Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестржүктеу 0.89 Mb.
бет6/6
Дата01.04.2016
өлшемі0.89 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6
: CDO -> Sillabus
Sillabus -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
Sillabus -> Арнайы семинар: “Абайдың ақын шәкірттері” пәні бойынша
Sillabus -> Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
Sillabus -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Sillabus -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Sillabus -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Sillabus -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
Sillabus -> Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау саны 2 60 балл
Sillabus -> Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны : 90 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 8 семестр

Оқытушының бақылауымен студенттің өзіндік

жұмысының жоспары


(ОБСӨЖ)

Жетісай-200711.ОБСӨЖ САБАҚТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫÐ/ñ

ОБÑ´Æ òàºûðûáû

Әдебиеттер

1

Шәкірім Құдайбердіұлы шығармашылығы


1.Ì.°óåçîâ Àáàé ²½íàíáàåâ.-À.,1995

2.Ê.Ñûçäûºîâ. ̽õòàðòàíóäû» áåéì¸ëiì áåòòåði-À.,1997

3.².̽õàìåòõàíîâ. Àáàéäû» àºûí ø¸êiðòòåði-À.,1991

4.Ñ.Áåêìûðçàºûçû ̽õòàðòàíó¹à êiðiñïå –Ø.,20002

Көкбай Жанатаеатың шығармашылық жолы

1.Ì.°óåçîâ Øû¹ îí åêi òîìäûº, À., “Æàçóøû”,1968

2.Ì.°óåçîâ Àáàé ìåêòåáiíi» àºûíäàðû.Àáàéòàíóäàí æàðèÿëàí-

áà¹àí ìàòåðèàëäàð.À., “±ûëûì”,1988

3.Ì.°óåçîâ. Àáàéòàíó ä¸ðiñòåðiíi» äåðåê ê¼çäåði.Îºó º½ðàëû. À.,

“Ñàíàò”,1977


3

Ақылбай Абайұлы шығармашылығы

1.Àáàé ²½íàíáàé½ëû. Øû¹.åêi òîìäûº òîëûº æèíà¹û. À., “Æàçóøû”,1995

2.Àáàé.Ýíöèêëîïåäèÿ. À., “Àòà ì½ðà”,1995

3.Ø.Àéòìàòîâ. µñòàç òóðàëû ñ¼ç.À., “±ûëûì”,1997


4

Мағауия Абайұлының шығармашылық өмір жолы

1.Àõìåòîâ Ç.Àáàéäû» àºûíäûº ¸ëåìi.À., “Àíà òiëi”,1995

2.°áäi¹àçèåâ Á. Àñûë àðíà. Àáàé ä¸ñò¾ði æ¸íå ظê¸ðiì. À., “²àçຠóíèâåðñèòåòi”,1992

3.°êiìîâ Ò. Äàíàëûº ì¸éåãi. À., “Àíà òiëi”, 1995


5

Әріп Тәңірбергеновтың шығармашылық өмірбаяны

1.Ì.°óåçîâ Øû¹ îí åêi òîìäûº, À., “Æàçóøû”,1968

2. Ì.°óåçîâ Àáàé ìåêòåáiíi» àºûíäàðû.Àáàéòàíóäàí æàðèÿëàí-

áà¹àí ìàòåðèàëäàð.À., “±ûëûì”,1988

3.Ì.°óåçîâ. Àáàéòàíó ä¸ðiñòåðiíi» äåðåê ê¼çäåði.Îºó º½ðàëû. À.,

“Ñàíàò”,1977


6

“Татьянаның қырдағы әні” әңгімесін талдау

1.Áåðäiáàé Ð. ̽õòàð øû»û. À., “±ûëûì”1997

2.ƽðòáàé Ò. Áåñiãi»äi ò¾çå. ±½ìûðíàìà-òîë¹àó. À., “Æàçóøû”1997

3.ʼêáàé Æàíàòàé½ëû (1863-1927).// Áåñ ¹àñûð æûðëàéäû. À., “Æàçóøû”,1985


7

“Абай” трагедиясының идеялық-тақырыптық мазмұны

1.Ì.°óåçîâ Àáàé ²½íàíáàåâ.-À.,1995

2.Ê.Ñûçäûºîâ. ̽õòàðòàíóäû» áåéì¸ëiì áåòòåði-À.,1997

3.².̽õàìåòõàíîâ. Àáàéäû» àºûí ø¸êiðòòåði-À.,1991

4.Ñ.Áåêìûðçàºûçû ̽õòàðòàíó¹à êiðiñïå –Ø.,20008

“Абай жолы” эпопеясы 1-ші кітабының оқиғалық желісі

1.Ì.°óåçîâ Øû¹ îí åêi òîìäûº, À., “Æàçóøû”,1968

2.Ì.°óåçîâ Àáàé ìåêòåáiíi» àºûíäàðû.Àáàéòàíóäàí æàðèÿëàí-

áà¹àí ìàòåðèàëäàð.À., “±ûëûì”,1988

3.Ì.°óåçîâ. Àáàéòàíó ä¸ðiñòåðiíi» äåðåê ê¼çäåði.Îºó º½ðàëû. À.,

“Ñàíàò”,1977


9

“Абай жолы” эпопеясы 1-ші кітабының композициялық құрылысы

1.Àáàé ²½íàíáàé½ëû. Øû¹.åêi òîìäûº òîëûº æèíà¹û. À., “Æàçóøû”,1995

2.Àáàé.Ýíöèêëîïåäèÿ. À., “Àòà ì½ðà”,1995

3.Ø.Àéòìàòîâ. µñòàç òóðàëû ñ¼ç.À., “±ûëûì”,1997


10

“Абай жолы” эпопеясы 2-ші кітабының сюжеттік желісі

1.Àõìåòîâ Ç.Àáàéäû» àºûíäûº ¸ëåìi.À., “Àíà òiëi”,1995

2.°áäi¹àçèåâ Á. Àñûë àðíà. Àáàé ä¸ñò¾ði æ¸íå ظê¸ðiì. À., “²àçຠóíèâåðñèòåòi”,1992

3.°êiìîâ Ò. Äàíàëûº ì¸éåãi. À., “Àíà òiëi”, 1995


11

“Абай жолы” эпопеясы 2-ші кітабының көтерілген әлеуметтік мәселелер

1.Ì.°óåçîâ Øû¹ îí åêi òîìäûº, À., “Æàçóøû”,1968

2.Ì.°óåçîâ Àáàé ìåêòåáiíi» àºûíäàðû.Àáàéòàíóäàí æàðèÿëàí-

áà¹àí ìàòåðèàëäàð.À., “±ûëûì”,1988

3.Ì.°óåçîâ. Àáàéòàíó ä¸ðiñòåðiíi» äåðåê ê¼çäåði.Îºó º½ðàëû. À.,

“Ñàíàò”,1977


12

“Абай жолы” эпопеясы 3-ші кітабының жазылу тарихы

1.Áåðäiáàé Ð. ̽õòàð øû»û. À., “±ûëûì”1997

2.ƽðòáàé Ò. Áåñiãi»äi ò¾çå. ±½ìûðíàìà-òîë¹àó. À., “Æàçóøû”1997

3.ʼêáàé Æàíàòàé½ëû (1863-1927).// Áåñ ¹àñûð æûðëàéäû. À., “Æàçóøû”,1985


13

“Абай жолы” эпопеясы 3-ші кітабындағы Абайдың ақын шәкірттері

1.Ì.°óåçîâ Àáàé ²½íàíáàåâ.-À.,1995

2.Ê.Ñûçäûºîâ. ̽õòàðòàíóäû» áåéì¸ëiì áåòòåði-À.,1997

3.².̽õàìåòõàíîâ. Àáàéäû» àºûí ø¸êiðòòåði-À.,1991

4.Ñ.Áåêìûðçàºûçû ̽õòàðòàíó¹à êiðiñïå –Ø.,200014

“Абай жолы” эпопеясы 4-ші кітабының оқиғалық желісі

1.Ì.°óåçîâ Øû¹ îí åêi òîìäûº, À., “Æàçóøû”,1968

2.Ì.°óåçîâ Àáàé ìåêòåáiíi» àºûíäàðû.Àáàéòàíóäàí æàðèÿëàí-

áà¹àí ìàòåðèàëäàð.À., “±ûëûì”,1988

3.Ì.°óåçîâ. Àáàéòàíó ä¸ðiñòåðiíi» äåðåê ê¼çäåði.Îºó º½ðàëû. À.,

“Ñàíàò”,1977


15

“Абай жолы” эпопеясындағы дәстүр жалғастығы

1.Àáàé ²½íàíáàé½ëû. Øû¹.åêi òîìäûº òîëûº æèíà¹û. À., “Æàçóøû”,1995

2.Àáàé.Ýíöèêëîïåäèÿ. À., “Àòà ì½ðà”,1995

3.Ø.Àéòìàòîâ. µñòàç òóðàëû ñ¼ç.À., “±ûëûì”,1997


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті“Филология ” факультеті

“Қазақ тілі мен әдебиеті” кафедрасы


Оқу - әдістемелік кешені
Арнайы курс: “Абайдың ақын шәкірттері М. Әуезов еңбектерінде ” пәні бойынша 050117 мамандығының студенттері үшін


БАҚЫЛАУ ТҮРЛЕРІ:


А) Бақылау сұрақтары

Б) Жазбаша бақылау жұмыстары. В) Коллоквиумдар

Г) Сөзжұмбақтар.

Жетісай-2007
Білімді бақылауға арналған сұрақтар.
1. М. Әуезов шығармашылығының беймәлім тұстары

А) Абайдың ақындық мектебі

В) Абай өмірбаяны

С) Абай поэмалары

Д) Абайдың нәзиралық шығармалары

Е) Қарасөздері

2. Өзінің шығармашылық өмірінде бір тақырып екі жақты қызмет атқаратын жазушы

А) М. Әуезов

В) Қ. Жұмаділов

С) С.Сейфуллин

Д) Ғ. Мұстафин

Е) Ғ. Мүсірепов

3. М. Әуезов Абай өмірі мен шығармасы туралы жұмыстарын қанша күрделі мәселе тұрғысынан жүргізіп отырған?

А) 8


В) 7

С) 3


Д) 2

Е) 9


4. М. Әуезовтің талантты шәкірті, аспиранты, Абайдың ақындық мектебін арнайы зерттеген ғалым?

А) Қ. Мұхамедханов

В) З. Қабдолов

С) В. Нұрғалиев

Д) Ә. Тәңірбергенов

Е) З. Бейсенғалиев

5. М. Әуезовтің “Абай ақындығының айналасы” атты мақаласы қай жылы жазылды?

А) 1934


В) 1939

С) 1935


Д) 1930

Е) 1944


6. М. Әуезовтің “Абайдың идеялық-мәдени ізденулері” атты мақаласы қашан жарық көрді?

А) 1934


В) 1939

С) 1935


Д) 1930

Е) 1944


7. М. Әуезовтің “Абайдың ақындық мектебі туралы” тезисі қашан шықты?

А) 1934


В) 1939

С) 1935


Д) 1930

Е) 1944


8. “Абайдың ақын шәкірттері” деп тұжымдалған концепция қай жылдары жоққа шығарылды?

А) 1950


В) 1949

С) 1940


Д) 1960

Е) 1930


9. Абайдың әдеби мұрасы жөнінде ғылыми айтыс қашан өткізілді?

А) 1951


В) 1941

С) 1952


Д) 1950

Е) 1961


10. Абайдың әдеби мұрасына айналған ғылыми айтыста кім баяндама жасады?

А) С. Мұқанов

В) Ғ. Мүсірепов

С) Ғ. Мұстафин

Д) Қ. Жұмаділов

Е) С. Бәйітов

11. “Абай мектебінің концепциясын” кім енгізді?

А) М. Әуезов

В) С. Мұқанов

С) Қ. Мұхамедханов

Д) М. Мырзахметов

Е) Қ. Жұмалиев

12. Абайдың тұңғыш өмірбаяны М. Әуезовтің зерттеуінде қашан жарық көрді?

А) 1933


В) 1934

С) 1918


Д) 1939

Е) 1944


13. “Абай” журналы қай жылдары шықты?

А) 1918


В) 1920

С) 1917


Д) 1930

Е) 1933


14. “Абай” журналы қай қалада шыққан?

А) Семей


В) Ақмола

С) Қызылорда

Д) Шымкент

Е) Орынбор

15. “Абай” журналына кімдер басшылық етті?

А) М. Әуезов, Ж. Аймауытов

В) М. Сералин, М. Жұмабаев

С) А. Байтұрсынов, И. Байзақов

Д) С. Мұқанов, М. Ізтөлин

Е) Ә. Тәңірбергенов, Ш. Құдайбердіұлы

16. “Абай” журналы қай жылдан бастап қайта шығарыла бастады?

А) 1992


В) 1993

С) 1991


Д) 1994

Е) 1990


17. М. Әуезов Абайдың толық мағынадағы шәкірттері деп қаншасын атайды?

А) 4


В) 5

С) 6


Д) 3

Е) 2


18. Абайдың ақын шәкірттері

А) Көкбай, Шәкәрім, Ақылбай, Мағауия, Әріп

В) Көкбай, Ақылбай, Мухтар, Мағауия

С) Көкбай, Шәкәрім, Әріп, Баймағамбет

Д) Көкбай, Ақылбай, Мағауия, Әріп

Е) Көкбай, Шәкәрім, Ақылбай, Мағауия

19. Абайдың ақын шәкірттерін сынаған өлеңі

А) “Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін”

В) “Өлең сөздің патшасы, сөз-сарасы”

С) “Адамның кейбір кездері”

Д) “Келдік талай жерге енді”

Е) “Сен мені не етесің?”

20. ... Сөз айттым “Әзірет Әлі айдаһарсыз...” деп Абай қай шәкіртін сынаған?

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

21. ... Мұнда жан “алтын иек сара ала қыз...” деп Абай қай шәкіртінің өлеңін сынап отыр?

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

22. ... Кәрілікті жамандап, өлім тілеп... деген Абайдың жыр жолдары қай шәкіртін сынауға арналған?

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

23. “Қазақ елінің ескі өмірін жырлаушы ақын”,- деп Абайдың қай шәкіртін айтамыз?

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

24. Абай шәкірттерінің ішіндегі ең көрнектісі, жасы үлкені әрі ұзақ жасағаны?

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

25. Абайдың ақын, прозашы, аудармашы, философ, тарихшы шәкірті

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

26. Қазақ тарихынан сюжеттік поэма жанрын дамытуға үлес қосқан қаламгер

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

27. “Қалқаман-Мамыр”, “Еңлік-Кебек” поэмаларының авторы

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

28. Шәкәрімнің “Қалқаман-Мамыр” поэмасы қай жылы жарық көрді?

А) 1912


В) 1914

С) 1910


Д) 1913

Е) 1915


29. Шәкәрім шығармасының мына бір үзіндісі қай поэмадан алынды?

... Жігіттер, бұл өлеңді жазған мәнім,

Емес қой жастықпенен салған әнім.

Қас қайсы, қаза қайсы, жаза қайсы,

Аларсың көп ғибрат байқағаның...

А) “Еңлік-Кебек”

В) “Қалқаман-Мамыр”

С) “Нартайлақ-Айсұлу”

Д) “Ләйлі-Мәжнүн”

Е) “Жүсіп-Зылиқа”

30. Шәкәрімнің тікелей Абай ықпалымен жазған поэмасы

А) “Еңлік-Кебек”

В) “Қалқаман-Мамыр”

С) “Нартайлақ-Айсұлу”

Д) “Ләйлі-Мәжнүн”

Е) “Жүсіп-Зылиқа”

31. Тарих алдындағы еңбегі зор ақын?

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

32. 1950 ж. Абайтану тарихында М. Әуезовті қай ақын шәкіртіне байланысты қаралады?

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

33. “Саяси беті теріс, керітартпа, діндар ақын”, - деп Абайдың қай шәкіртін жаралады?

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

34. “Сабалақ” поэмасының авторы

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

35. “Сабалақ” поэмасының негізгі идеясы

А) хандықты дәріптеу

В) еңбекке үндеу

С) адамгершілікті уағыздау

Д) махаббатты ту ету

Е) табиғатты қорғау

36. “Сабалақ” поэмасының негізгі кейіпкерлері

А) Кенесары, Наурызбай

В) Абылай, Бөгенбай

С) Жәңгір, Махамбет

Д) Абылай, Райымбек

Е) Абылай, Бұхар

37. Абай айналасындағы шәкірттердің ішінде өзгелерінен ұзағырақ өмір сүріп, бертінде қайтыс болған ақын?

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

38. Абай өмірі мен шығарашылығына байланысты аса құнды деректер берген ақын?

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

39. Абайдың ақын шәкірті, үзеңгілес досы

А) Көкбай

В) Әріп

С) АқылбайД) Мағауия

Е) Шәкәрім

40. “Көкбайдың ақындығы” деген мақала жазған ғалым?

А) М. Әуезов

В) Қ. Мұхамедханов

С) М. Мырзахметов

Д) С. Мұқанов

Е) М. МағауинСТУДЕНТТЕРДІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ БІЛІМІН

РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ
Білім беру ісіндегі басты приоритет студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рол оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.
Әрбір студент басқа студентпен салыстырылмайды, керісінше өзімен-өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.
Студенттердің білімін бағалау жүйесі Sillabus / оқыту бағдарламасына/ міндетті элемент болып кіреді.
Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаумен жиналады. Төменде студенттердің балмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:


Бақылаудың әріптік жүйесі

Балдары

Бағалаудың %-тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы

В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз

Пәннен F деген баға алған студент деканат белгілеген мерзімде оны тапсыру керек.Бұл градация СРА –ді / студенттің жалпы академиялық білімін орташа бағалау/ айқындауы қажет.

1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет