К‡рделі зат есімДата17.04.2016
өлшемі100.48 Kb.

К‡РДЕЛІ ЗАТ ЕСІМ


Советтік тіл білімініњ осы саладаѓы жетістіктеріне с‰йене отырып, ќазаќ тіліндегі к‰рделі сµзжасамныњ µзіндік ерекшелігін терењірек зерттеп, толыѓыраќ таныѓан ѓалым – Кєкен Аханов. Ол к‰рделі сµздіњ басты мынадай белгілерін атайды:

1)к‰рделі сµз кемінде екі т‰бірдіњ бірігуінен тіркесуінен, ќосарлануынан, ќысќарылуынан жасалады.

2) к‰рделі сµз жасайтын б±л сыњарлар семантикалыќ жаѓынан да, морфологиялыќ, синтаксистік жаѓынан да т±тасып, бір ѓана ±ѓымды білдіреді.

3) к‰рделі сµздіњ ќ±рылымдыќ т±тастыѓы б±зылмайды, оныњ сыњарларынын арасына сыналап басќа бір сµз кіргізуге жєне олардыњ орнын ауыстыруѓа да болмайды.

4) к‰рделі сµздіњ сыњарлары т±тас бір ауа т‰йдегімен ‰зіліссіз айтылады, бір ѓана дауыс екпініне баѓынады. Шынында да ќай сµздіњ де жалпы сµздік бітім, сµздік тиянаќ алуы, сµздіњ т±тастыѓы “единство слова” екпінмен байланысты. Екпінніњ сµзжасамдаѓы осы ќызметін Вильгельм фон Гумбольдт кезінде µте дєл басып айтќан.

Ќазаќ тілшілерініњ к‰рделі сµздерді жалпы тµрт т‰рге бµліп ќарауынан б±л тµрт белгі айќын кµрінеді. Б±л жерде бір кµњіл ќоятын нєрсе – жалпы к‰рделі сµз атаулыѓа тєн жањаѓы тµрт белгініњ тµртеуі т‰гел к‰рделі зат есімнен ѓана табылады. К‰рделі зат есім де солай екі сµздіњ бірігуінен, ќосарлануынан, ќысќаруынан жасалады. Соѓан байланысты оны ќазір тµртке бµліп ќарайды: біріккен к‰рделі зат есім, тіркескен к‰рделі зат есім, ќосарланѓан к‰рделі зат есім, ќысќарѓан к‰рделі зат есім.


Біріккен к‰рделі зат есімдер

Біріккен, кіріккен сµздер де сµз тіркестері сияќты о баста толыќ маѓынала екі сµзден ќ±ралѓан, єдепкіде олар т‰рлі байланыстаѓы сµз тіркестерінен біріккен. Біріккен сµздер шыѓу, даму жаѓынан сµз тіркесімен байланысты болѓандыќтан, олардыњ ±ќсастыѓы жазуда ќиындыќ туѓызып ж‰р. Сондыќтан сµз тіркесінен біріккен сµздіњ басты айырмашылыѓы ќайсы деген с±раќ туады. Сµз тіркесі - кемінде екі маѓыналы толыќ сµден кейде т‰йдекті тіркестен ќ±ралып, жања грамматикалыќ маѓына білдіру ‰шін сабаќтаса байланысќан сµздер тобы. Б±л аныќтамада “жања грамматикалыќ маѓына” дегенде ерекше назар аудару керек болады. Єдетте єрбір толыќ маѓыналы сµздіњ єрі лексикалыќ, єрі грамматикалыќ маѓыналары болады. Мысалы зєулім сарай, Орал µњірі деген сµз тіркестерініњ ќ±рамындаѓы сын есім мен зат есім жєне жалќы есім мен жалпы есім - ол сµздердіњ грамматикалыќ маѓыналары. Солардыњ µзара тіркесуі нєтижесінде жања аныќтауыштыќ маѓына пайда болѓан. Осындай аныќтауыш, толыќтауыш, пысыќтауыш, баяндауыш дегендер - толыќ маѓыналы сµздердіњ тіркесуі нєтижесінде пайда болатын жања грамматикалыќ маѓыналар. Сµздердіњ бірігуінен ондай маѓына тумайды, ол бастаѓы синтаксистік ќатынасын жойып, лексикалыќ маѓына тудырады. Сµйтіп біріккен сµз дегеніміз – о бастаѓы кемінде толыќ маѓыналы кемінде екі сµздіњ т±тасып жымдасуы нєтижесінде єдепкі лексика-грамматикалыќ маѓыналарынан айырылып, жања лексика-грамматикалыќ маѓына тудыратын сµздер бірлестігі. Мысалы адалбаќан, бірќазан, кµкќ±тан, балыќкµз сияќты біріккен сµздердіњ ќ±рамындаѓы сын, сан, зат есімдер - бір б‰тінді тегіне ќарай бµлшектегендегі грамматика-лексикалыќ маѓыналары. Олар µзара басќа сµздермен “отасќанда” бірігіп, бірт±тас сµз болѓанда, б±рынѓы маѓыналыќ дербестігін, лексика-грамматикалыќ маѓыналарын, б±рынѓы синтаксистік ќатынасын да , байланысын да жояды. Жања сапалы туынды сµзге айналады.Кіріккен к‰рделі зат есімдер

Кіріккен сµз дегеніміз – екі сµздіњ бірігу нєтижесінде іштей морфемалыќ, дыбыстыќ µзгеріске ±шырап, єбден жымдасып, т±тасып кеткен к‰рделі сµздіњ бір т‰рі. Олардыњ бірќатары ќазіргі тілде сµздікте ќ±рамын жойып, ќ±рамды сµзге айналса, бірќатарыныњ ќ±рамындаѓы сµздердіњ б±рынѓы маѓыналары кµмескіленіп, бірт±тас сµзге айналѓан. Солай болудыњ екі т‰рлі себебі бар: 1)маѓыналыќ т±тастыќ, 2)лексикалыќ т±тастыќ. Б±лар бірін-бірі тудыратын, µзара ±дасќан бір нєрсеніњ екі жаѓы: екі сµздіњ байланысы к‰шейіп, бір лексикалыќ единицаѓа айналу барысында олардыњ ќ±рамындаѓы сµздер дербестігін жойып, єрт‰рлі µзгерістерге, єсіресе, фонетикалыќ µзгеріске ±шырай береді. Сол µзгерістер нєтижесінде біріккен сµздер кіріккен сµздерге айналады. Соњѓылар тілдіњ жалпы дыбыс зањдарына негізделген болса, ол µзгерістер сµздердіњ жымдасып, т±тасуын к‰шейтеді.

Сµздер ќ±рамында жєне т‰бірлер мен ќосымшалар арасында пайда болатын дыбыс µзгерістері тек акустикалыќ ќана ќ±былыс емес, олар сонымен ќатар сµз бен сµз, т‰бір мен морфема арасын ќиюластыратын амал. Осы т±рѓыдан ќараѓанда біріккен сµздердіњ тек т±рѓан орындары бойынша ќабыса байланысуы олардыњ тарихи синтаксистіњк амалы болса, сол байланысты бекемдей т‰сетін ќосымша фонетикалыќ байланыс амалы – сµз арасыныњ дыбыстыќ µзгеріске ±шырауы деп білеміз. Мысалы: б‰гін, биыл, ќарлыѓаш, пісес, ышќыр сияќты кіріккен сµздердіњ ж±мырланѓан бірт±тастыќтары еш к‰мєн келтірмейді. М±ндайлардыњ кірігіп ж±мырланѓаны сонша, єшейінде оларды бір дара сµз деп ±ѓынамыз. Біраќ тарихи жаѓынан біріккен, біріге ж‰ріп кіріккен сµз екенін лингвистикалыќ барлау жасау арќылы айќындауѓа болады. Солай еткенде сол к‰рделі сµздердіњ пайда болу схемасы мынадай екені байќалады: сµзден – сµз тіркестері, сµз тіркестерінен------- лексикалыќ тіркестер, лексикалыќ тіркестерден-------- біріккен сµздер, біріккен сµздерден-----кіріккен сµздер жасалады.

Сµздердіњ кірігуініњ ±заќ-сонар тарихи жасалу тєсілдері бар. Сондыќтан олардыњ бірігіп бір сµз болу дєрежесі єр алуан. Оны кіріккен сµздерден байќауѓа болады.

Екі сыњары да µзгеріліп, кіріккендері: б‰гін, сексен, ќайтып, т‰регел, єпер, ќырѓ±лаќ, ќайнене.

Не алдыњѓы, не соњѓы сыњарларыныњ дыбыстыќ ќ±рамына µзгеріс енген кіріккен сµздер: кµгал, ќолѓап, ќ±лагер, жарѓанат, кµкжµтел, бегзат, жегжат, жалмауыз, боѓауызщ, белуардан, ќайната, белбеу, есуас.

Осылай дыбыс ќ±рамы µзгеріп, кіріккен сµздер мысалдарды кісі аттарынан кµп келтіруге болады: Тоѓжан, Дєметкен, Ќ±рманѓазы, Сєкен.

0000000000000Ќосарланѓан к‰рделі зат есімдер

Тіліміздегі ќосарланѓан к‰рделі зат есімдер µздерініњ ќолданымдыќ сипаты жаѓынан єркелкі болып келеді. Олардыњ ењ бір ‰лкен тобы – халыќтыќ сипаттаѓы, ќалыпты ќосарланѓан зат есімдер. Б±ларды ќ±рылымы жаѓынан бірнеше т‰рге бµліп, былай ж‰йелеуге боглады. Б±л ретте алдымен екі сыњарыныњ екеуі де т‰бір болып келетін жєне жеке-жеке ќолданыла беретін екі сыњарыныњ да маѓынасы ап-айќын ќосарланѓан к‰рделі зат есімдерді бµле, жеке айту керек. Себебі м±ндай байырѓы к‰рделілер тілімізде бірталай. Кейбірі , мысалы: ас-су, бай-манап, би-болыс, аѓа-іні, бай-бєйбіше, ер-азамат, дос-жар, ел-ж±рт, ќайыр-садаќа, т‰р-т±лѓа, ќадір-ќасиет, жол-жора.,бас-кµз, ќыз-келіншек т.б.

Б±л келтірілгендер тєрізді халыќтыќ сипаттаѓы, ќалыпты к‰рделілердіњ кейбіреуініњ алдыњѓы не соњѓы сыњары, кейде екі сыњары да ‰шінші жаќ тєуелдік жалѓауында ќолданылады. Мысалы: кµші-ќоны, дені-ќары, бет-аузы, ±шы-ќиыры . Сондай-аќ келі-келсап та ќосарлана жасалѓан, халыќтыќ сипаттаѓы ќалыпты к‰рделі зат есім. Біраќ ілгерідегі к‰рделілерден б±л ќ±рылымдыќ жаѓынан сєл µзгешелеу. Оныњ соњѓы сыњарыныњ µзі – кіріккен к‰рделі зат есім. Келі жєне сап т‰бірлерінен ќ±ралѓан композита. Ќосарланѓан кейбір к‰рделі зат есім этнографиялыќ атау да болып келеді. Ќалќам-ау, бірдеме десейші, осылай ж±м-ж±м ойнаѓанда ‰ндемей т±рамыз ба (І. Есенберлин).

Тілімізде б±л аталѓандардан басќа да екі т‰бірдіњ ќосарлануынан туѓан халыќтыќ сипаттаѓы ќалыпты к‰рделі зат есімдер бар. Біраќ олардыњ бір сыњарыныњ маѓынасы кµмескі болып келеді, соѓан байланысты ол сыњар µз алдына жеке ќолданылмайды. Мысалы: жіп-шу, тиын-тебен, ќыз-ќырќын, сай-с‰йек, т±ќым-т±ѓиян, хабар-ошар, абысын-ажын, ер-т±рман, ќару-жараќ, айла-шарѓы таѓы осы сияќтылар.

Екі сыњары да жеке бµліп алуѓа келмейтін, екі сыњарыныњ маѓынасы да айќын емес, ќосарланѓан к‰рделі зат есім тілімізде онша емес, ара-т±ра ѓана кездеседі: абыр-сабыр, ап-сап, жекпе-жек. ‡рімжіде Оспанѓа сот ж‰ріп жатќан кµрінеді, сол іс бітсін, ап-сап басылсын. (Ќ. Ж±маділов).

Халоыќтыќ сипаттаѓы ќалыпты к‰рделі зат есімдердіњ сыњарлары ‰немі б±лай т‰бір болып келе бермейді. М±ндай ќосарланѓан к‰рделілердіњ бір сыњары ара-т±ра туынды сµз ретінде ±шырасады. Ондай ќ±рылымды ќосарланѓан к‰рделі зат есімдерге мына тєрізді тіл ќ±былыстарын жатќызуѓа болады: аѓайын-туѓан, аќын-жазушы, µнер-білім, тамыр-таныс, наыќ-таныќ, береке-бірлік, кимешек-шарша, жиын-той, ж±ппа-даќ, тарту-таралѓы т.т. Соњѓы ќосарланѓан к‰рделі зат есімніњ екінші сыњарыныњ маѓынасы да кµмескі. Сондыќтан ол жеке к‰йінде ќолдан

ылмайды.

ЌЫСЌАРЃАН К‡РДЕЛІ ЗАТ ЕСІМДЕР

Ќазіргі ќазаќ тілінде ќысќарѓан зат есімдер Октябрь революциясынан кейінгі кезењде орыс тілі єсерінен пайда болѓан тілдік ќ±былыстар ќатарына жатады. К‰рделі зат есімдердіњ б±л т‰рі ќ±рамындаѓы компоненттерініњ біржола єрі ќысќару, єрі бірігу тєсілінен жасалады. Демек, ќысќарѓан зат есімдер тудыруѓа сµзжасамдыќ т±лѓалардыњ ешќандай ќатысы болмайды. Ќысќарѓан зат есімдер кемінде екі сµздіњ ќысќара бірігуінен я біріге ќысќаруынан жасалатыны байќалады. Олар ѓылыми-техникалыќ, ќоѓамдыќ-саяси терминологияда, мекеме, ±йым аттарында ±шырасады. Ќазіргі ќазаќ тіліндегі ќысќарѓан зат есімдердіњ дені - орыс тілінен я орыс тілі арќылы батыс европалыќ тілдерден ауысќан жасалымдар.

Ќазаќ тіліндегі єрбір ќысќарѓан зат есім µз ќ±рамына енген компоненттерініњ ќай сµз табына жататынына ќарамастан, бір ѓана ±ѓымныњ атауышы ретінде ќолданылады. Барлыќ ќысќарѓан сµздер сµз табы ретінде тек ќана зат есімге жатады жєне жасалу тєсіліне ќарай 4 топќа бµлінеді:


  1. Дыбыстыќ я єріптік ќысќарымдардан жасалѓан зат есімдер.

  2. Буындыќ я бµліктік ќысќарымдардан жасалѓан зат есімдер.

  3. Дыбыстыќ, єріптік жєне буындыќ ќысќарымдардан жасалѓан зат есімдер.

  4. Буындыќ я бµліктік ќысќарым мен т±тас сµз бірікпесінен жасалѓан зат есімдер.

Сайып келгенде, ќазіргі ќазаќ тілінде ќолданылып ж‰рген ќысќарѓан зат есімдердіњ ќай типін алсаќ та, олардыњ ішінде оры тілінен тікелей ауысып келген кірмелер саны барынша кµп. Жєне ќазаќ тіліндегі барлыќ ќысќарѓан сµздер орыс тіліндегі ќысќару ‰лгісімен жасалѓан деуге болады. Жалпы алѓанда, ќысќарѓан сµздер, яѓни ќысќарѓан зат есімдер, ќазаќ тілініњ µз табиѓактына етене ќ±былыс еместігі байќалады.
Субстантив зат есім

Ќазаќ тілінде зат есімнен µзге сµз таптарыныњ бєрі субстантивтенеді, яѓни зат есім сияќты бєрі септеледі, тєуелденеді, кµптеледі. Субстантивтену деп, єдетте, сµз маѓынасыныњ заттыќ тиянаќтылыќ алуын тайтады.

Семантикалыќ тєсілмен жасалатын субстантивтер µздерініњ ќ±рамы жаѓынан негізінен екі т‰рлі болып келеді:

Жалањ ќ±рамда субстантивтер, к‰рделі ќ±рамды субстантивтер.

Жалањ ќ±рамды субстантивтер – ќазаќ тілінде сµз таптарыныњ субстантивтену дєрежесі бірдей емес. Тіпті, бір сµз табына тиісті тіл ќ±былыстараныњ µздері де субстантивтенуі жµнінен іштей єркелкі болып келеді.

Тілімізде –асы, (-есі) ж±рнаѓымен келетін зат есімдік жасалымдар кµп емес, санаулы-аќ:шыѓасы, кµресі, бересі, аласы,ќыласы сияќтылар ѓана. Б‰гінде олардыњ бєрі субстантивтеніп, єбден зат есімденіп кеткен. Шыѓасы, кµрес, ќылас, аласы, бересі туылымдары білдіретін маѓынасы жаѓынан етістіктіњ –атын, (-етін) т±лѓалы есімше т‰ріне кµбірек келіњкірейді. Олардыњ о бастаѓы осы етістік ќыры бірте-бірте бєсењ тартып, кейін келе біржола заттыќ сипат алып кеткен.

Ал былѓары//б±лѓары туылымыныњ т‰п-тегі б±лѓар жєне болѓар

этнониміне барып тіреледі. Ол тілімізге єуелде ќазаќы, ќалмаќы сµздерініњ ‰лгісінде, сын есім т‰рінде кірген. Содан субстантивтене келе, кейін µзініњ сын есімдік тегінен алыстай-алыстай, м‰лдем заттанып кеткен. Яѓни, дербес зат есімге айналѓан. Демек, осы к‰нгі жалпыѓа мєлім, ќазаќ арасына кењінен тараѓан былѓарыныњ шу бастаѓы шыќќан жері, отаны – Еділ бойындаѓы б±лѓар//болѓар елі болѓанѓа ±ќсайды.

Реестрлік сµз дєрежесінсе жеткен субстантивтер ќазаќ тілінде соншалыќты кµп болмаѓанымен ара-т±ра кездесіп отырады. Оларѓа мысалы, мына тєрізді субстантивтерді жатќызуѓа болады: кµтерем, т‰стік, ауру, науќас, сырќат, т±њѓыш, жартылыќ, ыстыќ, шала т.б. Жалпы сын есім сипатындаѓы тіл ќ±былыстары кейін келе к‰нделікті ќолданылу барысында µздерініњ ењ єуелі сындыќ сипаты негізінде заттыќ та сипат ањѓартатын болѓанѓа ±ќсайды Жеке бір сµздіњ бойындаѓы осы соњѓы заттыќ сипат оныњ алѓашќы сындыќ сипатынан ќаншалыќты “ќара ‰згені, іргесін ќаншалыќты аулаќ салѓаны” т±тас сµйлем ішінде, контекстте айќын кµрінеді.

Жалпы халыќтыќ субстантивтер. Жалањ ќ±рамды субстантивтердіњ кµпшілігі жапыхалыќтыќ сипаттаѓылар. Олардыњ субстантивтік сапасы, єсіресе, маќал-мєтелдерде аныѓыраќ сезіледі: аттыѓа еріп жаяудыњ тањы айырылыпты; бµріктініњ намысы бір; кµп корќытады, терењ батырады; ханныњ к‰ні ќараѓа т‰седі; ќорќаќты ќуа берсењ - батыр болады.

К‰рделі ќ±рамды субстантивтер. Тілде семантикалыќ тєсілмен жасалѓан к‰рделі субстантивтердіњ статусын аныќтаудыњ едєуір ќиындыѓы бар. Себебі, олар µздерініњ сырт ќалпы, т±лѓасы жаѓынан бірде синтаксистік тєсілмен жасалѓан к‰рделі зат есімдермен байланысты болып келсе, енді бір жаѓдайда фразеологизмдік ќ±былыстармен барып ±ласады. Бір-бірінен табиѓаты бµлек осы ‰ш сала тіл ќ±былысыныњ ара-жігін кейде айырып болмайды. Мысалы мына бір тіл ќ±былыстарына кµњіл аударып кµрейік: аќсаќал, бойжеткен, атќамінер, шолаќ етек, ќаратаяќ, еркеккіндікті, кµн етікті, к‰н ќаќаты, тікбаќай, ш‰йкебас, ќолжаулыќ т.б. Сырт ќараѓанда б±лардыњ бєрі - субстантивтер. Біраќ бєрініњ субстантивтерініњ дєрежесі біркелкі емес.
Есімдіктердіњ сµзжасамы

Басќа сµз таптарына ќараѓанда есімдіктердіњ жасалу жолдары тілімізде онша к‰рделі емес, м±ныњ µзі есімдіктердіњ табиѓатымен тыѓыз байланысты. Зерттеушілердіњ айтуынша, ќазаќ тіліндегі жалпы есімдіктердіњ саны 60-70 тен аспайды екен. Демек, олардыњ жасалу жолдарындаѓы зањдылыќ осы аз мµлшермен де байланысты болса керек. Дегенмен де есімдіктердіњ де жасалу жолдарында бас ќа сµзтаптары сияќты синтетикалыќ жєне аналитикалыќ тєсілдер орын алып отырады. М±ндай тєсілдер есімдіктердіњ єрбір жкек т‰рлерінде байќалып ќалады. Солардыњ кµрінісін µзара жинаќтаѓанда, есімдіктердіњ жасалу жолдарын тµмендегіше саралауѓа болады:Синтетикалыќ жолмен жасалѓан есімдіктер

Есімдіктердіњ б±л жасалу жолында бірќатар ж±рнаќтар ќатысады. Олар есімдіктердіњ µзіне жалѓанып, белгілі-бір маѓынаны онан сайын айќындап, наќтылай т‰седі. Сан жаѓынан алѓанда, ондай ж±рнаќтар онша кµп те емес.Ќ±ранды –а+у ж±рнаѓы. Б±л ж±рнаќ, негізінен алѓанда, сілтеу есімдікті сµздерге жалѓанып, сілтеу маѓынасын одан сайын айќындайтын болады: ан+ау, мын+ау, сон+ау. Тарихи т±рѓыдан ќараѓанда, б±л есімдіктердіњ т‰бірі ол, сол, б±л есімдіктері болса керек. Есімдіктерді арнайы зерттеген А.Ибатов анау,мынау есімдіктерін, бірігу жолынан пайда болѓан деп т‰сіндіреді.

-у ж±рнаѓы.-у ж±рнаѓы не с±рау есімдігіне –ша ќосымшасынан кейін ‰стемелене жалѓанады.

Олардыњ нешеуі ќырѓа шыѓып, нешеуі шыѓа алмаѓанын мен осы к‰нге дейін білмеймін. Бес алманыњ ‰шеуін Досыњ с±рап алады. Айтшы, сонда нешеуі µз ќолыњда ќалады?

-лыќ, //-лік ж±рнаѓы –лыќ ж±рнаѓы бар сµзіне жалѓанып, жалпылау есімдігін жасауѓа себепкер болады: барлыќ мынау жатќан декрет! ‡кіметтіњ жарлыѓы. Кедейге берген т‰сініс, мына сµздіњ барлыѓы (Б.Майлин). Біз штабќа кірген кезде барлыќ офицерлер подполковникке тікесінен тік т±рып ізет кµрсетті. (Б.Момыш±лы).

-сы,// -сі ж±рнаѓы с±раулыќ ќай есімдігіне жалѓанып, оныњ мєн-маѓынасын одан сайын наќтылай т‰седі: ќайсы. Есімдіктіњ осы ж±рнаѓыныњ тµњірегінде т‰ркологияда єржаќты пікір айтылады. Мєселен, проф. Н.К.Дмитриев башќ±р тіліндегі ќайћы сµзініњ соњѓы –ћы т±лѓасын тєуелдік жалѓауыныњ ІІІ-жаѓы ретінде ќарастырса, прф. Н.А.Баскаков - керісінше м±ны аффикс деп т‰сіндіреді. Ал ќазаќ тілініњ материалы негізінде А.Ибатов б±л ќайсы есімдігін “ќай сµзі мен ежелгі сілтеу мєнді со т±лѓасыныњ бірігіп айтылуы негізінде пайда болѓан” деп т±жырымдайды.
Каталог: CDO -> 2005-2006 -> Sozjasam -> Data -> Kosimsha
CDO -> Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестр
CDO -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
CDO -> Г. А. Дүйсенбиева Б. У. Курбаналиев Әлем әдебиеті г. А. Дүйсенбиева Б. У. Курбаналиев
CDO -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
2005-2006 -> 1. Рим азаматтыќ ќ±ќыѓыныњ пєні болып не табылады? а жеке ќ±ќыќтыќ ќатынастар
Kosimsha -> Аналитикалық жолмен жасалған есімдіктер
Data -> 13 Тақырып: Күрделі етістіктер. Жоспар


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет