Казақстан Республикасы Статистика агенттігі Ақтөбе облысының статистика департаменті Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейібет1/36
Дата03.05.2016
өлшемі3.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Казақстан Республикасы Статистика агенттігі

Ақтөбе облысының статистика департаменті

Ақтөбе облысы халқының
тұрмыс деңгейі

Статистикалық жинақ


Уровень жизни населения

Актюбинской области

Статистический сборник


Ақтөбе 2010

Ақтөбе облысы халқының

тұрмыс деңгейі

Статистикалық жинақ/ 2010 - 125 б.

Редакциясын басқарған

А. О. Боранбаева –

030020,Ақтөбе қаласы

Әбілқайыр хан даңғылы, 25

Ақтөбе облысының статистика

департаменті

8 (7132) 54-44-34 телефоны

8 (7132) 56-37-97 телефон - факсы

Жинақты Ақтөбе облысының


статистика департаментінің www.aktobe.stat.kz веб-порталдарынан алуға болады

Шартты белгілер:

құбылыс жоқ “ - “


статистикалық деректер жоқ “…”
құбылыс орын алған, бірақ

оның шамасы тиісті өлшем

бірлігінде дөңгелектеуге

келмейді “ 0,0”


Жекелеген жағдайларда қосындылардың қорытындысы мен сомасы арасындағы аздаған айырмашылықтар деректерді деңгелектеумен түсіндіріледі.

Алғы сөз
«Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі" статистикалық жинағында 2005-2009 жылдардағы халықтың тұрмыс деңгейінің негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсет-кіштері туралы ақпарат келтірілген.

Жинақ облыс халқының әлеу-меттік-экономикалық жағдайын си-паттайтын кестеленген материалдар-ды қамтиды. Мұнда облыстағы халықтың демографиялық жағдайы, табыстары және олардың бөлінуін-дегі әркелкілігі, халыққа арналған тауарлар мен қызметтер көрсетулер туралы ақпарат, тұрғын үйдің жағ-дайы, әлеуметтік қамсыздандыру мен халыққа әлеуметтік көмек көр-сету, денсаулық жағдайы мен дәрігерлік қызмет көрсету, білім мен мәдениет, қоршаған ортаның жағ-дайы және қылмыстылықтың деңгейі туралы статистикалық мәліметтер көрсетілген. Көрсеткіштердің бірне-шеуі облыс аудандарының бөлінісінде келтірілген.

Жеке көрсеткіштер бойынша ертерек жарияланған деректер нақтыланған немесе қайта есептелген. 2009 жылдағы кейбір статистикалық деректер алдын ала берілген және келесі жарияланым-дарда өзгеруі мүмкін.

Жинақты дайындау кезінде ағымдағы статистикалық есептілік және халықтың іріктеп зерттеуінің мәліметтері пайдаланылған.

Ұлттық көрсеткіштерді есептеген-де салыстырымдықты қамтамасыз ету үшін жалпы қабылданған халық-аралық әдіснама пайдаланылады.

Жинақ оқырмандардың қалың қауымына: экономистерге, статистик-терге, ғылыми қызметкерлерге, кәсіпкерлер мен кәсіпқой емес пайдаланушыларға арналған.


Уровень жизни населения Актюбинской области

Статистический сборник/ 2010 - 125 с.

Под редакцией А. О. Боранбаевой –

030020, г. Актобе

проспект Абилкайыр хана, 25

Департамент статистики

Актюбинской области

Телефон 8 (7132) 54-44-34

Телефон - факс 8 (7132) 56-37-97

Сборник доступен на веб-портале Департамента статистики


Актюбинской области

www.aktobe.stat.kz

Условные обозначения:
явление отсутствует “ - ”
данные отсутствуют “…”
явление происходило, но

величина его не округляется

в соответствующую единицу

измерения “0,0”


В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.


Предисловие
Статистический сборник «Уровень жизни населения Актюбинской области» содержит информацию об основных социально-экономических индикаторах уровня жизни населения за 2005-2009гг.

В сборниках включены табличные материалы, характеризующих социально-экономическое положение населения в области. Представлены статистические материалы о демографической ситуации, доходах населения и неравномерности их распределения, информация о товарах и услугах для обеспечении и социальной помощи населению, состоянии здоровья и медицинском обслуживании, образовании и культуре, состоянии окружающей среды и уровне преступности в области. Ряд показателей приведен в разрезе районов области.

По отдельным показателям уточнены или пересчитаны ранее опубликованные данные. Некоторые статистические данные за 2009 год являются предварительными и могут измениться в последующих публикациях.

При подготовке сборника использовались материалы текущей статистической отчетности и выборочных обследований населения.

В целях обеспечения сопоставимости при расчете нацио-нальных показателей максимально используется общепринятая международная методология.

Сборник предназначен для широкого круга читателей: экономистов, статистиков, научных работников, предпринимателей и непрофессиональных пользователей.

Ақтөбе облысының статистика департаменті,2010Қазақстан Республикасының «Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статақпараттардың өзінің жария-ланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Ақтөбе облысының Статистика департа-ментіне сілтеме жасауға міндетті.
В соответствии с «Гражданс-ким кодексом Республики Казахстан (особенная часть)» данный мате-риал не подлежит размножению (копированию), при использовании статинформации в своих публика-циях (изданиях) обязательна ссылка на Департамент статистики Актюбинской области.Мазмұны
1.1 Халықтың тұрмыс деңгейінің негізгі индикаторлары 12

2.1 Макроэкономикалық негізгі көрсеткіштер 16

3.1 Еңбек нарығының негізгі индикаторлары 18

3.2 Жұмыспен қамту статусы және экономикалық қызмет түрлері бойынша жұмыспен қамтылған халықты бөлу 19

3.3 Жұмыссыз және жұмысқа тұрғандар ретінде
тіркелген азаматтардың саны* 22

4.1 Үй шаруашылықтарының орташа мөлшері 26

4.2 Үй шаруашылықтарының құрамы және бар балалар санын бөлу 26

4.3 Аудандар бойынша халықтың атаулы ақшалай


табыстарын бағалау 26

4.4 Халықтың ақшалай табыстарының құрылымы 27

4.5 Экономикалық қызмет түрлері бойынша қызметкерлердің орташа атаулы айлық жалақысы 28

4.6 Тағайындалған (айлық) зейнетақының және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының орташа мөлшері* 29

4.7 Тұтынуға жұмсалған үй шаруашылықтарының табыстары 30

4.8 Тұтынуға пайдаланылған табыс пен күнкөрістің ең төменгі мөлшерінің сәйкестігі (табыстардың сатып алушылық қабілеті) 30

4.9 Аудандар бойынша орташа атаулы айлық жалақы 30

4.10 Үй шаруашылықтарының қаржылық шығындарымен құрылымы 32

4.11 Үй шаруашылықтарының тұтынушылық шығындары 33

36


4.12 Халықтың азық-түлік өнімдерін тұтынуы* 36

4.13 Халықтың азық-түлік өнімдерін тұтынуы* 37

4.14 Күнкөрістің ең төменгі деңгейінен жоғары табысы бар халықтың азық-түлік тағамдарын тұтынуы* 37

4.15 Күнкөрістің ең төменгі деңгейінен төмен табысы бар


халықтың азық-түлік тағамдарын тұтынуы* 37

5.1 Күнкөрістің ең төменгі мөлшері 41

5.2 Аудандар бойынша күнкөрістің ең төмен мөлшері 41

5.3 Табыстарды бөлудің біркелкі еместігі 42

5.4 Күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шамасынан төмен, тұтынуға 43

пайдаланылған табыстары бар халықтың үлесі* 43

5.5 Азық-түлік қоржынының құнынан төмен, тұтынуға пайдаланған 43

табыстары бар халықтың үлесі* 43

5.6 Үй шаруашылығының мөлшеріне байланысты күнкөрістің табысы ең төменгі шамасынан төмен халықтың үлесі* 43

5.7 Үй шаруашылығының мөлшеріне байланысты табысы азық-түлік қоржыны құнынан төмен халқының үлесі* 43

5.8 Ақтөбе облысы бойынша кедейшілік көрсеткіштері* 44

5.9 Орташа 1 жан басына шаққандағы табыс мөлшері бойынша


халықты бөлу* 44

5.10 Халықтың 10 пайыздық (децильдік) топтары бойынша 45

халық табыстарының үлесі* 45

5.11 Джини Коэффициенті және қорлар коэффициенті* 45

5.12 Халықтың 20 пайыздық (квинтельдік) топтары бойынша 45

халық табыстарының үлесі* 45

5.13 2009 жылдағы үй шаруашылықтарының тұрғын жағдайының сипаттамасы* 46

5.14 2009 жылы тұрғын үйлердің үй шаруашылықтарының


тұрғын үй жағдайларының сипаттамасы* 46

5.15 Зерттелетін үй шаруашылықтарының ерлер және әйелдер үлесі* 46

6.1 Тұтыну бағасының индексі 47

6.2 Жеке тауарлық топтар бойынша бөлшек сауда


тауар айналымының жалпы көлемі 47

7.1 Тұрғын үй қоры* 48

7.2 Халықтың тұрғын үй жағдайының негізгі көрсеткіштері* 49

7.3 Тұрғын жайларды пайдалануға беру


49

7.4 Салынған пәтердің саны және оның орташа мөлшері 49

7.5 Аудандар бойынша халықтың тұрғын үйлермен қамтамасыз етілуі* 50

7.6 2009 жылы тұрып жатқан үйлердің мөлшері* 50

7.7 2009 жылы тұрғын үйді көріктендіру* 51

8.1 Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан зейнетақы және жәрдемақы алушылар саны* 52

8.2 Алушылардың саны және төленген мекен-жайлық әлеуметтік көмектің орташа айлық мөлшері 53

8.3 Зейнетақының ең төменгі мөлшері 54

9.1 Халықтың жекелеген жұқпалы ауруларға шалдығуы * 55

9.2 Алкоголь мен нашақорлықты тұтынумен байланысты өлім-жітім 56

9.3 Халыққа медициналық жедел жәрдем қызметін көрсету 56

9.4 Түсіктер 57

9.5 Кезеңдік қаралуға тиісті халықты профилактикалық тексеру 57

9.6 Өлім себептерінің негізгі жіктелімі бойынша халықтың өлім-жітімі 57

9.7 Кісі өлтіруден және өзіне-өзі қол салудан халықтың өлім-жітімі 57

9.8 Өлім-жітімнің негізгі жіктелімі бойынша сәбилер өлімі 58

9.9 Емдеу-профилактикалық мекемелер және медициналық кадрлар 59

9.10 Денсаулық сақтау қызметтерінің жекелеген түрлерінің 59

орташа бағасы 59

9.11 Шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсері және табиғи 59

ресурстарды пайдаланылу 59

9.12 Қоршаған ортаны қорғауға және табиғи ресурстарды ұтымды 60

пайдалануға бағытталған инвестициялар 60

9.13 Халықтың жан басына шаққанда атмосфераны ластайтын 60

зиянды заттардың тұрақты көздерінен шығарылуы 60

10.1 6-24 жастағы халықты біліммен қамтудың жиынтық үлесі 62

10.2 Тұрақты мектепке дейінгі ұйымдар (мемлекеттік және жеке) 62

10.3 Мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектептер 63

10.4 Күндізгі жалпы білім беретін мектептердегі
оқушылар мен мұғалімдер саны 63

10.5 Мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін


мектептердегі оқушылар саны 64

10.6 Жеке жалпы білім беретін мектептер 64

10.7 Кешкі жалпы білім беретін мектептер 64

10.8 Меншіктің барлық нысанының кәсіпорындары мен ұйымдарымен жалпы білім беретін мектептерді және мектепке дейінгі


мекемелерді пайдалануға беру 65

10.9 Жоғары оқу орындары және колледждер 65

10.10 Жоғары оқу орындары мен колледждерге қабылдау 65

10.11 Жоғары оқу орындары мен колледждерде мамандарды шығару 65

10.12 Үйірмелік мекемелер 66

10.13 Киноқондырғылар 66

10.14 Мұражайлар 66

10.15 Театрлар 66

10.16 Кітапханалардың жұмыс көрсеткіштері 66

11.1 Тіркелген қылмыстардың саны 67

11.2 Қылмыс жасаған адамдардың құрамы 68

11.3 Аудандар бойынша өмір қауіпсіздігінің көрсеткіштері 68

1.1 Основные индикаторы уровня жизни населения 70

2.1 Основные макроэкономические показатели 74

3.1 Основные индикаторы рынка труда 76

3.2 Распределение занятого населения по статусу занятости 77

и видам экономической деятельности 77

3.3 Численность граждан, зарегистрированных в качестве 80

безработных и трудоустроенных* 80

4.1 Средний размер домохозяйств 84

4.2 Распределение домохозяйств по составу и наличию детей 84

4.3 Оценка номинальных денежных доходов населения по районам 85

4.4 Структура денежных доходов населения 86

4.5 Среднемесячная номинальная заработная плата работников 86

по видам экономической деятельности 86

4.6 Средний размер назначенных (месячных) пенсий 87

и государственных социальных пособий* 87

4.7 Доходы домохозяйств, использованные на потребление 88

4.8 Соотношение дохода, использованного на потребление и 88

величины прожиточного минимума


(покупательная способность доходов) 88

4.9 Среднемесячная номинальная заработная плата по районам 89

4.10 Денежные расходы домохозяйств и их структура 90

91


4.11 Потребительские расходы населения и их структура 91

4.12 Потребление населением продуктов питания* 93

4.13 Потребление населением продуктов питания* 94

4.14 Потребление продуктов питания населением 94

с доходами выше величины прожиточного минимума* 94

4.15 Потребление продуктов питания населением 94

с доходами ниже величины прожиточного минимума* 94

5.1 Величина прожиточного минимума 98

5.2 Величина прожиточного минимума по районам 98

5.3 Неравномерность распределения доходов 99

5.4 Доля населения, имеющего доходы, использованные 99

на потребление, ниже величины прожиточного минимума* 99

5.5 Доля населения, имеющего доходы, использованные 100

на потребление, ниже стоимости продовольственной корзины* 100

5.6 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 100

в зависимости от размера домохозяйства* 100

5.7 Доля населения с доходами ниже стоимости продовольственной 100

корзины в зависимости от размера домохозяйства* 100

5.8 Показатели бедности в Актюбинской области* 100

5.9 Распределение населения по размеру среднедушевого дохода* 100

5.10 Доля населения по 10-процентным (децильным) группам 101

населения* 101

5.11 Коэффициент Джини и коэффициент фондов* 102

5.12 Доля доходов населения по 20 процентным 102

(квинтильным) группам населения* 102

5.13 Характеристика жилищных условий домохозяйств в 2009 году* 102

5.14 Благоустройство занимаемого домохозяйствами 102

жилья в 2009 году* 102

5.15 Доля женщин и мужчин в обследуемых домохозяйствах 103

6.1 Индекс потребительских цен 103

6.2 Общий объем розничного товарооборота
по отдельным товарным группам 104

7.1 Жилищный фонд* 106

7.2 Основные показатели жилищных условий населения* 106

7.3 Ввод в действие жилых домов 107

7.4 Число построенных квартир и их средний размер 107

7.5 Обеспеченность населения жильем по районам* 107

7.6 Размер занимаемого жилья в 2009 году* 108

7.7 Благоустройство жилья в 2009 году* 108

8.1 Численность получателей пенсий и пособий из Государственного центра по выплате пенсий* 110

8.2 Численность получателей и среднемесячный размер выплаченной адресной социальной помощи 111

8.3 Минимальный размер пенсии 111

9.1 Заболеваемость населения отдельными видами болезней* 112

9.2 Заболеваемость населения алкоголизмом и наркоманией 113

9.3 Обслуживание населения скорой медицинской помощью 113

9.4 Аборты 114

9.5 Профилактические осмотры населения, подлежащего


периодическим осмотрам 114

9.6 Смертность населения по основным классам причин смерти 114

9.7 Смертность населения от убийств и самоубийств 115

9.8 Младенческая смертность по основным классам причин смерти 115

9.9 Лечебно-профилактические учреждения и медицинские кадры 115

9.10 Средние цены на отдельные виды услуг здравоохранения 116

9.11 Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду и 116

использование природных ресурсов 116

9.12 Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды 116

и рациональное использование природных ресурсов 116

9.13 Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 116

загрязнения в атмосферу на душу населения 116

10.1 Совокупная доля охвата образованием населения\ 119

в возрасте 6-24 лет 119

10.2 Постоянные дошкольные организации
(государственные и частные) 120

10.3 Государственные дневные общеобразовательные школы 120

10.4 Численность учащихся и учителей в государственных
дневных общеобразовательных школах 120

10.5 Численность учащихся в государственных


дневных общеобразовательных школах 121

10.6 Частные общеобразовательные школы 121

10.7 Вечерние общеобразовательные школы 122

10.8 Ввод в действие общеобразовательных школ и дошкольных


учреждений предприятиями и организациями
всех форм собственности 122

10.9 Высшие учебные заведения и колледжи 122

10.10 Прием в высшие учебные заведения и колледжи 123

10.11 Выпуск специалистов высшими учебными заведениями 123

и колледжами 123

10.12 Клубные учреждения 123

10.13 Киноустановки 123

10.14 Музеи 123

10.15 Театры 124

10.16 Показатели работы библиотек 124

11.1 Число зарегистрированных преступлений 124

11.2 Состав лиц, совершивших преступления 125

11.3 Показатели безопасности жизни по районам 125

Каталог: download
download -> Оқушылардың орта буынға бейімделуі барысында жүргізген жұмыстар туралы анықтама. қазан 2014ж
download -> Построение таблиц истинности логических выражений
download -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік теникалық академиясы
download -> Правила соревнований международная Ассоциация Бокса [Преамбула]
download -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
download -> Бехаалотха Когда будешь зажигать Числа 8,1 12,16
download -> Мы молімся за вас жыццё Змяні сваё жыццё Захавайце наша жыццё! Мы любім вас Змяні сваё сэрца Змяні сваё харчаванне
download -> Загальна характеристика роботи


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет