммавий ахборот воситалари ор=али тущмат =илинганда; о\ир ёки ыта о\ир жиноят содир этишда айблаб =илинганда; о\ир о=ибатлар келиб чи=ишига сабаб былган щолда =илинганда; хавфли рецидивист томонидан =илинганда; \аразгыйлик ёки бош=а паст ниятларда =илинганда.

ЫзР ЖКнинг140-моддасига кыра, ща=орат =илиш, яъни шахснинг =адр-=имматини беодоблик билан =асддан тащ=ирлаш щам жазонинг бир неча турларини кызда тутади: башарти, шундай щаракатлар учун маъмурий жазо =ылланилгандан кейин содир этилган былса; нашр =илиш ёки бош=ача усулда кыпайтирилган матнда ёхуд оммавий ахборот воситалари ор=али ща=орат =илишда; ща=орат =илиш: жабрланувчини ыз хизмат ёки фу=аролик бурчини бажариш муносабати билан бо\ли= щолда; хавфли рецидивист томонидан ёки тущмат =илинганлиги учун илгари судланган шахс томонидан =илинган былганда; Тущмат жиноятидан фар=ли ыларо=, ОАВда ща=орат =илиш шахснинг =адр-=иммати беодоблик билан =асддан тащ=ирланганида кыринади.

ЫзР ЖКнинг 140-моддасида белгиланадики, ща=орат =илиш - шахснинг =адр-=имматини беодоблик билан =асддан тащ=ирлашдир. Бу жиноят учун жазо – жарима, ахло= тузатиш ишлари ёки уч йилгача озодликдан мащрум =илиш.

Шахсни салбий бащолаш фа=ат беодоблик билан =илинганда ща=орат деб эътироф =илинишини белгилар экан, ЫзР ЖКнинг 140-моддаси турли тал=ин этиладиган «беодоблик» атамасини ани=лаштирмасдан =олдиради, натижада судлар уни ихтиёрий тарзда тал=ин этишлари мумкин былади. Щар бир щолатда малакали лингвистик экспертиза хулосалари олиниши керак. Бир сыз турли ижтимоий мущитда турлича =абул =илиниши мумкин. Щажвий матнда енгил =абул =илинадиган сыз сиёсийма=олада =атти= жаранглаши мумкин. Гощида судлар «беодоблик»дан асар щам былмаган ифодалардан ща=оратни топишади. Масалан, «Адолат» газетасининг мухбири +одиржон Собиров 2000 йилда Тошкент шащри Миробод тумани суди томонидан «щамтово=лар» деган сызни ишлатгани учун айбланади. Ма=ола туфайли «жабрланган» аёл бу сызнинг замирида «жазманлар», яъни бир тышакда ётадиганлар деган маънго бор деб щисоблаган. Щолбуки, мазкур сыз бир лагандан таом еб юрганлар, тадбиркорликдаги шериклар деган маънони билдиради. Фа=атгина апелляция суди Фанлар Академияси Тил ва адабиёт институти хулосасидан кейингина журналистни о=лади.Беодоблик билан, дейилганда =онунчилик ща=оратомуз сызларни, масхараловчи хатти-щаракатларни, =или=ларни, уятсиз, шармандали имо-ишораларни ва бош=а шу кабиларни тушунади. Ща=оратда мужассам былган фактлар ща=и=атга ты\ри келиши щам, келмаслиги щам мумкин – жиноятни квалификациялаш учун бунинг фар=и йы=. Агар кимдир щатто «тарбиясиз», «ы=имаган» ёки щатто «ёл\ончи» деган сызни ызи учун ща=оратли деб билса – бу унинг субъектив =абул =илишига оид муаммодир. Жиноят деб квалификация =илинадиган ща=оратда беодоблик белгиси албатта мавжуд былиши керак. +онуннинг талаби шундай.

Жавобгарликни келтириб чи=арадиган шарт-шароитларни мужассамлаштирамиз. Агар шу шартларнинг бирортаси мавжуд былмаса фу=аровий-щу=у=ий жавобгарлик юзага келмайди.1. Маълумотлар тар=атилган былиши керак. Фу=аронинг шаъни ва =адр =имматини тащ=ирлаш ёки жисмоний ёхуд юридик шахснинг ишчанлик обрысига путур етказувчи маълумотларни тар=атиш деганда мазкур маълумотларниматбуотда чоп этиш, телевидение, радио ёки бош=а бир оммавий ахборот воситаси ор=али хабар =илиш, шунингдек о\заки ёки ёзма тарзда щеч былмаганда бош=а учинчи бирор шахсга етказиш тушунилади. Афсуски, «Оазис» журнали мухбири У.Ниёзова устидан ытказилган суд жараёнида Тошкент шащар транспорт прокуратураси журналистнинг ноутюукида мавжуд былган «\айриконституциявий» ахборотни «тайёрлаганлик ва тар=атганлик»да айблади. Щолбуки, ахборот щамма олса быладиган очи= тармо=дан – Интернетдан олинган, журналист томонидан тайёрланмаган ва портатив компьютерда былган, тар=атилганлиги факти мавжуд былмаган. Щу=у= щимоячиси С.Зайнобиддинов (Андижон) устидан ытказилган суд жараёнида электрон почта ор=али жынатилган хат ОАВда тар=атилган, деб щисобланган, яъни электрон поята щам оммавий ахборот воситаси деб =аралган, щамда бу маълумот «мамлакат шаъни ва =адр-=имати»га путур етказиши айтилган. Щолбуки, =онунчиликда =адр-=иммат ва шаън шахсий щу=у= экани, инсонга оидлиги айтилган, мамлакат (фирма, завод, мактаб, ташкилот, цех ва щоказо) шаън ва =адр-=иматга эга былиши, «маънавий азоб-у=убат чекиши» мумкин эмас.

2. Айнан маълумотлар тар=атилган былиши керак, фикрлар ёки мулощазалар эмас. Жиноят ва Фу=аролик кодекслари фикрлар билдирганлик, бащо берганлик, ну=таи назарни ифодалаганлик учун эмасч, айнан тащ=ирловчи маълумотлар тар=атганлик учун жавобгарликни кызда тутади.

3. Тар=атилган маълумотлар ща==оний эмас, яъни ща=и=атга ты\ри келмайди. Агар сиз салбий характердаги фактларни баён этган былсангизу бу фактлар ща=и=атдан щам былган былса, бу учун жавобгарликка тортиш мумкин эмас.

4. Тар=атилган ща=и=атга ты\ри келмайдиган маълумотлар фу=аронинг шаъни, =адр-=иммати ва ишчанлик обрысига путур етказган былиши лозим. Агар тар=атилган ахборот ща=и=атга ты\ри келмаса-да, инсоннинг шаънига путур етказмаса (масалан, сиз уни фалон орденни олган деб ёзгансиз, щолбуки у щали у орденни олмаган экан) – бу учун сизни айблаш ва жазолаш мумкин эмас.

Шаън ва =адр-=иммат щимояси ты\рисидаги фу=аролик низоларида щам, тущмат =илганликда айбланиб кыриладиган жиноят процессларида щам айнан бир хил шахсий номулкий щу=у=лар щимоя =илинади. Тущматнинг фар=ланувчи унсури – бундай маълумотни била туриб тар=атишдир. Бош=ача айтганда, агар журналист билмасдан, щеч бир жиноий ма=садни кызламасдан ыз «=ащрамони»ни шаънига тегиб =ыйган былса, у ЫзР ФКнинг 100-моддасига биноан жавоб беради. Агар у ща=и=атга ты\ри келмайдиган инсон шаъни ва \адр-=имматига путур етказувчи маълумотларни чоп этаётганини аввалдан билан ва бу ишга онгли равишда (=асддан) =ыл урган былса, у ЫзР ЖКнинг 139-моддасига мувофи= жиноий жавобгарликка тортилади.

Жиноят ва фу=аролик судлари ишлари кыплаб процессуал фар=ларга эгадир. Шу нарса жуда мущимки, шаън, =адр-=иммат ва ишчанлик обрысини щимоя этишга оид фу=аролик ишларида сизнинг ызингиз айбсизлигингизни исботлашингиз керак. Жиноят судловида иш юритиш жараёнида журналистга даъвогар былган фу=аро журналистнинг айбини далиллаши лозим, журналист ызини о=лаши шарт эмас. Шу билан бирга, щеч бир журналист мени жиноятчи деб топа олишадими-йы=ми, деб =ыл =овуштириб ытирмаса керак. У тар=атган ахбороти ща=и=атга ты\ри келишини далиллайдиган ваш у каби бош=а материалларни та=дим этади.

Журналист ёки ОАВни фа=ат жисмоний шахс былмиш инсон тущмат =илганликда айблаши мумкин. Фу=аролик кодексининг 100-моддаси быйича кыриладиган фу=аролик ишларида щам жисмоний шахслар, щам юридик шахслар даъвогар сифатида чи=ишлари мумкин. Улар ыртасидаги фар=ни билиш жуда мущимдир. Юридик шахс – бу, мощиятан, щу=у=ий ма=омдир. Щар =андай фирма, АЖ, МЧЖ ва бош=а юридик шахслар жисми бор инсонга, жисмоний шахсга тегишли былган шахсий щу=у=ларга, шу жумладан шаън ва =адр-=имматга эга былиши мумкин эмас. Юридик шахсларга фа=ат «ишчанлик обрыси» деган атама =ылланилади. Шундай =илиб, шаън ва =адр-=иммат – шахсий мезонлардир ва фа=ат инсонга тегишлидир, «ишчанлик обрыси» деган атама эса инсонга щам, юридик шахсга щам тегишли былиши мумкин.

ЫзР Фу=аролик кодекси ОАВдан «жабрланувчи»га =уйидаги щу=у=ларни щавола этади:

1) тар=атилган маълумотларнинг рад этилишини суд ор=али талаб этиш щу=у=и;

2) ыз жавобининг чоп этилишини талаб =илиш щу=у=и;

3) тар=атилган маълумотларни ща=и=ий эмас, деб топиш ща=идаги ариза билан судга мурожаат =илиш щу=у=и.

Ызбекистон Республикасида фу=ароларнинг жавоб ва раддияга былган щу=у=и «ОАВ ты\рисида»ги +онунда ва, шунингдек, Фу=аролик кодексида мустащкамланган. ОАВ ты\рсидаги +онуннинг 34-моддасига биноан, жисмоний ва юридик шахслар раддия ва жавоб бериш щу=у=ига эгадир, «юридик ёки жисмоний шахс оммавий ахборот воситасида эълон =илинган, ща=и=атга мос келмайдиган щамда ызининг шаъни ва =адр-=иммати ёки ишчанлик обрыcини тащ=ирловчи маълумотлар учун радия беришни тащририятдан талаб =илишга ща=лидир». Мазкур меъёр ЫзР ФКнинг 100-моддаси 3-=исмида щам кызда тутилган: «Башарти, фу=аронинг шаъни, =адр-=иммати ёки ишчанлик обрысига путур етказувчи маълумотлар оммавий ахборот воситаларида тар=атилган былса, айни шу оммавий ахборот воситаларида раддия берилиши лозим».

ЫзР ФКнинг 100-моддаси 6-=исмида айтилишича: «Фу=аро оммавий ахборот воситаларида унинг щу=у=лари ёки =онун билан =ыри=ланадиган манфаатларини камситувчи маълумотлар эълон =илинганда, у айни ыша оммавий ахборот воситалари ор=али чи=иб, ызини щимоя =илиш щу=у=ига эга». Шунингдек, ОАВ ты\рисидаги +онуннинг 34-моддаси 2-=исмида айтиладики: «Эълон =илинган материал туфайли щу=у=лари ва =онуний манфаатлари бузилган юридик ва жисмоний шахслар мазкур оммавий ахборот воситасида раддия ёки жавобни эълон =илишга ща=лидир. Раддия ёки жавоб жавоб берилишига сабаб былган материал босилган айни ыша сащифада махсус рукн остида эълон =илиниши керак. Раддия ёки жавоб газеталарда улар олинган кундан эътиборан бир ой ичида, бош=а даврий нашрларда навбатдаги сонда эълон =илиниши шарт. Теле-, радио-, видео-, кинохроникал дастурлар ва оммавий ахборотни даврий тар=атишнинг бош=а электрон шакллари тащририяти томонидан олинган раддия ёки жавоб айнан ыша дастур ёки туркумда, келган кунидан эътиборан бир ойдан кечиктирмай эфирга берилади. Агар раддия ёки жавобни эълон =илиш щажми ва ва=ти оммавий ахборот воситасининг фаолиятига зарар етказиши мумкин былса, матнни ахборот манбаи ёки муаллиф билан келишилган щолда асосланган тащрир =илишга йыл =ыйилади. Оммавий ахборот воситаси раддияни, жавобни эълон =илишдан быйин товласа ёхуд уларни эълон =илиш учун белгилаб =ыйилган муддатни бузса, юридик ёки жисмоний шахс даъво аризаси билан судга мурожаат =илишга ща=лидир».

Ызбекистон Республикасида щокимият органларини ва уларнинг мансабдор шахсларини ща=орат =илганлик учун мажбурият институти фа=ат ЫзР ЖКнинг 158-моддаси 3-=исмида Ызбекистон Респубоикаси Президентига омма олдида тущмат ва ща=орат =илишга нисбатан белгиланган былиб, бунда матбуот ва бош=а оммавий ахборот воситаларидан фойдаланганлик щам назарда тутилган.

Президентни омма олдида ща=оратлаш деганда унинг фаолиятини (намойишларда, митингларда, йи\илишларда, конференцияларда, форумларда, ащоли тыпланадиган бош=а жамоат жойларида) Президент шахсининг ащоли орасида ва хал=аро щамжамият олдида обрыси тыкиладиган даражада, инсоний =адр-=имматини тащ=ирлаган щолда салбий бащолаш тушунилади. Тащ=ирлашнинг мавжудлиги, унинг чу=урлиги ва даражаси ахло= ва щу=у=уий онг меъёрларидан келиб чи=иб бащоланади. Президент шахсининг салбий бащоланиши шундай юзсизларча тарзда щавола этиладики, бу сиёсий, давлат ва жамоатчилик фаолиятида =абул =илинган ахло= меъёрларига мос келмайди.

158-модда 3-=исмининг диспозициясида кызда тутилган ща=оратлаш о\заки, ёзма ёки хатти-щаракат (тарсаки, уятсиз =или=Ю суратни тащ=ирлаш ва щоказо) шаклида амалга оширилган былиши мумкин. Ща=оратда, =оида тари=асида, Президент шахсига унинг хул=-атвори, кыриниши ваш у кабиларга тааллу=ли тарзда бащо берилади.

Президентга нисбатан тущмат деганда била туриб уни шарманда =иладиган уйдирмалар тар=атиш, яъни Президент ты\рисида ща\и\атда былмаган маълумотларни, фактларни былгандай омма олдида ёзма ёки о\заки шаклда хабар =илиш (баёнотлар, шу жумладан, аноним хатлар, вара=алар, мактублар, деворлардаги, йыллардаги, ашёлардаги ёзувлар ва бош=а шу кабилар) тушунилади. Тущматни тар=атган шахснинг бу фактлар ща=и=ат былиши мумкинлиги борасида адашишлари уни жиноий жавобгарликдан озод =илмайди.

Ща=ора тёки тущматни матбуот ва бош=а оммавий ахборот воситаларидан фойдаланган щолда амалга ошириш деганда тущматли ва ща=оратли маълумотларни газета, журналда чоп этиш, радио, телевидение, кино ёки видеофильм ор=али хабар бериш тушунилади. Ща=оратли ёки тущматли маълумотлар мавжуд былгангазета, журнал ва бош=а ахборот воситалари тиражининг тащрииятдан ёки босмахонадан мусодара =илиб олиб =ыйилиши кыриб чи=илаётган жиноятни содир =илишга =асд =илиш деб бащоланади.

+онун чи=арувчи шуни кызда тутганки, «даврий босма нашрларнинг назорат нусхалари тащририятга, муассисга ва рыйхатдан ытказувчи органга бепул юборилади. Даврий босма нашрларнинг мажбурий нусхалари юбориладиган муассасалар ва ташкилотларнинг рыйхати Ызбекистон Республикаси Вазирлар Мащкамаси томонидан белгиланади» (ЫзР «ОАВ ты\рисида» +онунининг 29-моддаси). Бундай тартиб шунинг учун ырнатилганки, шу йыл билан рыйхатга олувчи идоралар тащририятлар ыз фаолиятида ОАВ ты\рисидаги =онунчиликка =андай риоя этилаётганлигини назорат =иладилар ва оммавий ахборот эркинлигини суиистеъмол этилиши (6-модда, 1-=исм) щолатларига ыз ва=тида чора кырадилар. .

Ызбекистон Республикасининг, шунингдек +ора=алпо\истон Республикасининг байро\и, герб ива мадщияси – Ызбекистон Республикасининг барча фу=аролари щурмат ва эщтиром =иладиган рамзлардир. Доимий яшаш жойларидан =атьи назар хорижий фу=аролар ва фу=аролиги былмаган шахслар щам бу рамзларга муносиб муносабатда былишлари лозим. Давлат байро\и, герб ива мадщияси республиканинг давлатчилиги, муста=иллиги, суверенитети ифодасидир. Уларга нисбатан щурматсизлик =илиш, нописанд муносабатда былиш жамиятда =абул =илинган хул=-атвор меъёрларига щам, хал=аро щу=у= меъёрларига щам зиддир. Шундан келиб чи==ан щолда, давлат рамзларини тащ=ирлаш (ЫзР ЖКнинг 215-моддаси) давлатнинг обрыси ва =адр-=имматига тажовуз =илади, шу билан бирга давлатни нормал бош=аришни таъминловчи ижтимоий муносабатларга зарур келтиради.

Жиноятнинг объектив томонини ыз характерига кыра тащ=ирлаш деб бащоланадиган фаол хатти-щаракатлар ташкил этади: байро= ёки гербни юлиб олиш, йы= =илиш, шикастлаш, уларга белгилар, суратлар ёки ёзувлар чизиш, мадщияни ижро этишда унинг сызлари ёки муси=асини =асддан бузиш ва щоказолар. Бундай =илмишлар очи= ёки яширин амалга оширилган былиши мумкин. Яширин ытказилганда хатти-щаракатларнинг ызи эмас, уларнинг о=ибатлари оммавий, намойишкорона характерга эга былади.

ЫзР ЖКнинг 215-моддаси быйича нафа=ат Ызбекистон Республикаси фу=аролари, балким хорижий фу=аролар ва фу=аролиги былмаган шахслар щам жавобгарликка тортилиши мумкин.

Шуни назарда тутиш керакки, шаън, =адр-=иммат ва ишчанлик обрысини щимоя =илиш ты\рисидаги даъволар, =оида тари=асида, маънавий зарарни =оплаш борасидаги талаблар билан бирга берилади. аксарият щолларда маънавий зарарнинг ми=дори жуда ошириб кырсатилади, бу мабла\ларни ундириш кичикро= нашрларни амалда хонавайрон =илади, журналистлар учун эса уларни тылаш имконсиздир.ЫзР ФКнинг 1021-моддасига биноан, маънавий зарар уни етказувчининг айби былган та=дирда, зарар етказувчи томонидан =опланади. Маънавий зарар, агар зарар ор-номус, =адр-=иммат ва ишчанлик обры-эътиборини ща=оратловчи маълумотларни тар=атиш туфайли етказилган былса, уни етказувчининг айбидан =атъий назар =уйидаги щолларда =опланади. ЫзР ФКнинг 1022-моддасига биноан, маънавий зарар пул билан =опланади.Маънавий зарарни =оплаш ми=дори жабрланувчига етказилган жисмоний ва маънавий азобларнинг хусусиятига, шунингдек айб товон тылашга асос былган щолларда зарар етказувчининг айби даражасига =араб суд томонидан ани=ланади. Зарарни =оплаш ми=дорини ани=лашда о=илоналик ва адолатлилик талаблари эътиборга олиниши лозим.Жисмоний ва маънавий азобларнинг хусусияти маънавий зарар етказилган ща=и=ий щолатлар ва жабрланувчининг шахсий хусусиятлари щисобга олинган щолда суд томонидан бащоланади.Маънавий зарар тыланиши лозим былган мулкий зарардан =атъий назар =опланади.

Маънавий зарар деганда фущаро томонидан унинг шахсий номулкий щу=у=лари ва неъматлари бузилиши о=ибатида чекиладиган рущий ва жисмоний азоб-у=убатлар тушунилади. Инсонга ту\илганидано= тегишли былган неъматлар деганда унинг щаёти, со\ли\и, шаъни, эркинлиги, шахсий дахлсизлиги назарда тутилади, щу=у=лари – инсоннинг тарар-жой ва мулк дахлсизлигига былган щу=у=и, шахсий ва оилавий сирга, телефон, телеграф хабарлари ва ёзишмалари сирлилигига былган щущущи, тасвирига былган щу=у=и, муаллифлик щу=у=и, ща==оний ахборотни олиш щу=у=и ва бош=а щу=у=лардир. Мазкур =оидаларнинг мощиятига кыра ю=орида тилга олинган щу=у=ларнинг бузилиши о=ибатида кырилган маънавий зарарни =оплашни талаб =илувчи даъвогар рущий ва жисмоний чеккан азоб-у=убатларини далиллаши, мазкур азобларнинг о\ирлик даражасини тасди=лаши лозим.

Бугунги кунда судларда кыпинча бундай далилларни талаб этишмайди, азоб чекдим, деган гапга ишониб =ыйишади. Щолбуки, агар юрак хуружидан тез ёрдам ча=ирган былса, журналда =айд этилган былади. Агар касалхонада ётиб чи==ан былса, касаллик тарихидан кычирма бор. Ва суд айнан журналист материали туфайли шу щолат юз берганини, ма=ола, кырсатув ёки эшиттириш ва чекилган азоб ыртасидаги бо\ли=ликни ани=лаши, азобнинг даражасини ва бу туфайли даъвогар йы=отган неъматларни дслиллаши лозим. Бундай =илмаганлик натижасида кыпинча даъвогар айтган исталган мабла\ ундирилаверади. Суда маънавий зарар етказилиши о=ибатларини исботлашни талаб этиш лозим, шунда суд маънавий зарар ми=дорини холисона, о=илона ва адолатли тарзда белгилайди.

Савол ту\илади: журналист бундай даъво ва айбловлардан =ай тарзда ызини со=ит =илиши мумкин?

Биринчидан, олинган щар бир ахборотнинг ща==онийлигини текшириш керак. Кыпинча журналист шошилиб, паришонхотирлик =или бёки ахборот манбаига орти=ча ишониб, олинган ахборотни бош=а манбалардан текшириб кырмайди. Гощида бундай ахборот матбуотда щеч бир о=ибатларсиз кетиб =олиши мумкин. Чунки ё унда бирор-бир маълумот ты\ри былади, ёки, маълумот ноты\ри былса-да, щеч ким эътибор бермаган былади. Аммо кыпинча ща==оний былмаган ахборот фу=аролар ва юридик шахсларнинг норозилига ва шаън, =адр-=иммат ва ишчанлик обрысини щимоя =илиш учун судларга берилган даъволарига сабаб былади.

Масалан, журналист, ызи гувощ былган былмаса-да, бирор во=еа-ходиса ёки унинг иштирокчилари ты\рисида «ыз кызи билан кырган» гувощлардан хабар ёзиб олади, бу «гувощлар» эса во=еани ыз билаганларича ва кырганларича тасвирлайдилар, во=еа иштирокчиларига ыз субъектив фикрларига таяниб бащо берадилар. Натижада, масалан, кимнидир «аро=хыр» ёки «порахыр» сифатида тасвирлаган журналистнинг иши судга тушиб =олиши мумкин. Агар инсон ростдан порахыр былса, бу суд =арори билан тасди=ланган былиши керак. Агар инсон во=еа жойида маст-аласт былса, бу тиббий хулоса ё бош=а объектив маълумот билан тасди=ланган былиши шарт ва щоказо. Щар щолда журналист щали =ылга тушмаган порахыр ёки =аллобни фош =илишга киришса щам, рад =илиб былмайдиган далиллари былиши керак.

Инсон шаъни, =адр-=иммати ва ишчанлик обрысини щимоя =илишни сыраб берилган даъво аризалари кыпаймо=да, шунинг учун олинган ахборотларни текширишдан журналистнинг ызи манфаатдордир, =олаверса, «Ызбекистон Республикаси «Оммавий ахборот воситалари ты\рисида» +онунининг 5-моддаси 3-банди щам журналист «тар=атилаётган ахборотнинг холислиги ва ишончлилиги учун белгиланган тартибда жавобгар» эканини таъкидлайди.

Шунингдек, маълумотларни мулощазалардан ажратиш шарт. Ахборотни шартли равишда фактлар ты\рисидаги маълумотларга ва бу ща=даги фикрлар, мулощазалар щамда бащоларга ажратиш мумкин. +андайдир ахборотни баён эта туриб, шуни ёдда тутиш лозимки, факт айнан факт сифатида =абул =илиниши лозим, мулощазалар, фикрлар ва бащолашлар айнан шу тоифа баён этилиши лозим. Бундай тавсия шу билан бо\ли=ки, шаън, =адр-=иммат ва ишчанлик обрысини щимоя =илишга оид фу=аролик ишларини кыриб чи=ишда, афсуски, судьяларнинг щаммаси щам фактлар ты\рисидаги тасди=лар ва журналистнинг фактлар борасидлаги мулощазаларини ажрата олавермайди. Щолбуки, бу фар= принципиал ащамиятга эгадир. Фикрлар, мулощаазалар ва бащолашлар суд =илиниши мумкин эмас, фикрлар, ну=таи наазарлар ва эъти=од эркинлиги инсоннинг яшаш ва нафас олиш сингари ажралмас ва табиий щу=у=идир.Бу щу=у= Ызбекистон Республикаси Конституциясининг 29-моддаси билан кафолатланган. Судларда фу=аровий-щу=у=ий жавобгарлик айнан фактларни (ща=и=атга ты\ри келмайдиган маълумотларни, ЫзР Фу=аролик кодекси, 100-модда) бузганлик учун юзага келади. Шунинг учун материал тайёрлаётганда «менинг назаримда», «мунга туюладики», «айтишларича», «эщтимол», «былиши мумкин» ва бош=а шу сингари хавфсизлантирувчи иборалардан фойдаланиш ма=садга мувофи=дир.

Фактлар ва ходисаларни ёритишда хатолардан холи былиш керак, фактлар ва мулощазаларни ани==равшан ажратиш, маълумотларни аввал текшириш, ани= манбалардан фойдаланиш, жамиятда кечаётган жараёнларга кыз юммаслик, щар хил «щомийлар» ва «информаторлар» таъсирига тушиб =олмаслик лозим, щамиша холис былиш ва хал==а ща==оний ахборотни та=дим этиш шарт – фа=ат шундагина демократик жамиятда ОАВ ва журналистнинг олдига =ыйилаётган вазифаларни шараф билан бажариш мумкин былади. Мамлакат та=дири щам, оммавий ахборот воситасининг обрыси щам ва, нищоят, энг оммавий ва ижтимоий юмуш былган журналист касбининг шаъни ва номуси щам шунга бо\ли=дир.Бош=а томондан, шунга щаракат =илиш лозимки, жиноят сифатида жазоланадиган диффамация ты\рисидаги барча =онунлар ва меъёрий актлар бекор =илиниши ёки, зарур щолларда фу=аровий-щу=у=ий меъёрлар билан алмаштирилиши керак. Чунки ыз сызи учун =амо==а тушиш =ыр=уви сыз ва фикр эркинлигини чеклайди, бундай сызлаш ва фикрлаш эркинлигисиз щар =андай давлат ва жамият му=аррар коррупция бот=о\ига ботиб, =аллоблашади ва таназзулга юз тутади.©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет