Лекция: 52 сдж: 33 Практикалық (семинар) сабақтар: 50 Жұмыс бағдарламасын құрастырған: аға оқытушы Апашева С. Нбет4/4
Дата02.05.2016
өлшемі0.96 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4

Баќылау с±раќтары. 1. Ќосалќы тарихи пєнніњ тарих ѓылымындаѓы.

 2. Ќосалќы тарихи пєнніњ тєжрибеде жєне тарихшы ж±мысында ќолданылуы.

 3. Пєнніњ сипаты.

 4. Ќосалќы тарихи пєнніњ негізгі бµлшектері.

 5. Жазба деректердіњ пайда болуы.

 6. Палеографияныњ міндеттері.

 7. Полеографияныњ тіл ѓылымымен, µнер тарисымен байланысы.

 8. Ќазаќстан полеографиясын комплексті т‰рде зерттеудіњ ќажеттігі.

 9. Ќазаќстанда полеография ѓылымыныњ зерттелу дєрежесі.

 10. Т‰рік жазуыныњ т‰п тµркіні.

 11. Полеографияныњ зерттелу єдістері.

 12. Масмут Ќашќари ењбегініњ мањызы.

 13. Ќазаќ тілініњ дамуыныыњ негізгі дєуірлері.

 14. Тањбалар тарихы туралы пікірлер.

 15. Пиктографиялыќ жазу.

 16. Есік жазуы.

 17. “Ырк---битик” , “куин—кнега” тарисы.

 18. Ксилография єдісі. Республикалыќ кітап музейі.

 19. әпиграфияныњ полеографияныњ палеографиямен , арсеологияямен байланысы.

 20. әпиграфияяныњ мміндеттері.

 21. әпиграфиялыќ ескерткіштер тарисынан.

 22. Барельефтер мен ескерткіш таќталар.

 23. Генеологияныњ міндеттері

 24. Генеологияныыњ ѓылым ретінде ќалыптасуыныњ тарисы.

 25. Ќоѓам дамуындаѓыы адамзаттыњ шыѓу тегін, даму тарисы.

 26. Алѓашќы ќауымдыќ ќ±рылыстаѓы туыстыќ ќатынастар.

 27. Шыњѓыс хан мен оныњ м±рагерлері дєуіріндегі шежіре.

 28. Тектілік пен туысќандыќ байланыстардыњ саясатќа тигізетін єсері.

 29. Ќазаќ шежіресі,оныњ жетістікттері мен кемшіліктері.

 30. Хандар династииииияяясы

 31. Ќазаќстандыќ ѓалымдардыњ зертеулері

 32. Пєн жєне оныњ міндеттері

 33. Храналогияныњ ќалыптасып дамуы

 34. Календарь трысында тарихы

 35. Деректермен ж±мыс барысында хронология мєліметтерін пайдалану

 36. Ќазаќ календары

 37. Ќазаќ халќыныњ астраномиялыќ т‰сініктер жайында. Ж±лдыз аттары.

 38. Ж±лдызѓа ќарап баѓдарлау, жыл мезгілдерініњ уаќытын алдын ала білудіњ шаруашылыќќа єсері

 39. Байырѓы ќазаќ календарындаѓы айлардыњ аттары жєне ж‰йесі

 40. Тарихи метрологияныњ ѓылым ретінде дами бастауы

 41. Ежелгі µлшем бірліктері

 42. ¤лшем бірліктеріін жетілдіру шаралары

 43. Алѓашќы µлшем бірліктерініњ ж‰йесі

 44. Тарихи метрология µлшем бірліктерініњ шыѓу тарихы

 45. ¤лшеу ќ±ралдары

 46. Аќша µлшемдері

 47. Нумизматиканыњ ѓылым ретінде дамуы

 48. Монеталар тарихы

 49. Аќша реформасы

 50. Ежелгі, орта ѓасырдаѓы жєне кєзіргі кездегі Ќазаќстан нумизматикасы.

 51. Нумизматика пєні оныњ міндеттері

 52. Монета террмині

 53. Ќазаќстан мен Орта Азия ааќша сарайлары

 54. Кењес ‰кіметі т±сындаѓы “1918” жылѓы аќша реформалары

 55. 1922-1924 жж. аќша реформалары Тєуелсіз Ќазаќстан аќшасы

 56. Кєзіргі кездегі ќ±нды ќаѓаздар.

 57. Тарихи жаѓрапияныњ мазм±ны мен міндеттері

 58. Ќоѓам мен тарихи ортаныњ жаѓрапиямен байланысы

 59. XV-XX ѓѓ. Ќазаќстанныњ тариси жаѓрапиясы

 60. Тарихи жаѓрапияныњ ќосалќы тарихи пєн ретіндегі мањызы. Дерек т‰рлері

 61. Елді мекен жер-су аттары

 62. XVII-XX ѓѓ. Ресейдіњ отарлау саясаты т±сында Ќазаќстанныњ тарихи саяси жаѓрапиясы

 63. XIX ѓ єкімшілік –шаруашылыќ реформалардыњ ќазаќтардыњ орналасуына тигізетін єсері

 64. 1822,1831,1844, 1868,1891 жж реформалар

 65. Топонимика пєні негізгі міндеттері

 66. Ежелгі Ќазаќстан территориясын мекендеген салыќтар мен тайпалардыњ әтнотопонимикасы жайлы зерттеулер

 67. Топонимика –жаѓрапиялыќ атаулар , олардыњ шыѓу тарисы

 68. Антропонимика пєні жєне міндеттері

 69. Революцияѓа дейінгі орыс антропонимикасы

 70. Т‰рік жєне ќазаќ антропонимикасы

 71. Ќєзіргі кездегі антропонимика

 72. Антропонимика-жекелей есімдер мен олардыњ ж‰йесі

 73. Мµрлер мен, елтањбалардыњ шыѓуы жєнепайда болуы

 74. Гербтер ќ±рамы , негізгі әлементтері

 75. Ќазаќстанныњ сфрагистикасы мен гералдикасы

 76. Герб жасауѓа ќажет бояу т‰рлері

 77. Сфрагестика мен геральдика байланысы

 78. Мемлекеттік елтањба

 79. КСРО мараппатау ж‰йесініњ кењестік ќ±рылымы /1918-1930жж/

 80. ¦лы Отан соѓысы жылдарында марапаттау ж‰йесін жетілдіру

 81. 1945-1990жж марапаттау ж‰йесі

 82. Ќєзіргі кездегі Ќазаќстанныњ марапаттау ж‰йесі.


Студенттердіц академиялық білімін рейтингтік бағалау жұйесі
Білім беру ісіндегі басты приоритет - студентгердің жеке шығармашылык мұмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу ұрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықган, оқытудың негізгі формасы - студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент баска студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен -өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге ұйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау - оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадактау, көтермелеу құрапына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау жұйесі ВіііаЬиз /оқыту бағдарламасына/ міндетті әлемент болып кіреді.Әр деңгейдің ұ_пай саны студенттердің білімін бақылаудың ұлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Теменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:


Бағалаудың әріптік жұйесі

Баллдары

Бағалаудың %-тік мазмұны

Бағалаудың дәстұрлі жұйесі

А

4.0

100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жаксы

В

3.0

80-84

в-

2.67

75-79

с+

2.33

70-74

Қанағаттанарлык

с

2.0

65-69

с-

1.67

60-64

Б+

1.33

55-59
1.0 0

50-54

Ғ

0-49

Қанағаттангысыз

Пәннен Ғ - деген баға алған студент деканат белгілеген мерзімде оны кайтатапсыру керек.

Бұл градация СРА-ді /сгуденттің жалпы академиялық білімін орташа бағалау айкындауы кажет.

'Тарих" курсы бойынша оқу процесінің картасыАпталар

Қыркұйек

Қазан

Қараша


Желтоқсан

Ұпай саны
Бақылау тұрі

1-

3


6-10

13-17

20-

24


27-1

4-8

11-15

18-

22


25-29

1-5

8-12

15-19

22-26

29-3

6-10


1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

13

14

15
I

Кіріспе бақылау

Кб7

II

Ағымдағы бакылау _,

КРІ

КР2

КРЗ

33

1.

Тестілік сауалнама

Т1

Т2

тз

15

2.

СӨЖ тапсырмаларыС1С2СЗС4
С5
10

3.

Рефератгар

Р1

Р2

РЗ

15

III

Аралық бакылау


РБІ
РБ2
20
Барлығы


100


Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет