Конференция жұмысы төмендегі бағыттар бойынша жүргізіледі. Кәсіби білім берудегі болашақ мамандардың құзіреттілігін қалыптастыружүктеу 137.77 Kb.
Дата03.05.2016
өлшемі137.77 Kb.
: objwl -> 2008
objwl -> Мектеп директорларына!
objwl -> Ауылдык мектептің бастыларына! 38-қаңтар қүні сағ 10. 00-де Новый орта мектебінде мектеп директорларына арналған «Ауылдық мектептің білім беру мазмұны: тәжірибе, даму болашағы»
objwl -> Г. Директорам школ ! Срочно!
objwl -> Руководителям организаций образования! Срочно! Проверьте
objwl -> Жыл Мектеп басшыларына! Хабарландыру Қалалық тіл білімінің ұйымдастыруымен 4-5 ақпанда қалалық әкімдікте
2008 -> Білім беру мекемелерінің басшыларына ! 01. 02. 2008ж
2008 -> Білім мекеме басшыларына! 11. 02. 2008ж
2008 -> Мектеп басшыларына !
2008 -> Руководителям школ !
Облыстық білім басқармасы

Ақтөбе облыстық кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты

АқМПИ жанындағы білім қызметкерлерінің біліктілігін көтеру аймақтық орталығы

Ә.Молдағұлова атындағы Ақтөбе гуманитарлық колледжі


Ақпараттық хат

Құрметті әріптестер!

Ә.Молдағұлова атындағы Ақтөбе гуманитарлық колледжі 2008 жылдың 19 қараша күні колледждің 85 жылдық мерейтойына арналған «Білім беру жүйесінде жаңа формация мамандарының кәсіби дайындығн» тақырыбында республикалық ғылыми-практикалық конференция өткізеді.

Конференция жұмысы төмендегі бағыттар бойынша жүргізіледі.

1. Кәсіби білім берудегі болашақ мамандардың құзіреттілігін қалыптастыру

2. Білім берудегі жаңа технологиялар: жүзеге асырылуы және мүмкіндіктері

3. Бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастырудың жолдары мен қазіргі бағыттары

4. Шағын комплектілі мектепке оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудағы жаңа инновациялық педагогикалық технологиялар

5. Жаңа тұрпатты мұғалім даярлаудың әдіснамалық, педагогикалық – психологиялық проблемалары

Конференция бағдарламасын уақытылы шығару мақсатында баяндама тақырыбын мына факс бойынша жіберуіңіздіге болады: Тел/факс: 8 (7132) 548994

Баяндамаларды 2008 жылдың 31 қазанға дейін мынадай электрондық поштамен жіберу керек: AGK_1@mail.ru

Конференция қортындысы бойынша материалдар жинағы шығарылады. Баяндама мәтіні конференцияны ұйымдастыру комитетіне электронды (дискетада немесе e-mail) және басылған нұсқада жіберілуі тиіс.

Материалдар жариялануы үшін мақаланың рәсімделуіне төмендегідей талаптар қойылады: баяндама мәтінінің көлемі 5 параққа дейін: шрифт – 14, Times New Roman KZ: жоларалығы: 1 интервал: парақтың параметрлері: жоғары және төменгі жағы – 2см, сол жағы 3 см, оң жағы – 1,5 см.

Баяндама аты (бас әріптермен) парақ ортасында жазылады. Екі интервалдан кейін автордың аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы келтірледі. Бір интервалдан кейін мекеменің толық аты, мекен- жайы (облыс, қала, аудан, ауыл) көрсетіледі. Үш интервалдан кейін баяндаманың негізгі мәтіні теріледі.Тіркеу формас:

1. Аты- жөні (толығымен)

2. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

3. Жұмыс істейтін орны, қызметі

4. Мекен-жайы (индекс міндетті түрде көрсетіледі)

5. Телефон (халықаралық байланыс кодымен; ұялы)

6. E-mail

7. Факс

8. Баяндама аты

9. Бағыты

10.техникалық құралдар қажеттілігі (иә, жоқ)

Қатысушылар үшін ұйымдастыру жарнасы – 1500 теңге «конференция, қараша» деген белгімен колледж есеп шотына аударылуы тиіс. Төлем туралы түбіртек көшірмесі баспа материалымен қоса жіберіледі. Жолсапар шығындары конференцияға қатысушылардың және жіберуші жақтың есебінен өтеледі.Банк реквизиттері:

РККП «Ақтөбе гуманитарлық колледжі»

РНН: 061800066985

БИК: 190301733

ИИК: 000609219

КБЕ: 16

АО АФ «Нұрбанк» Ақтөбе қаласы

Индекс: 030000

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Ақтөбе қаласы Есет батыр көшесі 73

Байланыс телефондары: 56-02-30, 54-18-43
Актюбинское областное управление образования

Актюбинский областной институт повышения квалификации и переподготовки кадров

Региональный центр повышения квалификации работников образования при АГПИ

Актюбинский гуманитарный колледж имени Алии Молдагуловой

Информационное сообщение

Уважаемые коллеги !

Актюбинский гуманитарный колледж им.А.Молдагуловой проводит 19 ноября 2008 года Республиканскую научно-практическую конференцию «Профессиональная подготовка специалистов новой формации в системе образования», посвященную 85 – летнему юбилею колледжа.

Работа конференции планируется по следующим направлениям:

1.Формирование компетентности будущих специалистов профессионального обучения.

2.Инновационные технологии обучения: перспективы и тенденции.

3.Современные тенденции формирования конкурентноспособной личности.

4.Современные инновационные педагогические технологии в организации учебно-воспитательного процесса в малокомплектной школе.

5.Методологические и психолого-педагогические проблемы подготовки учителей новой формации.

Для подготовки программы конференции темы докладов следует заблаговременно направить по факсу: тел/факс 8(7131)548994

Тексты докладов направлять до 31 октября 2008 года по электронному адресу: AGK_I@mail.ru

По итогам конференции планируется выпуска сборника материалов. Тексты докладов необходимо представить в оргкомитет конференции в электронном (на дискете или с-mail) и в бумажном варианте.

К оформлению статей предъявляются следующие требования объем доклада - до 5 страниц, шрифт 14, Times New Roman KZ; межстрочный интервал – одинарный, параметры страниц: верхнее и нижнее поле – 2см., левое поле – 3 см., правое поле – 1,5 см.

Название доклада, набранное прописными буквами, располагается по центру страницы. Под названием доклада следует пробел в 2 интервала. С правой стороны указываются инициалы и фамилия автора (ов), ученая степень, звание. Через 1 интервал пишется полное название организации, адрес (область, город, район, село). Через 3 интервала излагается основной текст доклада.

Регистрационная форма:

1.ФИО (полностью)

2.Ученая степень, звание

3.Организация, должность

4.Домашний адрес (с обязательным указанием почтового индекса)

5.Телефон (с кодом междугородней связи, сотовый)

6.Е-mail

7.Факс


8.Название доклада

9.Направление

10.Необходимость в технических средствах (да,нет)

Участники конференции высылают оргвзнос – 1500 тенге – на расчетный счет колледжа с пометкой «Конференция, ноябрь». Копия квитанции об оплате высылается вместе с материалами для публикации. Расходы участников конференции на проезд, проживание, питание – за счет командирующей стороны.

Реквизиты банка:

ГККП «Актюбинский гуманитарный колледж»

РНН: 061800066985

БИК: 190301733

ИИК: 16

АО АФ «Нурбанк» г.АктобеАдрес оргкомитета:

030000, г.Актобе, ул.Есет батыра, 73

Контактные телефоны:56-02-30, 54-18-43

Оргкомитет

Директорам школ !

Желательно принять участие в конференции.

Руководитель ГНМКЦ - Мухамбетова Ж.Ж.
Вниманию руководителей МО учителей математики школ

с русским языком обучения !

23.09.08г.
Очередные занятия групп «Олимпийские резервы» проводятся для учащихся 7-х классов 26 сентября (пятница) в 15.00 часов в СШ № 28
Ответственный: учитель СШЛ № 20.
Для учащихся 8 классов 24 сентября (среда) в 15.00ч. в СШ № 3

Приглашаются по 1 или 2 ученика 8 класса с каждой школы.

Ответственный: учитель СШ № 3.
Руководитель МО Жумагазина М.С.

Руководителям организаций образования!

В 2008-2009 учебном году ожидается комплексная проверка детских дошкольных организаций, миницентров, предшкольных классов. Необходимо привести в соответствие с прилагаемой памяткой деятельность указанных организаций образования.И.Исаева
Памятка


 1. Наличие Стратегии управления современным дошкольным образованием в регионе (создание целостной, эффективной системы управления дошкольным образованием в регионе, образовательными учреждениями, структурными подразделениями):

 1. обеспечение системного контроля за реализацией государственной политики, деятельностью организаций и исполнителей;

 2. принятие эффективных экономических управленческих решений; по восстановлению и развитию системы дошкольного образования;

 3. прогнозирование деятельности органов образования и дошкольной организации;

 4. обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного дошкольного образования;

 5. обеспечение законодательной, нормативной базы развития дошкольного образования в регионе;

 6. обновление содержания дошкольного образования, его методического обеспечения;

 7. повышение педагогического мастерства педагогов, направленного на повышение качества дошкольного образования;

 8. повышение экономической эффективности системы дошкольного образования в регионах;

 9. регулирование цивилизованных рыночных отношений (дополнительное образование);

 10. обеспечение общедоступности ДО средствами расширения целевого рынка;

 11. обеспечение общедоступности ДО средствами разработки новых образовательных услуг и альтернативных вариантов;

 12. повышение профессионального роста педагогов:

- возрастной состав;

- квалификационный уровень;

- образовательный уровень;

13) реализация государственной Программы функционирования и развития языков в РК на 2002-2010 г.г.;

14) преемственная связь уровней образования;

15) виды обеспечения дошкольного образования (бюджетные, частные, ведомственные, социальные, смешанные и т.д.);

16) повышения качества образования (наличие системы мониторинга);

17) обеспечение инвестирования дошкольного образования;

18) наличие альтернативных моделей дошкольного образования в регионах.
ІІ. Направления развития системы дошкольного образования в свете государственной политики развития образования в РК:


 1. Подходы, научные концепции управления развитием дошкольного образования:

а) наличие комплексно-целевых программ развития дошкольным образованием.

2. Содержание образования:

б) использование планов развития, комплексно-целевых программ по освоению новшеств.3. Технологии:

в) внедрение личностно-ориентированного образования.4. Учебно-воспитательный процесс:

г) обеспечение инновационных процессов. Получение качественно новых результатов. 1. Организация учебно-воспитательного процесса:

д) обеспечение многоуровневого, многоступенчатого, непрерывного образования в системах ДО – школа – ВУЗ.

6. Нормативно- правовое обеспечение:

е) наличие типовых документов, выступающих основой для разработки

собственных.

7. Кадровое обеспечение:

ё) наличие инновационных программ и методик подготовки и переподготовки кадров.8. Финансовое обеспечение:

ж) состояние бюджетного и внебюджетного финансирования.9. Материально-техническое обеспечение:

з) обеспечение качественных условий для развития детей и их жизнедеятельности.


ІІІ. Система пространства и сопровождения развития современного ДО:

 1. медико-валеологическое обеспечение;

 2. взаимодействие с семьей;

 3. взаимодействие с социумом;

 4. охрана безопасности и жизнедеятельности детей;

 5. обеспечение психолого-педагогической поддержки.


Сведения по выбору направлений на старшей ступени в 2008-2009 учебному году


Рет саны

 

  

Мектеп атауы

 

  

Барлық орта мектеп саны

 

  

10 класс

11 класс

қоғамдық-гуманитарлық бағыты (общественно-гуманитарное направление)

жаратылыстану-математика бағыты (естественно-математическое направление)

қоғамдық-гуманитарлық бағыты (общественно-гуманитарное направление)

жаратылыстану-математика бағыты (естественно-математическое направление)

оқу тілі (язык обучения)

оқу тілі (язык обучения)

оқу тілі (язык обучения)

оқу тілі (язык обучения)

қазақ (класс/оқушы саны)

орыс (класс/оқушы саны)

қазақ (класс/оқушы саны)

орыс (класс/оқушы саны)

қазақ (класс/оқушы саны)

орыс (класс/оқушы саны)

қазақ (класс/оқушы саны)

орыс (класс/оқушы саны)

1234567891011121314


барлығы©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет