Конкурсна документација за јавну набавку добара набавка путничког аутомобила у поступку јавне набавке мале вредностиДата03.05.2016
өлшемі419.68 Kb.
түріКонкурс

ДОМ ЗДРАВЉА

ДР. ДУШАН САВИЋ ДОДА

Број: 305/2015.

Дана: 21.04.2015. године

Б Е О Ч И Н

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-

ЈНМВ бр. 4/15

Април 2015.године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије број 124/12 и 14/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број: 302/14 од 21.04.2015. године, наручилац Дом здравља Др. Душан Савић Дода Беочин, је припремио


КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара ЈНМВ бр. 4/15 – набавка путничког аутомобила


  • поступак јавне набавке мале вредности -

Конкурсна документација садржи:
  1. Општи подаци о набавци
  1. Уптство понуђачима како да сачине понуду

3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и Упутство како се

доказује испуњеност тих услова
4. Изјава о испуњености обавезних услова
5. Образац изјаве о независној понуди

6. Образац понуде


7. Модел уговора


  1. Образац структуре цене

9. Спецификација предмета јавне набавке

1


  1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ


1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Дом здравља Др. Душан Савић Дода Беочин, ул. Светосавска бб, 21300 Беочин www.dzbeocin.rs

ПИБ:101235906

Матични број: 08071411

Текући рачун: 840-337661-19, Управа за трезор
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. ЗЈН

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључивања уговора о јавној набавци
1.3. Предмета јавне набавке :

Јавне набавка добара - путнички аутомобил

Назив и ознака из општег речника набавки : Путнички аутомобил – 34110000-путнички аутомобил


    1. Контакт лице:

Илија Кнежевић, помоћник директора, дипл.правник; Живан Станојевић, Шеф возног парка;

e-mail: dzbeocin@gmail.com


1.5. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:

Понуде са припадајућом документацијом достављају се лично или поштом у затвореној

коверти на адресу наручиоца – Дом здравља Др. Душан Савић Дода, ул. Светосавкса бб, 21300 Беочин, са обавезном назнаком „не отварати – понуда за јавну набавку ЈНМВ бр. 4/15 набавка путничког аутомобила“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење

понуда 04.05.2015.године до 10:00 часова.


Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде

примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се

неблаговременом
1. 6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда као и начину подношења пуномоћја

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Дома здравља Др. Душан Савић Дода у Беочину, ул. Светосавска бб, у сали за састанке, потрковље.

Понуде ће се отварати дана 04.05.2015. године у 10:30 часова.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача

морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку

пре отварања понуда.


1.7. Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 5 (пет)

дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3

(три) дана од дана њеног доношења.


2

II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

1) Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности (попуњен потписан и печатом оверен) - Поглавље IV

2) Образац изјаве о независној понуди (попуњен потписан и печатом оверен) - Поглавље V;

3) Образац понуде (попуњен потписан и печатом оверен) - Поглавље VI;

4) Mодел уговора (попуњен потписан и печатом оверен)- Поглавље VII;

5) Изјава на меморандуму (потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом Понуђача) о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине (ако је то случај);

6) ПОНУЂАЧ УЗ ПОНУДУ ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА СПЕЦИФИКАЦИЈУ ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА У СВЕМУ ПО ЗАХТЕВАНОЈ САДРЖИНИ ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА ЈН(глава IX)

Спецификација се даје на меморандуму(потписана од стране овлашеног лица и оверена печатом)
3. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре;

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

4. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се доказује на следећи начин:

1. Достављањем обрасца Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности - Поглавље IV конкурсне документације за понуђача (попуњен, потписан и оверен печатом).
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке o додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3

5. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. став 2.ЗЈН

Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

б) да гарантују да су имаоци права интелектуалне својине ( уколико је то случај ).

Изјаву, сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред наведених услова, понуђачи су дужни доставити (као саставни део понуде) на меморандуму, уредно потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом понуђача.
6. ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и

исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

Уз понуду обавезно прилажем захтевану спецификацију предмета (возила) ЈН на меморандуму.


7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

Понуду доставити на адресу: Дом здравља „Др Душан Савић Дода“Беочин, Светосавска бб, 21300 Беочин, Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ, ЈН 4/2015- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 4. маја 2015.године до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Отварање понуда ће се спровести 04.маја 2015.године у 10:30 часова у просторијама Дома здравља Беочин, сала за састанке- поткровље.Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији за јавну набавку поднети оригинални примерак писаног овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора бити са бројем и датумом издавања, и имати печат и потпис одговорног лица Понуђача.


4
8. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА

Предметна јавна набавка обликована је у једној партији.


9. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


10. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважан ако Наручилац прими допуну понуде, измену понуде или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу : Дом здравља „Др Душан Савић Дода“Беочин, Светосавска бб, 21300 Беочин, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности, уписати број ЈН 4/2015- КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.
11 Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самосталноподнео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
12. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV ).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
5
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

13. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач.1.до 6. Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,


- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.


Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
14.ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Комуникација у поступку јавне набавке ће се вршити на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са

припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуде, а Наручилац ће на захтев Понуђача одговорити у року од три дана од пријема захтева и истовремено ту информацију објавити на Порталу УЈН и на својој интернет страници www.dzbeocin.rs

Питања треба упутити на адресу здравља „Др Душан Савић Дода“Беочин, Светосавска бб, 21300 Беочин, са назнаком: За комисују за јавну набавку број 4/2015 – питања, или електронском поштом на адресу: dzbeocin@gmail.com.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.15.ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену иницијативу или као одговор на постављено питање од стране заинтерисованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију.

6

Тако формулисане измене или допуне биће објављене на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца. Наручилац ће уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца.


16.ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.


У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се да је иста дата без ПДВ.

Цена је фиксна и не може се мењати.


Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.
17.РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА

Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих захтева прихватљивост понуде


17.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања: најдуже 5 дана од закључења Уговора и испостављања профактуре.


17.2 . Захтеви у погле ду начина, рока и услова плаћањ а
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.
17.3. Захтеви у погле ду рок а и места испорук е
Рок за испоруку возила не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора. Место испоруке је на адреси понуђача.
Гаранција почиње да тече од дана извршене испоруке. У оквиру гаранције обухваћено је возило са свим својим склоповима.
18.ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
19.КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Избор између достављених прихватљивих понуда извршиће се применом критеријума:

-најнижа понуђена цена

7

20. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене стучне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају захтеве из конкурсне документације, тј.

понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.


21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

1) уколико није благовремена уколико поседује битне недостатке

2) уколико није одговарајућа

3) уколико ограничава права наручиоца

4) уколико условљава права наручиоца

5) уколико ограничава обавезе понуђача

Битни недостаци понуде су прописани чланом 106. Закона о јавним набавкама.


22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном, поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

23. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити достављена понуђачима у року од три дана од дана доношења.


24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од пет дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом

113. ЗЈН.
25. ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Подаци које је понуђач као поверљиве означио у понуди биће коришћени само за поступак јавне небавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

8

Наручилац ће као поверљива третирати документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“. Неће се сматрати поверљивим цена и други подаци из понуде који су од значаја примену елемената критеријума и рангирање понуда.Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.


26. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, у ком случају долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење затева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати прописану таксу у износу од 40.000,00 динара на рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 253; модел 97; позив на број: број или ознака јавне набавке сврха:: Републичка административна такса за јавну набавку број ЈН 4/2015, корисник (прималац): Буџет Републике Србије. За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама.

9
III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњаваобавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре л. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);


3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона);

ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН – Поглавље IV конкурсне документације

10

IV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 04/2015


У складу са чланом 75. ЗЈН („Путнички гласник РС“ број 124/2012 и 14/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу
И З Ј А В У

Понуђач из

Адреса: матични број:

Испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН 4/2015, и то да:

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. није му изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4. измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије или стране државе када име седиште на њеној територији;

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац праваинтелектуалне својине;Датум

Потпис овлашћеног лица


М.П.

11


ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75 Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу


И З Ј А В У
Подизвођач ( назив подизвођача) у поступку јавне набавке добара – једног путничког возила, за потребе наручиоца, у складу са спецификацијом, ЈНМВ бр. 4/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу сапрописима Републике Србије;

5) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права

интелектуалне својине;Место:

Подизвођач:


Датум:

М.П.
Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подивзођача и оверена печатом.

12


V. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) ЗЈН („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/15), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:


И З Ј А В У
Изјављујем да понуду број _од 2015. године, припремљену на основу позива за достављање понуда у предмету јавне набавке мале вредности број ЈН 04/2015 – Набавка ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА за Дом здравља „Др Душан Савић Дода“Беочин, објављеног дана 23.априла 2015. године на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници Дома здравља „Др Душан Савић Дода“Беочин, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.Датум

13

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђачаVI. ПОНУДА

Број ______ од _______ 2015. године,

за јавну набавку добра – једног путничког возила, на основу позива за подношење понуда упућеног понуђачима дана 23.04.2015. године
ЈНМВ бр. 4/2015
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ


Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача (е-маил)
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање

уговора

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ


А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податкео свим учесницимазаједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
14

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)


Назив подизвођача:

Адреса:Матични број:Порески иднетификациони број:Име особе за контактПроцена укупне вредности набавке коју

ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити

подизвођач:


2)


Назив подизвођача:

Адреса:Матични број:Порески иднетификациони број:Име особе за контактПроцена укупне вредности набавке коју

ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити

подизвођач:


Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребноје да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

15

4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)


Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:Матични број:Порески иднетификациони број:Име особе за контакт
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески иднетификациони број:Име особе за контакт
3)

Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески иднетификациони број:Име особе за контакт
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребноје да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког поуђача

који је учесник у заједничкој понуди..

16

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ

Предмет јавне набавке број 4/2015 је набавка добра – једно путничко возило, према опису и карактеристикама из спецификације, за потребе наручиоца.
Укупна цена без ПДВ-а, са свим зависним трошковима:
Укупна цена са ПДВ-ом, са свим зависним трошковима
Рок и начин плаћања:
Рок испоруке: (услов:не дужи од 10 дана)
Гарантни период: (на мотор, боју, каросерију)
Година производње возила


Рок важења понуде: (услов: минимум 30 дана од дана отварања понуда)
Начин давања понуде:

самостално

са подизвођачем

група понуђача

(заједн. понуда)

Датум Понуђач
М.П.

Напомене:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
17
VII. МОДЕЛ УГОВОРА

о набавци путничког аутомобила

закључен дана . године, у Новом Саду, између:

1. Дом здравља“Др Душан Савић Дода“Беочин, Светосавска бб, Беочин, ПИБ:101235906, МБ:08071411 кога заступа директор Момени Седехи Др Масоуд (у даљем тексту: Наручилац),


и
2. из , ул. бр. , кога
заступа _______________ (у даљем тексту: Добављач),

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник Републике Србије“, брoj 124/12 и 14/15 у даљем тексту: Закон), на основу

позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана 23.04.2015. године године, спровео поступак јавне набавке једног путничког возила, за потребе Наручиоца, у

поступку јавне набавке мале вредности број 4/2015


- да је Добављач дана 2015. године (попуњава Добављач ), доставио понуду број:

, (попуњава Добављач ) која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца и саставни је део уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача и Одлуке о избору најповољније понуде број: од .2015
године, (попуњава Наручилац), изабрао Добављача за набавку возила. ПРЕДМЕТ
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја једног путничког возила (у даљем тексту: возила), а у

свему према конкурсној документацији бр. 4/15 и прихваћеној понуди бр._ од2015.године.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна цена за возила из члана 1. овог Уговора износи

(словима:

става није урачунат порез на додату вредност (ПДВ) који износи динара, тако да је укупна цена са урачунатим ПДВ-ом динара.


18
Члан 3.
Уговорна цена из члана 2. овог Уговора обухвата и следеће: трошкове транспорта, шпедитерске трошкове, осигурање у транспорту, деконзервацију, припрему возила за испоруку и друге зависне трошкове. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.


РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА


Члан 4.
Плаћање се врши:
Плаћање се врши у року од пет (5) дана од дана испоруке возила и испостављања исправне фактуре - на текући рачун Добављача број који се води код банке у и наведен је у рачуну.
Члан 5.
Добављач се обавезује да возило које је а чине предмет овог Уговора, испоручи у року од најдуже 10 дана од дана потписивања овог Уговора. Испорука возила обавиће се у седишту Понуђача.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 6.
Квантитативни и квалитативни пријем предмета овог Уговора, извршиће представници уговорних страна, у месту испоруке назначеном у члану 5. овог Уговора, што се потврђује потписом Записника присутних овлашћених лица.
У Записнику о квантитативном и квалитативном пријему возила, уноси се и број отпремнице по којој је возило допремљено.
Записник о квалитативном и квантитативном пријему и достављена фактура Добављача, представљају основ за плаћање укупне уговорене цене.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 7.
Добављач се обавезује:
- да испоручи возило које је предмет овог Уговора, у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде;

- да приликом испоруке возила преда Наручиоцу сву оригиналну документацију која се односи на предметно возило;


- да обезбеди одржавање предметног возила у сопственој сервисној мрежи на територији Републике Србије или у другим овлашћеним сервисним центрима на територији Републике Србије у периоду трајања гаранције;
- да за предметно возило изда гаранцију произвођача под условима из прихваћене понуде;
- ако се записнички утврди да испоручено возило има недостатке у квалитету и очигледне грешке, Добављач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања Записника о

рекламацији. У супротном, возило се не сматра примљеним што представља разлог за раскид овог Уговора.

19ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Наручилац се обавезује да:
- у месту испоруке, записнички констатује квантитативни и квалитативни пријем предметних возила;

- прегледа исправност документације која прати возило;;


- возило користи у складу са препорукама произвођача;
- изврши плаћање уговорене цене у складу са чланом 4. овог Уговора.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.
Ако Добављач касни са испоруком возила које је предмет овог Уговора више од уговореног рока, Наручилац има право да наплати уговорну казну у висини 0,10 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише до 25 календарских дана. Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор уколико Добављач закасни са испоруком дуже од 25 дана. Клаузула из претходног става се не примењује ако је кашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем возила од стране Наручиоца.
СЕРВИС ВОЗИЛА
Члан 10.
Добављач се обавезује да обавља редовне сервисне прегледе возила и то у сопственој сервисној мрежи на територији Републике Србије или у овлашћеним сервисним центрима на територији Републике Србије како је назначио у својој понуди за доделу уговора. Добављач је дужан да у тренутку закључења овог Уговора, достави Наручиоцу списак сервиса на територији Републике Србије где ће одржавати возило, са адресама и назначеним радним временом.
Члан 11.
Добављач је дужан да у гарантном периоду од месеца/и отклања све кварове на возилу које је предмет овог Уговора. Добављач је дужан да уз возило достави и гарантни лист који ће бити оверен даном примопредаје возила.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 12.
Све евентуалне спорове који настану из овог Уговора или поводом њега, уговорне стране ће покушати да реше споразумно. Уколико у томе не успеју, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду
ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
За све што није регулисано овим Уговором, сходно се примењују одредбе Закона о облигационим односима.

20
Члан 14.


Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свакој уговорној страни припада по 2(два) примерка.
НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ

21

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА


У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у

табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСДУКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.


Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничкимспецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.


Напомена: достављање овог обрасца није обавезо.

Датум Потпис понуђача

М.П.


22
IХ СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је набавка добара – Путнички аутомобил са 5 седиштаДИМЕНЗИЈЕ ВОЗИЛА

Међуосовински размак (mm)

од 2580 до 2590

Дужина возила (mm)

од 4050 до 4060

Висина возила (mm)

од 1510 до 1520

Укупна ширина без / са ретровизорима (mm)

од 1990 до 2000

Број врата

5

Број седишта

5

Висина од тла оптерећеног возила (mm)

од 160 до 170


МОТОР И ПЕРФОРМAНСЕ

Bрој цилиндара

4

Радна запремина мотора

од 1140 до 1150

Максимална снага (кW/kS)

од 50/68 до 60/82

Довод ваздуха

Атмосферски

Максимални обртни моменат (Nm) при рпм

од 105 при 4200 до 110 при 4300

004434304300)Гориво

Безоловни бензин

Еколошки стандард

EURO 5b+

Комбинована потрошња (l/100 km)

од 5.5 до 6.0

Погон

На предње точкове

Маса празног возила спремног за вожњу (kg)

од 940 до 950

Гуме напред/позади

185/65 Р15

Број преносних односа напред

5

Запремина резервоара за гориво (l)

од 45 до 55


ОСТАЛА ОПРЕМА

ABС + систем помоћи при наглом кочењу (AFU)

Надзор стабилности возила ESP + контрола проклизавања

Серво управљач

Мултимедијални систем МЕДИА НАВ са кoмандама при управљачу

Светла за маглу

Дељива задња клупа 1/3 - 2/3

Ваздушни јастук за возача и сувозача

Бочни ваздушни јастуци

Ручни клима уређај

23

Самозакључавање возила у вожњи

Браници у боји каросерије

Даљинско централно закључавање

Електрични подизачи стакала напред

Осветљен пртљажни простор

Затамњена стакла

Упозоритељ за незакопчан возачев и сувозачев сигурносни појас

Прибор за пушаче

Индикатор промене брзине

Грејано задње стакло

Aутоматско паљење кратких светала

ISOFIX причвршћивачи позади

Резервни точак нормалне величине

Украсни поклопци точка 15“ Арацаји

Три наслона за главу позади

Двобојна унутрашњост

Боја металик

Комплет прве помоћи

Уже за вучу

Комлет сијалица

Светлећи прслук

ПП апарат

Гумене патоснице

Конкурсна документација за ЈН број 4/201524
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет