Конкурсна документацијА Јавна набавка мале вредности гориво м2015-7 Децембар 2015. годинежүктеу 467.23 Kb.
бет1/3
Дата17.04.2016
өлшемі467.23 Kb.
түріКонкурс
  1   2   3
: dokumenti
dokumenti -> Конкурсна документација за јавну набавку добара: медицинска опрема екг апарати
dokumenti -> Конкурсне документације и продужењу рока
dokumenti -> Републикасрби ј а општа болница јагодина
dokumenti -> Конкурсна документацијА за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности материјал за трансфузијУ
dokumenti -> I мз налога -0
dokumenti -> Аритмии сердца
dokumenti -> Теоретические вопросы
dokumenti -> «И оптимист, и мама, и учитель »
dokumenti -> Стратегия долгосрочного развития Бауского края


ЈКП Зеленило и гробља Смедерево

Смедерево,Народног фронта бр.4

Телефон:026/4630-200

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ГОРИВО

М2015-7

Децембар 2015. године

ЈКП Зеленило и гробља Смедерево

Народног фронта 4

Смедерево

Број:М2015-7/5

16.12.2015. године
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012; 14/2015; 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број М2015-7/1 од 11.12.2015 године и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број М2015-7/2 од 11.12.2015 године припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности – ГОРИВА

број М2015-7

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара,

евентуалне додатне услуге и сл.


4

IV

Техничка документација и планови

4

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

5 – 8

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

9-17

VII

Образац понуде

18-21

VIII

Модел уговора

22-25

IX

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

26

X

Образац трошкова припреме понуде

27

XI

Образац изјаве о независној понуди

28

XII

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

29

XIII

Образац изјаве о испуњености додатних услова дефинисаних чл.

76. Закона30

Конкурсна документација има 30 страна

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ПИБ: 107333843, МБ: 20782633

Адреса: Народног фронта бр.4 Смедерево

Интернет страница: www.zelenilosd.rs
2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.


3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број М2015-7 је добро – гориво.


4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.5. Контакт

Лице за контакт Никола Величковић, е - mail адреса komercijala@zelenilosd.rs ,

факс 026-4622-073.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. М2015-7 је добро – гориво – ОРН 09100000 (горива),

09132100 (безоловни бензин), 09134220 (дизел гориво) 09133000 (течно нафтни гас ТНГ).
2.Партије
Предмет јавне набавке није подељен по партијама

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет набавке је набавка горива и то евро дизела,евро премијум бмб 95 и течно нафтни гас за потребе ЈКП Зеленило и гробља Смедерево.

Планиране количине горива за период трајања уговора су око 14.500 литара евро дизела ,15.500 литара евро премијум бмб 95 и течно-нафтни гас 8.000 литара. Дате количине су оријентационе те ће стога уговор бити закључен на процењену вредност набавке од 3.997.500,00 динара без ПДВ-а. Месечна потрошња евро дизела је од 1.100 до 1.200 литара, евро премијум бмб 95 је од 1.100 до 1.200 литара,течно нафти гас је од 550 до 650 литара. Наручилац ће планиране количине потраживати сукцесивно, према својим потребама и задржава право да смањи или одустане од наручивања поједине врсте и планиране количине робе.

Квалитет испоручене робе мора бити у складу са позитивним прописима и Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“ број 123/2012, 63/2013, 75/2013 и 144/2014).

Место испоруке је на свим продајним местима (бензинским станицама) у оквиру продајне мреже понуђача од којих је најмање једно на територији града

Смедерева .

Плаћање на бензинским станицама мора да буде путем платних

(корпорацијских) картица понуђача које бесплатно обезбеђује понуђач.

Наручилац мора да има статус приоритетног купца што значи да у случају поремећаја у снабдевању на тржишту нафтних деривата наручилац има приоритет у снабдевању.

Рок извршења набавке је до 01.09.2016 године, односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Нема.
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. Став 1. Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. Став 1. Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. став 1. Закона);;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) закона);

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).


1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) да има најмање једну (1) бензинску станицу на територији града Смедерева

2) да наручиоцу омогући плаћање на бензинским станицама искључиво путем платних (корпорацијских) картица које понуђач обезбеђује бесплатно;

3) да је понуђена цена у складу са важећим ценовником на дан 22.12.2015 године.


1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.

1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.


Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Испуњеност додатних услова из чл. Закона, за учешће у поступку предметне јавне набавке,понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1)за услове под редним бројем 1 и 2 - Потписан и оверен Образац изјаве (образац изјаве,дат је у поглављу XIII) Изјаве мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица оних понуђача из групе понуђача који испуњавају додатне услове.

2)за услов под редним бројем 3 – Потписан и оверен вежећи ценовник или извод из ценовника понуђача на дан 22.12.2015 године за подручје Смедерева.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начинa.


3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу


И З Ј А В У

Понуђач

(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке – Гориво, број М2015-7,испуњава све услове из чл.75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности из ове јавне набавке

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;


Место:___ ____ __ ___
Понуђач:

Датум:__________ _ ___


М.П.

______ ____ ____ __Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећуИ З Ј А В У

Подизвођач

(навести назив подизвођача)
у поступку јавне набавке – Гориво, број М2015-7, испуњава све услове из чл.75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности из ове јавне набавке

Место:___ ____ __ ___ Подизвођач: Датум:__________ _ ___ М.П. ______ ____ ____Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Ул. Ђуре Јакшића бр.1,11300 Смедерево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – горива, ЈН број М2015-7 - НЕ ОТВАРАТИ".Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.12.2015. године до 12.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

1)Попуњену, потписану и оверену Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75.

ЗЈН (поглавље V)

2)Попуњену, потписану и оверену Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 76.

ЗЈН (поглавље XIII) и доставити тражену документацију

3) Попуњен, потписан и оверен Образац понуде (поглавље VII)

4) Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2

ЗЈН (поглавље XII)

5) Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди (поглавље XI)

6) Попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене (поглавље IX)

7) Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (поглавље X) –

није обавезан

8) Попуњен, потписан и оверен модел уговора (поглавље VIII)

9) Споразум да се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке који садржи податке предвиђене чл. 81. ЗЈН случају да се подноси заједничка понуда)

10) Уверење о домаћем пореклу добара у поступку јавне набавке издат од стране Привредне коморе Србије (уколико понуђач жели да оствари право сходно одредби чл. 86. ЗЈН)


Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

  1   2   3


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет