Кодекс І кодек с республики казахстан қазақстан республикасының Қылмыстық-процестік кодексібет1/44
Дата24.04.2016
өлшемі7.13 Mb.
түріКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

К О Д Е К С І

К О Д Е К С

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕСТІК КОДЕКСІ

МАЗМҰНЫ
ЖАЛПЫ БӨЛІК


1-БӨЛIМ. НЕГIЗГI ЕРЕЖЕЛЕР
1-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ЗАҢНАМАСЫ


1-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн айқындайтын заңнама

2-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзуде артықшылық күшi бар

құқықтық нормаларды қолдану

3-бап. Қылмыстық-процестік заңның кеңiстiкте қолданылуы

4-бап. Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттiң

қылмыстық-процестік құқығын қолдану

5-бап. Қылмыстық-процестік заңның уақыт тұрғысында

қолданылуы

6-бап. Қылмыстық-процестік заңның шетелдiктер мен азаматтығы

жоқ адамдарға қатысты қолданылуы

7-бап. Осы Кодекстегi кейбiр ұғымдарды түсiндіру

2-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІҢ МІНДЕТТЕРІ

МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ
8-бап. Қылмыстық процестің мiндеттерi

9-бап. Қылмыстық процестің қағидаттары және олардың мәнi

10-бап. Заңдылық

11-бап. Сот төрелігiн соттың ғана жүзеге асыруы

12-бап. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын

сот арқылы қорғау

13-бап. Жеке бастың абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу

14-бап. Жеке басқа қолсұғылмаушылық

15-бап. Қылмыстық iстер бойынша iс жүргiзу кезiнде азаматтардың

құқықтары мен бостандықтарын қорғау

16-бап. Жеке өмiрге қолсұғылмаушылық. Жазысқан хаттардың,

телефон арқылы сөйлескен сөздердің, пошта, телеграф

арқылы және өзге де хабарлардың құпиясы

17-бап. Тұрғынжайға қолсұғылмаушылық

18-бап. Меншiкке қолсұғылмаушылық

19-бап. Кiнәсiздiк презумпциясы

20-бап. Қайтадан соттауға және қылмыстық қудалауға

жол бермеушілік

21-бап. Сот төрелігiн заң мен сот алдындағы теңдiк бастауларында

жүзеге асыру

22-бап. Судьялардың тәуелсiздiгi

23-бап. Сот iсiн жүргiзудi тараптардың жарыспалылығы мен тең

құқылығы негiзiнде жүзеге асыру

24-бап. Iстiң мән-жайларын жан-жақты, толық және

объективтi зерттеу

25-бап. Дәлелдемелердi iшкi сенiм бойынша бағалау

26-бап. Күдіктiнiң, айыпталушының қорғалу құқығын

қамтамасыз ету

27-бап. Білікті заң көмегіне құқықты қамтамасыз ету

28-бап. Куәлiк айғақтар беру мiндетiнен босату

29-бап. Жариялылық

30-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тiлi

31-бап. Процестік әрекеттер мен шешiмдерге

шағым жасау бостандығы


3-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ


32-бап. Жекеше, жекеше-жариялы және жариялы қудалау

және айыптау iстерi

33-бап. Коммерциялық немесе өзге де ұйымның арызы бойынша

қылмыстық жауаптылыққа тарту

34-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асырудың жалпы шарттары

35-бап. Іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлар

36-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асырмауға мүмкiндiк

беретiн мән-жайлар


4-тарау. АҚТАУ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІ ЖҮРГІЗЕТІН

ОРГАННЫҢ ЗАҢСЫЗ ӘРЕКЕТТЕРІМЕН

КЕЛТІРІЛГЕН ЗИЯНДЫ ӨТЕУ
37-бап. Күдікті, айыпталушы, сотталушы ретiнде

тартылған адамды ақтау

38-бап. Қылмыстық процестi жүргiзетiн органның заңсыз

әрекеттерi салдарынан келтiрiлген зиянды

өтеткізуге құқығы бар адамдар

39-бап. Зиянды өтеткiзу құқығы және талап қою мерзімдері

40-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу

41-бап. Моральдық зиянның салдарын жою

42-бап. Құқықтарды талап қою тәртiбiмен қалпына келтiру
5-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
43-бап. Қылмыстық iстердi бiрiктiру

44-бап. Қылмыстық iстi бөлектеп алу

45-бап. Іс бойынша сот ісін жүргiзудi тоқтата тұру және сотқа дейінгі

тергеп-тексеру мерзімдерін үзу

46-бап. Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудi аяқтау

47-бап. Құпиялықты сақтау


6-тарау. ПРОЦЕСТІК МЕРЗІМДЕР
48-бап. Мерзiмдердi есептеу

49-бап. Мерзiмдi сақтау және ұзарту

50-бап. Мерзiмдi өткiзiп алудың салдары және оны қалпына

келтiру тәртiбi


2-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСАТЫН

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН АДАМДАР


7-тарау. СОТ
51-бап. Сот

52-бап. Соттың құрамы

53-бап. Соттың өкілеттіктері

54-бап. Судья

55-бап. Тергеу судьясының өкілеттіктері

56-бап. Тергеу судьясының өкілеттіктерін жүзеге асырудың

жалпы шарттары

57-бап. Iс бойынша төрағалық етушi


8-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ ФУНКЦИЯЛАРЫН

ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР

МЕН ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАР
58-бап. Прокурор

59-бап. Тергеу бөлiмiнiң бастығы

60-бап. Тергеушi

61-бап. Анықтау органы

62-бап. Анықтау органының бастығы

63-бап. Анықтаушы


9-тарау. ӨЗ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН НЕМЕСЕ ӨЗДЕРІ ӨКІЛДІК ЕТЕТІН ҚҰҚЫҚТАР МЕН МҮДДЕЛЕРДІ ҚОРҒАП ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАР
64-бап. Күдікті

65-бап. Айыпталушы

66-бап. Қорғаушы

67-бап. Қорғаушының мiндеттi қатысуы

68-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, алмастыру,

оның еңбегiне ақы төлеу

69-бап. Қорғаушыдан бас тарту

70-бап. Қорғаушының өкiлеттiктерi

71-бап. Жәбiрленушi
72-бап. Жекеше айыптаушы

73-бап. Азаматтық талапкер

74-бап. Азаматтық жауапкер

75-бап. Кәмелетке толмаған күдіктінің, айыпталушының,

сотталушының, сотталған адамның заңды өкiлдерi

76-бап. Жәбiрленушiнiң, азаматтық талапкердің және жекеше

айыптаушының өкiлдерi

77-бап. Азаматтық жауапкердiң өкiлдерi


10-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСАТЫН

ӨЗГЕ ДЕ АДАМДАР


78-бап. Куә

79-бап. Сарапшы

80-бап. Маман

81-бап. Аудармашы

82-бап. Куәгер

83-бап. Сот отырысының хатшысы

84-бап. Сот приставы

85-бап. Медиатор


11-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУ МҮМКІНДІГІН

БОЛҒЫЗБАЙТЫН МӘН-ЖАЙЛАР. ҚАРСЫЛЫҚ БІЛДІРУ


86-бап. Қарсылық бiлдiру және қылмыстық процеске қатысудан

шеттету туралы өтiнiшхаттар мен оған қатысудан босату

87-бап. Судьяға қарсылық бiлдiру

88-бап. Прокурорға қарсылық бiлдiру

89-бап. Тергеушiге және анықтаушыға қарсылық бiлдiру

90-бап. Куәгерге қарсылық бiлдiру

91-бап. Сот отырысының хатшысына және сот приставына

қарсылық бiлдiру

92-бап. Аудармашыға және маманға қарсылық бiлдiру

93-бап. Сарапшыға қарсылық бiлдiру

94-бап. Қорғаушыны, жәбiрленушiнiң (жекеше айыптаушының),

азаматтық талапкердің немесе азаматтық жауапкердiң

өкiлiн қылмыстық iс бойынша iс жүргiзуге

қатысудан шеттету


12-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСАТЫН АДАМДАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
95-бап. Судьялардың, алқабилердiң, прокурорлардың,

тергеушiлердiң, анықтаушылардың, қорғаушылардың,

сарапшылардың, мамандардың, сот отырысы

хатшыларының, сот приставтарының

қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

96-бап. Жәбірленушілердің, куәлардың, күдіктілердің,

айыпталушылардың және қылмыстық процеске қатысатын

басқа да адамдардың қауiпсiздiгі шараларын

қолдану мiндетi

97-бап. Жәбiрленушiлердiң, куәлардың, күдіктілердің және

қылмыстық процеске қатысатын басқа да адамдардың

қауiпсiздiгі шаралары

98-бап. Сот талқылауына қатысатын адамдардың

қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету


13-тарау. ӨТІНІШХАТТАР. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША

ІС ЖҮРГІЗУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР

МЕН ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРДЫҢ ӘРЕКЕТТЕРІ (ӘРЕКЕТСІЗДІГІ)

МЕН ШЕШІМДЕРІНЕ ШАҒЫМ ЖАСАУ


99-бап. Қылмыстық процеске қатысушылардың өтiнiшхаттарын

қараудың мiндеттiлiгi

100-бап. Органдар мен лауазымды адамдардың шешiмдерi мен

әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) шағым жасау

101-бап. Ұстап алынған немесе күзетпен ұсталатын адамдардың

шағым жолдау тәртiбi

102-бап. Шағымдарды берудiң мерзiмдерi

103-бап. Шағым берiлуiне байланысты шешiмнiң

орындалуын тоқтата тұру

104-бап. Шағымдарды қараудың жалпы тәртiбi

105-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын

адамдардың, прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне)

және шешімдеріне шағымдарды қарау тәртiбi

106-бап. Прокурордың, қылмыстық қудалау органдарының

әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне жасалған

шағымдарды сотта қарау тәртібі


107-бап. Тергеу судьясының қаулыларына шағым жасау,

наразылық білдіру

108-бап. Соттың үкіміне, қаулыларына шағымдар, наразылықтар
14-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСАТЫН АДАМДАР ТУРАЛЫ ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
109-бап. Процеске қатысушы деп тануды талап ету құқығы

110-бап. Қылмыстық процеске қатысатын адамдарға құқықтары мен

мiндеттерiн түсiндiру және оларды жүзеге асыру

мүмкiндiгiн қамтамасыз ету мiндетi


3-БӨЛІМ. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ДӘЛЕЛДЕУ
15-тарау. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР
111-бап. Дәлелдемелер ұғымы

112-бап. Дәлелдемелер ретiнде жол берілмейтін нақты деректер

113-бап. Қылмыстық iс бойынша дәлелденуге жататын мән-жайлар

114-бап. Дәлелдемелерсiз анықталатын мән-жайлар

115-бап. Күдіктiнiң, жәбiрленушiнiң, куәнің айғақтары

116-бап. Сарапшының қорытындысы және айғақтары

117-бап. Маманның қорытындысы және айғақтары

118-бап. Заттай дәлелдемелер

119-бап. Процестік әрекеттердiң хаттамалары

120-бап. Құжаттар


16-тарау. ДӘЛЕЛДЕУ
121-бап. Дәлелдеу

122-бап. Дәлелдемелерді жинау

123-бап. Дәлелдемелерді бекiту

124-бап. Дәлелдемелердi зерттеу

125-бап. Дәлелдемелердi бағалау

126-бап. Дәлелдеу процесiндегi ғылыми-техникалық құралдар

127-бап. Преюдиция

4-БӨЛІМ. ПРОЦЕСТІК МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫ


17-тарау. КҮДІКТІНІ ҰСТАП АЛУ
128-бап. Ұстап алу негіздері

129-бап. Жеткізу

130-бап. Азаматтардың қылмыстық құқық бұзушылық жасаған

адамдарды процестік емес ұстап алуға құқығы

131-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдік

келтірілген адамды процестік ұстап алу тәртiбi

132-бап. Ұстап алынған адамның жеке басын тiнту

133-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік

бойынша ұстап алынған адамды босату негiздерi

134-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік

бойынша ұстап алынғандарды күзетпен ұстау тәртiбi

135-бап. Күдіктінің туыстарына оның ұстап алынғаны туралы

хабарлау
18-тарау. БҰЛТАРТПАУ ШАРАЛАРЫ
136-бап. Бұлтартпау шараларын қолдану үшiн негiздер

137-бап. Бұлтартпау шаралары және қосымша шектеулер

138-бап. Бұлтартпау шарасын таңдау және қосымша шектеулер

белгілеу кезiнде ескерiлетiн мән-жайлар

139-бап. Күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы шығарылғанға

дейін бұлтартпау шарасын қолдану

140-бап. Бұлтартпау шараларын қолдану тәртiбi

141-бап. Ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат

142-бап. Жеке кепiлгерлік

143-бап. Әскери қызметшiнi әскери бөлiм қолбасшылығының

байқауда ұстауы

144-бап. Кәмелетке толмаған адамды қарауда ұстауға беру

145-бап. Кепiл

146-бап. Үйқамақ

147-бап. Күзетпен ұстау

148-бап. Тергеу судьясының күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау

шарасын санкциялау туралы өтінішхаттарды қарауы

149-бап. Бұлтартпау шарасы ретiнде күзетпен ұстау қолданылған

күдіктілерді ұстау
150-бап. Бұлтартпау шарасы ретiнде күзетпен ұстау қолданылған

күдіктілерді, айыпталушыларды және сотталушыларды

ұстап алынғандар ұсталатын орындарда ұстау

151-бап. Күзетпен ұстау мерзiмдерi және оларды ұзарту тәртiбi

152-бап. Тергеу судьясының күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы

өтінішхатты қарауы және мерзімдерді есептеуі

153-бап. Бұлтартпау шарасының күшін жою немесе оны өзгерту

154-бап. Қамқоршылыққа және мүлкінің қаралуына құқық


19-тарау. ӨЗГЕ ДЕ ПРОЦЕСТІК МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫ
155-бап. Өзге де процестік мәжбүрлеу шараларын қолдану үшін

негіздер


156-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға

және сотқа келу туралы мiндеттеме

157-бап. Күштеп әкелу

158-бап. Лауазымынан уақытша шеттету

159-бап. Ақшалай өндіріп алу

160-бап. Ақшалай өндіріп алуды қолдану тәртібі

161-бап. Мүлiкке тыйым салу

162-бап. Мүлікке тыйым салу тәртібі

163-бап. Мүлікке тыйым салуды санкциялау тәртібі

164-бап. Тергеу судьясының мүлiкке тыйым салуды санкциялау не

санкциялаудан бас тарту туралы қаулысына наразылық

білдіру және шағым жасау

165-бап. Жақындауға тыйым салу
5-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ МҮЛІКТІК МӘСЕЛЕЛЕР
20-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АЗАМАТТЫҚ ТАЛАП ҚОЮ
166-бап. Қылмыстық процесте қаралатын азаматтық талап қоюлар

167-бап. Азаматтық талап қою

168-бап. Залалды өтеудiң негiздерi, шарттары, көлемi және

тәсілі туралы қағидаларды қолдану

169-бап. Талап арызды қайтару, талап қоюдан бас тарту

170-бап. Азаматтық талап қою бойынша шешiмдер

171-бап. Азаматтық талап қоюды қамтамасыз ету
172-бап. Соттың үкiмiн және қаулысын азаматтық талап қою

бөлiгiнде орындау

173-бап. Жәбірленушілерге зиянды өтеу қоры
21-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ

БАРЫСЫНДА ЕҢБЕККЕ АҚЫ ТӨЛЕУ ЖӘНЕ

ШЕККЕН ШЫҒЫСТАРДЫ ӨТЕУ
174-бап. Заң көмегіне ақы төлеу

175-бап. Аудармашының, маманның, сарапшының орындаған

жұмысы үшiн сыйақы алуы

176-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысатын тұлғалардың

шеккен шығыстарын өтеу
22-тарау. ПРОЦЕСТІК ШЫҒЫНДАР
177-бап. Процестік шығындар

178-бап. Процестік шығындарды өндіріп алу


ЕРЕКШЕ БӨЛІК
6-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША

СОТҚА ДЕЙІНГІ ІС ЖҮРГІЗУ


23-тарау. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУДІҢ БАСТАЛУЫ
179-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы
180-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау себептері

181-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз, хабар

182-бап. Кiнәсiн мойындап келу

183-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы бұқаралық ақпарат

құралдарындағы хабар

184-бап. Қылмыстық құқық бұзушылықтың анықталғаны

туралы баянат

185-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен

хабарларды қабылдау мiндеттiлiгi

186-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы тіркелген арызды

немесе хабарды тергеулігі бойынша беру
24-тарау. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ

ЖҮРГІЗУДІҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ


187-бап. Тергеулік

188-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзiлетiн жер

189-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру нысандары

190-бап. Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру

191-бап. Анықтау нысанында және хаттамалық нысанда

жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп-тексеру

192-бап. Сотқа дейiнгі тергеп-тексерудің мерзімі

193-бап. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы

өкiлеттiктерi

194-бап. Тергеу, жедел-тергеу тобының сотқа дейінгі

тергеп-тексеруді жүргізуі

195-бап. Топ жетекшiсiнiң өкiлеттiктерi

196-бап. Анықтау органдарының алдын ала тергеу жүзеге

асырылатын iстер бойынша қызметi

197-бап. Тергеу әрекеттерін жүргiзудiң жалпы қағидалары

198-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында

шығарылатын қаулылар

199-бап. Тергеу әрекетінің хаттамасы

200-бап. Қылмыстық құқық бұзушылықтар және басқа да заң

бұзушылықтар жасауға ықпал еткен мән-жайларды жою

жөнiндегi ұсыну

201-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерiн

жария етуге жол бермеу
25-тарау. АДАМДЫ КҮДІКТІ ДЕП ТАНУ ЖӘНЕ КҮДІКТІНІҢ

ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ САРАЛАНУЫН АЙҚЫНДАУ


202-бап. Адамды күдікті деп тану туралы жариялау

203-бап. Күдіктінің іс-әрекетінің саралануын айқындау

204-бап. Күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы

205-бап. Күдіктінің келу мiндеттiлiгi

206-бап. Күдіктіге оның іс-әрекетін саралау туралы

қаулыны жария ету тәртібі

207-бап. Күдіктінің іс-әрекетін саралауды өзгерту және толықтыру

26-тарау. ЖАУАП АЛУ ЖӘНЕ БЕТТЕСТІРУ


208-бап. Жауап алуға шақыру тәртiбi

209-бап. Жауап алу орны, уақыты мен ұзақтығы

210-бап. Жауап алуды жүргiзудiң жалпы қағидалары

211-бап. Қосымша және қайталап жауап алу

212-бап. Жауап алу хаттамасы

213-бап. Ғылыми-техникалық құралдарды пайдалана отырып,

бейнебайланыс режимінде жауап алудың (қашықтықтан

жауап алу) ерекшеліктері

214-бап. Куәдан және жәбiрленушiден жауап алудың ерекшелiктерi

215-бап. Кәмелетке толмаған куәдан немесе жәбiрленушiден жауап

алу ерекшелiктерi

216-бап. Күдіктiден жауап алу ерекшеліктері

217-бап. Тергеу судьясының жәбірленушіден, куәдан жауап алу

ерекшеліктері (айғақтарды сақтауға қою)

218-бап. Беттестіру
27-тарау. ҚАРАП-ТЕКСЕРУ, КУӘЛАНДЫРУ
219-бап. Қарап-тексеру

220-бап. Қарап-тексеруді жүргiзудiң жалпы қағидалары

221-бап. Заттай дәлелдемелердi қарап-тексеру және сақтау

222-бап. Адамның мәйiтiн қарап-тексеру

223-бап. Куәландыру

224-бап. Қарап-тексеру, куәландыру хаттамасы


28-тарау. ЭКСГУМАЦИЯ
225-бап. Эксгумациялау үшін негіздер

226-бап. Эксгумациялау туралы қаулыны санкциялау тәртібі

227-бап. Эксгумациялауды жүргізу тәртібі

228-бап. Эксгумациялаудан кейін адамның мәйiтін жерлеу


29-тарау. ТАНУ
229-бап. Тану үшiн көрсету

230-бап. Тану үшiн көрсету тәртiбi

30-тарау. ЖАСЫРЫН ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІ
231-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің түрлері

232-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу

шарттары мен негіздері

233-бап. Жасырын тергеу әрекетін жүргізу туралы қаулы

234-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін санкциялау

235-бап. Кейiнге қалдыруға болмайтын жағдайларда жасырын

тергеу әрекеттерін жүргізу

236-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу мерзімдері

237-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің нәтижелерін ұсыну

238-бап. Жасырын тергеу әрекетін жүргізу нәтижесінде алынған

ақпаратты зерттеу және оны дәлелдемелер

ретінде пайдалану

239-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің нәтижелерін бағалау және

дәлелдеуде пайдалану

240-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің хаттамаларына қоса

тіркелмеген материалдармен танысу

241-бап. Қылмыстық процесте ақпаратты қорғау жөніндегі

іс-шаралар

242-бап. Адамды немесе орынды жасырын аудио- және

(немесе) бейнебақылау

243-бап. Электр (телекоммуникациялық) байланыс желілері арқылы

берілетін ақпаратты жасырын бақылау, ұстап қалу және

түсіріп алу

244-бап. Абоненттер және (немесе) абоненттік құрылғылар

арасындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу

245-бап. Компьютерлерден, серверлерден және ақпаратты жинауға,

өңдеуге, жинақтауға және сақтауға арналған басқа да

құрылғылардан ақпаратты жасырын түсіріп алу

246-бап. Пошта жөнелтілімдері мен өзге де жөнелтілімдерді

жасырын бақылау

247-бап. Орынға жасырын кіру және (немесе) оны қарап-зерттеу

248-бап. Адамды немесе орынды жасырын байқауға алу

249-бап. Жасырын бақыланатын жеткізілім

250-бап. Жасырын бақыланатын сатып алу

251-бап. Жасырын ендіру және (немесе) қылмыстық

әрекетті имитациялау

31-тарау. ТІНТУ ЖӘНЕ АЛУ
252-бап. Тiнту

253-бап. Алу

254-бап. Тiнту мен алуды жүргiзу тәртiбi

255-бап. Жеке басын тiнту

256-бап. Тiнту немесе алу хаттамасы
32-тарау. АЙҒАҚТАРДЫ СОЛ ЖЕРДЕ ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ

НАҚТЫЛАУ. ТЕРГЕУ ЭКСПЕРИМЕНТІ


257-бап. Айғақтарды сол жерде тексеру және нақтылау

258-бап. Тергеу экспериментi


33-тарау. НӘРСЕЛЕР МЕН ҚҰЖАТТАРДЫ БЕРУ
259-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға

нәрселер мен құжаттарды оларға иелік ететін

адамдардың бастамасы бойынша беру

260-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның

талап етуі бойынша нәрселер мен құжаттарды беру

261-бап. Нәрселер мен құжаттарды беру хаттамасы


34-тарау. ҮЛГІЛЕРДІ АЛУ
262-бап. Үлгiлерді алудың негiздерi

263-бап. Үлгiлер алуға құқығы бар адамдар мен органдар

264-бап. Өздерінен үлгілер алуға жол берілетін адамдар

265-бап. Үлгiлерді алу тәртiбi

266-бап. Дәрiгердiң немесе басқа маманның үлгiлерді алуы

267-бап. Үлгiлерді алу кезiнде жеке бастың құқықтарын қорғау

268-бап. Үлгiлерді алу туралы қаулының орындалу мiндеттiлiгi

269-бап. Үлгiлер алу хаттамасы


35-тарау. СОТ САРАПТАМАСЫ
270-бап. Сараптаманы тағайындау

271-бап. Сараптаманы мiндеттi түрде тағайындау

272-бап. Сараптама тағайындау тәртібі

273-бап. Сот сараптамасын жүргiзу тапсырылуы мүмкiн адамдар

274-бап. Күдіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің, куәнің,

қорғаушының және жәбірленуші өкілінің сараптама

тағайындау және жүргізу кезіндегі құқықтары

275-бап. Өздеріне қатысты сот сараптамасы жүргізілетін

адамдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне

кепілдік беру

276-бап. Сот сараптамасы органының сараптама жүргізуі.

Сот сараптамасы органы басшысының құқықтары мен

міндеттері

277-бап. Сот сараптамасы органынан тыс жерде сараптама жүргiзу

278-бап. Процеске қатысушылардың сот сараптамасын жүргізу

кезінде қатысуы

279-бап. Сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға орналастыру

280-бап. Сараптама объектiлерi

281-бап. Жеке-дара және комиссиялық сараптама

282-бап. Кешендi сараптама

283-бап. Сарапшы қорытындысының мазмұны

284-бап. Қорытынды берудiң мүмкiн еместiгi туралы хабар

285-бап. Сарапшыдан және маманнан жауап алу

286-бап. Күдіктіге, айыпталушыға, жәбірленушіге сарапшының

қорытындысын көрсету

287-бап. Қосымша және қайталама сараптамалар


36-тарау. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУДІ ТОҚТАТУ

ЖӘНЕ ҚАЙТА БАСТАУ, КҮДІКТІГЕ, АЙЫПТАЛУШЫҒА

ІЗДЕСТІРУ ЖАРИЯЛАУ, ЖОҒАЛҒАН ҚЫЛМЫСТЫҚ

ІСТЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ


288-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату туралы қаулы

289-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын

адамның сотқа дейінгі тергеп-тексеру тоқтатылғаннан

кейінгі әрекеттері

290-бап. Тоқтатылған қылмыстық істі зерделеу нәтижелері бойынша

прокурордың шешімі

291-бап. Тоқтатылған сотқа дейінгі тергеп-тексеруді

немесе қылмыстық қудалауды қайта бастау

292-бап. Күдіктіге, айыпталушыға іздестіру жариялау

293-бап. Жоғалған қылмыстық iстi не оның материалдарын

қалпына келтiру
37-тарау. ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮРГІЗУДІҢ АЯҚТАЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТІҢ

МАТЕРИАЛДАРЫМЕН ТАНЫСТЫРУ


294-бап. Тергеу әрекеттерін жүргізудің аяқталғаны және

қылмыстық істің материалдарымен танысу құқығын

түсіндіру туралы хабарлау

295-бап. Жәбірленушіні, азаматтық талапкерді, азаматтық

жауапкерді және олардың өкілдерін іс

материалдарымен таныстыру

296-бап. Күдікті мен оның қорғаушысын істің барлық

материалдарымен таныстыру

297-бап. Қылмыстық істің материалдарымен танысу аяқталған соң

мәлімделген өтінішхаттарды қарау және шешу тәртібі


38-тарау. АЙЫПТАУ АКТІСІН ЖАСАУ ЖӘНЕ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТІ ПРОКУРОРҒА ЖІБЕРУ


298-бап. Айыптау актісін жасау

299-бап. Айыптау актісінің мазмұны

300-бап. Айыптау актісін және қылмыстық істі прокурорға жіберу
39-тарау. АЙЫПТАУ АКТІСІМЕН БІРГЕ КЕЛІП ТҮСКЕН

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША ПРОКУРОРДЫҢ ШЕШІМІ


Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет