Критери баєасы Јр критеридіѕ баєалау баллыДата26.04.2016
өлшемі145.96 Kb.
Ќорытынды

Аќтґбе облысы, Темір ауданыныѕ јкімдігі

аќпараттыќ технологияларды ќолдану бойынша нјтиже

2011 жыл

(есептік кезеѕ)


Критери баєасы

Јр критеридіѕ баєалау баллы

1

Мемлекеттік органныѕ аќпараттыќ технологияны ќолдану бойынша жоспарланєан іс-шаралар сапасы.

7

2

Аќпараттыќ жїйелерді енгізу бойынша мемлекеттік органныѕ ќызметініѕ ныєаюыныѕ институциюлалдыќ дјрежесі.

5

3
0

4

Іс жїргізуде электронды ќўжат айналымыныѕ ќолданылуы.

0,4

5

Мемлекеттік органныѕ интернет-порталды ќолданылуы.

0

6

Электрондыќ ќўжаттар архивініѕ ќолданылуы

0

7

«Электрондыќ мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылєан аќпараттыќ жїйесі жјне «Е-лицензиялау» мемлекеттік мјліметтер ќоры аќпараттыќ жїйесініѕ толыќтырылуы.

1,9

8

Мемлекеттік орган ќызметініѕ автоматтандыруы.

13,67

9

Аќпараттыќ жїйелер енгізілуініѕ сапасы.

0

10

Ќызмет ететін ведомстволыќ аќпараттыќ жїйеніѕ нјтижелілігі критериясы бойынша баєалау


0
Жалпы баєа

27,9

Ќазаќстан Республикасын Аќпараттыќ жјне байланыс Министрініѕ 20 желтоќсан 2011 жылєы №406 бўйрыєымен бекітілген аќпараттыќ жїйелердіѕ ќолдану тиімділігін баєалау нўсќаулаєына (јрі ќарай –ѕўсќаулыќ) сјйкес Аќтґбе облысы Байєанин ауданы јкімдігімен (јрі ќарай-јкімдік) ќажетті мјлімет ўсынылєан.

Тґменде кґрсетілген критерилардыѕ јр ќайсысыныѕ наќты есептеулері

тґменде кґрсетіледі:1. « Мемлекеттік органанда аќпараттыќ техноголияны ќолдану бойынша жоспарланєан іс-шаралар сапасы» критериі бойынша:

« Мемлекеттік органдардыѕ интернет -порталын ќолданылуыныѕ тиімділігі» баєыты бойынша есепті кезеѕде јкімдікте ИПГО сервисініѕ ќаралмаєанына байланысты 0 балл берілді.

« Электрондыќ ќўжат айналымы біріѕєай жїйесініѕ ќолданылуыныѕ тиімділігі» баєыты бойынша Байєанин ауданыныѕ јкімі Б.Кемешовтыѕ 05 мамыр 2011 жылы бекіткен аќпараттыќ жїйелердіѕ ќолданылуы бойынша іс-шаралар жоспары бар.

2011 жылєа жоспарланєан 6 шара орындалєан. 29 желтоќсан 2010 жылєы Аќтґбе облысы јкімдігініѕ №421 ќауласымен бекітілген 2011-2015 жылдарєа арналєан Аќтґбе облсыныѕ јкім аппаратыныѕ Стратегиялыќ жоспары шеѕберінде јкімдікте АЖ даму їшін іс шаралар ќаралєан,(јрі ќарай Стратегиялыќ жоспар), жјне 31 желтоќсан 2011 жылєы Аќтґбе облысыныѕ јкімі аппараты басшысыныѕ № 07-306 бўйрыєымен бекітілген 2011 жылєа арналєан Аќтґбе облысыныѕ јкімі аппаратыныѕ Операциялыќ жоспары (Ары ќарай –Операциялыќ жоспар).Јкімдікке берілетін балл 1-ге теѕ.

Операциялыќ жјне Стратегиялыќ жоспар шеѕберінде «интернет-рисурстыѕ ашылуы жјне ќолжетімділік деѕгейін кґтеру» баєыты бойынша ќаралмаєан. Осыєан байланысты јкімдікке берілетін балл 0.

Операциялыќ жјне Стратегиялыќ жоспар шеѕберінде «интернет-рисурстыѕ ашылуы жјне ќолжетімділік деѕгейін нормативті-техникалыќ ќўжаттары жјне баєдарламалыќ кодтыѕ, ґнімдердіѕ АЖ депозитариіндегі ведостволыќ АЖ бойынша жїйені актуалдау,сондай аќ ведомствалыќ АЖ тіркеу жјне депонирование» баєыты бойынша ќаралмаєан. Осыєан байланысты јкімдікке берілетін балл 0.

« Аќпараттыќ ќауіпсіздік талаптарына сјйкес ведомствалыќ аттестация» баєыты бойынша 2011 жылєа арналєан Аќтґбе облысы аппаратыныѕ АЖ дамуы жоспары шеѕберінде шаралар ќаралєан. Осыєан байланысты јкімдікке берілген балл 2

Операциялыќ жјне стратегиялыќ жоспар шеѕберінде «мадернизация жјне жаѕа аќпараттыќ жїйені автоматтандырылєан бизнес процес шеѕберінде ќалыптастыру » баєыты бойынша ќаралмаєан. Осыєан байланысты јкімдікке берілетін балл 4.

Осындай негізде, алтаудыѕ 4 баєытта ќаралєан шараларды есептеуге байланысты:0+1+0+0+2++4=7 балл 10 мїнкіндіктен.

2. « АЖ енгізу бойынша мемлекеттік орган ќызметін кїшейту институциюлалдыќ дјрежесі» критети бойынша:
Облыс јкімі аппаратында,мемлекеттік органда АЖ ќалаптастырып жїргізуге жауапты «мемлекеттік ќызмет кґрсету сапасыныѕ саќталуын баќылау бґлімі» арнайы структуралыќ бґлімшесі бар.Осыєан байланысты нўсќаулыќтыѕ 19 пуктіне сјйкес орталыќ мемлекеттік органныѕ структуралыќ бґлімінде мемлекеттік органныѕ АЖ-ні ќалыптастыру жїргізу жјне дамытуєа жауапты « АЖ бойынша арнайы структуралыќ бґлімшеніѕ болуы».Јкімдікке берілетін баєа 0,5.

Јкімдікте АЖ-ні ќалыптастыру жїргізу жјне дамытуєа жауапты ќызметкер бар.Осыєан байланысты, берілетін баєа 0,5.

Осындай негізде, «АЖ бойынша арнайы структуралыќ бґлімшеніѕ бар болуы» кґрсеткішініѕ мјні 0,5+0,5=1балл .

« АЖ бойынша структуралыќ бґлімшеніѕ штатпен ќамтылуы» кґрсеткіші бойынша адамкїні саны, вакаттыќ ќызметтіѕ бар болуына байланысты, оныѕ ішінде ,ќызметкердіѕ ўзаќ уаќыт оќуєа немесе дикреттік демалысќа кетуіне байланысты,0-ді ќўрайды.Адамкїні саны, ќызметкердіѕ сырќаттануына байланысты немесе басќа себептермен жауапты ќызметтіѕ бос болмауы 0-ді ќўрайды.

Есептік кезеѕде жўмыс кїнініѕ жалпы санын есептегенде, 247 кїнге теѕ, берілген кґрсеткіш мјні: 1-(0+0)/(7*247))=1

« Аж бойынша ќызметкердіѕ кфаликация деѕгейі» критери бойынша, мемлекеттік органныѕ АЖ ќалаптастуры жјне жїргізуіне дамуына жауапты,

арнайы білімі бар немесе біліктілігін артырєан кујлігі бар структуралыќ ќызметкерініѕ болуы 1 бірлікті ќўрайды.Осыєан байланысты берілген кґршеткіштіѕ нўсќаулыќ бойынша есептеу мјні : 1/1=1.Осындай негізде «Аж енгізу бойынша мемлекеттік органныѕ ќызметін кїшейту институциюлалдыќ дјрежесініѕ критериі бойынша баєа: (1*1*1)*5=5 балл 5 мїнкіндіктен.3 «Интернет-ресурс тиімділігі» критериі бойынша: јкімдіктіѕ интернет-ресурсына жїргізілген мониторынгі, есептік кезеѕде јкімдікте сайттыѕ жўмыс жасамаєандыєын кґрсетті.Ќарау ќортындысы бойынша 20 мїнкіндіктен 0 балл ќойылды,бўл баєытта жўмыстыѕ жоќтыєын кґрсетеді.

Јкімдіктіѕ интернет-ресурсініѕ мониторингі баєалау шеѕберінде тґменгі критерилер бойынша жїргізілді:

- интертен –ресурсінда gov.kz домендік атыныѕ бар болуы;

- интертен –ресурсыныѕ алєа жїргізілуі;

- мјліметтердіѕ сапасы жјне толыќтырылуы.

Јкімдіктіѕ интернет-ресурсыныѕ ќортынды баллыныѕ есебі «интернет- ресурсыныѕ тиімділігі» критериі бойынша 3 кґрсеткіштіѕ баллдарыныѕ ќосу жолымен есептелді жјне ќўрайды 0+0+0=0 баллды.4. Іс жїргізуде электронды ќўжат айналымыныѕ ќолданылуы:
"Аќтґбе облысы јкімі аппаратыныѕ ќўжат айналымы электрондыќ жїйесі" јкімдікте 2006 жылдан бастап енгізілді жјне жїргізілуде ( ары ќарай ЭЌЖ). 2009 жылдан бастап "Аќтґбе облысы јкімі аппараты"ЭЌЖ "Мемлекеттік органныѕ электрондыќ ќўжат айналымыныѕ бірегей жўйесімен" толыќтырылды (ары ќарай -ЭЌАБЖ).

Јкімдік ведомствоаралыќ ќўжат айналымыныѕ ќызметін толыќ пайдаланбайды. сондыќтан барлыќ ќўжаттыѕ тек ќана электрондыќ тїрде жіберілгендігі 0-ды ќўрайды. Осыдан, " электрондыќ тїрде єана ведоствоаралыќ ќўжат айналымыныѕ їлесі " кґрсеткіші бойынша Јкімдікке берілетін балл 0/0*2=0 теѕ.

"«Электрондыќ тїрде єана ішкі электрондыќ ќўжат айналымыныѕ їлесі» " кґрсеткіші бойынша 2011 жылы Јкімдікте ішкі ќўжат айналымы ќолданылмаєандыќтан Јкімдікке берілетін балл 0/0*2=0 теѕ.

2798 электрондыќ 1шк1\сырткы ќўжаттардыѕ уаќтылы т1ркелген1 тек 354 ќана болєандыќтан «Уаќтылы тіркелген электронды ќўжаттардыѕ їлесі» кґрсеткіші бойынша баєа келесі балл санын кґрсетеді. Есеп келесідей жїргізілді 354\2798*2=0,2.

«Электрондыќ їкімет» порталынан тїскен жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ тіркелген электрондыќ ґтініштерініѕ їлесі» кґрсеткіші ќызметі ќолданылмаєандыќтан, бўл кґрсеткішке баєа берілмейді. Есепті кезеѕде «Электрондыќ їкімет» порталынан тїскен жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ тіркелген электрондыќ ґтініштері тіркелген жоќ.

Јкімдікте ведомствоаралыќ электрондыќ ќўжаттарды келісу жобасы жїзеге асырылмаєандыќтан, «Мемлекеттік органныѕ ішінде ведомствоаралыќ электрондыќ ќўжаттарды келісу їлесі» кґрсеткіші бойынша баєалау 0\0*2=0 теѕ.

«Мўраєатќа тапсыруєа даярланєан электрондыќ ќўжаттардыѕ їлесі» критериясы бойынша Јкімдікте электрондыќ ќўжаттарды мўраєатќа жіберуге дайындыќ толыќ жїргізілуде, орындалєан ќўжаттардыѕ жалпы санынан 2009 жылєы барлыќ орындалєан электрондыќ ќўжаттар ЭАЌБЖ мўраєатына кґшірілген, біраќ Јкімдікте электрондыќ мўраєаттыќ ќўжаттармен жўмыс бойынша жеке сервис немесе мјліметтердіѕ бґлек саќтау орны жоќ, осы себепті есеп 0\0*1=0.

Осы кґресткіш бойынша жалпы баєа мынаны ќўрайды: 0+0+0,2+0+0+0=0,2 10 мїмкіндіктен.5. «Мемлекеттік органдардыѕ Интранет-порталын пайдалану» ішкі критериясы бойынша баєалау ( Ары ќарай – МОИП) :
Јкімдікте МОИП - ніѕ келесі сервистерініѕ болмаєандыєына байланысты баєа есептелмейді: 1. Нормативті ќўќыќтыќ актілерді келісу;

 2. Іс – шаралар жоспары;

 3. Мемлекет ќызметкерініѕ санын баќылау;

 4. Ќазаќстан Республикасы Президенті Јкімшілігініѕ мемлекеттік органдардыѕ атына ескерту;

 5. Мемлекеттік органдардыѕ аныќтамасын актуальдандыру.

Сондыќтан, «Мемлекеттік органдардыѕ Интранет-порталын пайдалану» ішкі критериясы бойынша Јкімдікке берілетін баєа: 0+0+0+0=0 9 мїмкіндіктен.
6. «Электрондыќ ќўжаттар мўраєатын ќолдану» ішкі критериясы бойынша баєалау

Јкімдікте электрондыќ ќўжаттардыѕ ведомствоаралыќ мўраєат жїйесі жоќ. Сондыќтан, Јкімдікке нўсќаулыќќа сјйкес 2 мїмкіндіктен 0 бал беріледі.

7. «Е-лицензиялау» Мемлекеттік деректер ќоры» Аќпараттыќ жїйесін жјне «Электрондыќ мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылєан аќпараттыќ жїйесін толтыру» ішкі критериясы бойынша баєалау:

Јкімдікте 2012 жылы «Е-лицензиялау» Мемлекеттік деректер ќоры енгізу жоспарланбаєан. Сондыќтан, осы кґрсеткіш бойынша нўсќаулыќќа сјйкес баєа 0

балды ќўрайды.

«Электрондыќ мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылєан аќпараттыќ жїйесін толтыру» кґрсеткіші бойынша мјліметтер расшифровкасы ўсынылмаєан. Орынєа барып тексеру ќажеттілігінен кейін Јкімдіктіѕ берген есебі бойынша, нўсќаулыќќа сјйкес 2 мїмкіндіктен баєа берілді.

Сондыќтан, осы критерия бойынша жалпы баєа 4 мїмкіндіктен 1,9 балды ќўрайды.

8. «Мемлекеттік орган функцияларын автоматтандыру» критериясы бойынша баєалау.


Јкімдік ќызыметтерініѕ Тізбесіне сјйкес, автоматтандыруєа жататын 179 ќызыметті Јкімдік жїзеге асырады, баєалауда, ведомстволыќ жјне ведомствоаралыќ жїйеде толыќ жјне ішінара автоматтандыруєа 64 ќызымет аныќталды:

 • Saulet- аktobe.kz интернет ресурсы келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

1. Аймаќтардаєы ќўрылыс немесе басќада ќала ќўрылысы жґніндегі жоспарланєан ґзгерістерді халыќќа хабардар ету;

 • «Мекен- жай тіркелімі» ААЖ келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

2. «Мекен- жай тіркелімі» жїйесініѕ жїргізілуі жјне мјліметтермен толыќтыруын ќамтамасыз ету.

 • ЌР ЕХЈЌ «Еѕбек нарыєы» ААЖ келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

3. Еѕбек нарыєыныѕ біріѕєай аќпараттыќ дерегін ќўру негізінде жўмыс кїшіне ўсыныс жјне сўраныстарын болжау жјне талдау. Еѕбек нарыєы жаєдайы жґнінде ЌР Їкіметін жјне халыќты хабардар ету;

 • ЌР ЕХЈЌ «ЖКШ» ААЖ келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

4. Орталыќ атќарушы органныѕ бґлуімен, јкімшілік - аймаќтыќ бірлік аймаєына сјйкес квота шегінде еѕбек ќызыметін жїзеге асыру їшін шетелдік жўмыс кїшін тартуєа рўќсат беру, жјне де кґрсетілген рўќсатты тоќтату жјне ќайта беру;

 • ЌР ЕХЈЌ «Е - собес» ААЖ келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

5. ПМОК скрининг ќорытындысы бойынша табылєан «ќатерлі» тобындаєы балаларды ата анасыныѕ немесе басќада заѕды ґкілініѕ келісімі жолдауды ќамтамсыз ету;

6. ЎОС мїгедектеріне жјне оларєа теѕестірілгендерге, ќайтыс болєан јскери ќызыметкерлер отбасына, тыл еѕбеккерлеріне, емделуге жеѕілдіктер жјне јлеуметтік ќорєау бойынша ќосымша шаралар кґрсету жјне басќада кґмек тїрлерін кґрсетуді баєдарлау;

7. Арнаулы јлеуметтік ќызыметтерге халыќтыѕ ќажеттілігіне талдау жїргізуді ќамтамасыз ету;

8. Арнаулы јлеуметтік ќызыметтер кґрсетиу мјселесіне байланысты мемлекеттік органдармен жјне жеке, заѕды тўлєалармен ґзара байланыс жасауды ќамтамасыз ету; • ЌР ЕХЈЌ «Е – собес» ААЖ - мен байланыстаєы СБДИ ААЖ келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

9. Ауыр жетіспеушіліктегі балалардыѕ кїтімі бойынша јлеуметтік кґмекті ўйымдастыру жјне кґрсету ќызыметтін баєдарлау;

10. Мїгедектерге јлеуметтік жјне ќайырымдылыќ кґмек кґрсетуді баєдарлау; • aktobezdrav.kz интернет ресурсы келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

11. Ќоршаєан ортаєа ќауіпті жјне јлеуметтік маѕызы бар науќастардыѕ таралуы жґнінде халыќты хабардар ету;

 • Aktobezozh.kz интернет ресурсы келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

12. Салауатты тамаќтану жјне салауатты ґмір салтын ќалыптастыру жјне насихаттауда гигиеналыќ оќуларды ўйымдастыру;

 • «ЌР денсаулыќ кґресткіштері» АЖ - мен байланысты «МЕДСТАТ» ААЖ келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

13. Статистикалыќ методалогия талаптарын саќтаумен сјйкес јкімшілік- аймаќтыќ бірліктер шегінде денсаулыќ саќтау саласында статистикалыќ баќылауларды жїзеге асыру;

 • «ТЭП» АЖ келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

14. Денсаулыќ саќтау субьектілері ќызыметтерін баќылауды жјне маниторингілерді ўйымдастыру жјне жїзеге асыру;

15. Мемлекеттік денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ жараќтандырылуын ќамтамсыз ету;

16. Денсаулыќ саќтау ўйымдары жїйесініѕ дамуы бойынша жјне оларды ќаржылай, материалдыќ-техникалыќ ќамтамсыз ету, оныѕ ішінде, мемлекеттік дјріханалыќ жїйе жјне дјріханалыќ ќоймаларды ќўру бойынша шаралар ќабылдау;


 • « rpn.eisz.kz» порталымен байланысты «ТЭП» АЖ келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

17. Санитарлыќ транспорт, медициналыќ емес жабдыќтар, медициналыќ техникалар медициналыќ бўйымдардыѕ, сондай аќ мемлекеттік денсаулыќ саќтау ўйымдарына кїрделі жґндеу жїргізуге ќызыметтерді сатып алуды ўйымдастыру;

 • «УБеЛЛО» АЖ келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

18. Азаматтармен оралмандарды аќысыз медициналыќ кґмектіѕ кепілдік кґлемі шегінде медициналыќ бўйымдармен, дјрі дјрмектермен жјне медициналыќ кґмекпен ќамтамасыз ету;

19. Дјрі - дјрмектік статционарлыќ деѕгейде; ґкілетті органмен бекітілген тізбеге сјйкес – амбулаториялыќ деѕгейде ЌР Їкіметімен тјртібімен орнатылєан аќысыз медициналыќ кґмектін кепілдік кґлемін кґрсету шегінде профилактикалыќ ( иммунобиологиялыќ, диагностикалыќ, дезенфекциялыќ) препораттармен дјрі - дјрмектерді сатып алуды жїзеге асыру; • «Кадарлар» ААЖ келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

20. Мемлекеттік денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ кадрлармен ќамтамасыз етілуін ўйымдастыруды баќылай;

21. Мемлекеттік ведомствалыќ денсаулыќ саќтау ўйымдары басшыларыныѕ мамандыєына сјйкес аттестатциялардан ґткізу; • «Статционар» ААЖ келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

22. Денсаулыќ саќтау саласында ґз ќызметі шеѕберінде мемлекеттік баќылауды жїзеге асыру;

 • aisgzk.kz интернет ресурсы келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

23. Аудандармен облыс кґлеміндегі ќалалардыѕ мјліметтері негізінде облыстыѕ жер балансасын ќўрастыру;

 • aktobe - madeniet.z интернет ресурсы келесі ќызыметтерді автоматтандырады:

24. Мјдениет ўйымдары орналасќан сјйкес аймаќтар ќызыметіне, жјне ґкілетті органєа аќпарат беру, сондай аќ белгіленген їлгідегі басќада есептерді беру маниторингін жїзеге асыру;

25. Облыстыѕ жастар ўйымдарыныѕ жјне балалар кино мекемелерініѕ, музикалыќ ўйымдардыѕ жјне облыстыќ театрлардыѕ, музейлердіѕ, кітапханалардыѕ жўмыс жасауын ќамтамасыз ету;

26. Музей ісі жјне кітапхана, мјдени ќызмет, киноґнер, театр саласында мемлекеттік мјдениет ўйымдарын ќўруды, ќайта ќўруды, жабуды, сондай аќ олардыѕ ќызыметін ќадаєалауды жїзеге асыру;


9. «Аќпараттыќ жїйелердіѕ енгізілу сапасы» критериясы бойынша баєалау

Јкімдікте 2006 жылдан бастап ЌАЖ АЖ жїйесі негізгі аќпараттыќ жїйесі жўмыс жасайды, ќажеттілік жаєдайда јр тїрлі модулдар жасаќталып бекітіледі. ЌАЖ жїйесініѕ ќосымша модуліне ќўжаттарды рјсімдеу ґз алдына аќпараттыќ жїйе ретінде жїргізіледі. Біраќ бўл жїйе Јкімдікке жатпайтындыќтан осы критери бойынша баєалау жїргізілмейді.


10. «Ќызмет ететін ведомстволыќ аќпараттыќ жїйеніѕ нјтижелілігі» критериясы бойынша баєалау
Осы критери бойынша Јкімдікте бўл жїйе жоќ, сол себепті баєа есептелмейді.


Жалпы баєа
Јкімдіктіѕ аќпараттыќ технологияны ќолдану нјтижелілігін баєалаудын Жалпы баєасы 100 мїмкін балдан 27,9 бал.
Ќорытынды жјне ўсыныстар:

Јкімдік ќызыметіндегі аќпараттыќ технологияны ќолдану деѕгейі тґмен деп кґрсетуге жататындыќтан тґмендегі ўсыныстар ќажетті деп саналады: 1. «Интернет ресурыстын тиімділігі критери бойынша»

- Облыс јкімі аппаратымен gov.kz кґлемінде сайттын атауын келісу;

- Интернет ресурстыѕ жаѕа ќўрылымын облыс јкімі аппаратымен бірлесе ќўру;

- Интернет-ресурстыѕ навигациялыќ ќўрылымы дўрыс ќолдану маќсатында јкімшілік аппаратымен бірлесіп ќайта жасаќталынып аяќталсын.

- Јдістеменіѕ №7 ќосымшасына сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде интернет ресурстыѕ барлыќ бґлімдерін ќажетті аќпараттармен толыќтыруды ќамтамасыз ету;

- Юзабилити негізгі талаптарын есептей отырып бґлімдер жјне бґлімшелердегі аќпараттардыѕ ўсыну їлгілерін жетілдіру;

- ЭЌЖ арќылы жоєарыда кґрсеткен бґлімдердегі аќпараттарды кґкейтесті ету;

- Ґту сілтемелердіѕ дўрыс жўмыс жасауын ќамтамасыз ету;

- Мїмкіншілігі шектеулі адамдар їшін интернет-ресурсќа ќолжетімділік талаптарына сјйкес кемшіліктерді тауып жою.
 1. МОИП ќолдану жґнінде:

- МОИП басќа мемлекеттік органнан келісуге тїскен НЌ-ды келісу жјне МОИП арќылы НЌ арќылы басќа МО жіберу НЌА жобаларын келісуге жолдау бойынша пилоттыќ жоба сапасында Јкімдікте МОИП сервисін енгізуге дайындыќты ќамтамасыз ету;

- МОИП сервисімен жўмыс бойынша ќызметкерлердіѕ оќуын ўйымдастыру; 1. Баєалыќ ўсыныстар сўрату тјсілімен єана емес, конкурстыќ тјсілмен де мемлекеттік сатып алуды жїргізуде «Электрондыќ мемлекеттік сатып алуды» пайдалану.

 2. Жергілікті атќарушы органдардыѕ ќызметін орталыќ мемлекеттік органдармен автоматтандыруда ыќпал кґрсету.

 3. «ЭЌЖ» АЖ аќпараттыќ ќауіпсіздік талаптарына сјйкес «Аќтґбе облысы јкімі аппаратыныѕ» ММ аттестация жїргізуіне кґмек кґрсету.

 4. Аќпараттыќ жїйелерді ґндірісте енгізу жјне жїйе бойынша нормативтік техникалыќ ќўжаттарды жетілдіруде аќпарттыќ технология саласына сјйкес стандарттардыѕ негізгі талаптарын саќтау, оныѕ ішінде, ГОСТ 34.601-90 «Автоматтандырылєан жїйе. Ќўрылу сатылары». ГОСТ 34.603-92 «Автоматтандырылєан жїйеніѕ сынау тїрлері» СТРКА 34.015-2002 «АЖ ќўрастыруына техникалыќ тапсырмаларына стандарттардыѕ аќпараттыќ технология Комплексі».

 5. Јкімдікке бґлінген жїйені ўйымдастыруда, мјліметтер тарату жїйесіне тексеру жїргізу жјне де јдістеме талаптарына сјйкес компьютерлер мен оргтехникалар инвентаризациялау.

Аќтґбе облысы јкімі

аппаратыныѕ басшысы ______________________ К.В. Петров

Бас инспектор ______________________С.Г. Беккер« ___» ______________ 2012 г.


Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет