Жоѓары оќу орнын басќаруды ±йымдастыру ( 1 шыѓарылым ) Организация управления вузомДата02.05.2016
өлшемі315.42 Kb.
түріУказатель


Д.Серікбаев атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік

техникалыќ университеті


Восточно-Казахстанский государственный технический

университет им. Д.СерикбаеваЃылыми библиографиялық бµлім


Научно-библиографический отдел

Жоѓары оќу орнын

басќаруды ±йымдастыру
( 1 - шыѓарылым )

Организация

управления вузом
( Выпуск 1 – й )

¤скемен, 2008 ж.

Усть-Каменогорск, 2008 г.


УДК 378

Жоѓары оќу орнын басќаруды ±йымдастыру = Организация управления вузом: указ. / Научная библиотека ВКГТУ им. Д.Серикбаева.-Усть-Каменогорск, 2008. - Вып. 1.- 22 с.


Составители: Т.А.Минеева

М.Бурунбетова


«Жоѓары оќу орнын басќаруды ±йымдастыру» кµрсеткішін Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ ѓылыми кітапханасыныњ ѓылыми библиографияльќ бµлімі даярлады.

Кµрсеткіш кітапхана ќорындаѓы мерзімді баспасµз маќалаларынан т±рады. Жоѓары оќу орнындаѓы оќыту барысындаѓы жања технологиялыќ єдістерге, єлемдік тєжірибеніњ алѓы баѓыттарына тоќталады. Б‰гінгі к‰нніњ толѓандыратын к‰рделі мєселелерініњ дамуына, білім беру сапасына, ќаржыландыру туралы материалдарѓа н±сќау жасайды.

Материалдар таќырыптар бойынша топталып, авторлар мен маќала аттарыныњ алфавиті бойынша берілген. Кейбір маќалаларѓа маѓынасын ќысќаша т‰сіндіретін сµздер берілген. Ќазаќ жєне орыс тілдерінде басылып шыѓарылады. Кµрсеткіш 2007 жылдың қараша 2008 жылдың маусым айларындаѓы жариялымдарды ќамтыѓан.

Кµрсеткіш ректорат жєне университеттіњ профессор-оќытушылар к±рамына арналѓан.

Аныќтаманы (Б-106) ѓылыми-библиографиялыќ бµлімінен алуѓа болады.
Указатель «Организация управления вузом» подготовлен научно-библиографическим отделом научной библиотеки ВКГТУ им. Д.Серикбаева.

Указатель содержит статьи из периодических изданий, поступивших в фонд библиотеки. Включены материалы по актуальным проблемам высшей школы, стратегии развития, вопросам финансирования, образовательным технологиям, формам обучения, оценке качества образования, мировому опыту.

Материал сгруппирован по темам, внутри - по алфавиту авторов и заглавий статей. Статьи сопровождаются рубриками, ключевыми словами, раскрывающими содержание публикаций.

Издается на казахском и русском языках. В указатель включены статьи, опубликованные за период с ноября 2007 г. по июнь 2008 г.

Указатель предназначен ректорату, профессорско-преподавательскому составу университета.

За справками обращаться в научно-библиографический отдел библиотеки (Г-Б-106).

Содержание

Б.

Жоғары білім туралы 5С.

Модернизация высшего образования 6

Качество образовательного процесса 9

Инновации в системе высшего образования 10

Высшее образование и наука 11

Образование и рынок труда 12

Инженерное образование 13

Профессорско-преподавательский состав вуза 13

Вуз: организация учебного процесса 14

Информационные технологии в образовании 15

Университеты: перспективы развития 17

Воспитательная работа вузов 18

Интеграционные процессы в высшем образовании 19

Высшее образование: мировой опыт 20Жоғары білім туралы
Абдуалы А. Білім сапасын әлемдік деңгейге көтереміз / А.Абдуалы // Ана тілі. - 2008. - №12-13, 20 наурыз. - Б. 21.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1: ЗП (1).
Абдуалы А. Студенттердің білім алу сапасын әлемдік деңгейге көтереміз: Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ / А.Абдуалы // Ақиқат. - 2008. - №3. - Б. 80-81.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1: ЗП (1).
Ахметова Г. Жоғары кәсіби білім берудің стратегиялық даму бағыттары / Г. Ахметова // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2008. - №1. - Б. 5-7.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1: ЗП (1).
Бейсенова Г. Ақпараттық технологиялар-студенттердің шығармашылық белсенділіктерін қалыптастыру құралдары / Г.Бейсенова // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2008. - №1. - Б. 63-67. - Библиогр.: 6 аталым.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЗП (1).
Бозымов Қ. Агрохимия ғылымының тарланы: Батыс қазақстан аграрлық техникалық университетінің ректоры, профессор, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докоры / Қ.Бозымов // Егемен Қазақстан. - 2008. - №146-147., 21 мамыр. - Б.4.Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЗП (1).
Әбішев Е. Арыстан Ғазалиев- Вена университетінің "Құрметті профессоры ": ШҚМУ ректоры / Е.Әбішев // Дидар. - 2008. - №18, 12 ақпан. - Б.3.: фотоБ. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЗП (1).
Иманбекова Б. Қазақстанның индустриалық-инновациялық стратегиясының саяси мәні / Б.Иманбекова // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2008. - №1. - Б.223-226.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЗП (1).
Кенжеұлы Н. Технопаркке жоғары баға берілді / Н.Кенжеұлы // Дидар. - 2008. - №30, 6 наурыз. - Б.1.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЗП (1).
Құлсейітов Ж. Білімнің, қатал бәсекенің заманы туды / Ж.Құлсейітов // Егемен Қазақстан. - 2006. - №430, 14 желтоқсан. - Б. 4. : фото.цв.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЗП (1).
Мәмет С. Андас университеті-заман талабына сай маман дайындайды / С.Мәмет, Т. Құсайын // Егемен Қазақстан. - 2008. - №160-161, 31 мамыр. - Б. 10. : фото.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЗП (1).
Сағымбекұлы Ж. Жазушымен жүздесу: М.Сәрсеке / Ж.Сағымбекұлы //Қазақстанның ғылымы мен жоғары мектебі-Наука и высшая школа Казахстана. - 2008. - №3. 1 ақпан. - Б. 4.: фото.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЗП (1).
Түймебаев Ж. Ғалым ұстаз, азамат / Ж.Түймебаев // Егемен Қазақстан. - 2008. - №162-163, 3 маусым. - Б. 4.: фото.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЗП (1).
Тұңғыш инновациялық университетте оқу // Дидар. - 2008. - №57-58, 24 қазан. - Б. 6.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЗП (1).

Модернизация высшего образования
Назарбаев Н.А. Развитие человеческого потенциала - главная ценность независимости: Выступление Президента Н.А.Назарбаева на торжественном собр., посвящ. Дню независимости Республики Казахстан / Н.А.Назарбаев // Рудный Алтай. - 2007. - №190-191, 22 дек. - С. 1,2.

Кл.слова (ненормированные): итоги -- экономика -- производственный рост -- социальная политика -- социальная защита -- пенсия -- пособия -- здравоохранение -- высшее образование -- новый университет – Нур Отан -- международное сотрудничество -- ОБСЕ

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Абашкин А. Новые подходы к непрерывному образованию / А.Абашкин //Образовательные технологии. - 2007. - №10. - С. 35-44.

Кл.слова (ненормированные): интеграция -- образовательные структуры -- дистанционное образование

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Гуревич Л.И. Когнитивная графика в генерировании интеллектуального капитала современного вуза / Л.И.Гуревич // Высшее образование в России. - 2008. - №1. - С. 46-47: ил. - Библиогр.: 7 назв.

Рубрики: Высшее образование -- интеллектуальный капитал

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Доррер Г.А. Управление переходом на новый уровень образовательного процесса /Г.А.Доррер, П.А.Осавелюк, Г.М.Рудакова // Открытое образование. - М., 2007. - №6. - С. 46-55. - Библиогр.: 9 назв.

Кл.слова (ненормированные): образовательный процесс -- инвестирование -- технологии -- модель

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Ендовицкий Д. Маркетинговый анализ потребительских предпочтений: [Воронежский гос. ун-т] / Д.Ендовицкий, О.Олейникова // Высшее образование в России. - 2008. - №4. - С. 74-80 : ил.

Кл.слова (ненормированные): социологическое исследование -- опрос -- уровень образования -- выбор -- факторы выбора -- профессии -- вуз -- источники информации -- престиж -- оплата труда -- форма обучения

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Игнатьева Е. Концептуальные основы менеджмента знаний в высшей школе / Е. Игнатьева // Высшее образование в России. - 2008. - №4. - С. 131-137: табл. - Библиогр.: 10 назв.

Кл.слова (ненормированные): менеджмент качества -- образовательный процесс -- вуз -- инновационная образовательная среда -- модель -- образовательное знание -- уровни -- средства реализации -- характеристика

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Канкенова И. "Болашак" - только вперед!: О совершенствовании президентской программы / И.Канкенова // Казахстанская правда. - 2008. - №88 , 24 апр. - С. 3.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Карпенко М. Новая роль высшего образования в эпоху развития инновационной экономики, глобализации и депопуляции / М.Карпенко // Alma mater=Вестник высшей школы. - 2007. - №9. - С. 12-17.

Кл.слова (ненормированные): развитые страны -- Россия -- демография -- численность населения -- непрерывное образование -- качество подготовки -- использование образования

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Курганбаева Г. Ставка на интеллект: Аналитический обзор выступления Н.Назарбаева перед болашаковцами / Г.Курганбаева // Казахстанская правда. - 2008. - №21, 31 янв. - С. 2.

Кл.слова (ненормированные): президент -- Назарбаев Н. -- капитал -- человеческий -- собственность -- интеллектуальная -- инновации -- Япония -- США -- наука -- Россия -- лидер

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------Марков К. Интегрированный образовательный комплекс "школа - вуз - предприятие": [Нижегородский гос. ун-т] / К.Марков, М.Токман, М.Фадеев. - (Из жизни вуза) // Высшее образование в России. - 2008. - №4. - С. 43-46: фото. - Библиогр.: 3 назв

Кл.слова (ненормированные): задачи -- деятельность -- непрерывное образование

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Самойлов, В.А. Предпосылки и особенности развития инновационного управления образованием / В.А.Самойлов // Инновации в образовании. - 2007. - №10. - С. 62-74. - Библиогр.: 4 назв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Сорокин Г. Педагогические особенности гуманитаризации технического образования в вузе/ Г. Сорокин // Alma mater=Вестник высшей школы. - 2008. - №2. - С. 14-16.

Рубрики: Высшее образование -- учебный процесс

Кл.слова (ненормированные): инженер -- студенты -- определение -- понятия -- духовная сфера

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Тодорова Н. Экзамен не выдержал... вуз: Круглый стол, организованный партией "Нур Отан" с ректорами вузов / Н.Тодорова // Казахстанская правда. - 2008. - №107, 22 мая. - С.2.

Кл.слова (ненормированные): образование -- коррупция -- Нур Отан

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Туймебаев Ж. "Болашак" - в глобальный мир за шагом шаг: 15-лет со дня учреждения международной стипендии Президента РК / Ж.Туймебаев // Казахстанская правда. - 2008. - №25 , 5 февр. - С. 1,3.

Кл.слова (ненормированные): реализация -- Назарбаев Н. -- стипендиат -- "центр международных программ" -- услуга -- образовательная -- рынок -- "интеллектуальная нация-2020" -- проект -- национальный

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Тусупбекова Л. "Болашак" - инвестиции в будущее: Реализация проекта "Интеллектуальная нация - 2020": к 15-летию "Болашак" / Л.Тусупбековак // Казахстанская правда. - 2008. - №21 , 31 янв. - С. 1-2 : фото.

Кл.слова (ненормированные): Назарбаев Н. -- форум -- программа -- президентская -- развитие государства -- инновационное -- стипендия -- государственная

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------Шмарион Ю. Системная интеграция основных процессов КНПО / Ю.Шмарион, Е.Кузьмина, Ю.Караваева // Высшее образование в России. - 2008. - №3. - С. 32-36: рис. - Библиогр.: 3 назв.

Кл.слова (ненормированные): комплекс непрерывного профессионального образования -- организационная структура -- виды -- классификация

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Ясин Е. Условия инновационного развития и необходимые институциональные изменения / Е.Ясин // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - №7. - С. 8-20: табл. - Библиогр.: 7 назв.

Кл.слова (ненормированные): экономическая политика -- свобода творчества -- креативная экономика -- основные отрасли -- классовая структура -- США -- мировая экономика -- конкуренция -- высшее образование -- наука

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Качество образовательного процесса

Адольф В. Проектирование образовательного процесса на основе компетентностного подхода / В.Адольф, И.Степанова // Высшее образование в России. - 2008. - №3. - С. 158-161. - Библиогр.: 1 назв.

Кл.слова (ненормированные): цель -- педагог -- компетентность -- профессионализм

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Гаффорова Е.Б. Послевузовская аттестация специалистов как элемент независимой (общественной) экспертизы качества высшего образования / Е.Б.Гаффорова //Качество. Инновации. Образование. - 2008. - №2. - С. 21-26.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Дремина М.А. Социально-образовательное проектирование как инструмент повышения качества жизни вузовского сообщества / М.А.Дремина, А.А.Почечун //Качество. Инновации. Образование. - 2008. - №2. - С. 8-13. - Библиогр.: 16 назв.

Рубрики: Высшее образование -- менеджмент качества -- Россия

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Медяникова Л. Система обеспечения качества образования: [Калужский гос. пед. ун-т] /Л. Медяникова // Высшее образование в России. - 2008. - №4. - С. 101-103.

Кл.слова (ненормированные): профориентационная работа -- школьники -- профессорско-преподавательский состав -- центр контроля

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Мирошникова О.Х. Проблема языковых стандартов в высшем образовании: Европейский языковой портфель в российском вузе / О.Х.Мирошникова // Высшее образование сегодня. - 2008. - №4. - С. 14-16. - Библиогр.: 4 назв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Ольштынский Л.И. Место гуманитарных и социально-экономических дисциплин в государственном стандарте высшего образования третьего поколения /Л.И.Ольштынский // Высшее образование сегодня. - 2008. - №4. - С. 50-53.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Салимова Т.А. Повышение квалификации персонала в области менеджмента качества: опыт Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева /Т.А.Салимова, В.И.Маколов // Качество. Инновации. Образование. - 2008. - №2. - С. 15-21.

Кл.слова (ненормированные): смк -- управление качеством -- программа

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Инновации в системе высшего образования
Амирханов З.С. Итоги Международной научно-методической конференции "Инновационные технологии в образовании и науке" / З.С.Амирханов // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2006. - №4. - С. 27-29.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Гавриленко О.Д. Роль технических вузов в становлении инновационной экономике / О.Д.Гавриленко // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2006. - №4. - С. 3-4.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Дунаевский Г.Е. Научная школа Томского государственного университета в области нанотехнологий и процессы коммерциализации результатов исследований и разработок / Г.Е.Дунаевский, В.Ф.Евстафьев // Инновации. - 2007. - №12. - С. 105-109.

Рубрики: Инновации в высшем образовании -- Россия

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Дятченко Л.Я. Кластерная система непрерывного междисциплинарного профессионального образования в области разработки и освоения наноструктурных материалов и технологий промышленного и медицинского назначения / Л.Я.Дятченко, Ю.Р.Колобов, Т.М.Давыденко // Инновации. - 2007. - №12. - С. 110-117. - Библиогр.: 3 назв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Киселев А. Высшее образование в контексте инновационной научно-технической парадигмы / А.Киселев // Высшее образование в России. - 2008. - №4. - С. 68-73. - Библиогр.: 6 назв.

Кл.слова (ненормированные): наука -- роль -- научно-исследовательские проекты -- технический университет -- нанотехнологии -- вуз -- интеллектуальный капитал

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Матвеева Т. Инновационная образовательная технология формирования базовых компетенций студентов/ Т.Матвеева // Высшее образование в России. - 2007. - №7. - С. 28-32. - Библиогр.: 3 назв.

Кл.слова (ненормированные): учебный процесс -- учебная неделя -- особенности -- контроль -- дифференциация

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Трифонова С. Инновационный образовательный маршрут / С.Трифонова //Высшее образование в России. - 2008. - №3. - С. 155-158.

Кл.слова (ненормированные): вуз -- образовательные проекты -- компоненты -- студент -- центр студенческих инициатив -- миссия -- цели – задачи

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Чуб Е.В. Компетентностный подход в образовании / Е.В.Чуб // Инновации в образовании. - 2008. - №3. - С. 21-26. - Библиогр.: 5 назв.

Рубрики: Высшее образование -- инновации

Кл.слова (ненормированные): инновационные технологии -- требования -- компетенции -- подготовка студентов -- модульное обучение -- проблемное обучение -- методы обучения

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Высшее образование и наука
Артюшина И. Тайваньский рейтинг: оценка научных публикаций / И.Артюшина, В. Шутилин // Высшее образование в России. - 2008. - №3. - С. 137-142: табл. - Библиогр.: 3 назв.

Кл.слова (ненормированные): вуз -- показатели -- критерий -- подсчет -- формула -- анализ -- результаты

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Вербицкий А.А. Как подготовить диссертацию к защите / А.А.Вербицкий //Высшее образование сегодня. - 2008. - №4. - С. 54-57.

Кл.слова (ненормированные): квалификация -- автореферат -- научный аппарат -- исследование

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Гордеева Н.А. Процесс самоактуализации студентов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью: общественно-политическая литература/ Н. А. Гордеева // Инновации в образовании. - М., 2007. - №10. - С. 130-140 : граф. - Библиогр.: 5 назв. Кл.слова (ненормированные): психология

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Лукьянчук Л.А. Программа формирования профессиональной педагогической компетентности у магистрантов технического вуза - будущих педагогов / Л.А.Лукьянчук //Высшее образование в России. - 2008. - №1. - С. 20-22 . - Библиогр.: 8 назв.

Кл.слова (ненормированные): инженер -- потребности рынка труда -- педагогика -- психология

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Селетков С. Вопросы подготовки магистерской диссертации / С.Селетков //Высшее образование в России. - 2007. - №7. - С. 94-96. - Библиогр.: 2 назв.

Кл.слова (ненормированные): требования -- формы -- структура -- методология

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------
Сенашенко В. О тенденциях реформирования магистратуры в структуре российской высшей школы / В.Сенашенко, В.Халин // Высшее образование в России. - 2008. - №3. - С. 9-22: табл. - Библиогр.: 21 назв.

Кл.слова (ненормированные): функции -- магистр -- бакалавр -- спбгу -- нормативные документы -- подготовка -- требования -- дублинские дескрипторы

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Фельдштейн Д. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии / Д.Фельдштейн // Alma mater=Вестник высшей школы. - 2008. - №1. - С. 17-25 : табл.

Кл.слова (ненормированные): наука -- докторские диссертации -- кандидатские диссертации -- требования -- качество -- содержание -- примеры -- защита -- вак

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------Образование и рынок труда
Бейсебаев А.М. Кадровое обеспечение горно-металлургического комплекса /А.М.Бейсебаев, Л.А.Крупник // Горный журнал Казахстана. - 2008. - №1. - С. 43-44: рис.

Кл.слова (ненормированные): образование -- качество -- профессиональное -- послесреднее -- высшее -- послевузовское

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Бейсенова М. Маркетинг образовательных услуг - инструмент повышения воспроизводства трудовых ресурсов региона / М.Бейсенова // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2008. - №2. - С. 317-321. - Библиогр.: 3 назв.

Рубрики: Высшее образование -- рынок труда

Кл.слова (ненормированные): рынок -- научно-педагогические кадры -- научно-методические идеи -- потребитель -- особенность -- цели

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Добрянский И.А. Выпускник негосударственной высшей школы на рынке труда /И.А.Добрянский // Качество. Инновации. Образование. - 2008. - №2. - С. 38-42. - Библиогр.: 19 назв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Еремин Л. Проблемы вузовской подготовки специалистов по организационно-экономическому управлению / Л.Еремин // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - №6. С. 108-115. - Библиогр.: 9назв.

Кл.слова (ненормированные): высшая школа -- реформирование -- качественная подготовка -- информационные технологии -- компьютерная подготовка -- квалифицированный пользователь ит -- информатика -- учебные программы -- компьютерные знания

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------Кунелекова Г. Казахстану нужны технари / Г.Кунелекова // Комсомольская правда. Казахстан. - 2008. - №46, 1 апр. - С. 10.

Рубрики: Высшее образование -- организация -- Казахстан

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Монастырская Т.И. Требования к академическому образованию со стороны делового сообщества / Т.И.Монастырская, В.Хельмут // Высшее образование в России. - 2008. - №1. - С. 16-19: диагр. - Библиогр.: 8 назв.

Кл.слова (ненормированные): занятость -- компетентность -- специалист -- информационные технологии -- причины увольнения

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Павлючков С.Е. Опыт взаимодействия вуза и коммерческой фирмы в подготовке специалистов в области информационных технологий / С.Е.Павлючков, Е.А.Рубцов, В.В.Шилов // Сварочное производство. - 2007. - №3 . - С. 49-51.

Кл.слова (ненормированные): подготовка -- интеллектуальная -- профессиональная

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------Инженерное образование
Невзорова Г. Актуальные составляющие в образовательной программе современного инженерного вуза: [Балтийский гос. техн. ун-т] / Г.Невзорова // Alma mater=Вестник высшей школы. - 2008. - №3. - С. 58-61 : фото.

Кл.слова (ненормированные): инженерное образование -- менеджмент -- научные проекты -- международное сотрудничество

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Стажков С. Некоторые аспекты реформирования российской инженерной высшей школы: [Балтийский гос. техн. ун-т] / С. Стажков // Высшее образование в России. - 2008. - №3. - С. 50-54.

Рубрики: Высшее образование -- инженерное образование

Кл.слова (ненормированные): болонский процесс -- задачи -- двухступенчатая система -- бакалавриат -- магистратура -- модульный принцип

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Профессорско-преподавательский состав вуза
Матушанский Г. Подготовка преподавателя высшей школы в условиях ее модернизации / Г.Матушанский, Г.Завада // Высшее образование в России. - 2008. - №3. - С. 27-32: табл. - Библиогр.: 5 назв.

Кл.слова (ненормированные): научно-педагогические кадры -- аспирантура -- послевузовская подготовка -- проблемы -- компетентностный подход -- знаниевой подход -- структура -- компоненты -- принципы

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Шаймердинова М. За парты сядут педагоги / М. Шаймердинова // Казахстанская правда. - 2007. - №186 , 29 нояб. - С. 7.

Аннотация: О проекте повышения квалификации преподавателей отечественных вузов по IT специальности

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------Вуз: организация учебного процесса
Ахтаева Н. Проблемное обучение как один из развивающих личность будущего специалиста прогрессивных методов / Н.Ахтаева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2008. - №1. - С. 137-140. - Библиогр.: 1 назв.

Рубрики: Высшее образование -- методы обучения

Кл.слова (ненормированные): цель -- проблемные ситуации -- психический процесс -- внимание

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------Балльно-рейтинговая система оценки качества обучения в системе зачетных единиц / И. Александров [и др.] // Высшее образование в России. - 2007. - №7. - С. 25-28: табл. - Библиогр.: 7 назв.

Рубрики: Высшее образование -- оценка успеваемости

Кл.слова (ненормированные): методы -- физика -- расчеты -- формулы -- итоговый контроль

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Блинов А. Обучение в высшей школе: самоориентирование студентов / А.Блинов, А.Сидорова // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - №11. - С. 104-111 : ил. Рубрики: Высшее образование -- учебный процесс

Кл.слова (ненормированные): методика обучения -- успеваемость -- учебные часы -- нормативные дисциплины -- дисциплины по выбору -- личный выбор предмета

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Воронов Ю. В. К вопросу перехода высшего образования по направлению "Строительство" на двухуровневую систему подготовки специалистов / Ю.В.Воронов, В.П.Саломеев, Е.С.Гогина // Водоснабжение и санитарная техника. - 2007. - №1. - С. 14-16. Кл.слова (ненормированные): бакалавр -- магистр -- вакансия -- диссертация -- рейтинг -- мониторинг

Аннотация: Рассказано о переходе высшего образования по направлению "Строительство" на двухуровневую систему подготовки специалистов.

----------------------------------------


Исин М. Обучение математике будущих экономистов на основе технологического подхода к проектированию учебного процесса / М.Исин // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2008. - №2. - С. 60-64. - Библиогр.: 3 назв.

Рубрики: Высшее образование -- учебная работа

Кл.слова (ненормированные): экономическое образование -- образовательная технология -- научные исследования -- технологическая карта -- параметры

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Салехова Л. Модель билингвального обучения математике / Л.Салехова // Высшее образование в России. - 2008. - №3. - С. 161-165 : табл.

Рубрики: Высшее образование -- учебный процесс

Кл.слова (ненормированные): полиглотия -- многоязычие -- иностранный язык -- учебные программы -- уровни -- студент

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Тулкинбаев Н. Методические рекомендации по изучению русского языка в национальных взводах института / Н.Тулкинбаев // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2008. - №2. - С. 49-52. - Библиогр.: 7 назв.

Рубрики: Высшее образование -- учебные дисциплины

Кл.слова (ненормированные): цель -- программа -- структура -- содержание

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Чистикова В.М. Интегративно-модульная технология непрерывной профессиональной подготовки специалистов технического профиля / В.М.Чистикова //Инновации в образовании. - 2008. - №2. - С. 48-53. - Библиогр.: 2 назв.

Кл.слова (ненормированные): диверсификация образования -- качество -- обучающий модуль -- проектирование технологии

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Чистикова, В.М. Предпосылки интегративно-модульного подхода к содержанию профессиональной подготовки специалистов технического профиля / В. М. Чистикова //Инновации в образовании . - 2008. - №1. - С. 4-17 : табл. - Библиогр.: 4 назв.

Кл.слова (ненормированные): качество образования -- формы образования -- уровни образования -- непрерывное образование -- колледж -- сварщик -- дисциплины

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------Информационные технологии в образовании
Аверьянов Л.Я. Роль дистанционного образования в преодолении социальных противоречий нашего времени / Л.Я.Аверьянов // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2007. - №11. - С. 8-15. - Библиогр.: 8 назв.

Рубрики: Информатизация образования -- Россия

Кл.слова (ненормированные): средства обучения -- эсо -- программный продукт -- интернет

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

Бурамбаева Н. О мероприятиях по использованию информационных технологий в образовательной деятельности / Н.Бурамбаева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2008. - №2. - С. 69-70.

Рубрики: Высшее образование -- компьютерные технологии

Кл.слова (ненормированные): автоматизированные системы -- внедрение -- план

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Василевская С.С. Учебный процесс в вузовской системе ИТ-образования /С.С.Василевская // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2007. - №11. - С. 62-72. - Библиогр.: 11 назв.

Рубрики: Дистанционное образование -- Россия

Кл.слова (ненормированные): восприятие -- понимание -- осмысление -- запоминание -- метод

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Гуров В.В. Система дистанционного образования на основе сетевых технологий /В.В.Гуров, Д.М.Михайлов, Д.В.Гуров // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2007. - №11. - С. 40-44.

Рубрики: Дистанционное образование -- Россия

Кл.слова (ненормированные): информатизация -- виртуальный -- лабораторный -- онлайн-тест

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Кроль В.М. Дидактика слайд-лекций с контролем усвоения в процессе обучения /В.М.Кроль, Е.Д.Сотникова, М.Ю.Сивергин // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2007. - №12. - С. 3-14. - Библиогр.: 11 назв.

Кл.слова (ненормированные): эксперимент -- двухуровневая проверка -- виртуальные технологии

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Никонов С.О. Использование беспроводных технологий и мобильных решений в образовательной деятельности вуза / С.О.Никонов, А.Б.Шакаримова, С.В.Шимолин //Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2006. - №4. - С. 136-139: рис.

Кл.слова (ненормированные): информационные технологии -- wap -- wi-fi -- wimax -- интернет -- схема работы

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Парахина О.В. Новые технологии и классические идеи в ИТ-образовании /О.В.Парахина // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2007. - №11. - С. 37-39. - Библиогр.: 9 назв.

Рубрики: Информатизация образования -- Россия

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Рогаткина Р.В. Критерии и показатели эффективности интегрированного подхода в обучении учащихся материальным и информационным технологиям / Р.В.Рогаткина //Высшее образование сегодня. - 2008. - №4. - С. 82-84. - Библиогр.: 6 назв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Толкачев В.А. Повышение качества обучения студентов в системе дистанционного образования на основе совершенствования тестовых заданий / В.А.Толкачев //Дистанционное и виртуальное обучение. - 2007. - №12. - С. 29-36.

Кл.слова (ненормированные): интеллектуальный капитал -- качество обучения -- компетенции

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Университеты: перспективы развития
Бедный А. Международная деятельность - инструмент конкурентоспособности университета: [Нижегородский гос. ун-т] / А.Бедный. - (Из жизни вуза) // Высшее образование в России. - 2008. - №4. - С. 58-61: ил.

Кл.слова (ненормированные): европейская ассоциация университетов -- eua -- интеграция -- образовательное пространство -- образовательная программа -- темпус-тасис -- иностранные студенты

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Гинкель Г. Университет XXI в.: задачи, проблемы, возможности и менеджмент /Материал подготовила У.Бахтикиреева // Alma mater=Вестник высшей школы. - 2008. - №1. - С. 41-49. - Библиогр.: 8 назв.

Кл.слова (ненормированные): глобальная университетская сеть по инновациям -- guni -- общество -- перспективы -- знания -- наука -- управление

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Деревнина А. Проектирование миссии университета / А.Деревнина // Высшее образование в России. - 2008. - №3. - С. 119-123. - Библиогр.: 7 назв.

Кл.слова (ненормированные): управление -- модель -- Англия -- США -- Россия -- проектирование -- технология -- функции -- задачи -- типология -- цели -- особенности -- ресурсы -- реализация

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Касенова А.Е. Инновационный университет: опыт развития и становления /А.Е.Касенова, Г.М.Мутанов // Жастар шығармашылығы - Казақстанның инновациялық дамуына = Творчество молодых - инновационному развитию Казахстана: VIII Респ. науч.-техн. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвящ. 50-летию ВКГТУ им. Д.Серикбаева, 22-24 апр. 2008 г. - 2008. Ч. I. - С. 197-199. - Библиогр.: 4 назв.

Кл.слова (ненормированные): вуз -- университет-технопарк -- инновационное обучение

- компетентностный подход -- инновационно-коммуникационные технологии –

электронный университет -- смк -- бизнес-инкубатор -- интеграция

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1)

----------------------------------------


Мутанов Г. Университет - основа новой экономики / Г.Мутанов // Байтерек. - 2008. - №2. - С. 12-17: фото.

Кл.слова (ненормированные): инновационное развитие -- человеческий капитал -- роль -- инновационный университет -- мировой опыт -- вкгту -- университет-технопарк -- образование -- наука -- производства -- интеграция -- бизнес-инкубатор -- выпускник -- требования -- традиционное обучение -- инновационное обучение -- преподаватели -- международная аттестация -- перспективы -- зона высоких технологий -- специальные экономические зоны -- законодательство -- предложения

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : НБО (1)

----------------------------------------


Пименов Е. Инновационная программа Вятского госуниверситета: проект для экономики и науки / Е.Пименов, И.Дармов, И.Трушкова // Высшее образование в России. - 2008. - №3. - С. 3-8. - Библиогр.: 5 назв.

Кл.слова (ненормированные): университет -- инновационный тип -- кадры -- подготовка -- миссия -- цели -- кировская область -- история -- биотехнологии

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Стронгин Р. Проектно-ориетированное управление инновационным университетом: [Нижегородский гос. ун-т] / Р.Стронгин, А.Грудзинский. - (Из жизни вуза) // Высшее образование в России. - 2008. - №4. - С. 26-31: фото. - Библиогр.: 6 назв.

Кл.слова (ненормированные): модернизация -- интегратор знаний -- функции -- управленческое ядро -- структура

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Воспитательная работа вузов
Захарова И.Г. Методологические и исторические основы формирования социальной компетенции студентов технических вузов / И.Г.Захарова // Инновации в образовании. - 2008. - №1. - С. 31-41 : табл. - Библиогр.: 11 назв.

Кл.слова (ненормированные): определение термина -- компетентностный подход -- социализация -- задачи -- теоретические исследования -- моральные стадии -- инженер -- учебно-педагогическая среда

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------Мамыканова Б.К. Социальное воспитание студентов в вузах постсоветских государств / Б.К.Мамыканова // Социально-гуманитарные знания. - 2007. - №6. - С. 172-180. - Библиогр.: 6 назв.

Кл.слова (ненормированные): социология образования -- социологический анализ -- личность -- инновационный тип -- качества -- социальное пространство -- преподаватель -- общество -- Манхейм К.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

Разумова Е.Д. Формирование основ корпоративной культуры у студентов экономических специальностей в процессе обучения в вузе / Е.Д.Разумова // Высшее образование сегодня. - 2008. - №4. - С. 24-26. - Библиогр.: 8 назв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Толкачев В.А. Самоорганизующаяся инновационная система воспитания студентов в образовательном процессе Современной гуманитарной академии /В.А.Толкачев, Н.В.Черепанова // Инновации в образовании. - 2008. - №1. - С. 75-85: табл. Кл.слова (ненормированные): дистанционное обучение -- цель -- элементы воспитания

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Филиппов В.М. Межкультурный диалог в студенческом кампусе / В.М.Филиппов // Высшее образование сегодня. - 2008. - №4. - С. 6-9.

Аннотация: 2008 год объявлен в Европе Годом межкультурного диалога

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Хасанова Ж. Коммуникативная компетентность как средство формирования личности в бизнес-образовании / Ж.Хасанова // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2008. - №2. - С. 89-93. - Библиогр.: 4 назв.

Кл.слова (ненормированные): личность -- способности -- коммуникативная установка -- общение -- компоненты -- знания -- умения -- установки

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Христина Л. Из практики воспитательной работы: [Калужский гос. пед. ун-т] / Л. Христина // Высшее образование в России. - 2008. - №4. - С. 111-115 : фото.

Кл.слова (ненормированные): комплексный план -- координационный совет -- первокурсники -- психологическая служба -- волонтерское движение -- профсоюзная организация -- художественная самодеятельность -- здоровый образ жизни

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Шарафеева А. Студенческое самоуправление в современной высшей школе / А. Шарафеева // Высшее образование в России. - 2008. - №4. - С. 127-131. - Библиогр.: 2 назв. Кл.слова (ненормированные): цели -- общественная деятельность -- этапы -- результаты -- проблемы

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Интеграционные процессы в высшем образовании
Лашко С. Механизмы интеграции российской системы экономического и бизнес-образования в мировой рынок / С.Лашко // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - №11. - С. 112-119. - Библиогр.: 18 назв.

Кл.слова (ненормированные): рынок образовательных услуг -- образовательный рынок -- механизмы взаимодействия -- функции -- экспорт -- интернационализация образования -- международные организации -- образовательное неравенство

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------Михайлева Е. Трансформация образования в условиях глобализации: выгоды и риски для постсоветского пространства / Е.Михайлева // Alma mater=Вестник высшей школы. - 2007. - №9. - С. 37-40. - Библиогр.: 6 назв.

Кл.слова (ненормированные): конференция-семинар -- общество -- требования -- социальные процессы -- интеллектуализация -- новые технологии -- интеграция -- размывание границ -- качество образования

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------Высшее образование: мировой опыт
Арефьев А. Международный рынок образовательных услуг и российские вузы. Ст. 2 / А. Арефьев // Высшее образование в России. - 2008. - №3. - С. 124-136 : ил. - Библиогр.: 24 назв.

Кл.слова (ненормированные): иностранные студенты -- страны -- распределение -- состав -- оценка -- прогноз -- студенты -- вуз -- финансирование -- обучение -- стоимость -- рейтинг -- университет

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Вербик Л. Международная мобильность студентов: паттерны и тренды: Реферат: [Образование в мире] / Л.Вербик, В.Лазановски // Alma mater=Вестник высшей школы. - 2007. - №9. - С. 32-36.

Кл.слова (ненормированные): иностранные студенты -- зарубежные страны -- привлечение студентов -- США -- Англия -- Австралия -- Германия -- Франция -- Япония -- страны Азии -- конкуренция -- вербовка -- международный образовательный рынок

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Газизова А.И. Из опыта создания национальной системы обеспечения качества высшего образования в Турции / А.И.Газизова // Высшее образование в России. - 2008. - №1. - С. 34-36. - Библиогр.: 14 назв.

Кл.слова (ненормированные): анализ -- аккредитация -- отчетность -- грацкая декларация -- американская модель -- академическая оценка

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Гильмиярова С. Многоуровневое высшее образование: американский опыт и российские перспективы / С.Гильмиярова // Alma mater=Вестник высшей школы. - 2008. - №1. - С. 26-28. - Библиогр.: 5 назв.

Кл.слова (ненормированные): двухуровневая система -- вуз -- США -- Россия -- система образования -- студент -- характеристика -- обучение -- продолжительность

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Гуманизация как ценностная доминанта азиатской модели образования. Япония // Столичное образование. - 2007. - №3-4. - С. 72-74. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Жук О.Л. Педагогическое образование в Республике Беларусь: состояние и направления развития / О.Л.Жук // Высшее образование в России. - 2008. - №1. - С. 37-40. - Библиогр.: 8 назв.

Кл.слова (ненормированные): модернизация -- педагог -- образовательные программы -- компетентностный -- трехуровневый -- направления

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Инженерная педагогика: вызовы современной эпохи: Интервью с ректором МАДИ (ГТУ), президентом РМК IGIP В.М.Приходько; зав. кафедрой инженерной педагогики МАДИ, членом Междунар. мониторингового комитета IGIP В.М.Жураковским // Высшее образование в России. - 2008. - №4. - С. 6-12: фото.

Кл.слова (ненормированные): инженерное образование -- международное общество по инженерной педагогике -- деятельность -- цели -- преподаватели -- профессиональная подготовка -- стратегия развития -- оценка -- техническое образование -- модернизация

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Монастырская Т. Реализация идей Болонского процесса в Германии: дискуссии и реальность / Т.Монастырская, А.Нассеи // Высшее образование сегодня. - 2008. - №4. - С. 10-13.Б

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Плаксий С. О конкурентоспособности российских вузов и "гамбургском счете" /С.Плаксий // Alma mater=Вестник высшей школы. - 2008. - №1. - С. 3-13 : ил.

Кл.слова (ненормированные): мировой рынок -- образовательные услуги -- глобализация -- исследование -- результат -- рейтинг -- университет -- иностранные студенты -- зарубежные страны -- обучение -- мотив -- конкуренция

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Плетнев К.И. Высшая школа России и инновационное развитие национальной экономики / К.И.Плетнев, Ю.В.Шленов // Инновации. - 2008. - №1. - С. 85-89. - Библиогр.: 14 назв.

Кл.слова (ненормированные): кадры -- нии -- технопарк

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------


Покровский Н.Е. На полпути к Голубым горам / Н.Е.Покровский // Высшее образование в России. - 2008. - №1. - С. 29-31. : ил.

Рубрики: Высшее образование -- международное сотрудничество

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Руогг В. Паттерны: [История европейского университета] / В.Руогг // Alma mater=Вестник высшей школы. - 2007. - №9. - С. 47-52.

Кл.слова (ненормированные): историческая справка -- немецкая модель -- Гумбольдт В. -- гимназия -- студенческие движения -- студенты -- политическая активность -- Германия -- эпоха ренессанса -- Болонья

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

----------------------------------------


Садовничий В. Образование в России: выбор пути / В. Садовничий // В мире науки. - 2008. - №3. - С. 76-81.

Кл.слова (ненормированные): научный -- университет -- фундаментальность -- реформа -- кризис науки -- мгу

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)

----------------------------------------Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет