ЖҰмыс бағдарламасы пән: Топырақ биологиясы Оқу түрі: күндізгі Факультет: Химия және биологиябет1/4
Дата26.04.2016
өлшемі0.64 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3   4

Ф-ОБ-007/014


«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ
Бекітемін”

Факультет деканы

____________________

”__” ______2009 ж.


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫПән: Топырақ биологиясы

Оқу түрі: күндізгі

Факультет: Химия және биология

Кафедра: Биология

Мамандыќ аты, шифры: 050113 - биология

Курс: ІV , семестр 7,8

Кредит саны: 3

Лекция: 30 сағат

Практикалық: 15 сағат

ОБСӨЖ: 45 сағат

СӨЖ: 45 сағат

Барлық сағат саны: 135 сағат

Қорытынды бақылау: емтихан

Жетісай, 2009
Жұмыс бағдарламасын дайындаған: 1. _а.ш.ғ.д., профессор Батькаев Ж.Я. _____

(аты, жµні, ѓылыми атаѓы)


Жұмыс бағдарламасы Қазақстан республикасы Білім және Ғылым министрлігі 22 шілде 2006 жылғы Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, жєне ЌР БЃМ 2005 жылы 11 мамырдағы №289 бұйрығымен бекітілген 050113 – «Биология» мамандығы бойынша пәндердің типтік бағдарламалары орнына енгізілген, 2006 жылы 27 қазандағы (27.10.2006ж.) мәжілісінің хаттамалық шешімімен бекітілген және іске қосылған типтік оќу баѓдарламасы негізінде жасалған.

Кафедраныњ мєжілісінде қаралған

Хаттама №1 « ____» _________ 2009_ж.


Кафедра меңгерушісі ______________ _______________

қолы аты-жөні, ѓылымти атыѓы


Факультеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінде талқыланған

Хаттама №1 __ « ____» _________ 2009_ж.

ОӘК төрағасы/төрайымы/ ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы
  1. Пәннің мақсаты мен міндеттері, оның оқу процесіндегі ролі.


Курстың қысқаша сипаттамасы: Топырақ биологиясының әдістемелік ерекшеліктері, топырақтардағы құбылыстарды ғана емес, топырақта жүретін үрдістердің механизмін, биохимиялық мәнін анықтайды. Топырақта тіршілік ететін ағзалардың әлемін, олардың тіршілік ету заңдарын, топырақтың тірі заттарымен және барлық оның басқа бөліктерімен (газ, сұйық, қатты) өзара әсерін түсіндіреді.

Пәнді оқытудың мақсаты: Студенттерді топырақ биотының қазіргі замаңғы зерттеулерінің қорытындыларымен, топырақ ағзалары әлемінің заттардың метаболизм және айналымы үрдістерінің өзара әсерімен таныстыру.

Пәнді оқытудың міндеттері: Студенттерге топырақтың  биоты әрекетінің жаратылыстық – ғылыми механизмдерін зерттеудің негізінде топырақтың тірі бөлігі туралы түсінік қалыптастыру.
- Топырақ биотын зерттеудің қазіргі кездегі әдістерін;
- Негізгі таксономиялық топтар, топырақта тіршілік ететін олардың өкілдері;
- Биологиялық заттар айналымындағы әр түрлі таксономиялық топтардың экологиялық маңызы;
- Микроб метаболизміне сипаттама;
- Көміртегі, оттегі, күкірт айналымы;
- Азоттың биологиялық фиксациясының ерекшеліктері;
- Калий, марганец, темір айналымы;
- Микроб популяциясының функциональдық заңдылықтары;
- Топырақта тіршілік ететін жануарлар және микроағзалардың өзара әсері;

2. Жұмыс оқу бағдарламасының басқа пәндермен келісім хаттамасы

(Пәннің постреквизиттері мен пререквизиттері)


Пререквизиттер

Постреквизиттер

Кафедра

Кафедраның қабылдаған шешімдері, хаттаманың реті мен күні

1

Микробиология және вирусология

Молекулалық биология

Химия-биология
2

Қолданбалы биология және топырақтану негіздері

Экобиотехнология


3. ЖҰМЫС ОЌУ ЖОСПАРЫНАН К¤ШІРМЕ
Кредит саны


Семестр

Жалпы сағат саны

Аудиториялыќ сабаќтар

Аудиториядан тыс сабаќтар

Қорытынды бақылау

лекция

Прак/

сем

лаб

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

3

7

135

30

15
45

45

емтихан
барлыѓы

135

30

15
45

45


4.Пән бойынша студенттер білімін бағалау жүйесі
Дәріс және бақылау түрі

Балл

1

Кіріспе бақылау
2

Ағымдағы бақылау1. Лекция (тестік сұрау немесе 5-10 мин бақылау жұмысы, конспекті тексеру )2. Практикалық

  • жұмыстың сапалы орындалуы (эксперимент нәтижесі бойынша )

  • Эксперимент тақырыбы бойынша теориялық және практикалық сипаттағы мәселелерді бөлу.

  • Кешендік практикалық жұмыс, студенттік оқу зерттеу жұмыстары.

- Жұмыс туралы есепті сапалы орындау т.б. бақылау түрлері.

5
5


3

Аралық бақылау (1,2)1. Коллоквиум

10
2. Жазба бақылау жұмысы, тесттер.

25
3. Творчествалық тапсырма.

15
4. Курстық жұмысты қорғау

10

4

Қорытынды бақылау1. Емтихан жазбаша түрде)

405. ОҚУ САЃАТТАРЫНЫЊ Б¤ЛІНУІТараулар атауы,

реті

Аудиториялық сабаќтар

Аудиториядан

тыс сабаќтар

лекция

прак

ОБС¤Ж

С¤Ж
І Бөлім. Кіріспе.

1

Кіріспе.

1
1

1
ІІ Бөлім. Топырақ биотасы

2

Топырақ биотасының экологиялық топтары

1
1

1

3

Жоғары сатыдағы өсімдіктер топырақтағы органикалық заттардың көзі

1
1

1

4

Топырақ балдырлары

1
1

1

5

Қарапайымдар

1
1

1

6

Топырақ жәндіктері

1
1

1

7

Саңырауқұлақтар систематикасы

1
1

1

8

Қыналар

1
1

1

9

Прокариоттар

1
1

1
ІІІ Бөлім Биосферадағы негізгі элементтердің айналу циклына топырақ түзілу процесінде микроорганизмдердің қатынасы

10

Биосферадағы негізгі элементтердің айналу циклына топырақ түзілу процесінде микроорганизмдердің қатынасы

1
1

1

11

Микроорганизмдер зат алмасуының ерекшелігі

1
1

1

12

Көміртектің түзілу және оттегінің айналысы

1
1

1

13

Топырақтағы суда еритін углеводтардың аэробты және анаэробты өзгеруі

1
1

1

14

Сутегінің пайда болуы және тотығуы

1
1

1

15

Азоттың пайда болу циклы

1
1

1

16

Нитрификация

1

1

2

2

17

Фосфордың пайда болуы

1

1

2

2

18

Калийдің пайда болуы

1

1

2

2

19

Топырақ түзілудегі биологиялық процестер

1

1

2

2
ІV Бөлім. Топырақ биологиясының экологиялық және қолданбалы аспектілер

20

Топырақ биологиясының экологиялық және қолданбалы аспектілер

1

1

2

2

21

Топырақ су ортасы есебінде

1

1

2

2

22

Су активтілігінің топырақ құрамындағы микроорганизмдер тіршіігіне маңызы

1

1

2

2

23

Топырақтың тыныс алуы

1

1

2

2

24

Топырақ ылғалдылығының және температурасының микроорганизмдердің активтілігіне әсері

1

1

2

2

25

Топырақтағы биологиялық құрамдастар

1

1

2

2

26

Топырақтың биодиагностикасы және биологиялық активтілігі. Топырақ биотасын зеріттеу әдістері

1

1

2

2
V Бөлім. Топырақ микроорганизмдерінің экологиялық функциясын зерттеу әдістері

27

Топырақ микроорганизмдерінің экологиялық функциясын зерттеу әдістері

1

1

2

2

28

Азоттың айналысындағы – процестер амминификация, денитрофикация , нитрофикация , фикация , азотофикацияға қатысатын микроорганизмдерді көру, еске алу

1

1

2

2

29

Фосфорға , күкіртке , темірге , марганецке айналуына әсер ететін микроорганизмдерді анықтау методтарын үйрету.

1

1

2

2
VІ Бөлім. Топырақ биотасын зеріттеуде экологиялық әдістер және биотикалық қоғамдастықтағы қарым- қатынасты зеріттеу әдістері

30

Топырақ биотасын зеріттеуде экологиялық әдістер және биотикалық қоғамдастықтағы қарым- қатынасты зеріттеу әдістері

1

1

2

2
Барлығы

30

15

45

45

Каталог: CDO -> 2012-2013 -> TopirBio -> Data
2012-2013 -> Семинар: «абайдың АҚын шәкірттері»
Data -> Биология-химия кафедрасы
2012-2013 -> Жұмыс бағдарламасы Пән : Иммунология
2012-2013 -> Бағдарламасы Жетісай 20 ж Құрастырған: Р. А. Кошкаров Кафедра мєжілісінде қаралған
2012-2013 -> Ф-об-007/020 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
2012-2013 -> «Химия және биология факультеті «Биология және химия» кафедрасы. “Омыртқасыздар зоологиясы” пәні бойынша
2012-2013 -> Қарапайымдардың ішінен тұрақты дене пішініне ие емес өкілдері бар класын атаңдар
Data -> Тестік сауалнама


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет