Лекция: 30 сағ. Лаборатория сабақтар: СӨЖ: 30 сағ обсөЖ: 30 сағ Барлық сағат саны: 90 сағбет1/12
Дата25.04.2016
өлшемі2.42 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті
“Экономика” факультеті

“Экономика” кафедрасы


Оќу-єдістемелік кешен
“Ќазаќстан экономикасы” пәні бойынша

050509 “Қаржы”, 050506 “Экономика”,

050508 “Есеп және аудит” мамандықтарының студенттері үшін

С И Л Л А Б У С


Кредит №1-2

Оқу түрі: күндізгі


Курс: 1,1- семестр, 2 кредит

Лекция: 30 сағ.

Лаборатория сабақтар:

СӨЖ: 30 сағ

ОБСӨЖ: 30 сағ

Барлық сағат саны:90 сағ

Қорытынды бақылау: емтихан 1- семестр
Аралық бақылау саны: (кредит бойынша)2

Барлық балл саны: 100 (кредитке)


Құрастырған: оқытушы Бакиров Е. А.ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

“Ќазаќстан экономикасы” пәні бойынша 050509 “Қаржы”, 050508 “Экономика”, 050506 “Есеп және аудит” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген.

Оқу - әдістемелік кешен тип тік бағдарлама негізінде құрасытырылған.

Тип тік бағдарламаның індексі:


Оқу - әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған

№ Хат тама______ “_____”2005ж.

Кафедра меңгерушісі________________
Факультет әдістемелік кеңесінде мақұлданған

№ Хат тама______ “_____”2005ж.

Әдістемелік кеңесінің төрағасы:____________
Факультет Кеңесінде мақұлданған
№ Хат тама______ “_____”2005ж.

Факультет кеңесінің төрағасы_____________


050509, 050506, 050508- мамандарын дайындайтын кафедра меңгерушісімен келісілген___________________

Мазмұны 1. Абстракт ................................................................

 2. Курстың мақсаты ..................................................

 3. Курстың міндеті ....................................................

 4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме ........................

 5. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет.....

 6. Студентке арналған ережелер .................................

 7. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі .....................................................................

 8. Лекция сабақтарының мазмұны ........................................

 9. Семинар сабақтарының мазмұны ....................................

 10. СӨЖ – жоспары, мазмұны ...............................................

 11. ОБСӨЖ – сабақтарының жоспары, мазмұны ................

 12. Кредиттің мазмұнына сәйкес бақылау түрлері:

а) жазбаша бақылау жұмысы

б) коллоквиум

в) т.б.


 1. Студенттердің академиялық білімін рейтинг тік бақылаужүйесі.....................................................................

 2. Пән бойынша оқу процесінің картасы ............................ 1. АБСТРАКТ

Оқу - әдістемелік кешені “Ќазаќстан экономикасы” пәні бойынша 522500 “Қаржы”, 520800 “Экономика”, 522400 “Есеп және аудит” мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу - әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген; ПС – практикалық сабақтар.

ОБСӨЖ оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет. Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тестік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.
Пәннің мақсаты - Студенттерді республиканыњ єлеуметтік-экономикалыќ дамуыныњ наќтылы жолдары мен ќаруландыру.
Ќазаќстан экономикасы курсы – µзіне ѓана тєн ќолданбалы білім саласы. Ѓылыми єдістері- Обьективті жаѓынан есептелген ,жинаќталѓан аќпараттарды ќабылдау,болжау жєне тексеру.

Пєнніњ міндеттері -- Елдіњ ѓылыми негізделген экономикалыќ бейнесін кµрсетіп беру.

4. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Оның ішінде

семестр

қорытынды

лекция

практика

СӨЖ

ОБСӨЖ

2

90

30
30

30

1-сем


емтихан


№1 кредит

30

15
15

15

№2 кредит

30

15
15

15

 1. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:

Лекция студентке тақырапты игеруде неге назар

аударуына бағыт береді

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет

Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру,

тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап әдіс – тәсілдерді меңгеруі керекСӨЖ студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген

тапсырмаларды орындайды, өз бетімен меңгереді


ОБСӨЖ оқытушының бақылауындағы студенттің

өзіндік жұмысы. Материалды сабақ үстінде

оқытушының көмегімен оқып меңгеру. Оқытушы

тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін

тексереді, бақылайды.

1.1.Жалпы мєліметтер.


 1. Лектор: Бакиров Е.А.

“Экономика”кафедрасы № корпус, кабинет.

Телефон 203

Кафедрада болу уаќыты дейін.


  1. Курсты µткізу уаќыты жєне орны.


Аты-жµні.

Курсты µткізу уаќыты, орны

Байланыстырушы мєлімет.

Аудиториялыќ сабаќ

ОБС¤Ж

Телефон

1.

Бакиров.Е.А.

Лекция

Уаќыты______

Ауд №______Уаќыты______

Ауд №______

Тел:________

Каб:________

Корпус______


  1. Курстыњ пререквизиттері:

 1. Ќолданбалыэкономика.

1.4 Посреквезиттер:

1.Менеджмент.2.Экономикалыќ єлеуметтану.

6. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР (Rules);

 1. Сабаққа кешікпеу керек.

 2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

 3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

 4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

 5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

 6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.


Тақырыбы және қысқаша мазмұны

Лекция сағат саны

С¤Ж


ОБС¤Ж

1

Ќазаќстан Республикасыныњ экономикалыќ географиялыќ жаѓдайы.

1

1

1

2

Єкімшілік-аумаќтыќ бµлінуі.

1

1

1

3

Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік ќ±рылымы.

1

1

1

4

Ењбек ресурстары.

1

1

1

5

Ќазаќстан Республикасыныњ табиѓи-климат жаѓдайлары жєне табиѓи ресурстары.

1

1

1

6

Минералды ресурстар.

1

1

1

7

Ќазаќстан Республикасыныњ даму кезењдері.


1

1

1

8

Ќазаќстан Республикасыныњ Отын энергетикалыќ кешендері.

1

1

1

9

Ќазаќстанныњ метеллургия жєне машина жасау µнеркєсібі.

1

1

1

10

Аграрлыќ µнеркєсіп кешендері.

1

1

1

11

Егіншілік жєне мал шаруашылыѓы.

1

1

1

12

Кµлік жєне байланыс.

1

1

1

13

Ќазаќстанныњ Экономикалыќ аудандар.

1

1

1

14

Орталыќ Ќазаќстанныњ

1

1

1

15

Шыѓыс Ќазаќстан

1

1

1

16

Солт‰стік Шыѓыс Ќазаќстан

1

1

1

17

Оњт‰стік Шыѓыс Ќазаќстан

1

1

1

18

Солт‰стік Ќазаќстан.

1

1

1

19

Солт‰стік Батыс Ќазаќстан.

1

1

1

20

Оњт‰стік Батыс Ќазаќстан.

1

1

1

21

Оњт‰стік Ќазаќстан.

1

1

1

22

Ќазаќстанныњ экономикалыќ жєне єлеуметтік дамуыныњ маќсаттары мен стратегиялары.

1

1

1

23

Ќазаќстанныњ экономикалыќ жєне єлеуметтік дамуыныњ басымдыќтары.

1

1

1

24

Ќазаќстан экономикасында нарыќтыќ инфра ќ±рылым жасау.

1

1

1

25

Шаѓын жєне орта бизнесті дамытудыњ негізгі кезењдері.

1

1

1

26

Кєсіпкерлікті ќолдау жєне дамыту.

1

1

1

27

Сыртќы саяси байланыстар.

1

1

1

28

Ќауіпсіздісті ќамтамасыз ету жєне экономикалыќ даму.

1

1

1

29

Сыртќы экономикалыќ байланыстар.

1

1

1

30

Тауар экспотртаушы жєне импорттаушы д‰ние ж‰зіндегі аса ірі елдер.

1

1

1
Барлыѓы:

30

30

30
Оќу саѓаттарыныњ кредитке сєйкес таќырып бойынша

бµліну кестесі.

Қазақстан Республикасы Білім және ѓылым Министрлігі

“Сырдария” университеті
“Экономика” факультеті

“Экономика” кафедрасы


“Ќазаќстан экономикасы” пәні бойынша

050509 “Қаржы”, 050508 “Экономика”,

050506 “Есеп және аудит” мамандықтарының студенттері үшін
ЛЕКЦИЯНЫҢ ҚЫСҚАША КУРСЫ

Жетісай-2005 ж
Каталог: CDO -> Sillabus -> Econ
Econ -> “Экономикалық білім” факультеті
Econ -> Лекция: 30 сағ. Семинар сабақтары 15 сағ. СӨЖ: 45 сағ обсөЖ: 45 сағ Барлық сағат саны: 135 сағ
Econ -> Лекция:: 30 Практикалық: Семинар: 10 Лабораториялық
Econ -> Лекция:: 30 Семинар: 10 СӨЖ: 95 Барлық сағат саны: 135
Econ -> Лекция: 30 сағ. Лаборатория сабақтар: СӨЖ: 30 сағ обсөЖ: 30 сағ Барлық сағат саны: 90 сағ
Econ -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны : 90 сағат Қорытынды бақылау: емтихан 4-семестр
Econ -> Лекция: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Қортынды бақылау: емтихан ІI семестр
Econ -> Лекция: 45 сағ. Лаборатория сабақтар: СӨЖ: 45 сағ обсөЖ: 45 сағ Барлық сағат саны: 135 сағ
Econ -> Лекция: 30 сағат Практикалық (семинар) сабақ: 10 сағат СӨЖ: 95 сағат Барлық сағат: 135 сағат Аралық бақылау: (АБ) -60 б
Econ -> Лекция: 30 сағат Практикалық (семинар) сабақ: 10 сағат СӨЖ: 95 сағат Барлық сағат: 135 сағат Аралық бақылау: (АБ) -60 б


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет