Лекция: 15 сағ СӨЖ: 15 сағ обсөЖ: 15 сағ Барлық сағат саны: 45 сағбет1/5
Дата25.04.2016
өлшемі1.03 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4   5
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
“Сырдария” университеті

“Филология -тарих” факультеті


“Ќоѓамдыќ пєндер жєне география” кафедрасы
ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
“Метеорология жєне климатология” пәні бойынша

050116 “География” мамандықтарының студенттері үшін

КРЕДИТ №1

С И Л Л А Б У С


Оқу түрі: күндізгі

Курс: 1, І-семестр, 1 кредит

Лекция: 15 сағ

СӨЖ: 15 сағ

ОБСӨЖ: 15 сағ


Барлық сағат саны: 45 сағ

Қортынды бақылау: емтихан І семестр


Аралық бақылаулар саны: (кредит бойынша) 3

Барлық балл саны: 100 (кредитке)


Жетісай-2005 ж

Құрастырған: оқытушы Д‰йсекова А.Т.

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


“Метеорология жєне климатология” пәні бойынша 050116 “География”мамандықтарының студенттері үшін әзірленген.

Оқу-әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік бағдарламаның индексі:


Оқу-әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған
№ Хаттама________ “________” 2004 ж

Кафедра меңгерушісі ______________

Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама________ “________” 2004 ж

Әдістемелік кеңесінің төрағасы:_______________________


Факультет Кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама________ “________” 2004 ж

Факультет Кеңесінің төрағасы ________________________

050116 - мамандарын дайындайтын кафедра

меңгерушісімен келісілген ___________________________


Мазмұны 1. Абстракт ..…….…………………………………………..

 2. Курстың мақсаты……………………………….………..

 3. Курстың міндеті…………………………………………

 4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме……………….............

 5. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет………..

 6. Студентке арналған ережелер…………………………….

 7. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша

бөліну кестесі..........................………………………….

 1. Лекция сабақтарының мазмұны………………………..

 2. CӨЖ-жоспары, мазмұны.................................................

 3. ОБСӨЖ-сабақтарының жоспары, мазмұны...................

 4. Кредиттің мазмұнына сәйкес тестілік сауалнамалар

 5. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі.................................................................................

 6. Пән бойынша оқу процесінің картасы…………………


1. АБСТРАКТ


Оқу әдістемелік кешені “Метеолрология жєне климатология” пәні бойынша 050116 “География” мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әлістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген; ПС-практикалық сабақтар.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зертеушілік қабітеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысынын барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.
 1. “Метеорология жєне климатология ” пєні атмосфера туралы ѓылымныњ негіздерімен, атмосферада ж‰ріп жататын, жер бетімен тыѓыз байланыста болатын процестермен таныстырады.

Пєнніњ негізгі шешетін мєселелері:

  • атмосфераныњ ќ±рлысы, ауаныњ ќ±рамы туралы, ќысым, температура жєне ылѓалдылыќтыњ кењістік µзгеру зањдылыќтары туралы ±ѓым беру;

  • к‰н радиациясыныњ атмосферада µзгеуі, атмосфераныњ жылу режимініњ µзгеруі жєне судыњ атмосферада фазалыќ µзгеруі процестерін т‰сіндіру;

  • жалпы атмосфера айналымыныњ зањдылыќтары туралы т‰сінік беру.

Б±л пєнді игеру ‰шін керекті пєндер-математика,физика,жалпы жертану.

Пререквизиттер (алдын-ала оќитын пєндер):”Математика”, ”Физика”,

”География”,”Химия”,”Жалпы метеорология”,”Метеорологиялыќ µлшеу єдістері”;

Пререквизиттер:”Б±лттар мен жауын-шашынныњ физикасы”,”Радиометеорология”, ”Атмосфера к‰йініњ мониторингісі”,”Синоптикалыќ талдау техникасы”.Пәннің мақсаты-атмосфера туралы ѓылымныњ негіздерін беру. “Метеорология жєне климатология” пєнін оќу нєтижесінде студент атмосфераныњ ќ±рылымы жєне жалпы ќасиеттері туралы жаќсы білім алу керек жєне атмосферада µтетін негізгі физикалыќ процестердіњ табиѓатын, олардыњ жер бетімен жєне жер бетіне жаќын кењістікпен тыѓыз єрекеттесуін т‰сінуі ќажет.

Пәннің міндеті:

-атмосфера ќ±рлысы, ауа ќ±рылымы, ќысымныњ, температураныњ, ылѓалдылыќтыњ кењістік µзгеруініњ негізгі зањдылыќтары туралы т‰сінік беруі;

-атмосферадаѓы к‰н радиациясыныњ т‰рлендірудіњ негізгі процестерін,атмосфераныњ жылулыќ режимін, атмосферадаѓы судыњ аралыќ µтуініњ мањызын кµрсету;


  • атмосфераныњ жалпы циркуляциясыныњ зањдылыќтары туралы т‰сінік беру.

Берілген пєнді оќу нєтижесінде студенттер білуі ќажет:

  • атмосфера ќ±рылысы жєне ќ±рамын:

  • атмосфера статистикасын, барометрлік тењдеулерді, барометрлік сатысын;

  • атмосфераныњ жылулыќ режимін;

  • атмосферадаѓы конденсация процестерін, б±лттарды жєне олардыњ классификациясын.

Берілген пєнді оќу нєтижесінде студенттер істей білуі тиіс:

  • метеорологиялыќ баќылауды жєне µлшемді ж‰ргізуді;

  • негізгі метеорологиялыќ µлшемдердіњ мєндерін есептеуді;

  • визуалды баќылауды жєне берілген µлшемдерді жинаќтау жєне талдау;4. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Оның ішіндеСеместр

Қорытынды бақылау

Лекция

СӨЖ

ОБСӨЖ

3

135

45

45

45

Бірінші кредит

45

15

15

15

1-сем

Емтихан


Екінші

45

15

15

15

Үшінші

45

15

15

15


Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет