ЖҰмыс бағдарламасы аналитикалық химия пәнінен 050716- аспап жасау мамандығының студенттеріне арналған. ПавлодарДата02.05.2016
өлшемі172.14 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06

түрі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Химиялық технологиялар кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Аналитикалық химия пәнінен

050716- Аспап жасау

мамандығының студенттеріне арналған.

Павлодар

Мамандықтың жұмыс оқу жоспарының негізінде дайындалған,пәнінің жұмыс бағдарламасының бекіту беті.

ПМУ ҰС Н 7.18.1/08

түріБЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_____________Пфейфер Н.Э.

200_ж. «___» _________­­­­­­___


Құрастырушы: аға оқытушы_______________________Оралтаева А.С.

Химиялық технологиялар кафедрасы

Аналитикалық химия пәні бойынша

050716- Аспап жасау мамандығының студенттеріне арналған.


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы 050716-Аспап жасау мамандығы бойынша жүмыс оқу жоспарының негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген. 200__ж. "___" ________№ __ хаттама.

Кафедра мәжілісінде ұсынылды «___» _______________200_ж.

Хаттама № ___

Кафедра меңгерушісі ___________________ Еркасов Р.Ш.


Биология-химия факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды ____________________

«___» _____________200_ж. Хаттама № _____


ӘК төрайымы__________________ Жапаргазинова К.Х.
КЕЛІСІЛДІ

БХФ деканы ______________ Базарбеков Қ.У. «____» ____________200_ж.


ЖБ және ӘҚе МАҚҰЛДАНДЫ

ЖБ және ӘҚебастығы_____________Головерина Л.Т. «____» ______200_ж.Пәннің мақсаты мен міндеттері:
Аналитикалық химия пәннің негізгі мақсаты: студенттерге аналитикалық химияның теориялық негіздері, анализ әдістері, талдау әдістері негізделетін химиялық реакциялар, бөлу және анықтау әдістері туралы білім беру, әдістердің мүмкіншіліктері мен кемшіліктері туралы мәлімет беру.

Аналитикалық химия пәннің оқытудың негізгі міндеттері: аналитикалық химия пәнінің теориялық негіздермен таныстыру, студенттерді байқалатын құбылыстарға теориялық қорытынды жасауға үйрету. Аналитикалық химияның практикалық маңызын түсіндіру, лабороториялық эксперимент орындау дағдыларын үйрету. Бағдарлама студенттерге аналитикалық химия фундаменталды ғылым, сонымен қатар ол қолданбалы ғылымдар саласына жататындығын түсінуге мүмкіндік беру.

Пәнді меңгеру кезінде студент мыналарды білу керек: Химиялық элементтер мен қосылыстарды сапалы тексеру арқылы анықтай отырып, негізгі әдістермен анализдеу. Студент талдау кезінде алынған тәжірибелердің нәтижелері арқылы талданып отырған обьектінің сандық құрамын есептеп шығара білуі қажет.
Пререквизиттер

Аналитикалық химияны ойдағыдай меңгеру үшін студенттер жоғары математиканың толық курсын (әсірісе, дифференциалдық анализ және интегралдық есептеулер, функциялардың анализі, ықтималдық теориясы түсініктері), жалпы толық физика курсын (әсіресе атом құрылысы, электр құрылыстары, молекулалық физика, статистикалық және кванттық физика түсініктері), жалпы және бейорганикалық химияны, барлық тарауларын жете білу қажет.
Пәннің тақырыптық

жоспары


ПМУ ҰС Н 7.18.2/07

түрі

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж

Зерт

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Аналитикалық химия пәні,өның құрылымы,мақсаттары,міндеттері,басқа ғылым жүйесінде орны. Аналитикалық химияның жалпы теориялық негізі.

2

-

4

15

2

Периодтық зан және аналитикалық химия. Талдау әдістері.

4

-

6

15

3

Сапалық талдау.

5

-

10

15

4

Сандық талдау.

4

-

10

15
БАРЛЫҒЫ:

15


-

30


60

Барлығы пән бойынша

105


Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны
Кіріспе. Аналитикалық химияның пәні,мақсаты және қолданатын әдістері. Сапалық және сандық талдау. Аналитикалық реакцияларды орындау әдістері. Аналитикалық реакцияларды жүргізу жағдайлары.Аналитикалық реакциялардын түрлері.

Аналитикалық химияның жалпы теориялық негізі. Ерітінділердегі тепе-теңдік. Ерітінділердегі иондарға ортаның әсері. Қайтымды және қайтымсыз аналитикалық реакциялар. Массалар әрекеттесу заңы және оның қолданылуы. Химиялық тепе-теңдік.Күшті және әлсіз электролиттер. Активтілік. Активтілік коэффициенті және иондық күш. Сулы ерітінділердегі тепе-теңдік. Гомогендік және гетерогендік жүйелер.Судың иондық көбейтіндісі. Электролиттік диссоциациялану константасы және дәрежесі. Буферлі ерітінділердегі тепе-теңдік. Буферлі ерітінділер.Буферлі әрекеттесудің мәні. Гидролизденген тұздар ерітінділеріндегі тепе-теңдік. Гидролиздің теориялық негізі. Гидролиздің константасы мен дәрежесі. Тұнба-қаныққан ерітінді жүйелеріндегі тепе-теңдік. Химиялық талдауға тұндыру әдісін қолдану. Комплекстік қосылыстар ерітінділеріндегі тепе-теңдік. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының теориялық негізі. Тотығу-тотықсыздану реакциялары туралы түсінік. Тотығу-тотықсыздану реакциялардың бағыты. Тотығу-тотықсыздандырғыш потенциалдар.

Сапалық талдау.

Сапалық талдау әдістері.Ортақ және жеке аналитикалық реакциялар. Кұрғақ және дымқыл талдау әдістері. Сапалық талдаудың химиялық және физикалық әдістері. Макро-, жартылаймикро-және микроәдістер.сапалық реакцияларды орындау әдістері. Реакциялардың сезгіштігі және олардың өзіне тән белгілері. Реакциялардың сезгіштігін арттыру әдістері. Қосашөктіру, экстракция әдістері.

Бөлшекті және жүйелі талдау. Катиондарды аналитикалық жіктеу. Аналитикалық химиядағы периодтық заңның мәні. Аналитикалық топтар және Д.И.Менделеевтің периодтық системасы.

Дербес катиондарды анықтау және катиондар қоспасын талдау. I-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама. Топ реагенттері. I-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары.

II-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама. II-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары.

I-ші және II-ші аналитикалық топ катиондары қоспасын талдаудың жүйелі әдісі.

III-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама. III-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары. III-ші аналитикалық топ катиондары қоспасын талдау.

IV-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама. IV-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары.

V-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама.V-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары. V-ші және IV-ші аналитикалық топ катиондары қоспаларын тазалаудың жүйелі әдісі.

Аниондар. Аниондарды анықтаудың (ашудың) ерекшеліктері. Аниондарды аналитикалық жіктеу. Аниондардың топ реагенттері. Аниондарды талдаудың жіктеу әдістері. Аниондардың дербес реакциялары.Сандық талдау

Сандық талдау туралы түсінік. Сандық талдау әдістеріне жалпы сипаттама.Сандық талдау әдістерінінің классификациясы. Аналитикалық таразыда және онымен жұмыс істеу ережесі. Анализ үшін ерітінді дайындау. Өлшеуіш химиялық ыдыстар. Дайындалған титрлі ерітінділер. Стандартты ерітінділер.Анықтаушы заттар/стандарттар/. Жұмысшы ерітінділер /титранттар/. Классикалық /химиялық/ талдау тәсілдері. Гравиметриялық /салмақты/ талдау.Салмақты әдістің техникасы. Салмақты форманы алу және еріту. Тұндыру техникасы. Тұнбаны сүзу және жуу. Титриметриялық /көлемдік/ талдау. Титриметриялық талдаудың негізі, оның мәні. Ерітіндінің концентрациясы және оны өрнектеу әдістері. Жартылаймикрокөлемдік әдіс. Жартылаймикрокөлемдік әдіс туралы түсінік және ерітінділердің көлемін өлшеу техникасының ерекшеліктері.

Нейтралдану /бейтараптану/ немесе қышқылды-негіздік титрлеу әдісі. Эквивалентік нүктені аныктау.

Қышқылды-негіздік титрлеу әдісінің индикаторлары. Индикаторларды таңдау. Титрлеу қателіктері.

Тотығу-тотықсыздану реакцияларының әдістері.ТТР тепе-теңдік константасы. Индикаторлары.

Перманганатометрия. Иодометрия. Редоксиметрия. Аргентометрия. Комлексонометрия. Комплексондар және олардың қасиеттері. Индикаторлар.
ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫТақырыптар атаулары

Зертханалық жұмыстың атауы

Мазмұны

Әдебиет

1

2

3

4

5

1

Кіріспе

Химиялық зертханада жұмыс жасау ережелері. Химиялық өлшеуіш ыдыстармен жұмыс. Аналитикалық таразылар. Аналитикалық таразылармен дәл салмақ алу.

1 Аналитикалық химияның мақсаты және қолданатын әдістері. Сапалық және сандық талдау. 2 Иондарды аналитикалық анықтау барысында

орындалатын қауіпсіздік ережелері.

3 қажетті ыдыстар мен жабдықтауларды дайындау

4 талдауды орындау

5 алынған нәтижелерді өңдеу

6 талдау нәтижелерінің растығын статистикалық әдістермен тексеру, нәтижелерді талдау, жұмысты дәптерге жазу.1 Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа, М.,"Высш. Школа", 1973.

2 Васильев В.П.,Кочергина Л. А., Орлова Т.Д. Аналитическая химия, М.,"Дрофа", 2003. 3 Крешков А.П.

Основы аналитической химии 1,2,3 книги. М., "Химия," 1976. 3 Логинов Н.Я. Сборник задач и упражнений по качественному анализу. М., "Просвещение," 1976.

4 Шоқыбаев Ж. Бейорганикалық және аналитикалық химия А., " Білім," 2003.

СӨЖ МАЗМҰНЫСӨЖ түрі

Бақылау формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Дәріс материалдары бойынша ауызша сұрау

15

2

Зертханалық жұмыстарға дайындалу

Дәптерге конспект жазу

Зертханалық жұмыс бойынша сұрау

153

Есеп беруді құрастыру және зертханалық жұмысты қорғау

Жұмыс дәптері


Зертханалық жұмыс бойынша сұрау

15


4

Аудиториялық сабақтарға кірмеген курстың қосымша материалдарын оқу

Дәптерге конспект жазу

Ауызша тексеру

11

5

Аралық бақылауға дайындалу

Жауап парағы

Бақылау жұмысы

4

БАРЛЫҒЫ:

60

Студенттердің өз бетінше оқып-игеруге арналған тақырыптар:

1 Такырып – Аналитикалық химияның дамуы. Ұсынылатын әдебиеттер: [4], 278-288 бет, 2 Тақырып - Сандык талдау әдісін таңдау. Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 17-36 бет.

3 Тақырып - Талданатын үлгіні талдауға дайындау әдістері .

Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 347-361 бет, [4], 281-284 бет.

4 Тақырып - Арнайы бейорганикалық және органикалық реактивтердің көмегімен тұнбаны бөлудің теориялық негізі. Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 289-312 бет.

5 Тақырып - Нейтралдану процесін өрнектеудің графикалық әдісі. Күшті қышкылдар мен негіздердің судағы ерітінділеріндегі сутек иондарының концентрациясы мен активтілігін есептеу. Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 104-120 бет.

6 Тақырып - Қышқылдар мен негіздердің судағы ерітінділерін титрлеу процесінде активтілік көрсеткіштің өзгерісі. Ұсынылатын әдебиеттер: [1], 121-136 бет.

7 Тақырып - Оксидиметрия,оксредметрия, ред- окс –әдістері. Ұсынылатын әдебиеттер : [1], 211-239 бет,

8 Тақырып – Перманганатометрия. Ұсынылатын әдебиеттер : [1], 244-260 бет; [4], 284-290 бет.

9 Тақырып - Иодометрия. Ұсынылатын әдебиеттер : [1], 262-277 бет

10 Такырып – Хелатометрия.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], 329-345 бет, [4], 118-126 бет.

11 Тақырып- Аргентометрия.

Ұсынылатын әдебиеттер :[1],318-323 бет, [4], 284-301 бет.


Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан үзінді

ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

түрі


Оқу жұмыс жоспарынан үзінді
050716- Аспап жасау мамандығының оқу жұмыс жоспарынан үзінді

«Аналитикалық химия» пәні бойынша

Оқыту түрі

Бақылау түрлері

Сағатпен

есеп.


студенттер.

жұмыс көлеміСағаттардың курстар және семестрлер бойынша бөлінуі

Емтиханан

Сын.

КП

КЖ

ЕГЖ

Бақ.жұм.

жалпы

Дәр

Тәж

Зер

СӨЖ

Дәр

Тәж

Зер

СӨЖ

Жал

Ауд

СӨЖ

1.


ЖОБ,

2007ж


2
105

45

60

Семестр 1

Семестр 2

-

-

-

-

15

7,5

30

60


Әдебиеттер
Негізгі әдебиет
1 Васильев В.П. Аналитическая химия (в 2-х книгах), М., " Дрофа," 2005г.

2 Васильев В.П., Кочергина Л.А.,Орлова Т.Д. Аналитическая химия , Сборник вопросов, упражнений и задач , М., "Дрофа," 2003г.

3 Крешков А.П. Основы аналитической химии , 2-я книга," Химия," 1970г.

4 Шоқыбаев Ж. Бейорганикалық және аналитикалық химия, А.," Білім" 2003ж.

5 Убаськина Н.В. Методические указания к выполнению лабораторного практикума по курсу "Аналитическая химия", ПГУ им. С. Торайгырова, 2004г.
Қосымша әдебиет
6 Логинов Н.Я., Орлова М.Н. Сборник задач и упражнений по качественному анализу, М.," Просвещение", 1976 г.


ПМУ ҰС Н 7.18.1/11Жұмыс бағдарламасының келісу беті түрі

Пәннің жұмыс бағдарламасының келісу беті
Химия пәні бойынша
2008-2009 оқу жылдары


Келісу беті


Шығаратын кафедра

Кафедра меңгерушінің аты-жөні

Кафедра меңгерушінің қолы

Келісу күні

1

2

3

4

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет