Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштеріДата17.04.2016
өлшемі241.46 Kb.


line 21
серия 5

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті
Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті

line 19
Көлік

ТранспортБҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері

Основные показатели работы

транспорта ЗКО

2015 жылдың қаңтар-маусымы

Январь-июнь 2015года

«Қазақстан Республикасының “Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)” сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с “Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)” данный материал не подлежит
размножению (копированию), при использовании
статистической информации в своих публикациях (изданиях)
обязательна ссылка на Департамент статистики
Западно-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Мазмұны

Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер 4

Методологические пояснения 5

Аңдатпа 6

Аннотация 6

1.Экономикалық қызмет түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности 7


2. Меншік нысаны бойынша көлік жұмыстарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по формам собственности 10


3. Автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы автомобильного транспорта 12


4. Өзен көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы речного транспорта 13


5. Әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы воздушного транспорта 14
Әдіснамалық түсініктемелер


Бюллетенде 1-көлік айлық нысаны бойынша есеп берген, негізгі қызмет түрі – көлік (ЭҚЖС-ның коды – 49-51) болып табылатын кәсіпорындардың жұмысы келтірілген. Одан басқа, көлік жұмысының негізгі көрсеткіштеріне (жүк тасымалдау, жүк айна-лымы, жолаушы тасымалдау, жолаушы айналымы) автомобильдік коммерциялық тасымалдаумен айналасатын көліктік емес кәсіпорындар және кәсіпкерлер жұмысы көлемінің бағалауы кіреді.

Тасымалданған жүктер – көлікпен тасы-малданған жүктердің саны тоннамен.

Көліктің жүк айналымы – жүктерді тасымал-дау бойынша көлік жұмыстарының көлемі тонна-километрмен көрсетіледі. Әрбір партияның (жө-нелтімнің) салмағының тасылған жүктің тасу ара қашықтығына көбейтіндісінің қосындысы ретінде анықталады.

Тасымалданған жолаушылар – белгілі бір уақыт кезеңінде тасымалданған жолаушылар саны.

Көліктің жолаушылар айналымы – көліктің жолаушыларды тасымалдау бойынша жұмыс кө-лемі. Өлшем бірлігі ретінде жолаушы-шақырым-мен көрсетіледі.

Жүк және жолаушылар тасымалынан түскен табыстың өсу қарқыны салыстырмалы бағада көрсетілген.


Методологические пояснения


В бюллетене приведены статистические дан-ные о работе предприятий с основным видом деятельности – «транспорт» (код ОКЭД 49-51), отчитавшихся по месячной форме 1-транспорт. Кроме того, в основные показатели работы транспорта (перевезено грузов, грузооборот, перевезено пассажиров, пассажирооборот) включена оценка объемов работы нетранспортных предприятий и предпринимателей, занимающихся автомобильными коммерческими перевозками.

Перевезено грузов – количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом.

Грузооборот транспорта– объем работы транспорта по перевозкам грузов, выражается в тонно-километрах. Определяется как сумма произведений веса каждой партии (отправки) перевозимого груза на расстояние ее перевозки.

Перевезено пассажиров – число пасса-жиров, перевезенных за определенный период времени.

Пассажирооборот транспорта – объем

работы транспорта по перевозке пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр.

Темпы роста от грузовых и пассажирских перевозок, приведены в сопоставимых ценах.

Аңдатпа


2015 жылдың қаңтар-маусымда облыс
көлігімен 18,0 млн.тонна жүк тасымалданды, бұл 2014 жылғы қаңтар-маусым деңгейінен 1,4%-ға көп, осы кезеңде жүк айналымы 1128,5 млн. тонна-шақырымды құрады (2014 жылдың қаңтар-маусыммен салыстырғанда 1,4%-ға өсті).

2015 жылдың қаңтар-маусымда облыс көлігімен 213,6 млн. жолаушы тасымалданды, бұл 2014 жылғы тиісті кезеңнен 2,2%-ға көп, жолаушылар айналымы 3820,1 млн. ж/км құрады (2014 жылдың қаңтар-маусыммен салыстырғанда 4,9%-ға өсті).

Толығырақ деректер бюллетенде келтірілген.

Аннотация


В январе-июне 2015 года транспортом области перевезено 18,0 млн. тонн грузов, что на 1,4% больше уровня января-июня 2014 года, грузооборот за этот период составил 1128,5 млн. тонно-километров (увеличился по сравнению с январем-июнем 2014 года на 1,4%).

В январе-июне 2015 года транспортом области перевезено 213,6 млн. пассажиров, что больше аналогичного периода 2014 года на 2,2%, пассажирооборот составил 3820,1 млн. пассажиро-километров (увеличился по сравнению с январем-июнем 2014 года на 4,9%).

Более подробные данные приведены в бюллетене.

1.Экономикалық қызмет түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности

Тасымалданған жүк,

мың тоннаЖүк айналымы, мың ткм
есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


Перевезено грузов, тыс.тонн

Грузооборот, тыс. ткм

отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


Барлығы

18 005,04

101,4

1 128 500,50

101,4

Всего

оның ішінде:

в том числе:

Автомобиль көлігі*

17 978,76

101,4

1 119 170,35

100,6

Автомобильный транспорт*

Әуе көлігі

0,11

93,5

171,70

78,0

Воздушный транспорт

Өзен көлігі

26,17

79,6

9 158,00

33,9 есе

Речной транспорт

** Мұнда және бұдан әрі коммерциялық тасымалдаумен шұғылданатын кәсіпкерлер тасымалы көлемін бағалау есебімен.

** Здесь и далее с учетом оценки объемов перевозок предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.

** Мұнда және бұдан әрі коммерциялық тасымалдаумен шұғылданатын көліктік емес кәсіпорындар мен кәсіпкерлердің тасымалы көлемін бағалау есебімен.

** Здесь и далее с учетом оценки объемов перевозок нетранспортных предприятий и предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.

Жалғасы Продолжение
Тасымалданған жолаушылар, мың адам

Жолаушылар айналымы, мың жкм
есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


Перевезено пассажиров, тыс. человек

Пассажирооборот,
тыс. пкм

отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


Барлығы

213 626,51

102,2

3 820 098,6

104,9

Всего

оның ішінде:

в том числе:

Автомобиль*

213 352,61

102,1

3 446 091,7

100,0

Автомобильный*

автобустармен тасымалдау*

167 629,01

103,8

2 814 721,8

102,5

перевозка автобусами*

такси қызметі*

45 723,60

96,5

631 369,9

90,3

услуги такси*

Әуе көлігі

263,10

197,6

373 942,0

190,3

Воздушный транспорт

Өзен көлігі

10,80

81,6

64,9

16,1

Речной транспорт


Соңы ОкончаниеТасымалдаудан кәсіпорын табысы,


мың теңге


оның ішінде
барлық қатынастардағы жүк, багаж,
жүк-багаж тасмалдаудан

барлық қатынастардағы жолаушылар тасмалдаудан

Доходы предприятий от перевозок,
тыс.тенге

в том числе

от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщениях

от перевозки пассажиров во всех сообщениях

Барлығы

7 644 139,6

1 666 089,2

5 978 050,4

Всего

оның ішінде:


в том числе:

Автомобиль*

3 505 340,2

1 631 520,2

1 873 820,0

Автомобильный*

автобустармен тасымалдау*

1 861 227,0

-

1 861 227,0

перевозка автобусами*

такси қызметі*

12 593,0

-

12 593,0

услуги такси*

жүк автомобильдері*

1 631 520,2

1 631 520,2

-

грузовые автомобили*

Өзен көлігі

14 078,4

13 433,0

645,4

Речной транспорт

Әуе көлігі

4 124 721,0

21 136,0

4 103 585,0

Воздушный транспорт


2. Меншік нысаны бойынша көлік жұмыстарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по формам собственности

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

Жүк
айналымы


мың т/км**

Тасымалданған жолаушы мың адам*Жолаушы
айналымы,


мың жкм*

Перевезено

грузов**,

тыс. тонн


Грузооборот**

тыс. ткм


Перевезено

пассажиров*,

тыс. человек


Пассажирооборот*,
тыс. пкм

Барлығы*

18 005,04

1 128 500,50

213 626,51

3 820 098,6

Всего*

Жеке меншік)*

18 001,68

1 121 808,50

213 626,51

3 820 098,6

Частная собственность*

Азаматтар меншігі*

17 657,99

1 054 179,00

189 054,51

2 753 837,0

Собственность граждан*

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және олардың бірлестіктерінің меншігі

343,69

67 370,60

24 572,00

1 066 261,6

Собственность негосудар-ственных юридических лиц и их объединений

Мемлекет және шетел қатысуынсыз қәсіпорындар меншілігі

312,09

61 005,50

24 443,90

1 057 837,7

Собственность предприятий без государственного и иностранного участия

Мемлекеттің қатысуымен кәсіпорындар меншігі (шетел қатысуынсыз)

3,35

666,80

128,10

8 423,9

Собственность предприятий с

участием государства (без иностранного участия)Бірлескен кәсіпорындардың шет ел қатысқан меншілігі

28,25

5 698,30

-

-

Собственность совместных предприятий с иностранным участием

Шетелдік меншік

3,36

6 692,00

-

-

Иностранная собственность

Жалғасы ПродолжениеТасымалдаудан түскен кәсіпорын табысы,


мың теңге

оның ішінде
барлық қатынастардағы жүк, багаж, жүк-багаж тасмалдаудан

барлық қатынастардағы жолаушылар тасмалдаудан

Доходы предприятий от перевозок,
тыс. тенге

оның ішінде

от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщениях

от перевозки пассажиров во всех сообщениях

Барлығы*

7 644 139,6

1 666 089,2

5 978 050,4

Всего*

Жеке меншік)*

7 551 685,6

1 573 635,2

5 978 050,4

Частная собственность*

Азаматтар меншігі*

1 113,0

1 113,0

-

Собственность граждан*

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және олардың бірлестіктерінің меншігі

7 550 572,6

1 572 522,2

5 978 050,4

Собственность негосударственных юридических лиц и их

объединенийМемлекет және шетел қатысуынсыз қәсіпорындар меншілігі

6 565 171,3

1 038 333,5

5 526 837,8

Собственность предприятий без государственного и

иностранного участияМемлекеттің қатысуымен кәсіпорындар меншігі (шетел қатысуынсыз)

881 743,4

430 530,8

445 212,6

Собственность предприятий с

участием государства (без иностранного участия)Бірлескен кәсіпорындардың шет ел қатысқан меншілігі

103 657,9

103 657,9

-

Собственность совместных предприятий с иностранным участием

Шетелдік меншік

92 454,0

92 454,0

-

Иностранная собственность

3. Автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы автомобильного транспорта

2015 жылғы нақты көлем

2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

өткен ай

жыл басынан

бергі кезеңжыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2015г.

в % к соответствующему периоду 2014г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

389 703,2

254 481,7

1 631 520,2

84,6

85,6

152,2

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

311 141,2

316 752,2

1 873 820,0

101,1

101,2

98,2

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

3 486,64

3 093,44

17 978,76

101,4

102,7

112,7

Перевезено грузов - всего, тыс. тонн**

Тасымалданған жолаушы-лар, мың адам*

39 153,23

36 776,62

213 352,66

102,1

102,3

106,5

Перевезено пассажиров, тыс. человек*

автобуспен*

31 146,10

28 511,02

167 629,01

103,8

106,5

109,2

автобусами*

таксимен*

8 007,13

8 265,60

45 723,60

96,5

88,7

96,9

такси*

Жүк айналымы, мың ткм**

213 689,76

191 856,00

1 119 170,35

100,6

99,0

111,3

Грузооборот, тыс. ткм**

Жолаушы айналымы,
мың жкм**

563 144,8

576 231,2

3 446 091,7

100,0

100,2

97,7

Пассажирооборот,

тыс. пкм*автобуспен*

488 984,7

485 361,3

2 814 721,8

102,5

104,7

100,7

автобусами*

таксимен*

74 160,1

90 869,9

631 369,9

90,3

78,1

81,6

такси*

4. Өзен көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы речного транспорта

2015 жылғы нақты көлем

2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

өткен ай

жыл басынан

бергі кезеңжыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2015г.

в % к соответствующему периоду 2014г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

8 560,0

553,0

13 433,0

-

-

-

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

463,6

181,8

645,4

-

-

-

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

19,32

1,09

26,17

93,5

99,4

17,7 есе

Перевезено грузов - всего, тыс. тонн**

Тасымалданған
жолаушылар, мың адам

7,80

3,00

10,80

81,6

108,6

2,6 есе-

Перевезено пассажиров, тыс. человек

Жүк айналымы, мың ткм**

9 100,20

0,20

9 158,00

33,9 есе

47,9 есе

455 есе

Грузооборот, тыс. ткм**

Жолаушы айналымы,
мың жкм

46,7

18,2

64,9

16,1

21,2

2,6 есе-

Пассажирооборот,

тыс. пкм


5. Әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы воздушного транспорта

2015 жылғы нақты көлем

2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

жыл басынан

бергі кезең


жыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2015г.

в % к соответствующему периоду 2014г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

3 480,0

3 300,0

21 136,0

-

-

-

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

927 578,0

667 950,0

4 103 585,0

145,1

130,7

138,9

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк, багаж,
жүк-багаж, тонна

14,30

18,10

113,00

79,6

59,6

79,0

Перевезено грузов,
всего, тонн

Тасымалданған
жолаушылар, мың адам

65,10

49,40

263,10

197,6

2,0 есе

131,8

Перевезено пассажиров, тыс. человек

Жүк айналымы, мың ткм

32,10

28,60

171,70

78,0

89,2

112,2

Грузооборот, тыс. ткм

Жолаушы айналымы,
мың жкм

90 056,0

74 308,0

373 942,0

190,3

167,2

121,2

Пассажирооборот,

тыс. пкм

Шығ./Исх. № 16-08/287 -1.07.2015ж

Жауапты шығарушы: Департамент басшысы

Ответственный за выпуск: руководитель департамента

Қызмет көрсету және өзара сауда статистикасы басқармасы

Управление статистики услуг и взаимной торговли Хамзин А. ______________

тел. (7112) 50-74-01 тел. (7112) 51-05-02
Каталог: publicacii -> publicacii%202015 -> bulleten
bulleten -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
publicacii%202015 -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
bulleten -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
publicacii%202015 -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202015 -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет