Жұмыс оқу бағдарламасының мұқабасыДата27.04.2016
өлшемі70.38 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының мұқабасыНысан

Ф СО ПГУ 7.18.4/17
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасы
Алгоритмдер және олардың күрделілігі пәнінен

6М011100 – «Информатика», 6М060200 – «Информатика», 6М070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандықтары магистранттарына арналған


жұмыс оқу бағдарламасы

ПавлодарЖұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағыНысан

Ф СО ПГУ 7.18.4/17

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________Н.Э. Пфейфер

20__ ж. «___»__________Құрастырушылар: ____________ п.ғ.д, профессор В.А.Криворучко


____________ п.ғ.к, доцент Г.С.Джарасова
«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасы
Алгоритмдер және олардың күрделілігі пәнінен

6М011100 – «Информатика», 6М060200 – «Информатика», 6М070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандықтары магистранттарына арналған


жұмыс оқу бағдарламасы
Жұмыс оқу бағдарламасы 6М010900 – «Информатика», 6М060200 – «Информатика», 6М070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарының жұмыс оқу жоспарларына және элективті пәндер каталогтарына сәйкес әзірленген.
Кафедра отырысында ұсынылды 201__ ж. «____»_________

хаттама № ____


Кафедра меңгерушісі _____________ Н.Н.Оспанова 201__ ж. «____»___________
«Физика, математика және ақпараттық технологиялар» факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде ұсынылды

20__ ж. «___» __________ хаттама № ____


ФМжАТФ ОӘК
төрайымы _____________ А.Б. Искакова 201__ ж. «____»___________
КЕЛІСІЛГЕН

ФМжАТФ деканы _____________ Н.А. Испулов 201__ ж. «____»___________


ОӘБ бастығы _____________ Е.Н. Жұманқұлова 201__ ж. «____»___________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде 201__ ж. «____»___________ мақұлданды

хаттама № ____


1. Оқу пәнінің төлқұжаты
Пәннің атауы Алгоритмдер және олардың күрделілігі
ЖОО компонент (таңдау) пәні

Кредиттер саны және оқытылу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1 және 2

Семестр: бірінші курс – 1 семестрде, екінші курс -3 семестрде

Барлығы аудиториялық сабақтар – 45 сағат

Дәрістер - 22,5 сағат

Практикалық сабақтар – 22,5 сағат

СӨЖ – 90 сағат, оның ішінде СӨЖМ – 22,5 сағат

Жалпы еңбексыйымдылығы – 135 сағат
Бақылау түрі

Емтихан – бірінші курс – 1 семестрде, екінші курс -3 семестрде2. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Алгоритмдер және олардың күрделілігінің пәні – оңтайландырылған алгоритмдер тұрғызу және олардың күрделілігін зерттеу.Мақсаттары:

- Алгоритмдер және олардың күрделілігі пәні шеңберінде арнайы білімді қалыптастыру;

- магистранттарды деректерді өңдеудің іргелі алгоритмдерімен таныстыру.


Міндеттері:

- алгоритмдерді зерттеудің заманауи әдістеріне шолу және талдау;

- алгоритмдік күрделілікті бағалау.
Пререквизиттер

- математика;

- информатика;

- алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау курстары


Постреквизиттер

Магистрлік диссертация тақырыптары боцынша ғылыми-зерттеу жұмыстары.3. Білім, білік, дағды мен құзырлылықтарға қойылатын талаптар

Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер келесілерге қол жеткізуі керектүсінігі болуы керек:

 • комбинаторика, жиындар мен ішкі жиындар туралы;

 • графтар мен желілер туралы;

 • тура және қосарланған алгоритмдер туралы;

 • екіайрықты графтардағы жұптық үйлесімділік туралы;

 • бұтақтар мен шекаралар әдістері туралы;

 • стохастикалық алгоритмдер туралы.


білуі керек:

 • графтар мен желілерді машиналық кескінделуін;

 • графтардағы оңтайландыру есептерін;

 • желілік графикалар, желілердегі ағымдар;

 • Берж теоремасын, Холл теоремасын;

 • бұтақтар мен шекаралар әдістерін.білігі қажет:

 • орынауыстыруларды, ішкі жиындарды генерациялау;

 • графтарда ұзындығы және тереңдігі бойынша іздестіру жүргізу;

 • минималды остов, желілердегі қысқа жол туралы есептерді шешуді;

 • максималды ағымды тұрғызу, минималды құн ағымы туралы есепті шығару;

 • көліктік есепті шығару;

 • ең үлкен жұптық үйлесімділік алгоритмін тұрғызу;

 • кемелденген жұптық үйлесімділік алгоритмін тұрғызу, жұптық үйлесімділіктердің ең аз санына бөлу есебін шығару;

 • коммивояжер есебін шығару.


қалыптастырылатын практикалық дағдылар:

- оңтайландырылған алгоритмдер құрастыру бойынша;- алгоритмдер күрделілігі деңгейін таңдау бойынша.
қол жетімді құзырлықтар:

 • алгоритмдерді құрастыру әдістерін таңдау;

 • алгоритмдер күрделілігін бағалау;

 • нақты есепті шығарудың оңтайландырылған алгоритмді құру.


4 Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттарды сабақтар түрі бойынша бөлуп/п

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлеріне қарай аудиториялық сағаттар саны

МӨЖ

дәрістер

практикалық

барлығы


Оның ішінде ММӨЖ

1

Тақырып 1. Комбинаторика: орынауыстыруларды генерациялау, ішкі жиындарды генерациялау, жиындарды бөліктеуді генерациялау

3

3

10

3

2

Тақырып 2. Алгоритмдер және олардың күрделіліктері

2

2

10

2

3

Тақырып 3. Графтар мен желілер. графтар мен желілердің машиналық кескінделуі, графтарда ұзындығы және тереңдігі бойынша іздестіру

3

3

10

3

4

Тақырып 4. Графтардағы оңтайландыру есептері: минималды остов, желілердегі қысқа жол туралы есептері

2

2

10

2

5

Тақырып 5. Желілік графикалар, желілердегі ағымдар, максималды ағымды тұрғызу, минималды құн ағымы туралы есеп

2

2

10

2

6

Тақырып 6. Тура және қосарланған алгоритмдер және олардың күрделіліктері, көліктік есеп

3

3

10

3

7

Тақырып 7. Екіайрықты графтардағы жұптық үйлесімділік, Берж теоремасы, ең үлкен жұптық үйлесімділік алгоритмін тұрғызу

2

2

10

2

8

Тақырып 8. Холл теоремасы, кемелденген жұптық үйлесімділік алгоритмі , жұптық үйлесімділіктердің ең аз санына бөлу есебі

1

1,5

5

1

9

Тақырып 9. Бұтақтар мен шекаралар әдісі, коммивояжер есебі, коммивояжер үшін кепілді дәлдік бағалауы бар алгоритм

3

3

10

3

10

Тақырып 10. Стохастикалық алгоритмдер

1,5

1

5

1,5
Барлығы:135 сағат (3 кредит)

22,5

22,5

90

22,5


5. Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Осипова В.А. Основы дискретной математики. Серия высшее образование. - М.: Форум, 2006. – 160 с.

 2. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 341 с.: ил.

 3. Гаврилов Г.П. Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по дискретной математике. – М.: Физматлит, 2005. – 416 с.

Қосымша:

 1. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. - СПБ.: Питер, 2001. – 304 с.

 2. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. - М: Высшая школа, 2001. – 384 с.

 3. Носов В.А. Основы теории алгоритмов и анализа их сложности. Курс лекций. – Москва, 2001. – 140 с.

 4. Материалы сайта http://www.dialektika.com

 5. Материалы сайта http://www.williamspublishing.com

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет