Лекция: 0 Практикалық/семинар сабақтар: 30 Лабораториялық сабақтар: соөЖ: 15Дата12.02.2020
өлшемі80.49 Kb.
түріЛекция
ОҢТҮСТIК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТIК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

«БЕКІТЕМІН»
Факультет деканы

________ А.А. Жаппарқұлова

«___»___________2018 ж.

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы


5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы
BOT 2205 Бағалаудың өлшемдік технологиялары пәнінің
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (СИЛЛАБУС)


Мамандығы: 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы

Оқу түрі: күндізгі

Курс : 2

Семестр: 4

Кредиттер саны: 2

Сағат саны: 60

Лекция: 0

Практикалық/семинар сабақтар: 30

Лабораториялық сабақтар:

СОӨЖ: 15

СӨЖ: 15

Қорытынды бақылау: Емтихан - тест

Оқытушы туралы мағлұматтар: Мыңбаева Ақбілек Пазылханқызы

Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: PhD докторы , аға оқытушы

Е-mail: mutlu_8484@mail.ru

Кафедрасы:қазақ тілі мен әдебиеті

Мекен-жайы: Шымкент қ, А. Байтұрсынов көшесі, 63, каб

Тел.: ________

Кеңес беру уақыты: аптакүнi: бейсенбі, сағаты 15-40,аудитория 213

Шымкент 2018

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (cиллабус) №_1_хаттама «31» 08. 2017 ж. университеттің Ғылыми кеңесінде бекітілген мамандықтың модульдік білім беру бағдарламасы негізінде және 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының типтік оқу бағдарламасы (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ 30.06.2016 ж., № 2 хаттамасымен бекітілген) негізінде дайындалған.

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (cиллабус) Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының мәжілісінде талқыланып, бекітуге ұсынылды.

№ __ хаттама, «___» ____________ 20 ___ ж.


Кафедра меңгерушісі ________ Мамыт А.А.


 1. Кіріспе

  1. Пәннің қысқаша сипаттамасы: Білім беруді сапаландыру мен білім алушылардың білім деңгейін анықтауда критериалды бағалау маңызды орын алатындығы. Қазіргі кезеңде білім алушылардың білім деңгейін сапаландырумен қатар, оқушылардың жеке тұлғалық қасиеттері мен құзыреттіліктерін, қоршаған ортада қарым-қатынас жасауға қабілеттілігін, өзіндік білімін көтеру мақсаттары нақты қойылғандығы. Баға беру – бағалаудың нәтижесі, яғни сапалы кері байланыс. Баға – символ, оқу жетістігін не санмен, не сөзбен таңбалау. Бағалау термині туралы түсінік.

  2. Пәннің мақсаты: Білімалушыларға оқыту нәтижесін бағалаудың қазіргі құралдары, білім беру процесіндегі бағалаудың орны мен рөлі, критериалдық бағалау технологиясының моделі жайында түсінік беру.

  3. Пәннің міндеттері:

 • білім алушыларға бағалаудың түрлері және ұстанымдары жайында мағлұмат беру;

 • бағалау кезеңдері және инструменттерін талдата меңгерту;

 • критериалдық кесте-рубрикаторлары, форматтық бағалау және суммалық (ішкі және сыртқы) бағалаудың ерекшеліктерін түсіндіру;

 • оқу бағдарламасы және оқу жоспарының (қысқа, орта, ұзақ) түрлері жайында ұғымдар қалыптастыру;

 • портфолионың педагогикалық міндеттері, функциясы мен құрамы және оны қолданудың білік-дағдыларын игерту.

  1. Пәннің пререквизиттері (курсты оқып үйрету үшін студент нені білу керек?): Бағалаудың өлшемдік технологиялары курсын меңгеру үшін «Педагогика», «Психология» курстарын білу керек.

  2. Пәннің постреквизиттері (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет?):«Қазақтілін оқыту әдістемесі», «Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі».

  3. Пәннің оқу нәтижелері:

 1. 6.1. Білімі:оқу-тәрбие үдерісін модельдей алуы және оқыту тәжірибесін; білім беру қызметінің жаңғыртудың басты бағыттарын; ұжымды басқарудың негізгі әдістерін; инклюзивті білім беру модельдерін, қалыптарын, түрлерін; ақпараттарды қабылдау, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін; психикалық және психофизиологиялық дамудың жалпы, арайы заңдылықтары мен жеке ерешеліктерін; түрлі кәсіби салаларда қарым-қатынас стильдері мен түрлері туралы білуі тиіс.

   1. Біліктілігі:қазақ тілі мен әдебиетінің тұжырымдамалық және теориялық негіздерін, оның жалпы ғылымдар жүйесіндегі орны мен құндылығын, даму тарихы мен қазіргі жағдайын білу; білім беру тұжырымдамаларын таңдауына негіздеу және талдау жасай білу; білім беру үдерісін жобалау, жүзеге асыру және басқару; әр баланың жасына, сенсорлық және интеллектуалдық қабілеттеріне байланысты білім алу қажеттіліктерін талдау; байқаулар мен тәжірибелер нәтижелерін теориялық тұрғыдан талдау әдістерін компьютерлік үлгілеуді қолдану;психологиялық-педагогикалық пәндер бойынша жүйелі білімдерді, оқыту әдістемесін, классикалық және қазіргі заманауи педагогикалық технологиялар туралы білімді игеруі тиіс.

   2. Дағдысы: оқушылардың оқыту нәтижелерін бағалау бойынша мұғалім жұмысының мазмұнын сипаттай білуі; білім берудің мақсаты мен мазмұнына сәйкес бағалау инструменттерін қолдана білуі; білім алушылардың жетістіктерін диагностикалаудың әдістері мен құралдарының қазіргі жағдайын меңгеру; инновациялар мен өзгерістерді оң қабылдау; мамандығы бойынша ғылыми мәтінмен жұмыс істеуге орыс, қазақ және шет тілдерінде сөйлеу және жазу дағдысы болуы тиіс.
   1. Құзыреттілігі:

Құзіреттердің индексі

Құзіреттер

КҚ-3,4,6,7,13

Кəсіби құзыреттіліктер


АҚ-4

Aрнайы (пəндік) құзыреттіліктер

 • Оқу-тәрбие үдерісінің сапасын қамтамасыз ету үшін заманауи әдістемелер мен технологияларды, білім алушыларды, білім алушылардың жетістігіне диагностика жасау әдістерін қолдана білу дайындығының болуы (КҚ-3);

 • Білім алушылардың әлеуметтендіру мен кәсіби өзін-өзі анықтау үдерісін педагогикалық сүйемелдеуді іске асыра білу (КҚ-4);

 • Оқушылармен, ата-аналармен, әріптестермен, әлеуметтік серіктестермен өзара әрекетке дайын бола білуі (КҚ-6);

 • Білім алушылардың серіктестігін ұйымдастыру, олардың белсенділігі мен бастамашылдығын, шығармашылық қабілетін қолдау қасиетінің болуы (КҚ-7);

 • Оқу-тәрбие қызметінде негізгі ғылыми-зертеу әдістерін қолдану қабілетінің болуы (КҚ-13);

 • Креативтілік: шығармашылық қызметтің теориялық негіздері, шығармашылық психологиясы саласындағы білімдерді меңгеру, кәсіби қызметті қайта-қарау, білім берудегі авторлық жаңашылдық идеяларды іске асыру, стандарты емес және альтернативті шешім таба білу біліктері мен дағдыларын меңгеру, сыни тұрғысынан ойлауға, жаңа педагогикалық идеяларды генерациялауға қабілетті болу (АҚ-4).


2.1. Пәннің мазмұны

АпталарАудиториялық сабақтар

СӨЖ/СОӨЖ

(тапсырмалары)
Тақырыбы, жоспары

лек

пр

лаб
Модуль 1

1

1

Кіріспе. Бағалау нормативтері туралы ұғым.

 1. Бағалау термині туралы түсінік

 2. Бағалаудың бағыттары

 3. Негізгі және жалпы орта мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау
2
 • Бағалаудың мәні

 • Бағалау критерийлері
2

2

Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

 1. Оқыту үшін бағалаудың маңыздылығы және бағалаудың математикалық, кибернетикалық тәсілдері мен қазіргі техникалық құралдар жиынтығын пайдалану реті

 2. Бағалаудың мәні
2
 • Топтық жұмыстағы қалыптастырушы бағалауы

 • Оқыту үшін бағалау

3

3

Жеке бағдарлы оқытудағы бағалау жүйесінің ерекшелігі.

 1. Оқушының жетістіктерін бағалау мақсаты.

 2. Оқушының жетістігін бағалау принциптері.

 3. Оқушының жетістігін бағалау түрлері.

 4. 12 – жылдық білім беру кезінде қолданылатын бағалау жүйесі
2
 • Критериалды бағалау және қазақ тілінен берілетін білімді сапаландыру

 • Білімді бағалауда критерийлерді нақты қоя білудің жолдары
4

4

Блум таксономиясы және бағалау критерийлері

 1. Ойлау дағдыларының деңгейлері

 2. Блум таксономиясына сәйкес оқу мақсаттары

 3. Критериалды бағалаудың негізгі критериалдары, ерекшеліктері
2
 • Блум таксономиясы және бағалау

 • Оқушылардың лингвистикалық құзыреттілігін жетілдіруде критериалды бағалаудың маңызы
5

5

Оқу жетістіктерін критерийлік бағалау туралы жалпы түсінік

   1. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың критерийлері

   2. Критериалды бағалаудың негізгі принциптері мен функциялары

   3. Критериалды бағалаудың тиімділігі
2
 • Қазақ тілін оқытудағы формативті бағалау

 • Қазақ әдебиетін оқытудағы формативті бағалау

6

6

Білім мазмұнын жаңарту жағдайында оқу жетістіктерін критериалдық бағалау

 1. Қазақстанда критериалды бағалау жүйесін енгізу жөніндегі бастама

 2. Бағалаудағы халықаралық тәжірибе
2
 • Қазақ тілінен жүргізілетін жазба жұмыстарын критериалды бағалау

 • Қазақ әдебиетінен жүргізілетін жазба жұмыстарын критериалды бағалау

7

7

Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша критериалды бағалау және дағдылары

 1. Критериалды бағалаудың құрылымы. Өзін-өзі бағалау.

 2. Критериалды бағалау жүйесін енгізу

 3. Үйлестірушілер іс-әрекетіндегі критериалды бағалау жүйесі
2
 • Ішкі жиынтық бағалауда сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру

 • Шығармашылық дағдыларды бағалау

8

8

Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері

бойынша бағалаудың ұстанымдары

 1. Оқыту мен бағалаудың өзарабайланысы.

 2. Шынайылық, анықтық және валидтілік.

 3. Үздіксіздік. Дамытуға бағыттылық
2
 • Критериалды бағалау және сыни тұрғыдан оқыту мәселелері

 • Оқушылардың өзін-өзі және өзгені бағалауда ұстанатын принциптері

 • Лингвистикалық талдау және оны критериалды бағалау

Модуль 2

9

9

Бағалаудың негізгі мақсаттары

 1. Критериалды бағалаудың негізгі критериалдары

 2. Критериалды бағалаудың маңызы

3.Критериалды бағалаудың мақсаты
2
 • Білімді бағалаудағы рефлекцияның мәні

 • «Бағалау не үшін қажет» тақырыбында ойбөлісу

 • Дәстүрлі бағалау мен бағалаудың жаңа түрлерінің айырмашылығы

 • Оқу процесі нәтижелері және бағалау

10

10

Оқу жоспары (қысқа, орта, ұзақ)

 1. Сабақ бойынша жоспарлау

 2. Тізбектелген сабақ жоспар үлгілері

 3. Оқу мақсаты мен оның нәтижелері

 4. Оқу бағдарламасы
2
 • Оқу процесі нәтижелері және бағалау

 • Оқушының өзін-өзі бағалау тәсілі

11

11

Қалыптастырушы бағалау

 1. Оқыту үшін бағалау кезеңінде қолданылатын өлшемдер

 2. Кері байланыс беру

 3. Қалыптастырушы бағалау нәтижелерінің талдауы
2
 • Қалыптастырушы бағалаудың шарттары

 • Бағалаудағы тестілеу тәсілі және тестің түрлері

12

12

Ішкі жиынтық бағалау

 1. Интерпретация – логикалық қорытынды

 2. Бөлім/ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау және ұйымдастыру

 3. Бөлім/ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау нәтижелерін талдау
2
 • Интервью, рубрика арқылы бағалау

 • Оқу мен оқытудағы бағалау әдісі (слайд көрсетілім)

13

13

Бағалау үдерісі

 1. Мұғалімнің бағалаудағы ролі

 2. Өзара бағалау және өзін-өзі бағалау
2
 • Білім алушылардың өз білімін арттыру үшін бағалауды үйренуі (пікірталас)

 • ІТ (Ақпарат технологиясы) Кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар жиыны

14

14

Баға қою механизмі

 1. Бөлім/ортақ тақырыптар бойынша балл қою

 2. Тоқсандық баға қою

 3. Жылдық баға қою .
2
 • Сабаққа және оқушының міндеттеріне енгізілген оқытуды бағалау стратегиялары (Реферат)

 • Сәтті сабақ критерийлерімен таныстыру және оларды талқылау (Слайд көрсетілім)

15

15

Оқушы портфолиосы

 1. «Портфолио» әдісі туралы түсінік

 2. «Портфолионың» шығу тарихы

 3. Білім алушы портфолиосына ұсынылған құрылым
2
 • Топтарда баға қою. (Өз жобасын қорғау)


2.2.Практикалық (семинар) сабақтардың тақырыптық жоспары

Апталар
Тақырыбы, жоспары

Сағат саны

Модуль 1
1

1

Бағалау нормативтері туралы ұғым және критреиалды бағалаудың ерекшеліктері

2

2

2

Бағалау жүйелерінің түрлері

2

3

3

Ойлау дағдыларының деңгейлері

2

4

4

Қалыптастырушы (формативті) бағалаудың мақсаты мен принциптері

2

5

5

Жиынтық (суммативті) бағалау

2

6

6

Критериалды бағалау оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі ретінде

2

7

7

Бағаланатын дағдылардың сипаттамасы.

2

8

8

Тиімді бағалаудың принциптері

2

Модуль 2

9

9

Бағалаудың негізгі мақсаттары

2

10

10

Тізбектелген сабақтар топтамасын жоспарлау

2

11

11

Кері байланыс беру. Қалыптастырушы бағалау нәтижелерінің талдауы

2

12

12

Бөлім/ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау

2

13

13

Өзара бағалау және өзін-өзі бағалау

2

14

14

Баға қою механизмі

2

15

15

Оқушы портфолиосы

2


Ескерту: СӨЖ тапсыруы кафедра тақтасында берілген кестедегі мерзім мен аудиторияға сәйкес өтуі тиіс.
3.Білім алушылардың үлгеріміне межелік бақылау мен аралық аттестаттау сұрақтары пәннің мазмұнына сәйкес беріледі. Бақылау сұрақтары “Univer” ААЖ-ға енгізіліп ұсынылады.
4. Пәннің оқу әдебиеттерімен қамтамасыз етілуіПән бойынша оқу және ғылыми әдебиеттердің атауы

ОҚМПУ кітапханасындағы саны

1.Негізгі әдебиеттер

1

Тренерге арналған нұсқаулық, үшінші (негізгі) деңгей. Бірінші басылым «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2015-Астана


-

2

ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының бағдарламасы. Мұғалімге арналған нұсқаулық. Екінші деңгей (негізгі). Үшінші басылым. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2012 – Астана


-

3

ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасының негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне қосымша кәсіби білім беру курсы бағдарламасы. Студентке арналған нұсқаулық. Бірінші басылым «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ. – Астана


2
Мұғалімдерге арналған Нұсқаулық, үшінші (негізгі) деңгей


3

4

Alexander, R., (2001). Culture and pedagogy. [Мәдениетпенпедагогика] Wiley-Blackwell


-

5

Assessment Reform Group, (2002а). Assessment for Learning: 10 Principles. [Оқытуүшінбағалау: 10 ұстаным] University of Cambridge Faculty of Education


-

6

Тұрғынбаева Б.А., «Рейтингілік деңгейлік дамыта оқыту технологиясы». Шымкент, 2009


5

7

Рахметова Р.С. Қазақ тілі синтаксисін қатысымдық-танымдық тұрғыдан оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері (ЖОО филолог мамандықтары үшін): пед.ғыл.докт. ... дис.:13.00.02. –Алматы, 2010. - 286 б.


7

8

Кембридж университетінің білім беру факультетімен бірлесіп, Педагогикалық шеберлік орталығы құрастырған, Қазақстан Республикасындағы педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру курсының деңгейлік бағдарламасының глоссарийі: оқу-әдістемелік құрал (2012). Астана: «Назар»


4

9

Блум Б.С. (1956). Классификация учебных целей. Нью Йорк: Лонгман.


-

10

Блум Б.С., Кратволь Д. (1956). Таксономия целей обучения. Нью Йорк: Лонгман.


-

11

Блэк П., Уильям Д. (2009). Педагогические исследования: формативное оценивание. Британский научный журнал исследований №29.


-

12

Өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық: Оқу-әдіст. құрал. (2016)/ О.И.Можаева, А.С.Шилибекова, Д.Б.Зиеденованың редакциялауымен. – Астана: 42 «Назарбаев Зиякерлік мектептері» ДББҰ, 2016. - 46 б


6

13

Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық: Оқу-әдіст. құрал. / О.И.Можаева, А.С.Шилибекова, Д.Б.Зиеденованың редакциялауымен. – Астана: «Назарбаев Зиякерлік мектептері» ДББҰ, 2016. - 48 б.


6

14

Негізгі және жалпы орта мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық: Оқу-әдістемелік құрал. / О.И.Можаева, А.С.Шилибекова, Д.Б.Зиеденованың редакциялауымен – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2016. - 54 б.


6

15

Ж.Боранбаев. Қазақ мектептерінде «Кембридж» тәсіліне негізделген жаңаша оқытудың бүгінгі баспалдақтары. – Алматы, «Білім», 2012

3

2.Қосымша әдебиеттер

1

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. – 256с.


2

2

Стилл Дж., Мередит К. т.б. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту құрылымының оқы жоспары. – Алматы, 1998


2

3

Мирсеитова С:С: Становление и развитие фолософии учителя: гуманистическая парадигма. – Алматы: Верена. 2008. -260с


-

4

Амонашвили Ш.А. обучение. Оценка. Отмека. [оқу. Бағалау. Баға]. М.: 1980


-

5

Красноборова А.А. критериальное оценивание в школе: учебное пособие. – пермь, 2010.-84с


-

6

Assessment Reform Group, (2002b). Testing, Motivation and Learning. [Тестілеу, қызықтыружәнеоқыту] University of Cambridge Faculty of Education.


-

7

Black P., & Wiliam D. (1998b). Inside the black box: raising standards through classroom assessment [ жәшіктің іші: сыныпты бағалау арқылы стандарттарды арттыру] King , s College London. School of Education. Now available from NFER/Nelson.


-

8

Black P., & Wiliam D. (1998b). Assessment and Classroom Learning [ ] Assessment in Education: Ptinciples, Policy and Practice, 1 (5), 5-75


-

9

James M. (2002). Assessment for Learning: what is it and what does research say about it? [ Оқыту үшін бағалау: бұл не және зерттеулер бұл туралы не айтады] Learning how to learn projest, Faculty of Education, University of Cambridge.


-

10

Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. [ Cын тұрғысынан ойлау: даму технологиясы]. – СПб: альянс-Дельта , 2003


3

11

Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Муштавинская и.В. учим детей мыслить критически. [ Балаларды сын тұрғысынан ойлауға үйретейік]. -2-басылым – Пб: «Альянс «Дельта» және «Речь», 2003


2

12

Кларин М.В. инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры, дискусси, анализ зарубежного опыта. [Әлемдік педагогикадағы инновация: зерттеу, ойындар, пікірталастар негізінде оқыту. Шетелдік тәжірибені талдау]. –Рига: НПЦ «Экспримент», 1995. -176 бет.


2

13

Жексенбаева У.Б. «Балалардың дарындылығын диагностикалау» Баспа: РАДиАЛ Шығарылған жылы: 2005 (ІSBN: 9965-9800-04)


1

14

Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя: Учебно-методическое пособие. [Мұғалімнің бағалау қызметі: оқу-әдістемелік құрал]. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 128 бет


-

15

Қадашева Д.Ж. Жаңаша жаңғыртып оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері: өзге тілді дәрісханалардағы қазақ тілі: дисс. АлМУ. 13.00.02. Алматы, 2001.


-

16

Цукерман Г.А. Оценка без отметки [Бағасыз баға қою].– Москва-Рига: ПЦ Эксперимент, 1999.

-

17

Критериалды бағалау жүйесі бойынша әдістемелік нұсқаулық, Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2013.

3

18

Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесін енгізудің әдіснамалық және оқу-әдістемелік негіздері. Әдістемелік құрал. Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы. – Астана, 2015

5

3.Интернет көздері

1

www.smk.edu.kz

2

https://cpm.kz/

3

orleu-edu.kz

4

pedsovet.su5. Тапсырмаларды тапсыру кестесі

Айлар

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

Апталар

Тапсырма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Лаборат. жұмыст.

тапсыру


 

 
Эссе немесе глоссарий


 

 *
*
*
*


Презентация немесе кейс-стади

 

 
*
*
*
*
Коллоквиум

 

 

*
*
*

 

 

*
*
*
Реферат немесе баяндама
*
*
*
*
*
Тапсырмалардың басқа түрі


*
*
*
*
Аралық бақылау


 

 

*
*
*

 

 

*
*
*
Межелікбақылау**

Бағапайызбен


 

 
100100

6. Студент білімін бағалау саясаты

(Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Ережесінен үзінді)

6.1 Студенттердің білімін бақылау мен бағалау балдық-рейтингілік жүйе бойынша жүзеге асырылады:


Әріптікжүйебойыншабағалау

Балдардың эквивалент саны

Пайыздықмазмұны

Дәстүрліжүйебойыншабағалау

А

4,0

100

Өтежақсы

А-

3,67

90 – 94

В +

3,33

85 – 89

Жақсы

В

3,0

80 – 84

В -

2,67

75 – 79

С +

2,33

70 – 74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65 – 69

С -

1,67

60 – 64

D +

1,33

55 – 59

D

1,0

50 – 54

F

0

0 - 49

Қанағаттанарлықсыз

6.2 Бағалау тәртібі: әр семестрде межелік (аралық) бақылау 2 рет өтеді. Әрбір межелік бақылау апталығына дейін профессор-оқытушы құрамы білім алушыларды (практикалық, лаборатория, семинар, СОӨЖ, СӨЖ және т.б.) сабақтарында 3, 5, 7, 10, 12, 14 аптада бағалап, оны «Univer» бағдарламасына 100 балдық жүйемен енгізіп отырады. Сонда әрбір студенттің қорытынды бағасының 25 пайызын (практикалық, лаборатория, семинар,

СОӨЖ, СӨЖ және т.б.) сабақтарынан, 35 пайызын межелік бақылаудан, қалған 40 пайыз емтиханнан жиналады. Межелік бақылауға студент ағымдық бақылаудан кем дегенде 50 балл жинағанда ғана жіберіледі.Емтихан бақылаудың қорытындысы төменде көрсетілген формуламен есептелінеді:
Орташа ағымдық баға (ОАБ) = 0.25 коэф

Межелік(аралық) бақылау( МБ ) = 0.35коэф

Емтихан ( Е) = 0.40 коэф

ОАБ = (Аб1+Аб2) /2*0,25

МБ = (М1+М2)/2*0,35

Е =Е*0,40

Қорытынды бағалау = ОАБ+ МБ+ Е


6.3 Межелік және қорытынды бақылау кестеге сәйкес өткізіледі. Бір күнде 4 межелік бақылаудан артық қойылмайды.

6.4 Білім алушылар межелік және қорытынды бақылауға жеке куәлік, сынақ кітапшасы және логин-парольмен кесте бойынша келуін пән оқытушылары қамтамасыз етеді.

6.5 Төлем ақысын келісім-шарттағы мерзімге сәйкес өтемеген студенттер сессияға жіберілмейді.

6.6 Қорытынды бақылауда алынған жақсы бағаны жоғарылату мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

6.7 Бақылауға келмеген студентке ақпарат тізіміне (ведомостіне) «келмеді» деген белгі қойылады.

6.8 Қорытынды бақылау нысанында "канағаттанарлықсыз" баға алған студенттер сол пәнге жазғы семестрде қайта қатысып, ақылы негізде қайта тапсыруға құқылы.

6.9 Курстан курсқа көшу GРА (Grade Point Average) балын жинаған студент келесі курсқа көшіріледі.

6.10 Педагогикалық іс-тәжірибеден академиялық қарызы бар студенттер 1 қыркүйек пен 30 қырқүйек арасында тапсыруға құқылы.6.11 Студенттің оқытылатын пәндерге жазылуы сол пәннің пререквизиттерін меңгерген жағдайда факультет деканның рұқсатымен жүзеге асырылады.

7. Студенттке қойылатын талаптар

 1. Сабаққа кешiкпеу;

 2. Сабақ кезiнде сөйлеспеу, мобильдi телефонды өшiру;

 3. Сабаққа iскерлік киiмдекелу;

 4. Сабаққа қатысу, себепті келмеген де анықтама тапсыру;

 5. Қатыспаған сабақтарды оқытушы белгілеген қосымша уақытта қайта орындау;

 6. Тапсырмалар орындалмаған жағдайда, қорытынды баға төмендетiледi;

 7. Оқу процесiне ынталы (активтi) қатысу;

 8. СӨЖ тапсырмаларын дер кезінде орындау;

 9. ЖОО ішінде, сабақ кезінде, студенттер мен оқытушылар ара қатынасында этикалық кодекс ережелерін сақтау.Ф 7.02-06Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет