Код теста 854, 6-9 разделдерге енгізу керекДата25.04.2016
өлшемі215.41 Kb.
Код теста 854, 6-9 разделдерге енгізу керек.

5750


@@@ Тоқтың магнит өрiсi 5

$$$ 151 B

Магнит өрiсiнiң күштiк әсерi болады… деген ойды ары қарай жалғастыратын сөйлемдi таңдаңдар.

A.Тек тыныштықтағы электр зарядына ғана

B.Тек қозғалыстағы электр зарядына болады

C.Тыныштықтағы сол сияқты қозғалыстағы

D.Тек қана магниттiк зарядтарына ғана болады

E.Массасы болатын кез-келген денелерге

$$$ 152 A

Индуктивтiлiгi 1 Генри болатын катушкада магнит ағыны қалай өзгередi, егерде ондағы тоқ 1 А ден 2 А ге өзгерсе?

A.1 Вб артады

B.2 Вб кемидi

C.2 Вб артады

D.1 Вб кемидi

E.өзгермейдi

$$$ 153 B

Тоғы бар өткiзгiш 3 Вб магнит ағынынын қиып өткенде 12 Дж жұмыс орындайды. Өткiзгiштегi ток қандай?

A.3 A


B.4 A

C.0,25 A


D.5 A

E.36 A


$$$ 154 A

Бiртектi магнит өрiсiнде қозғалатын бөлшектiң айналу периоды бөлшектiң массасына қалай байланысты?

A.Тура пропорционал

B.Керi пропорционал

C.Байланысты емес

D.Массасының квадратына тура пропорционал

E.Оның барлығы бөлшектi

$$$ 155 D

Айнымалы ток жиiлiгi қандай болады, егерде сиымдылығы 2 мФ конденсатор-дың кедергiсi 318 Ом болса …

A.парамагнетиктерде

B.парамагнетиктер жне ферромагнетиктерде

C.тек қана диамагнетиктерде

D.тек қана ферромагнетиктерде

E.кез-келген магнетиктерде


$$$ 156 C

Төменде келтiрiлген өрнекердiң қайсысы Био-Савер-Лаплас заңының математикалық жазылуы болады?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 157 C

4 А ток бар өткiзгiш 2,5 Вб магнит ағынын қиып өткенде қандай жұмыс орындалады?

A.1 Дж


B.1,6 Дж

C.10 Дж


D.0,62 Дж

E.дұыс жауап жоқ

$$$ 158 C

“Қозғалыстағы заряд туғызады” деген ойдың жалғасын түсiндiретiн сөйлемдердi таңдаңдар.

A.Тек қана электр өрiсiн

B.Тек қана магнит өрiсiн

C.Электр өрiсiн, сол сияқты магнит өрiсiн

D.Не электр өрiсiн, не магнит өрiсiн

E.Тек қана гравитациялық өрiсiн

$$$ 159 C

Тұйықталған контурдағы индукцияның ЭҚК-ін анықтайтын математикалық өрнегi қайсысы?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 160 C

Егерде заттардың магниттiк өтiмдiлiгi <1 онда бұл…

A.Ферромагнетик

B. Парамагнетик

C.Диамагнетик

D.магниттiк қасиетi өзгеруi мүмкiн

E.Феромагнетик, парамагнетик күйге ауысатын

$$$ 161 C

Төменде келтiрiлген формулалардың қайсысы арқылы электр және магнит өрiсiнде қозғалған зарядқа әсер ететiн күш есептелінедi?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 162 C

Ұзындығы 20 см, 10 А тоғы бар өткiзгiш бiртектi магнит өрiсiнде магнит индукция векторына перпендикуляр орналасқан. Магнит өрiсiнiң оған әсер күшiн анықтаңдар, егерде В=4 Тл болса?

A.0 H

B.800 H


C.8 H

D.2 H


E.200 H

$$$ 163 В

Бiр жаққа бағытталған екi параллель токтың өзара тартылуын қалай түсiндiруге болады?

A.Электр зарядтарының электростатикалық өзара әсерiмен

B.Бiр электр тогының магнит өрiсiнiң екiншi электр тоғына әсерiмен

C.Екi электр токтарының магнит өрiстерiнiң өзара әсерiмен

D.Екi электр токтарының тiкелей өзара әсерiмен

E.Бiр электр тогының шығаратын электромагнитiк толқынның токқа әсерiмен

$$$ 164 A

Зарядталған бөлшек бiртектi магнит өрiсiнде (магнит индукция векторы ) радиусы R шеңбер бойымен қозғалады. Бөлшектiң жылдамдыы және магнит индукциясы 2 болғанда шеңбердiң радиусы қандай болады?

A.R

B.2R


C.R/2

D.4R


E.R/4

$$$ 165 А

2 А ток контурда 4 Вб магнит ағынын тудырады? Контурдың индуктивтiлiгi қандай болады?

A.2 Гн


B.0,5 Гн

C.8 Гн


D.1 Гн

E.16 Гн
$$$ 166 B

Бiртектi магнит өрiсiнде айналмалы ток генераторы айналып тұр. Ротор жиiлiгiн 2 есе арттырғанда генератордың ЭҚК амплитудасы қалай өзгередi?

A.өзгермейдi

B.2 есе артады

C.2 есе кемидi

D.4 есе артады

E.4 есе кеидi

$$$ 167 E

Айналмалы токтың әсерлiк кернеуi 220 В. Кернеудiң тербелiс жиiлiгi 50 Гц. Тiзбектiң осы бөлiгiнде кернеудiң тербелiс амплитудасы неге тең?

A.220 В

B.4,4 В


C.440 В

D.

E.

$$$ 168 D

Қозғалған электр заряды қандай жағдайда электромагниттiк толқын шығарады?

A.Тек гармониялық тербелiсте

B.Тек шеңбер бойымен қозғалған болса

C.Кез-келген үлкен жылдамдық кезiнде

D.Кез-келген үдемелi қозғалыста

E.Кез-келген қозғалыста

$$$ 169 B

Катушканың индуктиВтiгi 0,2 Гн. Тоқ шамасы 2 секунд ішінде бiрқалыпты 5 А- ден 1 А-ге дейiн өзгергенде өздiк индукция ЭҚК –і:

A.0,1 В.

B.0,4 В.


C.0,5 В.

D.2 В.


E.2,5 В.

$$$ 170 D

Электромагниттiк индукция құбылысын сипаттау үшiн мына тұжырымды жалғастыр

«Тұйықталған контурда ток пайда болады, егерде …»:

A.контурды магнит индукция сызықтары қиып өтпесе,

B.контурдан өтетiн магнит индукция сызықтары тұрақты болса,

C.контурдан өтетiн магнит индукция сызықтары жоқ болса,

D.контурдан өтетiн магнит индукция сызықтары саны өзгерсе,

E.магнит индукция сызықтары контур жазықтығына параллель болса

@@@ ОПТИКА
$$$ 171 А

Сыну заңының математикалық өрнегі

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 172 С

Жарықтың түзу сызықты таралу заңы:

A. Жарық кез келген ортада түзу сызық бойымен таралады.

B. Оптикалық біртекті емес ортада жарық түзу сызық бойымен таралады.

C. Жарық оптикалық біртекті ортада түзу сызық бойымен таралады.

D. Жарықтың түзу сызық бойымен таралуы түсу бұрышына байланысты.

E. Жарықтың түзу сызық бойымен таралуы сыну бұрышына байланысты.

$$$ 173 С

Сфералық айна формуласы

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 174 D

Фотометрия ...

A. Жарықты зерттейтін физиканың бөлімі

B. жарықтың ортада таралу заңдарын зерттейді

C. жарықтыңтолқындық қасиеттерін зерттейді

D. жарық көздері және олардың интенсивтіктерін зерттейтін опртиканың бөлімі

E. линзаларды зерттейді

$$$ 175 А

Жарықталыну формуласы

A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 176 С

Оптикалық жол ұзындығын анықтайтын формуланы көрсет

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 177 В

Жарық толқындарының когеренттiлік шарты қандай?

A. амплитудалардың теңдiгi

B. жиiлiктердiң бiрдейлiгi жне фазалардың айырмасының тұрақтылығы

C. жиiлiктерi жне амплитудаларының теңдiгi

D. электрлiк вектордың тербелiс жазықтығының уақытқа байланысты өзгерiсi

E. тербелiс жазықтығының магниттiк векторының тұрақтылығы

$$$ 178 D

Интерференциялық максимум немен анықталады?

A. тербелiс жиiлiгiмен

B. тербелiс периодымен

C. тербелiс Фазасымен

D. оптикалық жүрiс айырмасындағы толқын ұзындықтар санымен

E. тербелiс табиғатынан

$$$ 179 В

Қызыл жарық көзiнiң интерференциялық бейнесi мына сәулелердiң кезектесуi:

A. ашық қызыл жолақпен қараңғы қызыл

B. қызыл жолақпен қараңғы

C. ақ жолақпен қызыл

D. ақ жолақпен қараңғы

E. центрде ақ жолақ, екi жақ шетiнде спектр

$$$ 180 Е

Спектрде орталық жолаққа жақын жолақтың түсi қандай болады?

A. қызыл

B. көк


C. сары

D. жасыл


E. күлгiн

$$$ 181 В

Гюйгенс-Френель принципi бойынша толқындық процесс қамтитын кеңiстiктiң әрбiр нүктесiндегi интенсивтiгi қалай анықталады?

A. толқындық бет шығаратын жалған толқындардың интенсивтiктерiнiң қосындысы арқылы

B. толқындық бет шығаратын екiншi когеренттiк толқындардың интерФеренциясының нтижесi

C. кеңiстiктiң барлық нүктелерiндегi интенсивтiктiң орташа мнi

D. Френель зоналарының амплитудаларының қосындысы

E. Френельдiң бiрiншi және соңғы зонасының амплитудаларының қосындысына тең болады

$$$ 182 D

Бiр саңлаудағы дифракциялық минимум шартын көрсет. - саңлау енi

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 183 С

Ақ сәуленiң саңлаудағы дифракциясында центрге жақын … орналасады

A. қызыл суле

B. сары суле

C. күлгiн суле

D. жасыл суле

E. көк суле

$$$ 184 В

Егер ақ сәуле түсетiн саңылау алдына сары светофильтр қойсақ дифракциялық бейненiң центрiнде не байқалады?

A. ақ жолақ

B. сары жолақ

C. қараңғы жолақ

D. спектр

E. қызыл жолақ

$$$ 185 С

Егер саңылау алдындағы қызыл сүзгiнi көкпен ауыстырсақ бақыланатын дифракциялық бейнеде не өзгермейдi?

A. нөлдiк емес реттегi максимумдер орыны

B. бақыланатын максимумдердiң жалпы саны

C. нолдiк реттегi максимум орны

D. бақыланатын минимумдердiң жалпы саны

E. ештеңе де өзгермейдi

$$$ 186 А

Дифракциялық тордағы бас максимумдер орыны қай формуламен анықталады?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 187 Е

Рентген сәулелерiнiң дифракциясына Бульф-Брегг теңдеуi былай жазылады:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 188 D

Жарық дисперсиясы деп:

A. толқындардың жолындағы бөгеттердi орай өтуi

B. жарық энергиясының заттарға енгенде энергиясының кемуi

C. нәтижесiнде энергияның қайта үлестiрiлуi болатын когеренттi толқындардың қосылуы

D. толқын ұзындығының сыну көрсеткiшке байланыстылығы

E. жарықтың серiнен денеден электрондар бөлiнiп шығуын

$$$ 189 В

Қалыпты дисперсия деп …

A. бөгеттiң мөлшерi түскен жарық толқын ұзындығымен шамалас

B. толқын ұзындығы кiшiрейгенде ортаның сыну көрсеткiшi артады

C. толқын ұзыедығы кiшiрейгенде ортаның сыну көрсеткiшi де кемидi

D. толқын майданы жеткен кеңiстiктiң кез келген нүктесi екiншi когеренттiк толқын көзi болып табылады

E. жарық векторының тербелiсi бiр жазықтықта жатады

$$$ 190 С

Аномальды дисперсия деп …

A. толқын ұзындығы кiшiреюiмен ортаның сыну көрсеткiшi артады

B. түскен жарық толқын ұзындығымен бөгет мөлшерi шамалас

C. түскен жарық толқын ұзындығы кiшiрейгенде ортаның сыну көрсеткiшi де кемидi

D. толқын майданы жеткен кеңғiстiктiң кез келген нүктесi екiншi толқын көзi болып табылады

E. жарық векторының тербелiсi бiр жазықтықта өтедi

$$$ 191 D

Қандай заттар қызған күйде сызықтық спектр шығарады?

A. қыздырылған қатты жне сұйық заттар

B. будың, газдың қызған молекулалары

C. жоғары қысымда қыздырылған газдар

D. сиретiлген күйдегi қыздырылған газдардың атомдары

E. қызған күйдегi барлық заттар

$$$ 192 А

Жарық ауадан сыну көрсеткiшi 1,5 болатын шыныға өтедi. Жиiлiк қалай өзгередi?

A. өзгермейдi

B. 1,5 есе артады

C. 1,5 есе кемидi

D. есе артады

E. есе кемидi

$$$ 193 А

Жарық судан ауаға өтедi. Жарық толқын ұзындығы қалай өзгередi?

A. 1,33 есе артады

B. 1,33 есе кемидi

C. өзгермейдi

D. есе артады

E. есе кемидi

$$$ 194 В

Спектрдiң көрiнетін аймағында қандай толқын ұзынырақ болады?

A. күлгiн

B. қызыл


C. көк

D. сары


E. жасыл

$$$ 195 В

Бостықтағы қызыл және көк жарықтың таралу жылдамдығын салыстыр

A.

B. жылдамдықтары бiрдей

C.

D.

E.

$$$ 196 D

Жазық поляризацияланған жарықтың табиғи жарықтан қандай айырмашылықта?

A. электр өрiсiнiң векторы Е магнит өрiсiнiң векторын Н перпендикуляр

B. Е векторы жарықтың таралу бағытына перпендикуляр және кез келген бағытта тербелiс жасайды

C. Н векторы жарықтың таралу бағытына перпендикуляр және кез келген бағытта тербелiс жасайды

D. Е векторы бiр жазықтықта тербелiс жасайды

E. Е векторы тербелiсi реттелген

$$$ 197 Е

Малюс заңының тұжырымын көрсет:

A. поляризатордан өткенде табиғи жарық интенсивтiгi жұтылу болмағанда 2 есе кемидi

B. поляризатор жне анализатордан өткенполяризацияланған

C. жарық интенсивтiгi бiр өлшем ауданнан бiр өлшем уақытта тасылатын энергияға тең

D. табиғи жарық интенсивтiгi бiр заттан өткенде зат қалыңдығына пропорционал кемидi

E. анализатордан өткен поляризацияланған жарық интенсивтiгi поляризатор жне анализатордың өткiзушi бағыттары арасындағы бұрыштың косинусының квадратына тура пропорционал болады.

$$$ 198 А

Малюс заңын көрсет

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 199С


Ортадағы электромагниттік толқындардың фазалық жылдамдығының формуласы қандай ?

А. ;

В.;

С. ;

D. ;

Е. E*H ;


$$$ 200 D

Ортаның салыстырмалы сыну көрсеткіші қалай анықталады?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. E*H;

$$$ 201 BОртаның абсолютті сыну көрсеткіші қалай анықталады?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. E*H;


$$$ 202 C

Интерференцияланушы толқындардың фазалар айырымы қалай анықталады?

А. ;

В. , мұндағы – жолдың геометриялық ұзындығы ;

С.

D. , мұндағы - бір-бірінен қашықтықта тұрған көздердің экраннан қашықтығы.

Е. n2S2 – n1S1;

$$$ 203 D

Интерференциялық жолақтар ені қандай формуламен анықталады?.

А. ;

В. , мұндағы – жолдың геометриялық ұзындығы

С.

D. , мұндағы - бір-бірінен қашықтықта тұрған көздердің экраннан қашықтығы.

Е. n2S2 – n1S1;

$$$ 204 A

Жарықтың абсолют сыну көрсеткіші қалай анықталады?

А. ;

В. , мұндағы – жолдың геометриялық ұзындығы;

С.

D. , мұндағы - бір-бірінен қашықтықта тұрған көздердің экраннан қашықтығы.

Е. n2S2 – n1S1;

$$$ 205 E

Интерференцияланушы сәулелердің оптикалық жол айырымы қандай формуламен анықталады?

А. ;

В. S = nl, мұндағы l – жолдың геометриялық ұзындығы;

С.

D. l=, мұндағы L- бір-бірінен d қашықтықта тұрған көздердің экраннан қашықтығы.

Е. ;

$$$ 206 B

Монохроматтық жарықтың тербеліс жиілігі . Шыныдағы () осы жарықтың толқын ұзындығы қандай?

А. 4*10-7м;

В. 6*10-7м;

С. 5*10-7м;

D. 7*10-7м;

Е. 8*10-7м;

$$$ 207 В

Юнг тәжірибесінде жасыл светофильтрді () қызылға ауыстырғанда экрандағы көрші интерференциялық жолақтардың арасы неше есе өзгереді?

А. Өзгермейді

В. 1,3 есе артады;

С. 1,3 есе кемиді;

D. 1,6 есе артады;

Е. 1,6 есе кемиді;

$$$ 208 С

Дифракциялық тордың әр миллиметріне 200 штрих келеді. Торға нормаль монохроматты жарық () түседі.Тор барлығы қанша макмимум береді?

А. 4;

В. 16;


С. 8;

D. 24;


Е. 6;

$$$ 209 С

Брюстер формуласын көрсет

А.

B. I=I0/2

С. tg=n

Д. =d

Е. =[ ]*c*d

$$$ 210 А

Бугер формуласын көрсет

А. I=I0*l-
B. I=I0/2
С. tg=n
Д. =d
Е. =[ ]*c*d

$$$ 211 В

Жұтқыштығы аз поляризатор арқылы өткен табиғи жарықтың интенсивтігі неге тең ?

А. I=I0*l-


B. I=I0/2
С. tg=n
Д. =d
Е. =[ ]*c*d

$$$ 212 С

Фотоэлемент деп ненi айтады?

A. жартылай өткiзгiштердiң өткiзгiштiгiнiң қолданылуына негiзделген құрылғыны айтады

B. фотоэффект және екiншi эмиссия құбылысы қолданылатын құрылғыны айтады

C. фотоэфектiнiң есебiнен жарық энергиясын электр энергиясына айналдыратын құрал

D. электр энергиясын жарық энергиясына айналдыратын құрал

E. бұл заттың кез келген жиiлiктегi жарық арқылы электрондар бөлiнiп шығады

$$$ 213 В

Фотоэффектегi Эйнштейн теңдеуiнiң негiзiне қандай заң жатады?

A.импульстiң сақталу заңы

B. энергияның сақталу заңы

C. импульс моментiнiң сақталу заңы

D. масса мен энергияның өзара байланыс заңы

E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 214 B

Қандай формула фотоэлектрондардың максимал бастапқы жылдамдығын анықтайды?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 215 А

Фотоэффектiнiң “қызыл шекарасын” анықтайтын формуланы көрсетiңiз

A.

B.

C.

D.

E.дұрыс жауап жоқ
$$$ 216 В

Фотон деп ненi айтады?

A. когеренттi жарық толқындары қабаттасқанда кеңiстiкте энергияның күшеюi немесе бәсеңдеуi

B. корпускулярлық және толқындық қасиетке ие болатын, ал тұтасынан алғанда бөлшектiң де, толқынның да түсiнiктерiнiң классикалық мәндерiне сәйкес келмейтiн өрiстiң бөлшегi, материалды микрообъект

C. ортаның сыну көрсеткiшi мен толқынның геометриялық жолының ұзындығының көбейтiндiсi

D. кеңiстiктiң берiлген нүктесiне бiрдей жиiлiкпен жне уақыт бойынша тұрақты болып қалатын фаза айырымымен келетiн толқындар

E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 217 С

Фотонның массасының формуласын көрсетiңiз

A.

B.

C.

D.

E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 218 С

Фотонның импульсiнiң формуласын көрсетiңiз

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 219 D

Кванттың энергиясының формуласын көрсетiңiз

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 220 А

Энергия мен массаның байланысы мына формуламен өрнектеледi?

A.

B.

C.

D.

E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 221 А

Фотон қандай қасиетке ие болмайды?

A. тыныштық массасы нолге тең емес және электрлiк момент мен магниттiк моментке ие болады

B. энергиясы

C. вакуумдегi жылдамдығы

D. импульсi

E.

$$$ 222 С

Мына келтiрiлген құбылыстардың қайсылары – 1 -интерференция, 2-фотоэффект, 3-дифракция,4- поляризация – жарықтың толқындық қасиетiн дәлелдейдi?

A. 2

B. 1


C. 1,3,4

D. 4


E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 223 D

Жарық бiртектi емес ортада таралған кезде және оптикалық геометрия заңдарынан ауытқыған кезде мына құбылыстардың қайсысы бақыланады?

A. поляризация

B. интерференция

C. фотоэффект

D. дифракция

E. фотоэффект, дифракция

$$$ 224 В

Толқын ұзындығы тең рентген сәулелерінің импульсін анықта:

A.

B.


C.


D.

E.

$$$ 225 В

Спектрлік приборлардың ажыратқыштық қабілетін анықтайтын формула

A.

B)


C.


D.

E.@@@ Атомдық физика және кванттық механика элементтерi

$$$ 226 D

Де Бройль формуласын көрсетiңiз

А.

В.

С.

D.

Е.

$$$ 227 С

Стационар күйлер үшiн Шредингер теңдеуi мына түрде болады:

А.

В. -

С.

D.

E. A=N+Z

$$$ 228 С

Паули принципi бойынша…

A. бөлшектердiң кеңiстiктегi таралмайтын облысы кемiгенде, импульстi өлшегендегi анықталмағандық артады жне керiсiнше

B. шекте физикалық денелердiң квантты механикалық және классикалық суреттеу бiр-бiрiмен эквиваленттi болады.

C. бiр атомда кванттық сандар жинағы бiрдей болатын екi электрон болуы мүмкiн емес

D. тербелiс жиiлiгi болатын энергия өзгерiсiнiң ең аз шамасы тең болады

E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 229В

Сутегi атомдық спектрiнiң көрiнетiн бөлiгiнде …

A. Лайман сериясы бақыланады

B. Бальмер сериясы бақыланады

C. Пашен сериясы бақыланады

D. Брэкет сериясы бақыланады

E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 230 С

Атом спектрi…

A. жолақ спектр болады

B. тұтас спектр болады

C. сызықтық спектр болады

D. Бальмер

E. Пашен


$$$ 231 D

Ерiксiз сәуле шығару қандай қасиетке ие болмайды?

A. Ерiксiз шығарылған сәуле мен ерiксiз шығарушы сәуленiң жиiлiктерi бiрдей болады

B. ерiксiз шығарылған сәуле мен ерiксiз шығарушы сәуленiң фазасы мен поляризациясы бiрдей болады

C. ерiксiз шығарылған сәуленiң таралу бағыты мен ерiксiз шығарушы суленiң таралу бағыты бiрдей болады

D. ерiксiз суле шығару кезiндегi ату ықтималдығы сәуленi жұту кезiндегi өту ықтималдығынан өте аз болады

E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 232 С

Детальдi тепе-теңдiк принципi бойынша…

A. квантты механикалық жүйенiң күйi толқындық функция арқылы жазылады

B. толқындық функция модулiнiң квадраты мезетте кеңiстiктiң координаттары нүктесiнде кванттық күйде болатын бөлшектi табу ықтималдығының мағынасы болып табылады

C. тепе-теңдiк жүйеде тура және керi процестердiң ықтималдығы бiрдей

D. тепе-теңдiктi сәуле шығару спектрi заттың табиғатына тәуелдi емес

E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 233 D

Дұрыс емес тұжырымды көрсетiңiз: лазерлiк сәуле шығару …

A. монохроматты болады

B. когеренттi болады

C. қуаты үлкен болады

D. поляризацияланбаған болады

E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 234 А

Бір электронды атомдағы мүмкін болатын энергетикалық денгейлер анықталады:

А) бас кванттық сан арқылы

В) орбитальдық кванттық сан арқылы

С) магниттық кванттық сан арқылы

D.спиндік кванттық сан арқылы

Е)Дұрыс жауап жоқ

$$$ 235 С

Паули принципі бойынша:

А) кеңістікте бµлшектердің табылу аймағы азайған сайын, оның импульсінің анықталмаушылығы артады жєне керісінше.

B. шекте физикалық объектілердің квантомеханикалық сипатталуы классикалық сипаттауға сєйкес болуы керек.

C.бір күйде квантық сандар жиынтығы бірдей екі электронның болуы мүмкін емес.

D.тербеліс жиілігі энергияның µзгере алатын максимал мєні тең.

Е) Дұрыс жауап жоқ

$$$ 236 A

Төмендегі көрсетілген қай күйде атомдағы электрон ең аз энергияға ие болады?

A)1S


B.2d

C.2S


D.4f

E.2p


$$$ 237 A

Біртексіз магнит өрісінде(Штерна и Герлах тәжірибесі ) сутегі атомдарының ағыны неше компонентке бөлінеді?

A.екеу

B.біреу


C.төртеу

D.үшеу


E.бөлінбейді

$$$ 238 В

Атомдық сутегi спектрiнiң кµрiнетiн бµлiгiнде :

A.Лайман сериясы бақыланады

B.Бальмер сериясы бақыланады

C.Пашен сериясы бақыланады

D.Брэкет сериясы бақыланады

E.Пфунда сериясы бақыланады

$$$ 239 А

Сутегi спектрiнiң сызықтарының толқын ұзындығы ең аз серия:

A.Лайман сериясы

B.Пашен сериясы

C.Бальмер сериясы

D.Брэкет сериясы

E.дұрыс жауап жоқ

$$$ 240 С

Атом спектрi:

A.жолақ спектр болады

B.тұтас спектр болады

C.сызықтық спектр болады

D.Бальмер сериясы

E.Пашен сериясы

$$$ 241 B

Төмендегі формулалардың қайсысы Бордың жиіліктер ережесін көрсетеді ?

A), K и n – бүтін сандар

B.

C.

D. n=1,2,3…

E.

$$$ 242 D

Атомның магниттік моментінің кванты деп аталатын физикалық

бөлшекті

A. Фотон (h).

B. Электрон заряды(e=-1,6*10-19Кл.) .

C. Планк тұрақтысы (h=6,62*10-34Дж*с.) .

D. Бор магнетоны (Дж/Тл.).

E. Ядролық магнетон

$$$ 243 E

Атомда бірдей n кванттық санға ие болатын неше электрон болуы мүмкін?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 244 C

Атомда бірдей кванттық санға ие болатын неше электрон болуы мүмкін?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 245 B

Бордың екінші постулатының формуласын көрсет

A.

B.

C.

D.

E.


@@@ Атом ядросы және элементар бөлшектер физикасы.


$$$ 246 А

Атом ядросы…

А. протон мен нейтроннан тұрады.

В. электрон мен нуклоннан тұрады

С. - бөлшек пен электроннан тұрады.

D. - бөлшек пен фотоннан тұрады.

Е. нейтрон мен электрон

$$$ 247 С

Заряды нөлге тең емес бөлшектi көрсетiңiз.

А. нейтрон

В. фотон

С. Протон

D. Нейтрино

Е. пи0-мезон

$$$ 248 А

Ядроның массалық саны…

А. ядродағы нуклондар санымен анықталады.

В. ядродағы протондар санымен анықталады.

С. ядродағы нейтрондар санымен анықталады.

D. ядроның атом нөмiрiмен анықталады.

Е. пи-мезон
$$$ 249 В

Зарядтық андары Е бiрдей, атомдық сандары А әртүрлi

ядроларды …

А. изотондар деп атайды.

В. изотоптар деп атайды.

С. изобаралар деп атайды

D. изомерлар деп атайды.

Е. пи-мезон

$$$ 250 С

Қандай изотопта Z =1/, N = 2 болады?

А. кәдiмгi сутегi немесе протий

В. ауыр сутегi немесе дейтерий

С. тритий

D. гелий


Е. литий

Е. 1 ангстрем

$$$ 251 В

Ядроның құрамына кiретiн ядроның саны…

А. массалық санды анықтайды.

В. зарядты анықтайды

С. спиндi анықтайды.

D. Квадрупольды моменттi

Е. Дұрыс жауап жоқ.

$$$ 252 В

Масса дефектi мына формуламен анықталады

А. {Zmp+(A-Z)mn}- mя)

B.

C.

D.

E. дұрыс жауап жоқ.

$$$ 253 A

Табиғи радиоактивтiк деп …

А. бiр атом ядросының екiншi атом ядросына өздiгiнен түрленуi жэне сонымен қатар элементар бөлшектердiң бөлiнiп шығуы.

В. ядролық реакцияны тудыратын бөлшектер осы реакцияның нтижесi түрiнде пайда болады

С. өте жоғары температурада өтетiн жеңiл атом ядролары арасындағы реакция

D. бөлшектермен немесе бiр-бiрiмен әсерлескенде атом ядроларының бiр-бiрiне түрлену процесi

Е. химиялық элементтердiң серлесуi

$$$ 254 В

Мына радиоактивтi ыдырау кезiнде қандай бөлшектер

бөлiнiп шығады : ?

А. альфа- бөлшек жне электрон

В. альфа бөлшек

С. электрон

Д. Екi электрон

Е. нейтрондар.

$$$ 255 А

Ядролық реакция анықтамасын көрсетiңiз

А. Атом ядросының түрленуiне келетiн атом ядросында күштi әсерлесу процесi

В. элементар бөлшектермен не басқа ядролармен атом ядросының электромагниттiк әсерлесу процесi нәтижесiнде ядроның түрленуi

С. элементар бөлшектер тудыратын атом ядросының гравитациялық әсерлесу процесi

Д.элементар бөлшектердiң әлсiз әсерлесуi нәтижесiнде ядролар тудыратын процесс

Е. ионизациялық камера, Гейгер санағышы, көпiршiк камера

$$$ 256 В

Энергия бөлiнетiн ядролық реакцияны көрсет

А. Эндотермиялық

В. экзотермиялық

С. термоядролық

Д. ядроның бөлiну реакциясы

Е. фотоэффект

$$$ 257C


Ядролық түрлену кезінде қай заң бұзылады?

A.Энергия массасының сақталу заңы

B.Зарядтың сақталу заңы

C.Жұптылықтың сақталу заңы

D. Импульстің сақталу заңы

E. Импульс моментінің сақталу заңы

$$$ 258B

Қай ядролық реакция нәтижесінде энергия бөлінеді?

A. Эндотермиялық.

В. Экзотермиялық.

С. Термоядролық.

D. Ядроның бөліну реакциясы.

E. Синтезделіну реакциясы.

$$$ 259 B

Күшті әсерлесу нуклондардың виртуалды түрде … алмасуына негізделген.

A.Бозондармен.

B.Мезондармен

C.Фотондармен.

D.Лептондармен

E.Нейтрондармен

$$$ 260 C

Элементар бөлшектердің қай сипаттамасы адрондардың мезондарға және бариондарға бөлінуіне негізделген?

A.Масса

B.Электрлік зарядC.Спин

D.Бариондық зарядE.Изотоптық заряд
Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет