Йарадълъш китапчъън 22. бьолюмюжүктеу 1.87 Mb.
бет15/37
Дата02.05.2016
өлшемі1.87 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   37
:

36. ДАВУД АНТЛАШМА САНДЪЪНЪ ЙЕРУШАЛИМ’Е ГьОТЮРЮЙОР


Давуд Алах’ън ярдъмъйла, Исраил’ин кралъ олду. Йахудилер чок севинчли идилер ве Давуд'у да чок севердилер. Давуд, Йерушалм’е ташъндъ – гюзел касаба, тепелерин юстюнде булунурду. Касабанън ичине гирмек ичин, херкес дъш капъдан гирийорду. Давуд’ун йерушалим’де чок гюзел сарайъ вардъ. Исраил’ин йени кралъ, Аллах’ън ярдъмъна тешекюр етмек ичин, хаял курардъ. Бьойле дурумларда, Йахудилерин адетлеринде курбан сунмак вардъ. Давуд’ун кендиси де нишан оларак Аллах’а тешекюр етмек ичин ве Ону севдиинден долайъ курбан сунмак истерди. Факат, Йерушалим’де курбан сунмак ичин, сунак йокту ве тапънак да йокту. Орада, даха ьондже Муса’нън калдърмъш олдуу тапънак вардъ, ама чок ески ве кулланълмаздъ.

Давуд, Йерушалим’де чок гюзел бир тапънак калдърмая карар верди. Ама Аллах раазъ деилди, О истеди йерушалим’де Давуд’ун олу крал олдуу заман, тапънаъ о япсън.

Бир гюн, Давуд хизметчилерини чаъръп деди: „Биз, бир тапънак япаджаъз, онун ьонюне Аллах гьоревлилерилер Аллах’а курбан сунмак ичин, бир сунак япаджаъз.” Ама тапънаън бош калмасъ ийи деилдир. Онун ичиде, гюзел одундан япълмъш бир сандък ве алтънла каплъ оларак олсун. Антлашма сандъъ узун замандан бери ески тапънакта булунмаздъ, бир Аллах гьоревлилериин евинде булунуйорду ве Йерушалим’е чок якън яшъйорду.

Давуд шьойле деди: „Биз, Антлашма сандъънъ Йерушалим’е гьотюреджеиз.” Бу теклифи херкез бейенди. Гьотюрюлмеси ичин, чок гюзел бир араба яптълар, бу араба да мандаларла чекилирди. Ама Аллах антлашма сандъънън бу бичимде гьотюрюлмесини истемеди. Хатърладъънъз гиби, даха ьондже Муса’я буйурмушту ки, антлашма сандъъ ялнъз бу иш ичин ьозел япълмъш коллардан тутулуп ташънаджак дийе.

Факат Давуд’ла хизметчилери, Аллах’ън истедии гиби япмадълар. Антлашма сандъънъ Аллах гьоревлилериин евинден чъкаръп арабая койдулар. Илахилерин джошкусуйла йола чекилдилер. Антлашма сандъънъ коруян, бир деликанлъ Аллах гьоревлилериин олу арабанън янънда йюрюйорду. Деликанлънън адъ Узза иди. О урашърдъ антлашма садъъ арабадан дюшмесин. Бирден бире мандалардан бири кайъп араба сарсълдъ ве анташма сандъъ кайдъ.... Уза, сон анда антлашма сандъъ дюшюркен ону якаладъ. Буну асла япмамалъ иди! Аллах’ън антлашма сандъънъ еллемейе кимсенин хаккъ йокту. Йалнъз сандъън колларънъ елле тутулабилирди.

Аллах Узза’йъ джезаладъ. Деликанлъ ьолю оларак ашая дюштю. Давуд’ла ьобюрлери олуп битенлери гьордюлер. Онлар ойнамайъ ве илахи сьойлемеи дурудурдулар. Аллах’ън ьофкели олдууну анладълар. Сандъъ арабадан индирип ен якън еве гьотюрдюлер. Юзгюн олан Давуд гене, хизметчилеринле Йерушалъм’е дору чекилди.

Вакът гечтиктен сонра, Аллах разъ гелди, сандък Йерушалъм’е гьотюрюлсюн. Давуд севинджинден бюйюк кутлама яптъ. Бютюн Йерушалим халкъ севинчли иди. Сандъън аркасъндан кралларъйла биликте йюрюйюп, касабая гьотюрюрдюлер. Садедже Давуд’ун каръсъ Микал онларла гитмеди. Йюреинде Аллах севгиси олмадъъ ичин, сарайда ялнъз калдъ.

Бу сефер, сандъъ Аллах’ън буйурдуу гиби ташъйорлардъ. Аллах гьоревлилерилер сандъън колларъндан туттулар, нешели Давуд да онларън ьонюнден гидерди. ьОбюр Аллах гьоревлилерилер гене музик чалъйорлардъ, аркаларъндан да бютюн Йерусалим халкъ гелийорду. Онлар севинчли ве нешели идилер: „Сандък Йерусалим’е ташънърдъ! Дъш капъсънъ ачън!”

Калабалък касабая гирдии заман, йолларъ сарайън ьонюнден гечийорду. Айнъ заманда, Микал пенджереде дурурду. О гьорду ки, коджасъ Давуд, херкесин ьонде йюрюйорду, шаркъ сьойлюйор ве ойнуйорду. Микал чок ьофкеленди. Давуд крал гийисилеринле деилди, сърадан бир инсана бензийорду ве ьобюрлерийиле бирликте онуйорду. О дюшюнюрдю ки, бир крал лазъм хер заман крал гиби гьорюнсюн ве насъл мюнасипсе ьойле гийиник олсун. Давуд гене бьойле истемийорду. Ве шьойле дюшюндю: Бу гюн истийорум херкес, антлашма сандъъна баксън, бана деил”.

Алай ен сонунда тапънаа йетишти, Аллах гьоревлилерилер де чок диккатла сандъъ йерлештирдилер. ьОндже сунакта курбан сундулар, сонра бюйюк кутлама башладъ. Давуд, херкесе бирер бюйюк парче ет даътърдъ, бирер шише шарап ве бирер екмек. Бу кутламая ен фукараларън да катълмасъ ичин яптъ.

Кутлама акшам юстю битти, Давуд да сарая дьонюндже, Микал онун юстюне фърлайъп азарламая башладъ: „Неден крал гийисилерини гийимедин? Неден сърадан бир инсан гиби херкесле сокакта ойнадън?” Давуд, Микал’ън бу сьозлерине чок къзъп деди: „Бен, Аллах’ън шерефине ойнадъм!” Аллах джеза оларак Милка’йъ чоджуксуз бърактъ.

Давуд Исраил’де, узун сенелер краллък яптъ. Аллах онун баазъ харакетлерини бейенмезди. Давуд яшлълъънда анладъ ки, хаятънда чок кьотю шейлер яптъ ве Аллах’а ялвардъ гюнахларънъ баъшласън. Аллах Давуд’а баъшладъ. Давуд Ону севип сайдъънъ билийорду.

Давуд чок яшландъъ ичин, халка илан етти: „Беним ьолюмюмден сонра, бютюн Исраил’е беним олум Сюлюман крал оладжак!” Бу Аллах’ън истедии иди.

Zаман сонра, Сюлюман Исраил’ин кралъ олду ве Давуд ьолдю. О артък ебедийен ичин гьоклерин Аллах’ънла ян яна оладжак. Чок чок сенелер сонра, Давуд’ун сойундан, бизим куртаръджъмъз Иса Месих доуду.

1. Давуд ханги касабада яшъйорду?

2. Сандък насъл ташънмалъ иди?

3. Кяхинин олу Уза неден ьолдю?

4. Давуд'ун каръсъ Мерад неден коджасъна дарълдъ?

5. Аллах неден Давуд'ун бютюн гюнахларънъ баъшладъ?

 

Ючюнджю краллар китапчъънън 1-11 бьолюмлери

37. АККЪЛЛЪ КРАЛ СЮЛЕЙМАН


Йерусалим’ин сокакларъ чок джанлъ иди! Кимилери ташларла долу арабаларъ какардълар, кимилери омузларънда коджаман диреклери ташъърдълар, кимилери гене тахта ташъърдъ. Исраил’де Аллах’ън тапънаъ япълърдъ. Ама ону крал Давуд калдърмаздъ. О артък яшаянларън арасънда деилди. Онун олу Сюлейман, Исраил’и гюдерди. Аллах’ън адъна бу гюзел тапънаъ Сюлейман калдърърдъ. О чок акъллъ бир крал иди. Исраил халкъ Сюлейман’ън не кадар акъллъ олдууну билийорлардъ ве онунла гурур дуйуйорлардъ. Иште бунун ичин, крал тапънаъ япмая карар вердиинде, херкес бюйюк севинчле ише тутунду.

Сандък, даха крал Давуд’ун япмъш олдуу тапънакда дурурду. Тапънак хазър олдуунда, сандъъ орая гьотюреджеклер. Йеди сене иштен сонра, инсанлар бу гюзел тапънаъ калдърдълар. Артък Аллах гьоревлилерилер сандъъ орая гьотюребилирлер. Ен сонунда артък Аллах кенди халкъйла ян яна яшаябиледжек!

Йени тапънаън шерефине бюйюк бир кутлама япълдъ. Аллах гьоревлилери Аллах’а курбан сунардъ, крал Сюлейман гене дуа едерди, Исраил’и мерхаметинден йоксун бракмасън. Сюлейман дуа едерди, дюшманлар юлкейи бастъклаъ заман, кътлък олдуу заман, инсанлара хасталък гелдии заман, ярдъм етсин. „Аллах’ъм гюнахлар ичин бизи баъшла, хер заман сесини дуймадъъмъз ичин де бизи баъшла!” Аллах сюлеман’ън дуасънъ ишитти.

Кутлама, йеди гюн девам еттиктен сонра, Инсанлар мутлу оларак евлерине гиттилер. Артък, Аллах онларън янънда оладжак!

Къса заман сонра, Сюлейман кендине гюзел бир сарай яптъ. Ону хер гьорен деди ки, бьойле гюзел бир бина йок. Сюлейман’ън тахтъ, темиз алтъндандъ, онун янънда дуран аскерлерин такъмларъ алтъндандъ.

Сюлейман’ън акълълъъ бютюн дюняя яйълдъ. Башка девлетлерден инсанлар, ондан акъл алмак ичин, чок сък гелирдилер. Бу сьойлентилер, Шеба краличесине де улаштъ, не кадар дору олдууну кендиси емин олмак ичин, Йерусалим’е дуру чекилди. Сюлейман ичин, девелерле узун керван хедийелерле ташънърдъ: алтън, дегерли шейлер, гюзел кокулар.

Сюлейман, Шеба краличесини джани гьонюлле каршъладъ. Она бютюн сарайъ ве Аллах’ън тапънаънъ гьостерди. Краличе онларъ бейенди, ама хер шейден ьондже инсанлар онун хаккънда конушмаларъ ве не кадар акъллъ олдуу, доруму деилми ьоренмек истеди. Сюлейман’а бир кач сору сорду, хем де ьойле сорулар сорду, хич кимсе джевап веремеди. Ама бу сорулар Сюлейман’а хич зорлук вермеди.

Шеба краличеси шьойле деди: „Сюлейман, инсанлар сенин зенгинлиинден ве акъллълъъндан ичин чок конуштулар, ама гьорюйорум ки яръсънъ биле бана анлатмадълар. Чюнкю бурада хер шей даха зенгин, сен гене чок даха фазла акъллъсън. – Сени Исраил’е крал оларак сечтии ичин, Аллах’ън мубарек олсун!” Айрълъркен, Сюлейман краличая пахалъ хедийелер верди, керван онларъ онун узак мемлекетине гьотюрдю.

Сюлейман акъллъ адамдъ, ама сък алданъйорду. Онун, фарклъ йерлерден чок каръларъ вардъ. Бунун даха кьотюсю ки, кадънларъна изин верийор путлара тапсънлар. Кадънларъ кенди путларъна курбан сунмаларъ ичин, Йерусалим’де чок сайъда кючюджюк тапънаклар биле яптърдъ. Ара съра кендиси биле кадънларънла бу тапънаклара гидерди.

Аллах Сюлейман’ъ гюнахларъндан ичин, джезаладъ. Исраил девлети икийе бьолюндю: биринде Сюлейман’ън олу крал олду, ьобюр тарафта гене Ахаб крал олду. Бютюн бунлар Сюлеман’ън ьолюмюнден сонра олду.

1. Исраил'ин йени кралън адъ не?

2. Ону акъллъ ве зенгин еден ким?

3. Сюлюман Исраил'де не курду?

4. Сюлейман'ън зенгинлиини гьормек ичин янъна ким гелди?

5. Сюлейманън насъл гюнахларъ вардъ?

6. Сюлейман'ън ьолюмюнден сонра, Исраил халкъйла не олду?


 

ючюнджю краллар китапчъънън 17-18 бьолюмлери1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   37


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет