Кванттық физика элементтері Атомдық, ядролық және элементар бөлшектерфизикасыбет1/3
Дата02.05.2016
өлшемі405.16 Kb.
  1   2   3
@@@

Кванттық физика элементтері

Атомдық, ядролық және элементар бөлшектерфизикасы
$$$1 D

Де – Бройля формуласын көрсет:

А.

В.

С.

D.

$$$ 2 A

Кванттық механика тұжырымдарына қайшы келеді:

A. Материалдық нүктенің күйі координата, импульс және энергияның меншікті мәндерімен сипатталады.

B. Екі айнымалының анықталмаушылықтарының көбейтіндісі шама жағынан Планк тұрақтысынан кем болмауы тиіс.

C. Микробөлшектің қозғалысы толқын ұзындығы де Бройль формуласымен анықталатын толқындық процеспен байланысты.

D. Кез келген микробөлшек бір мезетте Х координата мен Рх импульстің мәнін қабылдай алмайды.

E. Бір күйде кванттық сандар жиындығы бірдей екі электронның болуы мүмкін емес.

$$$ 3 C


Стационар күйлер үшін Шредингер теңдеулерін көрсетіңіз:

А.

В. -

С.

D.

E. A=N+Z


$$$ 4 A

Массасы еркін болшек үшін Шредингер теңдеуін көрсетіңіз:

А. -

В.

С. -

D. -

E. A=N - Z

$$$ 5 C


Біртекті тікбұрышты “потенциалдық шұңқырдағы” бөлшектің энергетикалық спектрі мынандай:

А.

В.

С.

D.

E.

$$$ 6 C

Ұқсастық (тождество) принципі бойынша ...А. Бір бақылаушыға ерте көрінген оқиға екінші бақылаушы үшін кешірек болады

В. Жүйенің бастапқы күйі (жүйелердің өзара әсерелесуі белгілі болғандА. оның соңғы эволюциясын толығымен анықтайды

С. Бірдей бөлшектердің орын ауыстырулары арқылы алынған бөлшектер жүйесінің күйін ешқандай тәжірибе арқылы ажыратуға болмайды

D. Кез келген физикалық жүйе оның инерция центрінің координаталары мен импульсі бір мезгілде нақты дәл мәндерге ие болатын күйлерде болуы мүмкін емес

Е. дұрыс жауап жоқ

$$$ 7 C


Паули принципі бойынша …

А. кеңістікте бөлшектердің табылу аймағы азайған сайын, оның импульсінің анықталмаушылығы артады және керісінше.

B. шекте физикалық объектілердің квантомеханикалық сипатталуы классикалық сипаттауға сәйкес болуы керек.

C. бір күйде квантық сандар жиынтығы бірдей екі электронның болуы мүмкін емес.

D. тербеліс жиілігі энергияның өзгере алатын максимал мәні тең.

Е. Дұрыс жауап жоқ

$$$ 8 С

Детальдық тепе-теңдік принципі бойынша:А. кванттық механикалық жүйелердің күйін толқындық функцияның көмегімен сипаттайды

В. толқындық функцияның модулінің квадраты бөлшектің кеңістіктің координаталары болатын нүктесінде уақыт мезетіндегі табылу ықтималдығының магынасына ие

С. тең жүйелердегі тура және кері процестердің ықтималдықтары бірдей

D. тең сәулелену спектрі заттың табиғатына байланысты емес

Е. дұрыс жауап жоқ

$$$ 9 D


Дұрыс емес тұжырымды көрсетiңiз: лазерлiк сәуле шығару …

A. монохроматты болады

B. когеренттi болады

C. қуаты үлкен болады

D. поляризацияланбаған болады

E.дұрыс жауап жоқ


$$$ 10 С

Ықтималдылықты нормировкалау шарты:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 11 A


Біртекті магнит өрісінде сутегі атомының шоғы (Штерн және Герлах тәжірибесінде) неше компонентке бөлінеді

A. екі


B. бір

C. төрт


D. үш

E. бөлінбейді

$$$ 12 C

Классикалық механикадағы микробөлшектердің күйін анықтауға қолдануға болатын қатынасты көрсетіңіз

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 13C


Жоғары қысымдағы газдар мен сұйықтардың спектрлері

A. тұтас

B. сызықты

C. жолақ


D. тұтас және жолақ

E. спектр болмайды

$$$ 14B

Қыздырылған қатты денелердің спектріA. тұтас

B. сызықты

C. жолақ

D. тұтас және жолақ

E. спектр болмайды

$$$ 15 B


Макроденелерге ғана тән, ал микроденелерге қолдануға болмайтын қасиетті көрсетіңіз:

A. күйді сипаттайтын шамалардың квантталатыны

B. физикалық процестердегі энергияның үздіксіз өзгеруі.

C. бөлшектік-толқындық дуализм .

D. денелермен өзара әсекеттескенде күй өзгерісі бақылай алмау

E. күйді сипаттайтын шамалар квантталмайды, олар кез келген мәнді қабылдайды.

$$$ 16C

Ұзындығы -ге тең бір өлшемді шексіз терең потенциялық шұңқырдағы электронның энергиясы мына теңдеумен анықталады: , Кванттық сан өскенде деңгейлер арасындағы салыстырмалы энергетикалық интервал қалай өзгереді?A. артады

B. өзгермейді

C. кемиді

D. 4 есе артады

E. 4 есе кемиді

$$$ 17 D


Төмендегі тәжірибелердің қайсысы атомның ядролық моделінің дұрыстығын растайды?

A. Штерн және Герлах тәжірибесі.

B. Монокристалдың кеністіктік торындағы электрондар шоғының дифракциясы ( Девиссон және Джермер тәжірибесі).

C. Франк және Герц тәжірибесі .

D. Резерфорд тәжірибесі

E. Эйнштейна және де Гааз тәжірибесі.

$$$ 18 A

Микрожүйелердің күйін сипаттайтын физикалық шамалардың квантталуын қай тұжырым көрсетеді?

A. Шама тек қана белгілі бір мәндерді қабылдайды, оның өзгерісі секірмелі түрде болады.

B. Шама үздіксіз өзгеріп отырады, кез келген мәнді қабылдауы мүмкін.

C. шамалардың кез келген өзгерістері болуы мүмкін.

D. Атом үздіксіз сәуле шығарады.

E. Атомдар ұзақ уақыт бойы белгілі бір күйлерде бола алады.

$$$ 19 C

Физикада квант әсері деп аталатын физикалық шаманы көрсет .

A. Фотон ().

B. электрон заряды (Кл.) .

C. Планк тұрақтысы (

D . Бор магнетоны (Дж/Тл.).

E. Ядролық магнетон

$$$ 20 A

Гелий атомының шоғы біртекті емес магнит өрісінде (Штерн және Герлах тәжірибесі) неше компонентке ыдырайды?

A. ыдырамайды

B. екі


C. үш

D. төрт


E. бес

$$$ 21 D


Магниттік кванттық саны нольге тең күйдегі атомдағы электронның орбитальды импульс моменті векторы мен сыртқы магнит өрісі арасындағы бұрыш

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 22А

Бозе-Эйштейн статистикасына сәйкес келетін таралуды көрсетіңіз.А.

В.

С.f(

D. f(E.=const

E.

$$$ 23 С


Паули принципіне бағынатын бөлшектер, ... сипатталады

А. Максвелл-Больцман стьатистикасына

В. Бозе-Эйнштейн статистикасына

С. Ферми-Дирак статистикасына

D. Гаусс статистикасына

Е) Максвелл-Больцман таралуларына

$$$ 24А

Металдардағы электронды газ бағынады…А. Ферми-Дирак таралуларына

В. Бозе –Эйнштейна таралуларына

С. Максвелл-Больцман таралуларына

D. Бозе-Эйнштейн таралуларына

Е. Гаусс таралуларына

$$$ 25 В


Тұйық кеңістік ішіндегі фотон газы ... сипатталады

А. Ферми-Дирак таралуы бойынша

В. Бозе-Эйнштейн таралуы бойынша

С. Максвелла-Больцман таралуы бойынша

D. классикалық механика зандарына бойынша

Е. жүйелер тең ықтималды

$$$ 26 D

Фермиондар немесе бозондарға жататын бөлшектерді анықтайтын шамаларды көрсетіңдер:

А. заряд

В. масса


С. импульс

D. спин


Е. Фотон

$$$ 27 С

Бөлшектің екі жақтылық корпускулалық-толқындық табиғатымен байланысты жағдайды көрсет:

А.газ молекулалары классикалық механика заңдылығына бағынады

В. газ молекулалары бір-бірінен ажыратуға мүмкіндік беретін қасиетке ие

С.өлшемі кем емес фазалық кеңістіктің элементар ұяшықтары физикалық мағынаға ие

D. жүйелердің барлық микрокүйлері тең ықтималды

Е. электрондар Паули принципіне бағынады

$$$ 28 А

Максвелл-Больцманның классикалық статистикасының негізіне жататын тұжырым

А. Бөлшектің күйі оның үздіксіз өзгеретін х,у,z координаталары мен импульстерінің құраушыларымен анықталады

В. Электронның энергиясы мен қозғалысының басқа сипаттамалары тек нақты анықталған шамаларға ие болады.

С. 6-өлшемді фазалық кеңістік үшін өлшемі -ден кем емес ұяшық қана физикалық мағынаға ие.

D. Электрондар Паули принципіне бағынады.

Е. жүйелердің барлық микрокүйлері тең ықтималды

$$$ 29 С


Басқа бөлшектерден (электрондар, протондар, фотондар және т.б.)

фонондарды ажырататын қасиеттерді көрсет:

А.

В.

С.

D.

Е.

$$$ 30 В


Абсолюттік нөл температурадағы металдардың электрондық өткізгіштігінің энергия бойынша таралуын көрсет (-Ферми энергиясы):

А. , егер

В. если , , егер

С.

D.

Е.

$$$ 31 С

Меншікті электрөткізгіштік ... қозғалысымен сипатталады

А. электрондар

В. кемтіктер

С. Электрондар және кемтіктер

D. иондар

Е. зарядтар

$$$ 32 D


Бозонға жататын бөлшекті көрсет

А. Электрон

В. Протон

С. Нейтрон

Д.Фотон

Е. Заряд


$$$ 33 А

Ферми-Дирак статискикасына сәйкес келетін теңдеуді көрсетіңіз:

А.

В.

С.

D.

Е.

$$$ 34 С


Максвелл-Больцман статистикасына сәйкес келетін теңдеуді көрсетіңіз:

А.

В.

С.

D.

Е.

$$$ 35 А

Меншікті жартылай өткізгіштіктегі Ферми деңгейінің орналасуы:

А..

В..

С..

D.

Е.

$$$ 36 С


Фазалық кеңістік неше координатамен анықталады?

А. 2


В. 3

С. 6


D. 5

Е. 8


$$$ 37 А

Ықтималдылық мен таралу функциясы арасындағы байланыс

А.

В.

С.

D.

Е.

$$$ 38Е


Таралу функциясының нормировкалау шартын көрсетіңіз

А.

В.

С.

D.

Е.

$$$ 39D

Кванттық статистикадағы Гиббстің канондық таралуы:А.

В.

С.

D.

Е.

$$$ 40 В


Электрондармен толығымен толтырылған ең жоғарғы деңгей

А. Ферми-Дирак деңгейі

В. Ферми деңгейі

С. Жоғарғы энергетикалық деңгей

D. валенттік деңгей

Е. Кванттық деңгей

$$$ 41 А

Фонондар дегеніміз

А. Дыбыс толқынының энергия кванты

В. Қума толқындар

С. Жүгірме толқындар

D. электромагниттік толқындар

Е. Көлденең толқындар

$$$ 42 С


Квазибөлшектердің жай бөлшектерден айырмашылықтары

А. Ешқандай айырмашылық жоқ

В. Зарядтарында ғана айырмашылық бар

С. Квазибөлшектер жүйенің көп бөлшектерінің коллективті қозғалысымен байланысты

D. импульстерінде айырмашылық бар

Е. Энергиялары жағынан ғана ерекшеленеді

$$$ 43 А

Квазибөлшектер тек қана ... пайда болады

А. кристалдарда

В. Сұйықтарда

С. Барлық қатты денелерде

D. газдарда

Е. Барлық заттарда

$$$ 44 В


Квазиимпульс ... тән

А. электронға

В. фононға

С. нейтронға

D. барлық бөлшектерге

Е. протонға

$$$ 45 С

Валенттік зона электрондармен ... толтырылған

А. Және кемтіктермен

В. біразы

С. толығымен

D. кемтіктермен

Е. Ешқандай

$$$ 46 А


Донорлар дегеніміз ... көзі болып табылатын қоспалар

А. Электрондар

В. кемтіктер

С. Электрондар және кемтіктер

D. басқа заттың атомдары

Е. Басқа заттың молекулалары

$$$ 47 В

Жартылай өткізгіштің валенттік зонасынан электрондарды қосып алатын қоспалар ... деп аталады.

А. өткізгіштер

В. акцепторлар

С. донорлар

D. кемтіктер

Е. Ток тасушылар

$$$ 48 А


Қоспалы өткізгіштегі токтың негізгі тасушылары

А. Электрондар мен кемтіктер

В. электрондар

С. кемтіктер

D. атомдар

Е. Қоспа атомдары

$$$ 49 A

Төмендегі тәжірибелердің қайсысын атомдардың сәуле жұтуының кванттық сипаттамасын көрсетеді?

A. Франк және Герц тәжірибесі.

B. Штерн және Герлах тәжірибесі.

C. Девиссон және Джермер тәжірибесі.

D. Биберман, Сушкин және Фабрикант тәжірибесі.

E. Эйнштейн және де Гааз тәжірибесі.

$$$ 50 B


Атомдар молекулаларға біріккенде валенттік электрондар деңгейлерінде қандай өзгерістер болады?

A. Энергетикалық деңгейлер болмайды

B. атомдағы электрондық деңгейлер энергетикалық жолақтарға таралады

C. Атомдағы бірдей деңгейлер қосылады, бірақ жалпы саны өзгермейді.

D. өзгерістер болмайды.

E. жоғарғы энергетикалық деңгейлерде өзгерістер болғанмен, төменгі деңгейлерде ешқандай өзгерістер болмайды.Атомдық, ядролық және элементар бөлшектерфизикасы

$$$ 1 C


Сутегі атомындағы электронның потенциалдық энергиясы:

А.

В. U=0

С.D.

E.

$$$ 2A

Бір электронды атомдағы мүмкін болатын энергетикалық денгейлер анықталады …А. бас кванттық сан арқылы

В. орбитальдық кванттық сан арқылы

С. магниттық кванттық сан арқылы

D. спиндік кванттық сан арқылы

Е. Дұрыс жауап жоқ

$$$ 3В


Атомдық сутегi спектрiнiң көрiнетiн бөлiгiнде …

A. Лайман сериясы бақыланады

B. Бальмер сериясы бақыланады

C. Пашен сериясы бақыланады

D. Брэкет сериясы бақыланады

E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 4 A

Қандай серияда сутегi спектрiнiң сызықтарының толқын ұзындығы ең аз:A. Лайман сериясында

B. Пашен сериясында

C. Бальмер сериясында

D. Брэкет сериясында

E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 5 C


Атом спектрi…

A. жолақ спектр болады

B. тұтас спектр болады

C. сызықтық спектр болады

D. Бальмер сериясы

E. Пашен сериясы

$$$ 6 D

Еріксіз сәулеленуге сәйкес емес қасиеттерді көрсет …A. Еріксіз жиілік пен еріксіз сәулелену сәйкес келеді

B. Еріксіз фаза мен поляризация және еріксіз сәулелену сәйкес келеді

C. Еріксіз сәулеленудің таралу бағыттары сәйкес келеді

D. Сәуле шығару кезіндегі ауысу ықтималдығы сәуле жұту кезіндегі ауысу ықтималдығынан көп кіші.

E.дұрыс жауап жоқ

$$$ 7 А


Бордың бірінші постулаты:

A. атомда стационарлық күйлер болады, ол кезде жарық шығарылмайды. Стационарлық күйлерге стационар орбиталар сәйкес келеді, электрондар осы стационар орбиталармен қозғалады.

B. атомда стационарлық күйлер болады, ол кезде жарық шығарылады

C. Стационарлық күйлерге стационар орбиталар сәйкес келеді, электрондар осы стационар орбиталармен қозғалмайды.

D. Атом бір стационар орбитадан екніші стационар орбитаға ауысқанда жарық шығарады.

E. Атом бір стационар орбитадан екніші стационар орбитаға ауысқанда жарық жұтады.

орбитадан екніші стационар орбитаға ауысқанда жарық шығарады.

$$$ 8 А


Бордың жиіліктер ережесі:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 9 А

Атом қозған күйде болады, егер бас кванттық санA.

B.

C.

D.

E.

$$$ 10 А


-ші стационар орбитаның радиусын анықтайтын формула:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 11 C

Сутегі атомындағы электронның потенциялық энергиясы:

А. U=kx2/2

B. U=0


C. U=e2/r

D. U=m2x2/2

E. U=e

$$$ 12 A


Бір электронды атомдағы энергияның мүмкін деңгейлері анықталады:

А. бас кванттық санмен

В. орбитальды кванттық санмен;

С. магниттік кванттық санмен

D. спиндік кванттық санмен.

E. барлық кванттық сандармен

$$$ 13 A

Көрсетілген күйлердің қайсысында электронның энергиясы ең кіші мәнге ие болады?

A. 1S

B. 2d


C. 2S

D. 4f


E. 2p

$$$ 14 A


Қай серия сызықтарында сутегі спектрі ең қысқа толқындар сәйкес келеді?

A Лайман


B. Пашен

C. Бальмер

D. Брэкет

E. Пикеринг

$$$ 15 C

Атомның спектрлері …

A. жолақты

B. тұтас


C. сызықты

D. энергетикалық

E. әрі жолақ, әрі тұтас

$$$ 16 E


Атомда бас кванттық сандары бірдей неше электрон болуы мүмкін?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 15 C

Атомда орбитальды кванттық сандары бірдей неше электрон болуы мүмкін ?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 18C


Сутегі атомындағы электронның толық энергиясы

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 19 D

Атомның магниттік моментінің кванты болып табылатын физикалық шаманы көрсетіңіз.

A. Фотон (h).

B. электрон заряды (e=-1,6*10-19Кл.) .

C. Планк тұрақтысы (h=6,62*10-34Дж*с.) .

D. Бор магнетоны (Дж/Тл.).

E. Ядролық магнетон

$$$ 20 C

Атомның магниттік моменті мен оның квантталынуы қандай тәжірибелермен анықталған ?

А. Франк және Герц тәжірибелерімен

В. Эйнштейн және де Газ тәжірибесімен

С. Опытами Штерна и Герлаха

D. Бойль және Мариотт тәжірибелерімен

E. Дэвиссон жәнеи Джермер тәжірибелерімен

$$$ 21 B

Атомдар молекулаларға біріккенде валенттік электрондардың энергетикалық деңгейлері қандай өзгеріске түседі?

A. Энергетикалық деңгейлер жоғалады

B. Ядролардың вибрации әсерінен және электрондардың айналмалы қозғалысынан атомдағы энергетикалық деңгейлер энергетикалық жолақтарға таралады.

C. Бірдей деңгейлер қосылып кетеді, бірақ олардың жалпы саны өзгермейді.

D. ешқандай өзгеріс болмайды

E. барлық деңгейлер қосылып кетеді.

$$$ 22 B

Сиретілген газдардың сәуле шығару спектрі

A. тұтас

B. сызықты

C. жолақ


D. тұтас және жолақ

E. спектр болмайды

$$$ 23 A

Көрсетілген күйлердің қайсысында атомдағы электронның энергиясы аз

A. 1S

B. 2d


C. 2S

D. 4f


E. 2p

$$$ 24 C


Сыртқы магнит өрісінде атомның магниттік моментінің орналасу мүмкіндіктері қандай кванттық сандармен сипатталады.

A) n- бас кванттық санмен.

B) l- орбитальды кванттық санмен.

C) m- магниттік кванттық санмен.

D. - спиндік кванттық санмен.

E. квантталмайды.

$$$ 25 B

Толқындық қасиеттері тәжірибе жүзінде анықталатын объектіні көрсетіңдер:

A. Теннис добы , массасы - 40г.

B. Электрон (массасы кг.), жылдамдығы 105см/с.

C. Күнді айнала қолғалған Жер (массасы –кг.,км/с.).

D. қарастырылатын санақ жүйесіне қатысты қозғалмайтын электрон.

E. массасы 0,1 г шаң тозаңы.

$$$ 26 C


Cутегі атомындағы электронның потенциалық энергиясы мынаған тең:

А.

B.

C.

D.

E.

$$$ 27 A

Сутегі атомындағы негізгі энергетикалық деңгейлердегі энергияның шамасы қандай кванттық санмен анықталады?

A. - бас кванттық санмен.

B. -орбитальды кванттық санмен.

C. - магниттік кванттық санмен.

D.-спиндік кванттық санмен.

E. энергия квантталмайды.

$$$ 28 C


Атомның орбитальды магниттік моментінің сыртқы электр өрісінде орналасуын анықтайтын кванттық санды көрсетіңіз

A. - бас кванттық санмен.

B. -орбитальды кванттық санмен.

C. - магниттік кванттық санмен.

D.-спиндік кванттық санмен.

E. энергия квантталмайды.

$$$ 29 C

Атомдағы электронның меншікті моментінің шамасын қандай кванттық сан анықтайды?

A. - бас кванттық санмен.

B. -орбитальды кванттық санмен.

C. - магниттік кванттық санмен.

D.-спиндік кванттық санмен.

E. энергия квантталмайды

$$$ 30 C


Атомдағы электронның күйін анықтайтын параметрлерді сипаттауға көрсетілген қасиеттердің қайсысы тән емес.

A. Параметрлер дискретті мәндер қабылдайды.

B. 4 кванттық сандар тек бір ғана электронның күйін сипаттайды.

C. Параметрлер кез келген мәндерді қабылдай береді, олардың өзгерістері бола береді.

D. белгілі бір үш кванттық сандар жиынтығымен анықталатын параметрлер екіден артық электрон бола алмайтын күйді анықтайды.

E. барлық кванттық сандар атомдағы электронның күйін анықтайды.

$$$ 31 C

Алғашқы үш бұлтшасы толығымен толтырылған атомдағы электронның саны (n=3).

A. екеу

B. сегіз


C. жиырма сегіз

D. отыз екі

E. он

$$$ 32 A


Көп электронды атомда орбитальды кванттық саны күйде неше электрон бола алады?

A. он төрт

B. екі

C. жиырмаD. алты

E. он


$$$ 33 B

Сутегі атомының спектрлік заңдылықтарын көрсететін өрнек мына түрде беріледі: . - Ридберг тұрақтысы, - бүтін сандар. Спектрдің көрінетін бөлігіндегі ең кіші жиілікке қандай мәндері сәйкес келеді?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 34 A


Сутегі спектріне сәйкес сызықтардың жиіліктері мына өрнекпен анықталады: , - Ридберг тұрақтысы, -жарық жылдамдығы, -бүтін сандар.

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 35 C

Төмендегі келтірілген қорытындылардың қайсысы қате?

A. Атомдар белгілі бір күйлерде бола алады, ол кезде олар жарық шығармайды.

B. Атом жоғарғы энергетикалық деңгейден төменгі энергетикалық деңгейге өткенде бір квант энергиясын шығарады.

C. Атомның шығаратын спектрі тұтас.

D. Атом төменгі энергетикалық деңгейден жоғарғы энергетикалық деңгейге өткенде бір квант энергиясын шығарады.

E. барлық қорытындылар дұрыс.

$$$ 36 A


Бордың атомдық моделіндегі электрон қозғалысын анықтайтын күш

A. кулон күші

B. Гравитациялық күш

C. Ядролық күш

D. Лоренц күші

E. серпімді күш

$$$ 37 B

Стационар бор орбиталарының квантталу ережесін көрсетіңдер

A.

B.

C.

D. , - бүтін сандар

E .

$$$ 38 D


Атомның магниттік момент кванты болып табылатын физикалық шама

A. Фотон ().

B. электрон заряды (Кл.) .

C. Планк тұрақтысы (

D . Бор магнетоны (Дж/Тл.).

E. Ядролық магнетон

$$$ 39 B

Қандай құбылыстар атомның күрделі екендігін көрсетеді?

A.Интерференция, дифракция және поляризация .

B. Катодтық және и рентген сәулелері, металл фольгадан - бөлшектердің шашырауы.

C.Фотоэффект, Комптон эффектісі, жарық қысымы .

D.Электромагниттік индукция , өздік индукция.

E. термо эффект .

$$$ 40 A


Зат протондарындағы - бөлшектердің шашырау бұрышы .

A.

B.

C.

D.1800-

E.

$$$ 41 D

Паули принципін қолдана отырып кванттық сандары бірдей болатын деңгейде неше электрон болатынын анықтаңдар.Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет