Йарадълъш китапчъън 22. бьолюмю


РУТ - МОАВ ЮЛКЕСИНДЕН БИР КАДЪНбет12/37
Дата02.05.2016
өлшемі1.87 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   37

30. РУТ - МОАВ ЮЛКЕСИНДЕН БИР КАДЪН


Елимелек адънда бир адам, каръсъ Наоми ве ики чоджуу Махлон ве Килйон’ла бирликте, Исраил’ин Бейтлехем касабасънда яшъйорду. Бир сене, бйюк бир кътлък бастъ, тарлаларда чок аз екин бюйюмюштю. Елимелек даха фазла екин алмак ичин, ханесийиле комшу девлети олан, Моав’а гитмейе карар верди.

Елимелек ханесийиле Моав девлетине вардъ, не вар ки, бир вакът сонра хасталанъп ьолдю. Zаман сонра, ики чоджуу Моав халкъндан къзларла евлендилер. Махлон, Рут адънда олан бир къзла евленди, Килйон да Орпа адънда бир къзла евленди. Къса замандан сонра, ики кардеш де ьолдю ве юч кадънъ ялнъз брактълар. Артък Наоми’нин чоджукларъ йокту!

Бир гюн, Наоми Исраил’е дьонмейе карар верди. Ики гелини де онунла бирликте чекилди. Исраил’е вардъкларънда Наоми ики генч кадъна шьойле деди: „Кенди юлкениздеки евлернизе дьонюн, Аллах сизе башка ешлер версин дийе, дуа едеджем.”

Ики гелини ьондже Наоми’и бракмак истемедилер, ама о исрар едерди: „Артък беним чоджукларъм йок, сиз де даха чок генчсиниз, сизин де евленмениз лазъм.” Орпа’йла Рут, аламая башладълар, сонра Орпа кайнанасънън елини ьопюп Моав’ва гери дьондю. Наоми икинджи гелинине сорду: „Сен неден Орпайла гитмийорсун?” Рут каршълък верди: „Бен сенинле калмак истийорум. Сен нерейе гидерсен, бен де сенинле геледжем. Сенин халкън, беним халкъм оладжак. Сенин Аллах’ън, беним Аллах’ъм оладжак.” Икиси де бирликте Бейтлехем’е дору чекилдилер.

Наоми’йиле Рут касабая вардъкларънда, Бейтлехем халкъ деди: „Наоми, не кадар да яшланмъшсън!” Наоми шьойле каршълък верди: „Евет, бен коджамъ ве чоджукларъмъ кайбеттим. Аллах бана зор денемелер гьондерди.”

Наоми’йиле Рут, чок фукара идилер. Онларън параларъ йокту, евлеринде екмеи казанаджак еркек де йокту. Айнъ заманда да тарлалардан екинлери топлуйорлардъ. Рут сорду: „Олабилирми тарлалардан арта калан екини топлаяйъм?” Наоми каршълък верди: „Евет олабилир:” Рут, бир тарлая гитти, бу тарла да Боаз адънда зенгин кьойлюе айитти. О, оракчъларън тарлада бъракмъш олдукларъ башакларъ, чок диккатла топлуйорду.

Боаз, оракчъларън насъл чалъштъънъ гьормек ичин, тарлая гитти ве амарат олан Рут’у сейредерди. Боаз сорду: „Бу генч кадън ким?” Оракчълардан бири каршълък верди: „Моав халкъндан Рут. О, Наоми’йиле бирликте гелди.” О заман Боаз Рут’а яклашъп шьойле деди: „Сен беним тарламда, екин бичме мевсиме кадар екин топлаябилирсин. Сусадъън заман да хизметчилерим тарлая гетирдиклери судан ичебилирсин.” Боаз она достча даврандъъ ичин, Рут чок севинди. О башка девлеттен деилми, хани о инсанлар Аллах’ъ саймъйорлар. Боаз конушмая девам етти: „Сен яшлъ олан Наоми’йе ийи бактъънъ бен билийорум ве санъйорум ки, Аллах сени унутмаяджак. Сенин гелдиин девлетте, инсанлар Аллах’а сайгъ сайдъкларъ догрудур.” Рут каршълк верди: „Чок тешекюр едерим бу сьозлерин ичин, бен бурада ябанджъйъм!”

ьОлен йемеинин сърасънда Боаз, Рут’а онун янъна отурмасънъ буйурду ве она йемек верди. Сонра оракчъларъна, тарлада даха чок екин бъракълмасънъ буйурду. О истеди Рут, кендиси ве Наоми ичин йетериндже екин топласън. Боаз Ики кадънън не кадар фукара олдукларънъ билирди.

Рут, акшама кадар чок екин топладъ ве еве дору чекилди. Наоми, гелини не кадар чок екин гетирдиини гьорюндже, севинип сорду: „Бу гюн ханги тарладан екин топладън?” „Рут, Боаз’ън тарласъндан” дийе джевап верди. – О, бана чок ийи даврандъ ве оракчълар бютюн харманъ топлаяна кадар, тарлая хер гюн гитмеме изин верди.”

Наоми бу сьозлери дуйунджа, даха чок севинди. О, Аллах’ъ хатърлайъп деди: „Боллук гетирен Аллах’а шюкюр олсун. – О бизе ярдъм едийор. Боаз акрабамъздър белки бизе бакабилир”.

Бютюн харман топланълдъ. Боаз, артък екинлери дьовебилирлер дийе, чок севинди. Екинлери дьовдюктен сонра, бюйюк кутлама яптълар. Наоми, Рут’а деди:”Боаз’а гит, бизе ярдъм едеджек ми сор!” Рут гитти. Боаз, Рут’ла Наоми’йе чок фазла ярдъм етмек истерди. Ама ьондже касабанън ихтиярларънла конушмам лазъм” – дийе каршълък верди. Рут, Боаз’ън вермиш олдуу бир сепет долусу башакла еве дьондю.

Ертеси сабах, Боаз ихтиярларла конушмак ичин, касабанън капъларъна дору чекилди. Боаз’ън теклифи Рут’а ве Наоми’йе бакмак ичин, Ихтиярлара ийи гьорюндю. Факат, Исраил’ин сърасъна гьоре, Боаз лазъм Рут’ла евленсин. Боаз Моав’лъ олан Рут’у севмейе башладъ ве чок мутлу иди. Артък онунла евленип севгили каръсъ олабилир.

Аз заман сонра, Боаз Рут’ла евленди, икиси де чок мутлу идилер, чюнкю Рут’да Боа’зъ севмейе башладъ. Сонра бир еркек чоджукларъ доуду, онун адънъ Обед койдулар. Йашланмъш олан Наоми, о да чок мутлу иди. О, Боаз’ла Рут’ун янънда яшъйорду ве кючюк Обед’и бакъйорду.

Обед, бюйюдю, еркек олду, евленип бир чоджуу олду. Не заман вакът гелди , онун да чоджукларъ олду. Онлардан бири Давуд адънда, о бютюн Исраил’е крал олду. чок сенелер сонра, Давуд’ун сойундан куртаръджъмъз Иса Месих доуду.

1. Наоми коджасъйла ханги касабая гитти?

2. Наоми'нин чоджукларънла евленмиш олан кадънларън адларъ не иди?

3. Моав да ким ьолдю?

4. Наоми иле бирликте Бейтлехем'е гитмейе ким чекилди?

5. Рут киминле евленди?

6. Боаз'ла Рут'ун сойундан даха сонра ким доуду?


 
Биринджи самуел китапчъънън 1-2 бьолюмлери

31. САМУЕЛ АЛЛАХ’ЪН ХИZМЕТЧИСИ


Шило кьойюнде Исраил халкъ, Аллах’а бир тапънак яптъ. Ели, о дьонемде орада Аллах гьоревлиси иди. Ама о, чок яшланмъштъ. Аллах гьоревлинин ики олу вардъ – Хофни ве Пинехас. Икиси де Аллах’а дуа етмезди ве онларън харакетлери бабаларънъ инджитирди.

Бир гюн Ели тапънаън капъсънън ьонюнде отуруруркен, бир генч кадънън ичери гирдиини гьордю. Кадън диз чьокюп дуа етмейе башладъ. Дудакларъ ойнуйорду, ама Ели дуанън сьозлерини дуймуйорду. Йалнъз Аллах ишитрди.

Кадънън адъ Ханна иди. О, Елкана адънда адама евли иди. Бу адамън ики кадънъ вардъ, икинджисинин адъ Пенина иди. Онун чоджукларъ вардъ, Ханна’нън чоджукларъ олмадъъ ичин, онунла еленирди.

Елкана, Аллах’а курбан сунмак ичин, кадънларънла бирликте хер сене Шило’я гелирди. Бу сене, йине гелди. Елкана, Шило кьойюнде кадънларъна чок гюзел хедийелер верди. Ама хер заманки гиби, Ханна’я Пенина’дан даха фазла едийе верийорду. Ханна, Елка’нън ен севдии кадънъ иди, буна раамен: о йине кедерли иди, дюнядаки хер шейден фазла, чоджук единмесини истийорду. Тапънакдан чъктъкларъ заман, Ханна тек башъна Аллах’а дуа етмек ичин, гери дьондю.

Ханна дуа етмейе башладъ: „Аллах’ъм! Бана бир чоджук вер! Бен де ону бютюн хаятънън сонуна кадар, сана верджем”. Zаваллъ кадън, чоджук ичин Аллах’а ялваръп сьоз верирди, еер она бир чоджук верирсе, Аллах’ън хизметчиси оларак ону тапънаа бъракаджак.

Тапънаън Аллах гьоревлиси Ели, кадънън букадар узун дизлеринин юстюнде дурдууну анламаздъ. О сандъ ки, кадън тапънаа сархош гелди ве бу йюзден ая калкамъйор. Ели она яклашънджа, азарламая башладъ. Ханна она чоджук ичин, Аллах’а дуа етмейе гелдиини анлаттъ. Ели, кадънън сьозлеринден ейджанланъп деди: „Евине селаметле гит! Исраил’ин Аллах’ъ сана каршълък вереджек!” Ханна бу сьозлери дуйунджа, чок севинди.

Елкан, хер заманки гиби, бир сене сонра хайлесини касабая гьотюрдю. Бу сефер, Ханна хенюз доурмуш олан чоджуу бакмак ичин, евде калдъ.

Бир кач сене гечти. Чоджук бюйюдю ве анасъ ону алъп тапънаа гьотюрдю. Чоджуун адъ да Самуел иди. „Бени хатърладън мъ, Бир кач сене ьондже чоджук ичин Аллах’а дуа еден кадън беним? – яшланмъш олан Ели’йе деди. – Аллах бени ишитти. Иште бен бир чоджук доурдум ве о, Аллах’ън хизметчиси олмак ичин, тапънаа гьотюрдюм.”

Кючюк Самуел, тапънаа гирди. О, яшланмъш олан Ели’йе ве башка Аллах гьоревлилерилере ярдъм едерди. Самуел, Аллах’ъ чок севийорду ве дорулукла она итаат едийорду. Ели’нин Аллах гьоревли олан чоджукларъ, Хофни иле Пенихас’ън харакетлери чок кьотю иди ве чок сък ялнъшлъклар япъйорлардъ. Ели, онлара дору йолу гьостермек истийорду, ама чоджукларъ ону динемезди. Аллах, Хофни ве Пенехас’ън кьотю харекетлерини гьорюп инджитилийор. Ама Аллах ен чок Ели’йе къзардъ, чюнкю олуларънла башарамаздъ. Ве Аллах, Ели'йиле чоджукларънъ джезаламак ичин, карар верди.

Бир акшам, яшланмъш Ели яттъктан сонра, Самуел Аллах’ън сесини дуйду: „Самуел! Самуел!” Чоджук, Ели баърдъънъ санарак, онун янъна гидип сорду: „Бен гелдим. Чаърдън мъ бени?” Ели каршълък верди: „Хайър хайър, чаърмадъм. Гит ят!” Чоджук ятаъна яттъънда, текрар сес дуйду: „Самуел! Самуел!” Чоджук йине Ели’йе гидип сорду: „Сен ми бени чаърдън?” Ели каршълък верди: „Хайър гит ят!” Чоджук йине яттъ, ону чаъран сеси йине дуйду. Самуел Аллах’ън сесини танъмадъъ ичин, йине сандъ ону Ели чаъръйор. Онун янъна ючюнджю дефа гитти, Ели чоджуу Аллах чаърдъънъ анлайъп она шьойле деди: „Гит ят, Аллах’ън чаъръсънъ дуйдуун заман, Она де: „Аллах’ъм сьойле, чюнкю сенин кьолен Сени ишитийор!”

Самуел, одасъна гидип яттъ. Аллах, текрар ону чаърдъ: „Самуел! Самуел!” Чоджук диз чьокерек каршълък верди: „Аллах’ъм сьойле, чюнкю сенин кьолен сени ишитийор!” Аллах чоджуа, Ели’йи ве онун чоджукларънъ бютюн гюнахларъ ичин, джезалаяджаънъ анлаттъ.

Самуел, гечен акшам ичин, Ели’е анлатмак истемезди. Факат, чоджуа онун кендиси сорду: „Самуел, акшам Аллах’ла не ичин конуштунуз?” Аллах’ън карар вермиш олдууну, ону ве чоджукларънъ джезаладжаънъ анлаттъ. Ели шьойле каршълък верди: „О Аллах’тър – она насъл уйгунса ьойле япсън.” Ели, чоджукларъ иле бирликте джезайъ хак еттиклерини билийорду.

Бир кач сене сонра, Ели ве чоджукларъ ьолдю.

Самуел бюйюдю, еркек олду, евленди ве чоджукларъ олду. О артък, тапънаън хизметчиси деилди. Аллах она, йени гьорев верди: о, пейгабер олду. О замандан, Аллах кенди халкъна не сьойлемек истерсе, Самуел’е сьойлерди, о да Аллах’ън сьозлерини халка билдирирди. Йахудилер, ону Аллах’ън хизметчиси олдууну билдиклери ичин, ону сеслийорлардъ.


 

Биринджи Самуел китапънън 8-12 бьолюмлериДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   37


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет