Қызылорда қаласы №1 Екі санның қосындасын табу программасын құру керекбет1/5
Дата17.04.2016
өлшемі0.95 Mb.
  1   2   3   4   5
4 С.Сейфуллин атындағы орта мектебі


ОЛИМПИАДАҒА ДАЙЫНДАЛУҒА

АРНАЛҒАН ЕСЕПТЕР ЖИНАҒЫ


Жинақтаған: Омарбекова Салтанат Күнтуғанқызы

Информатика пәні мұғалімі

Қызылорда қаласы

1 Екі санның қосындасын табу программасын құру керек.

Program kosindi;

Var a, b, x integer;

Begin

Write (‘a, b-сандарын енгіз');Readln(a, b);

X:=a+b;


Writeln(‘x =’,x);

End.


2 Екі санның бөліндісін табу программасын құру керек.

Program bolindi;

Var a, b, x:real;

Begin


Write (‘a, b-сандарын енгіз');

Readln(a, b);

X:=a/b;

Writeln(‘x=’,x);End.

3 Екі санның қосындысының квадраттарын және көбейтіндісін табу программасын құру керек. х = (a+ b) 1 , у = a* b

Program esep 1;

Var a, b, x, y:integer;

Begin Write (‘a. b- сандарын енгіз’);

Readln (a, b);

X:=sqr (a+b);

Y:= a*b;


Writeln (‘x=’, x);

Writeln (‘y=’, y);

End.

4. k =(x2 + y2) * x+y, мұндағы функциясының мәнін есептейтін программа құру керек.Program esep 2 ;

Var k:real;

Const x = 5, y = 2.8;

Begin


K: = srq (x) + sqr(y)* sqrt (x+y);

Writeln (‘k = ‘, k);

End.

5. Апта күндерінің реттік нөмірі бойынша олардың аттарын анықтайтын программа құру керек.Program kyn;

Var kyn: integer ;

Begin

Write (‘ kynnin aptadagi rettik nomirin engizinder: ‘ );Readln (kyn);

Case kyn of

1: writeln ( ‘ duisenbi’);

2: writeln ( ‘seisenbi’);

3: writeln ( ‘ sarsenbi’);

4: writeln ( ‘ beisenbi’);

5: writeln ( ‘ juma’);

6: writeln ( ‘senbi’);

7: writeln ( ‘ jeksenbi’);

Else writeln ( ‘ 1… 7 araligindagi sandardi engizinder’);

End

End.


6. Екі санның үлкенін табатын программа құр.

Program max;

Var a, b, max: integer;

Begin


Readln (a,b);

If a>b then max:= a else max:=b;

Writeln (‘ max= ’ , max);

End.


7. Үш санның үлкенін табатын программа құру керек.

Program max;

Var a, b, c, x, max: integer;

Begin


Readln (a, b, c);

If a>b then max:= x else max:=c;

Writeln (‘ max= ’ , max);

End.


8 Екі санның кішісін табатын программа құру керек.

Program min;

Var a, b, min : integer;

Begin


Readln (a, b);

If a

Writeln ( ‘ min = ‘ , min) ;

End.


9. Үш санның кішісін табатын программа құру керек.

Program min;

Var a, b, c, x, min : integer;

Begin


Readln (a, b, c);

If a

If x

Writeln ( ‘ min = ‘ , min) ;

End.

10 Үш кесіндінің ұзындықтары берілген. Егер бұл үш кесіндіден үшбұрыш құру мүмкін болса, онда оның периметрін және ауданын табыңдар.Program e5;

Var a, b, c : integer;

P1, p, s: real;

Begin


Readln (a, b, c);

If a+b>c then p1: = a+b+c ;

P:= (a+b+c)/2;

S:=sqrt (p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

Writeln ( ‘ p1= ‘ , p1:5:2) ;

Writeln (‘ s=’,s:5:2);

End.

11. Адам жасына қарап, оларды әлі мектепке бармаған, мектеп оқушысы, жұмысшы, зейнеткер деген төрт топтың біріне жатқызатын программа құрыңдар. Адам жасы пернетақтадан енгізіледі.Program e6;

Var x : integer;

Begin

Writeln (‘ adam jasin engiz’ );Readln (x);

If x<=6 then writeln (‘ ali mektepke barmagan’ ) else

If (x>6) and (x<=17) writeln (‘ mektep okushisi ‘) else

If (x>17) and (x<58) writeln (‘ jumisshi’) else writeln (‘ zeinetker’);

End.

12. Екі сан берілген. Егер бірінші санның абсолют шамасы екінші санның абсолют шамасынан артық болса, онда біріншісін бес есе азайту керек, әйтпесе екі санды да өзгеріссіз экранға шығару керек.Program e7;

Var x, y : real;

Begin

Writeln (‘x , y-?);Readln (x, y);

If abs (x)< abs(y) then x:=x/5;

Writeln (x:5:2, y:5:2);

Readln;


End.

13.Пернетақтадан трамвай билетінің нөмірі (1 орынды 6 сан ) енгізіледі. Билет «бақытты» нөмір болатынын анықтаңдар. Бақытты билеттің алғашқы 3 цифрының қосындысы соңғы 3 цифрының қосындысына тең болады.

Program e8;

Var x, y, z, r, k, t, s, n : integer;

Begin

Read (x, y, z, r. k. t );S:= x+y+z;

N:= r+k+t;

If S= N then writeln (‘ bakitti nomer’) else writeln (‘ bakitti nomir emes’);

End.


14. 1-ден n – ге дейінгі сандардың квадраттарының қосындысын табатын программа құру керек.

Program kvadrat;

Var s, i , n: integer;

Begin


WriteLn (‘ n = ’) ;

Readln (n);

I:=1;

S:=0;


While i<=n do

Begin S:=S + sqr (i);

I:= i+1;

WriteLn (‘ S=’ , S);

End;

End.


15. Y= ex sinx+cosx функциясының мәндерінің [a, b] аралығында h қадамы бойынша өзгеру кестесін құратын программа құрыңдар.

Program y- tap;

Var x, y, a, b, h: real;

Begin


WriteLn (‘ a , b , h -? ’);

ReadLn (a, b , h);

X:= a;

While x<= b doBegin

Y:=exp (x) * sin (x) + cos(x);

WriteLn (‘x=’, x:5:2, ‘, ‘ , y= ‘, y:5:2);

X:=x+h;


End;

End.


16. Х € [1; 3] аралығындағы 0,2 қадаммен өзгергендегі y= функциясының мәнін тап.

Program esep;

Var x, y: real;

Begin


X:=1;

While x<=3 do

Begin y:= sqrt (x+1)-1/x;

Writeln (‘ x=’ , x, ‘y=’, y);

x:=x+0.2;

end;


readln;

end.


17 Р=1*2*3 … * N N ! факториалды табу программасын жаз.

Program fakt;

Var I , n , p: integer;

Begin


WriteLn ( ‘ n= ‘);

ReadLn (n) ;

I: = 1;

P:= 1;


Repeat

P:= p*1;


I:= i+1;

Until i>n;

Writeln (p:4);

End.
18. у =3x+1 x €[1 ; 2 ], h =0,5 өрнегін WHILE, REPEAT операторларын пайдаланып программа құр.

Program y-tabu;

Var x , y : real ;

Begin

X:=-1;


Repeat

Y: = 3*x+1;

WriteLn (‘ y = ‘ , y);

X:=X+0,5;

Until x>2;

End.


19. x €[1 ; 3 ] аралығында 0,2 қадаммен өзгергендегі y= функциясының мәнін тап.

Program esep;

Var x, y: real;

Begin


X:=1;

repeat


y:= sqrt (x+1)-1/x ;

Writeln ( x:3, y:5);

x:=x+0.2;

until x>3

readln;

end.


20. 1- ден 100-ге дейінгі сандарды экранға шығаратын программа құрыңдар.

Program san;

Var i: integer;

Begin


Wtiteln (‘ 1- den 100- ge dein butin san’);

Writeln;


For i:=1 to 100 do

Write (i:4);

End.

21. 30-дан 10-ға дейінгі барлық жұп сандарды экранға шығаратын программа құрыңдар.Program jup;

Var i: integer;

Begin

Writeln (’30-dan 10-ga deingi jup san’);For i:=30 downto 10 do

If I mod 2=0 then

Writeln (i);

End.


22. 1- ден 100 –ге дейінгі тақ сандардың және жұп сандардың қосындыларын табудың программасын құру керек.

Program tak and jup

Var I, s, s1: integer;

S:=0; S1:= 0;

For i:=1 to 100 do

Begin


If I mod 2 = 0 then s:=s+I else s1:=s1+I;

Writeln (‘ s=’, s, ‘ , ‘ , ‘s1= ‘, s1);

End;

End.


23. 5- тен 1-ге дейінгі сандардың қосындысын есептеу керек.

Program kosindi;

Var I, s:integer;

Begin


S:=0;

For i:=5 downto 1 do

S:=S+I;

Writeln (‘s = ‘, s);End.

24. Кіші латын әріпімен енгізілген жолды, үлкен латын әріптеріне ауыстыру программасын құрыңыз.

Program austir:

Var s:string:

k:byte:

begin


readln(s):

for k:=l to length (s) do

s[K]: =Upcase (s[k]);

writeln(s):

end.

25. 20 нақты сан берілген. Осы сандардың арифметикалық ортасын табу програмасы . Осы 20 нақты сандар тобын А жиымы деп қарастырсақ , жиымның элементтері A[1], A[2], …,A[20] нақты сандар болады.Program

Var A: array [l..20] of real;

I:integer;

S:real;


Begin

For i:=1 to 20 do

Read (A[i]);

S:=0;


For i:=l to 20 do

S:=S+A[i];

S:=S\20;

Write (S);

End.

26. 10 элементтен тұратын А массивтің элементтерін енгізу және шығару программасын құру керек.Program esepl:

Uses crt:

Var l:integer:

A:array [l..10] of integer;

Begin

Clrscr;


For i:=l to 10 do

Begin


Writeln( ‘a[‘,I,’]-? ’);

Readln (a[i]);

End;

For i:=l to 10 doWriteln(‘a[‘,I, ’]=’,a[i]);

End


27. Берілген бір өлшемді A{2,-3,5,8,-2} массив элементтерінің қосындысын есептейтін прграмма жазу керек.

Program esep2:

Uses crt;

Var I,s:integer:

A: array [l…5] of integer;

Begin


Clrscr;

For i:=1to 5 do

Begin S:= 0;

Writeln(`a[`,I`]-?`);

Readln(a[i]);

End;


For i:=1 to 5do

Begin


S:=S+a[i];

Writeln(`S[`,I,`]=`,S);

End;

End.


27. Берілген бір өлшемді А{2,-3,5,-8,2} ма ссив элементтерінің квадраттарының қосындысын есептеу программасын құру керек.

Program esep3;

Uses crt;

Var I,s:integer:

A: array [l…5] of integer;

Begin


Clrscr;

For i:=1to 5 do

Begin S:= 0;

Writeln(`a[`,I,` ]-?`);

Readln(a[i]);

End;


For i:=1 to 5do

Begin


S:=S+sqr(a[i]);

Writeln(`S[`,I,`]=`,S);

End; End.

28.Берілген бір өлшемді А{2,-3,5,-8,2} массив берілген, оң элементтерін баспаға шығаратын программа құру керек

Program esep4;

Uses crt;

Var I:integer:

A: array [l…5] of integer;

Begin

Clrscr;


For i:=1to 5 do

Begin


Writeln(`a[`,I,` ]-?`);

Readln(a[i]);

End;

For i:=1 to 5doBegin

If (a[i])>0 then Writeln(`a[`,I,`]=`,a[i]);

End; End.

29.Бірөлшемді А{2,-3,5,-8,2} массив берілген, теріс элементтерін баспаға шығаратын программа құру керек.

Program esep5;

Uses crt;

Var I:integer;

A: array [l…5] of integer;

Begin

Clrscr;


For i:=1to 5 do

Begin


Writeln(`a[`,I,` ]-?`);

Readln(a[i]);

End;

For i:=1 to 5doBegin

If (a[i])>0 then Writeln(`a[`,I,`]=`,a[i]);

End; End.
30. Бірөлшемді А{2,-3,5,-8,2} массив элементтерінің ең үлкен

баспаға шығаратын программа құру керек.

Program esep6;

Uses crt;

Var I, max :integer:

A: array [l…5] of integer;

Begin


Clrscr;

For i:=1to 5 do

Begin

Writeln(`a[`,I,` ]-?`);Readln(a[i]);

End;


Max:= a [I];

For i:=2to 5do

Begin

If max<(A[i]) then max :=a[i]);End.

31. Екіөлшемді А (3,3) жиым элементтерін енгізу және шығару программасын құру керек.program esep mas;

uses crt;

var i,j:integer;

A: array [l..3,1..3] of integer;

Begin clrscr;

for i:=1to 3 do

for j:=1to 3 do

begin


writeln(`engiz a[`,i,`,`,j,`]`);

readln(a[i,j]);

end;

for i:=1 to 3 dobegin

for j:=1to 3 do

write (a[i,j]:3);

Writeln; end;

R.eadln; end.

32. Екіөлшемді жиым элементтерінің қосындысын және көбейтіндісін табу.program esep 1;

uses crt;

var i,j,s,k:integer;

A: array [l..3,1..3] of integer;

Begin clrscr;

for i:=1to 3 do

for j:=1to 3 do

begin


writeln(`engiz a[`,i,`,`,j,`]`);

readln(a[i,j]);

end;

for i:=1 to 3 dobegin

for j:=1to 3 do

write (a[i,j]:3);

writeln; end;

k:=1; s:=0;

for i:=1to 3 do

for j:=1to 3 do

s:=s+a[i,j];

for i:=1to 3 do

for j:=1to 3 do

k;=k*a[i,j];

writeln(`s=`,s): writeln(`k=`,k);

readln; end.

33. Екі өлшемді жиым элементтерінің квадраттарын табатын программа құру керек.

program esep1;

uses crt;

var i,j:integer;

A:array[1..3,1..3] of integer;

begin

clrscr;


for i:=1to 3 do

for j:=1to 3 do

begin

writeln(`engiz a[`,i,`,`,j,`]`);readln(a[i,j]);

end;


for i:=1 to 3 do

begin


for j:=1to 3 do

write (a[i,j]:3);

writeln;

end;


writeln;

for i:=1 to 3 do

begin

for j:=1to 3 dowrite (sgr(a[i,j]):3):

writeln;


end;

readln;


end.

34. Екіөлшемді жиым элементтерінің түбірлерін табатын программа құру керек.

program esep1;

uses crt;

var i,j:integer;

A:array[1..3,1..3] of integer;

begin

clrscr;


for i:=1to 3 do

for j:=1to 3 do

begin

writeln(`engiz a[`,i,`,`,j,`]`);readln(a[i,j]);

end;


for i:=1 to 3 do

begin


for j:=1to 3 do

write (a[i,j]:3);

writeln;

end;


writeln;

for i:=1to 3 do

begin

for j:=1to 3 dowrite (sgr(a[i,j]):3):

writeln;


end;

readln;


end.

35. А (3,3) матрицасының оң элементтерінің қосындысын табу программасын құр.

Program matr;

Const n=3;

Var I,j,k:integer;

A:array[1..n,1..n] of integer;

Begin for i:=1to n do

for j:=1to n do

begin read (A[I,J]);

if A[I,J]>0 Then k:=k+A[I,J];

end;

writeln (k:3):end.

36. Берілген А (3,3) матрицасының оң және теріс элементтерінің санын санау программасын құру керек.

var i,j,o,i:integer;

a:array[1..3,1..3] of integer;

begin

for i:=1to 3 dofor j:=1to 3 do

begin


writeln(`engiz a[`,i,`,`,j,`]`);

readln(a[i,j]);

end;

for i:=1 to 3 dofor j:=1to 3 do

if a[i,j]>0 then 0:=0+1else t:=t+1;

writeln (`0=`,0, `t=`,t);

end.


37. Берілген А (3,3) матрицасындағы оң элементтерді баспаға шығару программасын керек.

var i,j,o : integer;

a:array [1..3,1..3] of integer;

begin


for i :=1 to 3 do

for j:=1 to 3 do

begin

writeln (`engiz a[`,i,`,`,j,`]`);readln (a[i,j]);

end;


for i:=1 to 3 do

if a [i,j] >0 then writeln (`on san=`, a[i,j]);

end.

38. 2-ден 5-ке дейінгі сандардың көбейту таблицасын баспаға шығаратын программа керек.Var i,j: byte;

begin


for i:=2to 5do

begin

for j:=1to 10 do

writeln ( i,`x`j,`=`,i*j);

writeln

end;


end.

39. Берілген кез келген үш санның үлкенін және кішісін анықтайтын процедура жаса.

program procl;

label k;


var x1, x2, x3, m1, m2:real ;

function max (a,b: real):real;

begin

if a>b then max:= a else max:=bend;

function min (a,b: real):real;

begin

if a>b then min:= a else min:=bend;

procedure xxx(a,b,c: real; var mx, mn:real);

begin

mx:=max(max(a,b),c);mn:=min(a,b),c);

end;


begin

k:write(`3san engiz:`); readln(x1,x2,x3);

xxx(x1,x2,x3,m1,m2);

writeln(`3sannin ylkeni=`,m1:5:2);

writeln(`3sannin kishisi=`,m1:5:2);

end.


40. дөңес төртбұрыштың төртқабырғасы мен бір диоганалының ұзындығы бойынша оның ауданын табу программасын құру керек.

program misal2;

var ab, bc, cd, da, ac, sl, s, a,b,c,p:real;

procedure strl;

begin

p:=(a+b+c)/2;S:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))

end;


begin

read (ab, bc, cd, da, ac);

a:=ab;b:=bc; c:=ac; strl; Sl:=s; a:=da; b:=ac; c:=cd; strl; sl:=Sl+s;

write (`sl=`,s);

end.

41. Калкульятор жұмысына программа құру (+,-,*,/,div, mod амалдары арқылы).Program calculiator;

Var k1, k2: integer;

Belgi: char;

Procedure calc;

begin


Case Belgi of

‘*’: writeln (kl, ’*’, K2, ’=’, k1*k2);

‘+’: writeln (kl, ’+’, K2, ’=’, k1+k2);

‘/’: writeln (kl, ’/’, K2, ’=’, k1/k2);

‘-’: writeln (kl, ’-’, K2, ’=’, k1-k2);

‘d’: writeln (kl, ’div’, k2, ’=’, k1divk2);

‘m’: writeln (kl, ’mod’, k2, ’=’, k1modk2);

End;


End;

Begin


Write (‘1-san’) readln (k1);

Write (‘2-san’) readln (k2);

Write (‘belgi’) readln (belgi);

Calc;


End.

42. Экранда бұрыш жасаған екі түзу сызық, шеңбер центрінде орналасқан нүкте салу программасын құру керек.program syret;

uses Graph Crt;

var graphdriver, graphmode: integer;

begin

clrscr;

initgraph (graphdriver,graphmode,’d:\bp\bgi’);

setColor(3)’line(250,50,475,200);line(200,50,25,300);

setcolor(8);circle(250,200,100);putpixel(250,200,5);

readln; closegraph;

43. Әр түрлі түспен берілген геометриялық фигуралардың астына аттарын жазатын программа құру керек.program syrettext;

uses Graph, Crt;

var GraphDriver: integer; GraphMode:Integer;

Begin ClrScr;

GraphDriver:=0;

InitGraph(GraphDriver,GraphMode,’d:\bp\bgi’);

SetBkColor(15);SetColor(10);

rectangle (60, 40, 100, 80);SetFillStyle(1,3);FloodFill(300,70,10);

SetColor (0); ;SetTextStyle (5,0,3);

OutTextXY(60,65’RectanglE’);

setcolor(11);circle(200,65,20);setfillstyle(2,4);

setcolor(1);settextstyle(4,0,4);outtextxy (180,80’ circle’);

ellipse(300,80,0,360,50,30); settextstyle(5,0,5); outtextxy(250,90,’ ellipse’)

setcolor(5); line (360,65,450,65);settextstyle (6,0,6); outtextxy(360,80,’ line’);

setcolor(4)arc(500,70,260,,90,20); settextstyle (6,0,6); outtextxy (500,90,’arc’);

readln;

closegraph

end.

44. Төмендегі суреттерді салуға жазылған программаның қатесін тауып, толықтырып жазUsesGraph, Crt;

Var GraphDriver, GraphMode:integer;

Begin ClrScr;

GraphDriver:=0;

InitGraph (GraphDriver,GraphMode,’);

If GraphResult <> 0 then

Begin Writeln; Writeln ;Halt;End;

Setbcolor(2) Setcolor(4)Cirkle (250,150,50);

Setfill style(1,3); floodfill(250,210,2); Setbcolor(14);

Line(250,50,175,225);line(175,75,325);

Readln;closeckapn; End.

2. Uses Graph, Crt;Var GraphDriver, GraphMode:integer;

Begin ClrScr; GraphDriver:=0;

InitGraph(GraphDriver,GraphMode,’’);

If GraphResult <> 0 then

Begin Writeln; Writeln;Halt;End;

Setbcolor(14); setcolor(6);

Line (150,100,170,300);lin(150,100,350,300);

Setbkolor(5); Circie(250,500,50);Flooclfill(250,200,5)

Srtfillstyle(3,4)

readln; end.
3. Uses Graph, Crt; Var GraphDriver, GraphMode:integer;

Begin ClrScr; GraphDriver:=0;

InitGraph(GraphDriver,GraphMode,’’);

If GraphResult <> 0 then

Begin Writeln; Writeln;Halt;End;

setbcolor(1); setcolor(15);

Line (250,50,475,200);Line(200,50,25,300);

Setcolor(3);

Circle(250,200,100,);

Srtfill style(1,3) floodfill(250,200,3);

Readln; gloseckapk; end.

45. 10 элементтен тұратын А жиымы берілген. Осы жиым элементтерінің қосындысын табатын программа жазыңыз.

Dim a(6) As iteger

Dim і, s As iteger

For i=1 to 6 do

a(i)=InputBox(“Видите a” +str(i))

Next i

S=0


For i=1 to 6

S=s+a(i)


Next i

Print “s=”; s

46 А(6) бүтін сандары берілген. Жиым элементтерінде кездесетін бірдей көршілес сандар неше рет кездесетінін анықтайтын программа жазыңыз.

Dim a(6) As iteger

Dim i As iteger

For i=1 to 6 do

a(i)=InputBox(“Видите a” +str(i))

Next i


S=0

For i=1 to 6

k=0

IF a(i)=a(i+1) then k=k+1PRINT “k=”; k

Next i


47 Жиымның нөлдік емес элементерін бірге арттыратын прогрпмма жазыңыз.

Dim a(6) As iteger

Dim i As iteger

For i=1 to 6 do

a(i)=InputBox(“Видите a” +str(i))

Next i


For i=1 to 6

IF a(i)<>0 then k=k+1

PRINT “a(i)=”; a(i)

Next i


48 А жиымының элементтерін өсу ретімен орналастырыңыз.

Dim a(5) As iteger

Dim і,j,k,R As iteger

For i=1 to 5 do

a(i)=InputBox(“Видите a” +str(i))

Next i


k=i

For j=i+1 to 5

k=0

IF a(i)

Next j

R=a(i): a(i)=a(k): a(k)=R

PRINT “a(i)=”; a(i)

Next i


49 А жиымының элементтерін кему ретімен орналастырыңыз.

Dim a(5) As iteger

Dim і,j,k,R As iteger

For i=1 to 5 do

a(i)=InputBox(“Видите a” +str(i))

Next i


k=i

For j=i+1 to 5

k=0

IF a(i)>a(k) then k=jNext j

R=a(i): a(i)=a(k): a(k)=R

PRINT “a(i)=”; a(i)

Next i


50 Реттік нөмірі жұп болып келетін жиым элеметтерін 100 санымен алмастырыңыз.

Dim a(10) As iteger

Dim і As iteger

For i=1 to 10 do

a(i)=InputBox(“Видите a” +str(i))

Print “(a(i)=”; a(i)

Next i

a(i)=100


For i=2 to 100 step 2

a(i)=100


PRINT “a(“;i;”)=100

Next i


51 Бір өлшемді А(5) жиымы берілген. А-ның элементтерінің жеке жиым құру керек.

Dim a(10), b(5), c(5) As iteger

For i=1 to 10 do

a(i)=InputBox(“Видите a” +str(i))

Next i

For i=1 to 5b(i)=a(2*i-1)

c (i)=a(2*i)

Next i

For i=1 to 5PRINT “b(“i”)=”;b(i)

Next i


For i=1 to 5

PRINT “c(“i”)=”;c(i)

Next i

52 Жиым А(5) берілген. Егер нольге тең элементтер болса, онда олардың алғашқы бесеуінің нөмірін анықтайтын программа жаз.Dim a(7) As iteger

Dim і, k As iteger

For i=1 to 7 do

a(i)=InputBox(“Видите a” +str(i))

Next i

For i=1 to 7IF a(i)=0 then PRINT “a(“;i;”)=0”

Next i


k=k+1

IF k=5 then End

53 А матрицасы берілген. Барлық баған элементтерінен азайту программасын жазыңыз.

Dim a(3,3) As iteger

Dim і, j As iteger

N=3


For i=1 to 3 do

For j=1 to 3 do

a(i)=InputBox(“Видите a” +str(i))

Next i


Next j

For i=1 to N-1

For j=1 to 3 do

a(i,j)=a(I,j)-a(1,N)

Next i

Next j


For i=1 to 3 do

For j=1 to 3 do

PRINT “a(“i,j”)=0”

IF a(i)=0 then PRINT “a(“;i;”)=”;a(i,j)

Next j

Next i


54 Келесі шарттарға сәйкесті жиым элементтерінің мәнін өзгертіңіз.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет