Йарадълъш китапчъън 22. бьолюмю


КьОР БАР-ТИМЕЙУСУН ШИФАЛАНМАСЪбет30/37
Дата02.05.2016
өлшемі1.87 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37

71. КьОР БАР-ТИМЕЙУСУН ШИФАЛАНМАСЪ


Ериха’нън сокакларънда сеслер йюкселийорду: „Иса гелийор! Иса гелийор!” Иса’нън йюрюдюю йолда, хер йерден инсанлар кошуйурду. ХеркесОну гьормек ичин гелийорду.

Йолун кенарънда да бир диленджи отуруйорду. Она Бар-Тимейус дийорлардъ. О, кьор иди. бартимейус, сеслери дуйунджа дюшюндю: „Белки де Иса бени гьоребилир? Белки де бени шифалаябилир?” Бартимейус баърмая башладъ: „Аллах’ъм Даву Олу ярдъм ет бана!”

башка бир кьор, Бартимейус’ун сесини дуйунджа, о да баърмая башладъ: „Аллах’ъм бизе баъшла!” Инсанлар кьорлере чок фазла къзъп дедилер: „Сусун, Иса хеп сизи сеслемейеджек!” Ама ики кьор Иса’я даха хъзлъ баърмая башладълар.

Иса онларън сеслерини дуйду ве буйурду онларъ гетирсинлер. Шимди инсанлар ики кьоре дедилер: „Гиделим Иса сизи чъръйор.” Ики кьор чекилди. Иса кьорлере сорду: „Сизинле не япмамъ истийорсунуз?” Бартимейус деди: „Муаллим гьормек истийорум.” Иса фукара кьорлере аджъйъп деди: „Гьорюн!” Айнъ анда гьормейе башладълар Онун сайесинде. Бартимейус ве аркадашъ чок мутлу идилер. Онлар деил садедже гьормейе башласънлар, ама Иса’йъ булдулар ве севмейе башладълар. Артък хер йерде ону излийорлардъ.

„Иса гелийор, Иса гелийор!” – бу калабалъън сеслерини бир адам даха ишитти, онун адъ Zакай иди. О гюмюрюкчю иди. Бу адам, Йахуди‘лерден гюмрюк топлуйорду ве Ромалъ‘лара верийорду, бу гьоревден чок зенгин олду. Ромалъ‘ларра не кадар лазъмдъ версин, о Йахуди‘лерден даха фазла алърдъ ве арта каланъ кендисине бъракърдъ. Бютюн Ериха халкъ ондан нефрет едерди, бу онун хошуна гитмийорду.

Zакай Иса‘нън Ерихон‘а гелдиини дуйунджа, О да Ону гьормек истеди. Иса хаккънда чок шейлер дуймуш... Ве о да Ериха халкъйла Иса‘йъ каршъламая гитти. Zакай бойдан яна чок алчактъ ве калабалъктан бир шей гьоремийорду.

Ама о, чок курназдъ. Йол кенарънда бюйюйен аъджа бинип япракларън арасъна гизленди ве Иса‘йъ беклийорду. Орада ону кимсенин гьоремийеджеини дюшюнюйорду.

Иса аъджа яклашънджа дурду ве йукаръ бакмая башладъ. Иса Аллах‘ън Олу олдуу ичин, Zакай‘ъ япракларън арасънда олдууну билийорду. Иса ону чаърдъ: „Zакай, ашаа ин! Бен сенин евинде калмак истийорум.”

Шашъладжак бир шей, касабанън халкъ она неферт баламъш, Иса гене онун евинде калмак ве динленмек истийор. Иса Zакай’а досча бакъйорду! Zакай чабуджак аъчтан инди ве Иса’йла бирлите йола чекилди. О чок мутлу весевинчли иди. Ве истийорду не кадар мюмкюнсе Иса’йъ евинде даха ийи каршъласън.

Ериха халкъ Иса’я чок гюдженди. Араларънда конушмая башладълар: „О, касабанън ен кьотю адамън евине гитти.” Иса’яла бирликте йюрюйенлерден, ялнъзджа Zакай мутлу иди. О, бирден бире анладъ ки, хаятънда чок кьотю ишлер яптъ. Ромалъ’ларън ишини япмакла ве фукара Йахудилери соймакла зенгин олду. Zакай Иса’я деди: „Аллах’ъм, бенде олан паранън яръсънъ фукаралара даътаджам. Кимден де фазласъйла алмъшсам, дьорт кат фазласънъ чевиреджем.”

Герчектен де ьойлеиди: Zакай кьотю йолда йюрюйорду, бу йолда дюшюп йок оладжактъ. Ама Иса ону булуп дору йола дьондюрдю, насъл чобан сасърмъш койуну дьондюрдюйсе. Zакай, мутлу адам олду. Чок гюнах ишлемиш оланлар, Аллах’а дьондюклеринде, Иса онларъ ебедийен ичин мутлу къладжак.

1. Бартеломейус'ла аркадашъ Иса'я не ичин ялваръйорлардъ?

2. Иса ики кьорле не яптъ?

3. Неден Бартеломейус'ла аркадашъ Иса'нън пешинден гиттилер?

4. Zакай неден аъджа бинди?

5. Zакай хаятънда негиби кьотюлюклер ишледи?

6. Zакай'ън аъджа биндиини ким билийорду?

7. Zакай Иса'я насъл сьоз верди?

8. Zакай неден мутлу адам олду?

 

Лука Инджилин 19. бьолюмю

72. ИСА ЙЕРУШАЛИМЕ ГИРИЙОР

Чок ьондже, Ромалъ’лар Исраил’и гютмезди, Йахудилерин кенди кралъ вардъ. Ески китапларда язъйорду ки, бу юлке дюшманлардан еле гечирилдии заман, артък Исраил’лилерин кенди кралъ олмаяджак. Дюшманлар тарафъндан чок сенелер гюдюледжеклер, ама сонра даха бир Йахуди кралъ геледжек, о да сонунджудур ве О ешее бинмиш оларак Йерушалим’е гиреджек. Хер заман бютюн Йахуди кралларъ бу касабая гирдии гиби.

Иса крал оладжаънъ билийорду. Ама деил нормал краллар гиби гюзел сарайда яшасън, О гьоклерин кралъ. Иса чок сък буну инсанлара анлатърдъ, ама Она иман еденлер аз иди. ьОренджилери биле буну анлаямъйорлардъ, онлар дюшюнюрдю ки, бизим Муаллимимиз йерин кралъ оладжак. Ама Иса карар верди, ески Йахуди китапларънда язълдъъ гиби япсън ве инсанлар иман етсинлер ки, О йерин ве гьокюн Кралъдър ве герчектен де Аллах’ън Олудур.

Иса Лазар’ън кьойсюнден айрълдъ ве ьоренджилеринле бирликте Йерушалим’е дору чекилди. Касабада да бир каш гюнден сонра, Фъсъх байрамъ башлаяджактъ. Биркьойден гечеркен, Иса ьоренджилеринедеди: „Кьойе гидин, даха кошулмамъш олан ген ееи Бана гетирин!”

Иса’нън ьоренджилери ве бютюн инсанлар севинип араларънда конушмая башладълар: „Ески китаплармъз яздъъ гиби, Иса ешее бинмиш оларак Йахуди кралъ гиби, Йерушалим’е гиреджек. Ен сонунда язълар йерине гелди.” Иса’нън ьоренджилери генч бир ешек гетирдилер ве гийисилерини чъкартъп ешеен съртъна сайгъйла аттълар. Иса крал олмая разъдър дийе, ишарет оларак лазъм ешее бинсин. Иса’яла йюрюйен инсанлар даллар къръп йере ешеен ьонюне йере койуйорлардъ. Бу да демек ки, разълъкларъ вар Иса онларън крал олсун. Севинчли инсанлар, дурмадаан баърмая башладълар: „Йени кралъмъз яшасън! Бизим топракларъмъздан дюшманларъ ковмак ичин, бизе ярдъм етсин!” Онлара дору йюрюйенлер де баърмая башладълар: „Аллах бизе йени крал верди!” Иса касабая гирмезден ьондже, Zейтин даънда дурду. Орадан бютюн Йерушалим гьорюнюйорду. Иса Ону гьорюндже аламая башладъ. Инсанлар Она иманетмедиклери ичин мутлу деилдилер, Иса бунун ичин алъйорду. О гюзел Йерушалим касабасъна да юзюлюйордю. Чюнкю касабайла ве онда яшаян инсанларлане оладжаънъ билийорду. Гюн гелип Ромалълар бютюн касабайъ дармадаън едеджеини билийорду ве етрафънда олан инсанлара буну анлатъйорду.

Инсанлар буну дуйунджа, баърмайъ кестилер. Ве араларънда конушмая башладълар: „Иса крал деилдир! Бьойле дюшюнмек ичин, Не кадар апдал имишик!” Инсанлар артък йола даллар коймуйорлардъ ве Иса’йъ Исраил’ин кралъ гиби селамламъйорлардъ. Касабая гирдиклеринде херкес даълдъ, Иса’йла ьоренджилери ялнъз калдъ. Халк далъркен кими евине, кими тапънаа, кими ишине, шьойле дюшюндюлер: „Иса ьолкемизи дюшманлардан алмак ичин, бизе ярдъм етмийор.” Иса йерин ве гьокюн кралъ, артък онлара лазъм деил!

1. Иса нереде лазъм крал олсун?

2. Иса ешее бининдже инсанлар не яптъ?

3. Инсанлар Иса'дан не беклийордулар?

4. Инсанлар нейе иман етмек истемездилер?

5. Иса Йерушалим'е бакарак неден аладъ?

6. Касбая гириндже Йахудилер не яптъ?


 

Матта Инджилин 25.бьолюмюДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет