Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштеріДата17.04.2016
өлшемі205.19 Kb.


line 21
серия 5

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті
Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті

line 19
Көлік

ТранспортБҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері

Основные показатели работы

транспорта ЗКО


2015 жылдың қаңтар

Январь 2015года

«Қазақстан Республикасының “Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)” сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с “Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)” данный материал не подлежит
размножению (копированию), при использовании
статистической информации в своих публикациях (изданиях)
обязательна ссылка на Департамент статистики
Западно-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Мазмұны

Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер 5

Методологические пояснения 5

Аңдатпа 6

Аннотация 6

1.Экономикалық қызмет түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности 7


2. Меншік нысаны бойынша көлік жұмыстарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по формам собственности 10


3. Автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы автомобильного транспорта 12


4. Әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы воздушного транспорта 13Әдіснамалық түсініктемелер


Бюллетенде 1-көлік айлық нысаны бойынша есеп берген, негізгі қызмет түрі – көлік (ЭҚЖС-ның коды – 49-51) болып табылатын кәсіпорындардың жұмысы келтірілген. Одан басқа, көлік жұмысының негізгі көрсеткіштеріне (жүк тасымалдау, жүк айна-лымы, жолаушы тасымалдау, жолаушы айналымы) автомобильдік коммерциялық тасымалдаумен айналасатын көліктік емес кәсіпорындар және кәсіпкерлер жұмысы көлемінің бағалауы кіреді.

Тасымалданған жүктер – көлікпен тасы-малданған жүктердің саны тоннамен.

Көліктің жүк айналымы – жүктерді тасымал-дау бойынша көлік жұмыстарының көлемі тонна-километрмен көрсетіледі. Әрбір партияның (жө-нелтімнің) салмағының тасылған жүктің тасу ара қашықтығына көбейтіндісінің қосындысы ретінде анықталады.

Тасымалданған жолаушылар – белгілі бір уақыт кезеңінде тасымалданған жолаушылар саны.

Көліктің жолаушылар айналымы – көліктің жолаушыларды тасымалдау бойынша жұмыс кө-лемі. Өлшем бірлігі ретінде жолаушы-шақырым-мен көрсетіледі.

Жүк және жолаушылар тасымалынан түскен табыстың өсу қарқыны салыстырмалы бағада көрсетілген.


Методологические пояснения


В бюллетене приведены статистические дан-ные о работе предприятий с основным видом деятельности – «транспорт» (код ОКЭД 49-51), отчитавшихся по месячной форме 1-транспорт. Кроме того, в основные показатели работы транспорта (перевезено грузов, грузооборот, перевезено пассажиров, пассажирооборот) включена оценка объемов работы нетранспортных предприятий и предпринимателей, занимающихся автомобильными коммерческими перевозками.

Перевезено грузов количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом.

Грузооборот транспорта– объем работы транспорта по перевозкам грузов, выражается в тонно-километрах. Определяется как сумма произведений веса каждой партии (отправки) перевозимого груза на расстояние ее перевозки.

Перевезено пассажиров – число пасса-жиров, перевезенных за определенный период времени.

Пассажирооборот транспорта – объем

работы транспорта по перевозке пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр.

Темпы роста от грузовых и пассажирских перевозок, приведены в сопоставимых ценах.

Аңдатпа


2015 жылдың қаңтарында облыс көлігімен 2,8 млн.тонна жүк тасымалданды, бұл 2014 жылғы қаңтар деңгейінен 1,2%-ға көп, осы кезеңде жүк айналымы 179 млн. тонна-шақырымды құрады (2014 жылдың қаңтарымен салыстырғанда 0,3%-ға өсті).

2015 жылдың қаңтарында облыс көлігімен 35 155,5 млн. жолаушы тасымалданды, бұл 2014 жылғы тиісті кезеңнен 1,9%-ға көп, жолаушылар айналымы 672,4 млн. ж/км құрады (2014 жылдың қаңтарымен салыстырғанда 3,2%-ға өсті).

Толығырақ деректер бюллетенде келтірілген.

Аннотация


В январе 2015 года транспортом области перевезено 2,8 млн. тонн грузов, что на 1,2% больше уровня января 2014 года, грузооборот за этот период составил 179 млн. тонно-километров (увеличился по сравнению с январем 2014 года на 0,3%).

В январе 2015 года транспортом области перевезено 35 155,5 млн. пассажиров, что больше аналогичного периода 2014 года на 1,9%, пассажирооборот составил 672,4 млн. пассажиро-километров (увеличился по сравнению с январем 2014 года на 3,2%).

Более подробные данные приведены в бюллетене.

1.Экономикалық қызмет түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности

Тасымалданған жүк,

мың тоннаЖүк айналымы, мың ткм
есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


Перевезено грузов, тыс.тонн

Грузооборот, тыс. ткм

отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


Барлығы

2 797,46

101,2

179 030,03

100,3

Всего

оның ішінде:

в том числе:

Автомобиль көлігі*

27 97,44

101,2

179 006,53

100,3

Автомобильный транспорт*

Әуе көлігі

0,02

89,8

23,50

58,8

Воздушный транспорт

** Мұнда және бұдан әрі коммерциялық тасымалдаумен шұғылданатын кәсіпкерлер тасымалы көлемін бағалау есебімен.

** Здесь и далее с учетом оценки объемов перевозок предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.

** Мұнда және бұдан әрі коммерциялық тасымалдаумен шұғылданатын көліктік емес кәсіпорындар мен кәсіпкерлердің тасымалы көлемін бағалау есебімен.

** Здесь и далее с учетом оценки объемов перевозок нетранспортных предприятий и предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.

Жалғасы Продолжение
Тасымалданған жолаушылар, мың адам

Жолаушылар айналымы, мың жкм
есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


Перевезено пассажиров, тыс. человек

Пассажирооборот,
тыс. пкм

отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


Барлығы

35 155,46

101,9

672 387,2

103,2

Всего

оның ішінде:

в том числе:

Автомобиль*

35 119,96

101,8

620 551,2

99,2

Автомобильный*

автобустармен тасымалдау*

27 633,61

111,7

499 415,1

110,9

перевозка автобусами*

такси қызметі*

7 486,35

76,7

121 136,1

69,3

услуги такси*

Әуе көлігі

35,50

183,3

51 766,0

195,7

Воздушный транспортСоңы ОкончаниеТасымалдаудан кәсіпорын табысы,


мың теңге


оның ішінде
барлық қатынастардағы жүк, багаж,
жүк-багаж тасмалдаудан

барлық қатынастардағы жолаушылар тасмалдаудан

Доходы предприятий от перевозок,
тыс.тенге

в том числе

от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщения

от перевозки пассажиров во всех сообщениях

Барлығы

1 285 546,9

254 042,0

1 031 504,9

Всего

оның ішінде:


в том числе:

Автомобиль*

571 175,9

249 971,0

321 204,9

Автомобильный*

автобустармен тасымалдау*

319 634,9

-

319 634,9

перевозка автобусами*

такси қызметі*

1 570,0

-

1 570,0

услуги такси*

жүк автомобильдері*

249 971,0

249 971,0

-

грузовые автомобили*

Әуе көлігі

714 371,0

4 071,0

710 300,0

Воздушный транспорт

2. Меншік нысаны бойынша көлік жұмыстарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по формам собственности

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

Жүк
айналымы


мың т/км**

Тасымалданған жолаушы мың адам*Жолаушы
айналымы,


мың жкм*

Перевезено

грузов**,

тыс. тонн


Грузооборот**

тыс. ткм


Перевезено

пассажиров*,

тыс. человек


Пассажирооборот*,
тыс. пкм

Барлығы*

2 797 ,46

179 030,03

35 155,46

672 387,2

Всего*

Жеке меншік)*

2 797 ,46

179 205,03

35 155,51

672 287,2

Частная собственность*

Азаматтар меншігі*

2 741,08

170 632,23

30 970,51

505 227,9

Собственность граждан*

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және олардың бірлестіктерінің меншігі

56,38

8 572,80

4 185,00

167 059,3

Собственность негосудар-ственных юридических лиц и их объединений

Мемлекет және шетел қатысуынсыз қәсіпорындар меншілігі

51,06

7 879,60

4 162,90

165 614,3

Собственность предприятий без государственного и иностранного участия

Мемлекеттің қатысуымен кәсіпорындар меншігі (шетел қатысуынсыз)

0,55

105,80

22,10

1 445,0

Собственность предприятий с

участием государства (без иностранного участия)Бірлескен кәсіпорындардың шет ел қатысқан меншілігі

4,77

587,40

-

-

Собственность совместных предприятий с участием
государства

Жалғасы ПродолжениеТасымалдаудан түскен кәсіпорын табысы,


мың теңге

оның ішінде
барлық қатынастардағы жүк, багаж, жүк-багаж тасмалдаудан

барлық қатынастардағы жолаушылар тасмалдаудан

Доходы предприятий от перевозок,
тыс. тенге

оның ішінде

от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщения

от перевозки пассажиров во всех сообщениях

Барлығы*

1 285 546,9

254 042,0

1 031 504,9

Всего*

Жеке меншік)*

1 285 546,9

254 042,0

1 031 504,9

Частная собственность*

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және олардың бірлестіктерінің меншігі

1 285 546,9

254 042,0

1 031 504,9

Собственность негосударственных юридических лиц и их

объединенийМемлекет және шетел қатысуынсыз қәсіпорындар меншілігі

1 120 135,3

164 129,4

956 005,9

Собственность предприятий без государственного и

иностранного участияМемлекеттің қатысуымен кәсіпорындар меншігі (шетел қатысуынсыз)

149 429,5

73 930,5

75 499,0

Собственность предприятий с

участием государства (без иностранного участия)Бірлескен кәсіпорындардың шет ел қатысқан меншілігі

15 982,1

15 982,1

-

Собственность совместных предприятий с участием

государства


3. Автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы автомобильного транспорта

2015 жылғы нақты көлем

2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

өткен ай

жыл басынан

бергі кезеңжыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2015г.

в % к соответствующему периоду 2014г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

249 971,0

393 383,7

249 971,0

114,6

114,6

63,2

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

321 204,9

332 183,0

321 204,9

105,9

105,9

96,7

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

2 797,44

3 640,82

2 797,44

101,2

101,2

76,8

Перевезено грузов - всего, тыс. тонн**

Тасымалданған жолаушы-лар, мың адам*

35 119,96

34 046,26

35 119,96

101,8

101,8

103,2

Перевезено пассажиров, тыс. человек*

автобуспен*

27 633,61

26 563,60

27 633,61

111,7

111,7

104,0

автобусами*

таксимен*

7 486,35

7 782,66

7 486,35

76,7

76,7

100,0

такси*

Жүк айналымы, мың ткм**

179 010,53

236 534,58

179 010,53

100,3

100,3

75,7

Грузооборот, тыс. ткм**

Жолаушы айналымы,
мың жкм**

620 551,2

593 384,4

620 551,2

99,2

99,2

104,6

Пассажирооборот,

тыс. пкм*автобуспен*

499 415,1

478 401,5

499 415,1

110,9

110,9

104,4

автобусами*

таксимен*

121 136,1

114 982,9

121 136,1

69,3

69,3

105,4

такси*

4. Әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы воздушного транспорта

2015 жылғы нақты көлем

2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

жыл басынан

бергі кезең


жыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2015г.

в % к соответствующему периоду 2014г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

4 071,0

4 675,0

4 071,0

-

-

-

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

710 300,0

915 4586,0

710 300,0

176,1

176,1

77,6

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк, багаж,
жүк-багаж, тонна

17,70

18,60

17,70

89,8

89,8

95,2

Перевезено грузов,
всего, тонн

Тасымалданған
жолаушылар, мың адам

35,50

41,61

35,50

183,3

183,3

85,3

Перевезено пассажиров, тыс. человек

Жүк айналымы, мың ткм

23,50

15,20

23,50

58,5

58,8

154,6

Грузооборот, тыс. ткм

Жолаушы айналымы,
мың жкм

51 766,0

62 884,0

51 766,0

195,7

195,7

82,3

Пассажирооборот,

тыс. пкм

Шығ./Исх. № 16-08/62 -17.02.2015ж

Жауапты шығарушы: Департамент басшысы

Ответственный за выпуск: Руководитель департамента

Қызмет көрсету және өзара сауда статистикасы басқармасы

Управление статистики услуг и взаимной торговли Хамзин А. ______________

тел. (7112) 50-74-01 тел. (7112) 51-05-02
Каталог: publicacii -> publicacii%202015 -> bulleten
bulleten -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
publicacii%202015 -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
bulleten -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
publicacii%202015 -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202015 -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет